!!02207311_Eng-Hydrology_Final-all_2557.pdf

Description
เอกสารประกอบการสอน วิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม Engineering Hydrology อาจารย ดร. วิษุวัฒก แตสมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พฤษภาคม 2555 มก.01 แผนการสอน Course Syllabus ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557

Please download to get full document.

View again

of 403
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 194 | Pages: 403

Extension: PDF | Download: 10

Share
Transcript
    เอกสารประกอบการสอน วชา 02207311   อทกวทยาทางวศวกรรม Engineering Hydrology อาจารย ดร. วษวัฒก แตสมบัต ภาควชาวศวกรรมชลประทาน คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน พฤษภาคม 2555      มก.01   แผนการสอน Course Syllabus ภาคการศกษาตน ปการศกษา 2557 (สาหรับหม เรยน 700 และหม ปฏบัตการ 711) 1.   คณะ  วศวกรรมศาสตร กาแพงแสน ภาควชา  วศวกรรมชลประทาน 2.   รหัสวชา  02207311 ช อวชา  (ไทย) อทกวทยาทางวศวกรรม จานวน 3 หนวยกต (อังกฤษ) Engineering Hydrology 3.   เน  อหารายวชา (course description) กระบวนการทางอทกวทยาและการตรวจวัด ความสัมพันธระหวางน าฝนและน าทา สถตสาหรับอทก วทยา การวเคราะหและการออกแบบทางอทกวทยา และการวเคราะหออกแบบอางเกบน า Hydrological process and measurement, rainfall-runoff relation, statistics for hydrology, hydrological analysis and design, reservoir analysis and design. 4.   วัตถประสงค  เพ อใหนสตมความเขาใจถงความสาคัญในการศกษาวชาอทกวทยา มความร ทางทฤษฎพ นฐานดาน อทกวทยา รวมถงองคประกอบตาง ๆ ในวัฎจักรทางอทกวทยาตลอดจนความสัมพันธขององคประกอบ เหลาน  และการประยกตใชงาน ซ งความร ความเขาใจเหลาน เปนพ นฐานท จาเปนในงานดานการพัฒนา แหลงน า ระบบชลประทานและบรหารจัดการน า 5.   หัวขอวชา  (course outline) 1.   บทนา 2.   อตนยมวทยาพ นฐาน 3.   น าจากอากาศ 4.   การระเหยน า 5.   การซมลงดน 6.   น าในดน 7.   น าใตดน 8.   น าทา 9.   กราฟน าทาและการวเคราะห  10.   การเคล อนตัวของน าหลาก 11.   ความนาจะเปนในงานอทกวทยา 12.   การประยกต ใชวชาอทกวทยาทาง วศวกรรม 6.   วธการสอนและระบบการสอนท เนนผ  เรยนเปนศนยกลาง  ไดแก การบรรยาย การเรยนการสอนแบบ รวมมออภปราย การศกษาคนควาดวยตนเอง/กล ม การรายงานหนาชั น 7.   อปกรณส อการสอน  ไดแก แผนใส/เคร องฉายขามศรษะ White board คอมพวเตอร เอกสารประกอบคา บรรยาย และหนังสออานประกอบ   2 8.   การวัดผลสัมฤทธ  ในการเรยน รอยละ 1.   รายงาน/ปฏบัตการ 20% 2.   การสอบ 2.1.   การสอบภาคปฏบัต 10 % 2.2.   การสอบกลางภาค 35 % 2.3.   การสอบปลายภาค 30 % 3.   ความสนใจเขาเรยนสม าเสมอ 5 % 9.   การประเมนผลการเรยน  โดยวธการตัดเกรดโดยองกล มรวมกับการพจารณาเกณฑ  10.   การให โอกาสนอกเวลาเรยนแกนสตเขาพบและใหคาแนะนาในดานการเรยน วันพฤหัสบด เวลา 13.00 - 16.00 น.  โทรศัพท 034-351-897 ตอ 7209 E-Mail fengwwt@ku.ac.th 11.   เอกสารอานประกอบ วระพล แตสมบัต. 2531. อทกวทยาประยกต (Applied Hydrology) . ภาควชาวศวกรรมทรัพยากรน า คณะ วศวกรรมศาสตร มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร  สันต ทองพานัก. 2543. อทกวทยาเบ  องตน . ภาควชาวศวกรรมชลประทาน คณะวศวกรรมศาสตร  มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน เอกสทธ  โฆสตสกลชัย. 2547. อทกวทยา 1   (เอกสารประกอบการสอน) . ภาควชาวศวกรรมชลประทาน คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน วราวธ วฒวณชย, ทองเปลว กองจันทร และวัชระเสอด. 2550. อทกวทยาทางวศวกรรม . ภาควชาวศวกรรมชลประทาน คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน กรต ลวัจนกล. 2553. อทกวทยา (Hydrology) . Third Edition. สานักพมพมหาวทยาลัยรังสต, ปทมธาน  วษวัฒก แตสมบัต. 2555. อทกวทยาทางวศวกรรม (เอกสารประกอบการสอน) . ภาควชาวศวกรรมชลประทาน คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน Chow, V. T., D.R. Maidment, and L.W. Mays. 1988. Applied Hydrology . New York: Mc-Graw-Hill. Linsley, R.K., Jr., M.A. Kohler, and J.L.H. Paulhus. 1988. Hydrology for Engineers . London: Edition. McGraw-Hill. Wanielista, M., R. Kersten, and R. Eaglin. 1997. Hydrology: Water Quantity and Quality Control , 2 nd  ed. New York, NY: John Wiley & Sons. 567 p. Bedient, P.B., W.C. Huber, and B.E. Vieux. 2008. Hydrology and Floodplain Analysis , 4th edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. Musy, A. and Higy, C. 2011. Hydrology – A Science of Nature . CRC Press. 346 pp.   3 12.   ตารางกจกรรมท เก ยวของกับการเรยน (4 ส.ค. – 21 พ.ย. 2557) สัปดาหท  วันเดอนป เน  อหา กจกรรมภาคบรรยาย กจกรรมภาคปฏบัตการ 1 5 ส.ค. 2557 บทท  1 แนะนา/บทนา 2 12 ส.ค. 2557 บทท  1, 2 วัฏจักรอทกวทยา/อตนยมวทยาพ นฐาน Lab1 River Basin and Delineation 3 19 ส.ค. 2557 บทท  2 อตนยมวทยาพ นฐาน (ตอ) ศกษาดงาน สถานอตนยมวทยานครปฐม 4 26 ส.ค. 2557 บทท  3 น าจากอากาศ Lab2 Meteorology Analysis 5 2 ก.ย. 2557 บทท  3 น าจากอากาศ (ตอ) Lab3 Gauge Consistency 6 9 ก.ย. 2557 บทท  4 การระเหยและการคายน า Lab4 Thiessen & Isohytal 7 16 ก.ย. 2557 บทท  5 การซมลงดน Lab5 Evapotranspiration 8 23 ก.ย. 2557 บทท  6 น าในดน Lab6 Infiltration 9 30 ก.ย. 2557 บทท  1 – 6 สอบกลางภาค  10 7 ต.ค. 2557 บทท  7   น าใตดน   11 14 ต.ค. 2557 บทท  8 น าทา Lab7 Streamflow 12 21 ต.ค. 2557 บทท  9 การวเคราะหกราฟน าทา Lab8 Unit Hydrograph 13 28 ต.ค. 2557 บทท  9 การวเคราะหกราฟน าทา (ตอ) Lab8 Unit Hydrograph (ตอ) 14 4 พ.ย. 2557 บทท  10 การเคล อนตัวของน าหลาก Lab9 Flood Routing 15 11 พ.ย. 2557 บทท  11 ความนาจะเปนในงานอทกวทยา Lab10 Channel Routing 16 18 พ.ย. 2557 บทท  12 การประยกต ใชวชาอทกวทยาทาง วศวกรรม Lab11 Probability in Hydrology 17 25 พ.ย. 2557 บทท  7 – 12 สอบปลายภาค   สอบภาคปฏบัตการ (Lab7-Lab11) 13.  ผ  สอน : อ.ดร.วษวัฒก แตสมบัต  ลงนาม.................................................... (อ.ดร.วษวัฒก แตสมบัต) รายงาน ณ วันท  21 กรกฎาคม 2557
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks