ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม - PDF

Description
28 ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมจ ดกระบวนการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตรของโรงเร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 19 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
28 ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมจ ดกระบวนการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตรของโรงเร ยน ซ งประกอบด วยว ส ยท ศน พ นธก จ จ ดหมาย เป าหมายและย ทธศาสตร สมรรถนะ สำค ญของผ เร ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค การเร ยนร ท งมวล และประสบการณ อ นๆ เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ความร ความค ด ความสามารถ ค ณธรรม และความร บผ ดชอบต อส งคม จ ดพ ฒนาน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1-3 ม จ ดพ ฒนาน กเร ยนให : ร จ กตนเอง (Self-Reliance) ม ท กษะท จำเป นต อการเร ยนร (Life-Long Learning Skills) ม ความส ขในการเป นน กเร ยน (Well-Being Student) สำหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ม จ ดพ ฒนาน กเร ยนให : ม ส ขภาพร างกายและจ ตใจท แข งแรงและเป นส ข (Sound Mind and Sound Body) ม ความร เต มตามศ กยภาพของตนเอง (Fulfill Potential for Knowledge) ร จ กช วยเหล อส งคม (Social Responsibilities) ทางโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมได กำหนดเป าหมาย และย ทธศาสตร เพ อม งพ ฒนาน กเร ยนด งน เป าหมาย โรงเร ยนจ ดการศ กษาได มาตรฐานค ณภาพส ง ในท กม ต ตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห ง ประเทศไทย ย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร มน กเร ยนให เป นเล ศด านว ชาการ ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนากระบวนการเร ยนร โดยเน นท กษะด าน ภาษา การส อสาร และการคำนวณ เป าหมาย โรงเร ยนม การเร ยนการสอนท เน นก จกรรมการ เร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญด วยการพ ฒนา ด านร างกาย อารมณ ส งคม จ ตใจ สามารถอย ในส งคมได อย างม ความส ขและร เท าท นโลก ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างก จกรรมท หลากหลายเอ อต อการ พ ฒนาส ขภาพจ ต ย ทธศาสตร ท 2 เสร มสร างส ขภาพร างกายของน กเร ยนให แข งแรงตามเกณฑ มาตรฐาน ย ทธศาสตร ท 3 ส งเสร มน กเร ยนให สามารถปร บต วอย ในส งคมท เปล ยนแปลงได อย างม ความส ขและร เท าท นโลก ย ทธศาสตร ท 4 เสร มสร างน กเร ยนให ม จ ตสำน กท ด ต อสถาบ น ครอบคร ว สถานศ กษา และสถาบ นชาต ย ทธศาสตร ท 5 เสร มสร างน กเร ยนให ม ส นทร ยภาพ จ นตนาการ และม จ ตสำน กในการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ภ ม ป ญญาไทย เป าหมาย น กเร ยนท ม ความถน ด และความสามารถพ เศษ ได ร บการส งเสร มและพ ฒนาอย างเต มตาม ศ กยภาพ ย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร มน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษให เต ม ตามศ กยภาพ ค ม อน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมได แบ งหล กส ตรออกเป น 2 หล กส ตร ด งน 1. หล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 (หล กส ตรปกต ) 2. หล กส ตรภาษาอ งกฤษ (English Program) จ ด กระบวนการเร ยนร ตามกระทรวงศ กษาธ การ โดยจ ดการเร ยน การสอนก บคร เจ าของภาษา การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมได จ ดก จกรรมการเร ยน การสอนท หลากหลาย เพ อพ ฒนาศ กยภาพของน กเร ยนท กด าน ท งจ ดกระบวนการเร ยนร ในห องเร ยน และก จกรรมนอกเวลาเร ยน ด งน 1. การจ ดกระบวนการเร ยนร ในกล มสาระการเร ยนร 2. ก จกรรมเสร มหล กส ตร 3. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1. การจ ดกระบวนการเร ยนร ในกล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมได จ ดกระบวนการเร ยนร ในกล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระการเร ยนร เป นว ชาพ นฐาน เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลท ม ค ณภาพของส งคม ด งน 1.1 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย พ ฒนาผ เร ยนท กคน ให ม ท กษะการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยนอย างคล องแคล ว ม ความภ ม ใจในความเป นไทยและภาษาของตน 1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร พ ฒนาผ เร ยน ท กคนให สามารถนำความร ท กษะ และกระบวนการทางคณ ตศาสตร ไปใช ในการแก ป ญหาในช ว ตประจำว น และสามารถคาดการณ วางแผน ต ดส นใจ และแก ป ญหาได อย างเหมาะสม 1.3 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร พ ฒนาผ เร ยนท กคน ให สามารถนำความร หล กการ และกระบวนการทางว ทยาศาสตร ไปใช ค นคว าหาความร ได และสามารถแก ป ญหาอย างเป นระบบ ค ดอย างเป นเหต เป นผล ค ดว เคราะห ส งเคราะห สร างสรรค และจ ตว ทยาศาสตร 1.4 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ฒนธรรม พ ฒนาผ เร ยนท กคนให เป นพลเม องด ศร ทธาใน ศาสนา ภ ม ใจในความเป นไทย ประว ต ศาสตร ชาต ไทย และ ประเพณ ว ฒนธรรมไทย เท ดท นพระมหากษ ตร ย และปร บ ตนเองเข าก บสภาพแวดล อมได 1.5 กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา พ ฒนา ผ เร ยนท กคนให ม ความร ท กษะและเจตคต ในการเสร มสร าง ส ขภาพพลานาม ย ป องก นตนเอง และม น ำใจน กก ฬา 1.6 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ พ ฒนาผ เร ยนท กคน ให ม ความร และท กษะในการค ดร เร มจ นตนาการสร างสรรค งานศ ลปะ ม ส นทร ยภาพ และกล าแสดงออกอย างสร างสรรค 1.7 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย พ ฒนาผ เร ยนท กคนให ม ความร ท กษะท จำเป นในการทำงาน การดำรงช ว ต และทำงานร วมก บผ อ นได ตลอดจนสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล 1.8 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ พ ฒนา ผ เร ยนท กคนให ม ความร ม ท กษะในการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน ร ว ฒนธรรมการใช ภาษาเพ อการส อสาร และสามารถส อสารก บ ชาวต างชาต ได ในรายว ชาเพ มเต ม ทางโรงเร ยนได จ ดกระบวนการเร ยน การสอนโดยใช ภาษาอ งกฤษเป นส อ ได แก ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร น กเร ยนท กคนจะเร ยน ก บคร เจ าของภาษา (English Native Speaker) คณ ตศาสตร โดยใช ภาษาอ งกฤษเป นส อ ว ทยาศาสตร โดยใช ภาษาอ งกฤษเป นส อ 30 2. ก จกรรมเสร มหล กส ตร ก จกรรมเสร มหล กส ตร เป นก จกรรมท จ ดข นของแต ละ กล มสาระการเร ยนร และนอกเวลาเร ยนปกต ม งพ ฒนาน กเร ยน ให ม ความร ความสามารถด านต างๆ เพ อเสร มการเร ยนร และ เพ อการแข งข นท งในและนอกสถานท ก จกรรมเสร มหล กส ตร ม ด งน อ กษรซ อนคำ (คำคม) หมากล อม เกม 24 แต ม A-math ศ ลปะ Crossword Word Up ฟ ตบอล ว ายน ำ บาสเกตบอล วอลเลย บอล เทเบ ลเทนน ส ดนตร ไทย ดนตร สากล และด ร ยางค 3. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน หมายถ งก จกรรมท จ ดอย างเป น กระบวนการ ม ร ปแบบว ชาการท หลากหลาย เน นการพ ฒนา ผ เร ยนท งด านร างกาย จ ตใจ อารมณ และสต ป ญญา ม งส งเสร ม เจตคต ค ณค าช ว ต สร างสำน กร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม ปล กฝ งค ณธรรม ค าน ยมท พ งประสงค ส งเสร มให ร จ กและเข าใจ ตนเอง สามารถปร บต วและปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส งคม ประเทศชาต และดำรงช ว ตได อย างม ความส ข โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมจ งได ดำเน นการจ ด ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนข นตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 โดยกำหนดเป าหมายในการจ ดการเร ยน การสอนให ผ เร ยนได ร บประสบการณ ท หลากหลาย ค นพบ ความสนใจ ความถน ด และพ ฒนาความสามารถพ เศษของ ตนเอง ม งให เก ดท กษะการเร ยนร การศ กษาค นคว า ใฝ ร ใฝ เร ยน อย างต อเน องตลอดช ว ต ร ปแบบการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แบ งออกด งต อไปน ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน (ล กเส อ และชมรม) ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมน นทนาการ ก จกรรมดนตร ไทยและสากล ก จกรรมก ฬาประเภทต างๆ การว ดและประเม นผล โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมจ ดการว ดและประเม นผล ตามแนวทางการว ดและประเม นผลตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นการว ดและ ประเม นผลเพ อตรวจสอบความก าวหน าด านการเร ยนร เป น รายช นป โรงเร ยนได นำข อม ลเหล าน ไปใช ในการปร บปร งและ พ ฒนาการเร ยนการสอนและค ณภาพของผ เร ยนให เป นไป ตามมาตรฐานการเร ยนร รวมท งนำผลการประเม นไป พ จารณาต ดส นการเล อนช น กรณ ท ผ เร ยนไม ผ านมาตรฐาน การเร ยนร ต างๆ โรงเร ยนจะจ ดให ม การเร ยนการสอน ซ อมเสร มเพ อช วยเหล อน กเร ยนต อไป การว ดและประเม นผลตามหล กส ตรแกนกลางการ ศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 จะต ดส นผลการเร ยนร รายช นป ตามเกณฑ 4 เกณฑ ด งน ค ม อน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท การประเม นกล มสาระการเร ยนร 8 กล ม น กเร ยนต องผ านการประเม นผลตามต วช ว ดของแต ละกล มสาระฯ และต องผ านการ ประเม นรายว ชาพ นฐาน และรายว ชาเพ มเต ม ท ม ส ดส วนคะแนนรายว ชาละ 200 คะแนนตลอดป การศ กษา โดยแสดงผลการเร ยน เป น 8 ระด บ ด งน ระด บผลการเร ยน ความหมาย ต ำกว าเกณฑ ผ านเกณฑ พอใช ปานกลาง ค อนข างด ด ด มาก ด เย ยม ข นต ำ 2. การประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ดำเน นการประเม นระหว างการจ ดการเร ยนการสอนในก จกรรมส งเสร มการอ าน และต ดส นผลการประเม นเป น 4 ระด บ ค อ ด เย ยม ด ผ าน และไม ผ าน 3. การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ดำเน นการประเม นโดยคร ประจำช นตามค ณล กษณะอ นพ งประสงค 9 ข อ และต ดส น ผลการประเม นเป น 4 ระด บ ค อ ด เย ยม ด ผ าน และไม ผ าน 4. การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน กำหนดให ม 2 ก จกรรม ค อ 1. ก จกรรมแนะแนว 2. ก จกรรมน กเร ยน ซ งประกอบด วย ก จกรรมล กเส อ ก จกรรมชมรม และก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน โดยต ดส นผลการประเม นจาก 2 เกณฑ ค อ เวลาเร ยน และก จกรรม ต ดส นเป น 2 ระด บ ค อ ผ าน และไม ผ าน 32 โรงเร ยนอ สส มช ญ ตารางแสดงส ดส วนคะแนน 8 กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551* รายว ชา เต ม เก บระหว างเร ยน สอบคร งท 1 สอบคร งท 2 คร งท 1 ระหว างภาค ปลายภาค * ประกาศใช หล กส ตรในป การศ กษา 2553 ** ประเม นโดยว ธ การค นคว า/รายงาน/เก บคะแนนภาคทฤษฎ ระหว างเร ยน ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 เต ม เก บระหว างเร ยน สอบคร งท 3 สอบปลายป คร งท 2 ระหว างภาค รายว ชาพ นฐาน ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ส ขศ กษาและพลศ กษา ส ขศ กษา ** ** - พลศ กษา ศ ลปะ ศ ลปะ ** ** - ดนตร /นาฏศ ลป ** ** การงานอาช พและเทคโนโลย การงานอาช พ ** ** - เทคโนโลย ** ** ภาษาต างประเทศ - ภาษาอ งกฤษ รวม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x