ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ - PDF

Description
ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ

Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 52 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา ส าน กว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2553 ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร อน ม ต ให น บโครงงานมหาบ ณฑ ตฉบ บน เป นส วนหน ง ของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญามหาบ ณฑ ต คณะกรรมการสอบโครงงาน (ศ. ดร.ส ขส นต หอพ บ ลส ข) ประธานกรรมการ (ผศ. ดร.พรศ ร จงกล) กรรมการ (อาจารย ท ปร กษาโครงงาน) (ผศ. ดร.อว ร ทธ ช นก ลก จน ว ฒน ) กรรมการ (รศ. น.อ. ดร.วรพจน ขาพ ศ) คณบด สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร ก ช ยศ ศร วรข นธ : ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน:กรณ ศ กษา ขององค การบร หารส วน ตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา (MOTIVATION FACTORS EFFECTINGWORK PERFORMANCE : A CASE STUDY OF SUB DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS IN MUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA) อาจารย ท ปร กษา : ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พรศ ร จงกล งานว จ ยน เป นการศ กษาป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งานโดยกรณ ศ กษาขององค การ บร หารส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา ม ว ตถ ประสงค ในการว จ ยด งน 1) เพ อศ กษา ความพ งพอใจในการทางาน 2) เพ อศ กษาประส ทธ ภาพการทางานในรอบป ท ผ านมา และในรอบ ป ต อไป 3) เพ อศ กษาความพ งพอใจในการได ร บเง นค าตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ การศ กษาคร ง น ใช แบบสอบถามเก ยวก บท ศนคต โดยต วอย างใช ในการศ กษา เป นบ คลากรของท องถ น (อบต.) เขต อาเภอเม องฯ จ.นครราชส มา จานวน 18 แห งๆละ 6 คน รวม 108 คน การว เคราะห ข อม ล โดยใช สถ ต เช งพรรณนา ผลการว จ ยพบว าผ ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการทางาน ม ความ พ งพอใจในระด บมาก ค าเฉล ย 3.89 ประส ทธ ภาพของการทางานในรอบป ท ผ านมาในระด บด ค าเฉล ยเท าก บ 3.62 และทาให เห นว าประส ทธ ภาพการทางานขององค กรในรอบป ต อไปจะเพ มข น โดยม ค าเฉล ย 3.58 และม ความพ งพอใจในการได ร บเง นค าตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษอย ในระด บ ปานกลาง ม ค าเฉล ย 3.35 ซ งผลการว จ ยน แสดงให เห นว าบ คลากรในท องถ นม ความพ งพอใจใน การทางานมากจะส งผลให ประส ทธ ภาพการทางานขององค กรเพ มข น แต จะไม พ งพอใจในการ ได ร บเง นค าตอบอ นเป นกรณ พ เศษ เท าท ควร และได สะท อนให เห นป ญหาการได ร บเง น ค าตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ(โบน ส) ท ไม ได ร บความเป นธรรม และการขาดมาตรฐานในการ ประเม นผลงานขององค การบร หารส วนตาบลท เก ยวก บว ธ การและข นตอนต างๆต องได ร บการ ปร บปร งและแก ไขในส วนท บกพร องและทาให เก ดป ญหาเพ อแก ไขและป องก นไม ให เก ดข นอ กใน อนาคต สาขาว ชา ว ศวกรรมโยธา ลายม อช อน กศ กษา ป การศ กษา 2553 ลายม อช ออาจารย ท ปร กษา ข CHUYOT SRIWARAKHAN : MOTIVATION FACTORS EFFECTING WORK PERFORMANCE : A CASE STUDY OF SUB DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS IN MUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PORNSIRI JONGKOL, Ph.D. The purposes of this research were 1) to study the work satisfaction. 2) to study work efficiency in the previous year and the next year,and 3) to study satisfaction in bonus. This study used a questionnaire regarding attitude. The subjects participated in this study were one hundred and eight personnels of subdisdistrict administration organizations in Muang District in Nakhon Ratchasima. Descriptive statistics was used to analyze data. The results showed that most samples had a high level of satisfaction with an average of The efficiency of the previous year was at a good level with an average of Also, the efficiency of the following year was qreater with an average of The satisfaction in bonus was at moderate level with an average of This resarch indicated that if the personnels were satisfied in work, the efficiency would be greater. Unexpectedly, the satisfaction in bonus was not great. This might indicate unfair bonus and lack of standardization in work evaluation and promotion. School of Civil Engineering Academic Year 2010 Student s Signature Advisor s Signature ค ก ตต กรรมประกาศ โครงงานการศ กษาในคร งน สาเร จล ล วงไปได ด วยด โดยได ร บความกร ณาอย างย งจาก ผศ. ดร. พรศ ร จงกล อาจารย ท ปร กษา และ ศ. ดร. ส ขส นต หอพ บ ลส ข อาจารย ประจาว ชา ซ งท านได กร ณาให คาแนะนา ในการตรวจสอบแก ไขข อบกพร องต างๆของผ ศ กษา และแนะนาให โครงการม ความถ กต องสมบ รณ และถ กต อง ผ ศ กษาจ งขอขอบพระค ณท ง 2 ท านไว ณ โอกาสน ผ ศ กษาขอบพระค ณมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท เป ดโอกาสทางการศ กษา ขอบพระค ณ ภาคว ชาว ศวกรรมศาสตร และคณาจารย ท กท านท ได ประส ทธ ประสาท ว ชาความร ของผ ศ กษา ซ งผ ศ กษาจะนาไปใช ในการทาประโยชน และค ณค าในการปฎ บ ต งานและต อส งคม ขอบค ณ กรมส งเสร มปกครองส วนท องถ น ขอบค ณหน วยงานองค การบร หารส วนตาบลไชยมงคล ท ได ส งเสร มพ ฒนาบ คลากร โดยให ท นผ ทาการศ กษา ได ศ กษาในระด บปร ญญาโท และขอบค ณ เพ อนร วมร นท กๆท าน ท คอยให ความช วยเหล อและแนะนาในการทาการศ กษาคร งน ช ยศ ศร วรข นธ ง สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ก บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ข ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง สารบ ญตาราง ฉ สารบ ญร ปภาพ ช บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ขอบเขตการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 2 ปร ท ศน วรรณกรรมงานว จ ยท เก ยวข อง ความหมายขององค กรปกครองส วนท องถ น ว ตถ ประสงค ขององค กรปกครองส วนท องถ น หน าท ขององค กรปกครองส วนท องถ น หล กเกณฑ และว ธ การกาหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บแรงจ งใจ แนวค ดทฤษฎ ท เก ยวก บความพ งพอใจ งานว จ ยท เก ยวข อง กรอบแนวค ดในการศ กษา 12 3 ว ธ การดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการศ กษา ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล 17 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ท ศนคต ของผ ตอบแบบสอบถาม ความพ งพอใจในการได ร บเง นค าตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ข อเสนอแนะในการได ร บเง นค าตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ 26 5 สร ปผล อภ ปรายและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา อภ ปรายผล ข อเสนอแนะตามผลการศ กษา 32 เอกสารอ างอ ง 33 ภาคผนวก 34 ประว ต ผ เข ยน 42 จ ฉ สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 ป จจ ยแห งส ขล กษณะและป จจ ยแห งแรงกระต น การจ ดระด บคะแนนความพ งพอใจในการท างาน การจ ดระด บคะแนนประส ทธ ภาพการทางานขององค กรในป ท ผ านมา การจ ดระด บเท ยบเปอร เซ นต ต อการเพ มประส ทธ ภาพการทางานขององค กร ระด บความพ งพอใจในการได ร บเง นค าตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ค าความถ และร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกเพศ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน อาย ส งส ด และอาย ต าส ด ค าความถ และร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามเก ยวก บสถานภาพสมรส ค าความถ และร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามเก ยวก บการศ กษา ค าความถ และร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามเก ยวก บรายได เฉล ย ค าความถ แล ะร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ การทางาน ค าความถ และร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน งงานท ร บผ ดชอบ ค าความถ และร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการงานท ร บผ ดชอบ ค าความถ แล ะร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความส มพ นธ ในท ทางาน ค าความถ แล ะร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอ ปสรรคท เก ดข นในท ทางาน ค าความถ แล ะร อยล ะของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามว ธ การจ ายเง น (โบน ส) ค า เฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของผ ตอบแบบสอบถามเก ยวก บความพ งพอใจในการทางาน ค า เฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานเก ยวก บประส ทธ ภาพการทางานในรอบป ท ผ านมา ค า เฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานเก ยวก บประส ทธ ภาพการทางานในป ต อไป ค า เฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานเก ยวก บความพ งพอใจในการได ร บเง น (โบน ส) 26 ช สารบ ญร ปภาพ ร ปท หน า 2.1 ความส มพ นธ ระหว างความต องการ แรงผล กด น ส งจ งใจ กรอบแนวค ดท ใช ในการศ กษา 13 1 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา การพ ฒนาความเป นมาการปกครองของท องถ นไทย เร มเก ดต งแต การปฎ ร ประบบราชการ ในสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว (ร ชกาลท 5) โดยม การทาพระราชบ ญญ ต ล กษณะ การปกครองท องถ น รศ.116 (พ.ศ.2440) ใช เป นกฎหมายหล กในการกาหนดร ปแบบ การปกครอง ท องถ นระด บตาบล มาจวบจนกระท งป พ.ศ.2549 ได ยกเล กและได ตราพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบการ ปกครองท องถ นน นใช บ งค บแทนในป พ.ศ.2499 ได ตราพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารส วนตาบล ข นเป นการเฉพาะสาหร บ การบร หารราชการในส วนตาบล และได เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารการปกครองท องถ นในร ปของ สภาตาบล โดยม การกาหนดโครงสร างและ บทบาทหน าท ของสภาตาบลใช อย างช ดเจนต อมาการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 4 (พ.ศ ) ได ม การปร บปร งบทบาทการพ ฒนาตาบล ด วยการจ ดให หน วยงานในภาคร ฐเข า มาม ส วนร วมก บสภาตาบลในร ปแบบของ คณะกรรมการสน บสน นการปฏ บ ต งานระด บตาบล (ค.ป.ต.) ซ งประกอบไปด วย พ ฒนากร เกษตรตาบล คร และเจ าหน าท สาธารณะส ข หร อ 4 กระทรวงหล ก อ นเป นองค กรหล กในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตในป พ.ศ.2537 ได ม การปร บปร ง ระเบ ยบการบร หารส วนท องถ นขององค การบร หารส วนจ งหว ด (อบจ.) ให ม การบร หารส วนตาบล ข นเป น องค การบร หารส วนตาบล (อบต.)ตามพระราชบ ญญ ต สภาตาบลและองค การบร หารส วน ตาบล พ.ศ.2537 ซ งม ฐานะเป นน ต บ คคลท ผ านมาจากการเล อกต งของประชาชน ประกอบด วยสภา ตาบลและคณะกรรมการบร หารส วนตาบล อย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ซ งได ยก ฐานะต งแต พ.ศ.2537 จนถ งป จจ บ นม ท งหมด 18 แห ง โดยม ข าราชการส วนท องถ นหร อพน กงาน ส วนท องถ นเป นกลไกหร อต วข บเคล อน เพ อให นโยบายของคณะผ บร หารเก ดเป นร ปธรรม ไม ว า จะเป นการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน เพ อการอย ด ก นด ของประชาชนร ฐบาลได เล งเห นความสาค ญ ของการกระจายอานาจ จากส วนกลางไปส ท องถ นจ งได ม การปร บโครงสร างและปฏ ร ประบบ ราชการโดยการตราพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น ฉบ บท 5 พ.ศ โดยให องค การบร หารส วนตาบล (อบต.) ไปส งก ด กรมการปกคร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x