(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) - PDF

Description
คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 12 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางท ง 8 กล มสาระการเร ยนร จากหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นแนวในการออกแบบการจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนาผ เร ยนตาม ศ กยภาพ คณะคร โรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )จ งจ ดทาค ม อการจ ดการเร ยนร ท ง 8 กล มสาระ สาหร บใช เป นแนวในการจ ดการจ ดการเร ยนร หล กส ตรศ กษาโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) ได จ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาศ กษาข น เพ อใช ในสถานศ กษาโดยย ดสาระและมาตรฐานการเร ยนร ต วช ว ด และสาระการ เร ยนร แกนกลางของกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม กระทรวงศ กษาธ การเป นกรอบ และท ศทางในการพ ฒนาหล กส ตรและจ ดการเร ยนการสอนและม งม นต อการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาเพ อสามารถก าวไกลในระด บสากล โรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) ขอขอบค ณคณะคร และคณะกรรมการสถานศ กษา ตลอดจนผ ม ส วนเก ยวข องในการจ ดท าหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน หล กส ตรศ กษา ให ม ความ สมบ รณ ส าเร จล ล วงไปด วยด หว งว าหล กส ตรด งกล าว จะเป นประโยชน ส าหร บคร ในการจ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถ ม ความค ด เป นคนด ม ค ณธรรมและ ดารงช ว ตอย ในส งคมอย างเป นส ข (...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) สำรบ ญ เร อง หน ำ คานา ก สารบ ญ ข ศ กษา 1 ความนา 1 ทาไมต องเร ยนศ กษา 2 เร ยนร อะไรในศ กษา 2 ว ส ยท ศน 3 หล กการ 4 จ ดหมาย 4 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน 5 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 6 มาตรฐานการเร ยนร 6 ต วช ว ด 7 ค ณภาพผ เร ยน 8 ความส มพ นธ ของการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 9 โครงสร างเวลาเร ยน 10 คาอธ บายรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 11 การจ ดหน วยการเร ยนร 12 โครงสร างรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 13 คาอธ บายรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 2 17 การจ ดหน วยการเร ยนร 18 โครงสร างรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 2 19 คาอธ บายรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 3 22 การจ ดหน วยการเร ยนร 23 โครงสร างรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 3 24 สำรบ ญ (ต อ) เร อง หน ำ คาอธ บายรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 4 27 การจ ดหน วยการเร ยนร 28 โครงสร างรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 4 29 คาอธ บายรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 5 32 การจ ดหน วยการเร ยนร 33 โครงสร างรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 5 34 คาอธ บายรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 6 37 การจ ดหน วยการเร ยนร 38 โครงสร างรายว ชาศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 6 39 การว ดและประเม นผลการเร ยนร 42 เกณฑ การว ดและประเม นผล 43 ว ธ การว ดและประเม นผล 45 แนวการว ดและประเม นผล 50 คณะกรรมการจ ดทาหล กส ตร 51 อำเซ ยนศ กษำ ควำมนำ กระทรวงศ กษาธ การ ได กาหนดบทบาทการดาเน นงานด านต างประเทศเช งร ก โดยเน นการกระช บ ความส มพ นธ และการขยายความร วมม อก บประเทศเพ อนบ าน และในภ ม ภาคภายใต กรอบความ ร วมม อด านต าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร วมม อด านการศ กษา เน องจากการศ กษาเป นรากฐานสาค ญในการ ข บเคล อนความเจร ญร งเร องของประเทศไทยและภ ม ภาค ในกรอบความร วมม อด านการศ กษา ความ ร วมม อด งกล าวเป นไปในท ศทางท สอดคล องก บแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาของประเทศสมาช ก ซ งประกอบด วย การปร บปร งในเช งปร มาณ โดยเฉพาะอย างย งการขยายโอกาสทางการศ กษา การยกระด บ ค ณภาพการศ กษา การนาโครงสร างพ นฐานส งอานวยความสะดวกและเทคโนโลย การส อสารเข ามารองร บ ตลอดจนการบร หารจ ดการทางการศ กษาในเช งค ณภาพและจ ดทาแผนการศ กษา (ASEAN, 2552) ต อมา ในท ประช มส ดยอดคร งท 15 ได ให การร บรองปฏ ญญาชะอา-ห วห น ว าด วยการเสร มสร างความร วมม อ ด านการศ กษาเพ อบรรล ประชาคมท เอ ออาทรและแบ งป น โดยกาหนดให สาขาการศ กษาตอบสนอง การสร างประชาคมการเม องและความม นคง เศรษฐก จ ส งคมและว ฒนธรรมภายในป 2558 เพ อให สอดร บนโยบายด งกล าว ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยสาน กว ชาการ และมาตรฐานการศ กษา จ งได จ ดท าโครงการพ ฒนาส ประชาคม Spirit of ASEAN ตามโครงการ พ ฒนาประเทศไทยเป นศ นย กลางการศ กษาในภ ม ภาค (Education Hub) เพ อผล กด นการด าเน นการด าน การศ กษาของประเทศไทยให สอดร บต อการเป นประชาคมและพ ฒนาเยาวชนไทยให ม สมรรถนะท สาค ญสาหร บ การดาเน นช ว ตในประชาคม การเร ยนการสอนศ กษาจะประสบความส าเร จตามเป าหมายท คาดหว งได ท กฝ ายท เก ยวข องท งระด บชาต ช มชน ครอบคร ว และบ คคลต องร วมร บผ ดชอบโดยร วมก นทางานอย างเป นระบบและ ต อเน อง ในการวางแผน ดาเน นการ ส งเสร มสน บสน น ตรวจสอบ ตลอดจนปร บปร งแก ไข เพ อพ ฒนาเยาวชน ของชาต ไปส ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ท กาหนดไว ทำไมต องเร ยนอำเซ ยนศ กษำ หร อสมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ม บทบาทสาค ญย งในส งคมโลกและ อนาคตโดยเฉพาะประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ซ งม เป าหมายและจ ดประสงค เร งร ดการเจร ญ เต บโตทางเศรษฐก จ ความก าวหน าทางส งคมและการพ ฒนาว ฒนธรรมในภ ม ภาค ส งเสร มส นต ภาพและ เสถ ยรภาพในภ ม ภาค โดยการเคารพหล กความย ต ธรรมและ หล กน ต ธรรมในการดาเน นความส มพ นธ ระหว าง ประเทศในภ ม ภาค ตลอดจนย ดม นในหล กการแห งกฎบ ตรสหประชาชาต ซ งผ นาประเทศสมาช กได ร บ รอง ว ส ยท ศน 2020 (ASEAN Vision 2020) โดยเห นพ องก นในว ส ยท ศน ร วมของท จะเป น วงสมานฉ นท ในภ ม ภาคตะว นออกเฉ ยงใต ต องการม ปฏ ส มพ นธ ก บภายนอก การใช ช ว ตในสภาพท ม ส นต ภาพ เสถ ยรภาพ และความเจร ญร งเร อง ผ กม ดก นเป นห นส วนในการพ ฒนา ท ม พลว ตและในประชาคมท ม ความเอ อ อาทรระหว างก น จ งได เร งร ดกระบวนการสร างประชาคมให แล วเสร จภายในป 2558 ในการประช มคณะกรรมการระด บชาต เพ อข บเคล อนความร วมม อด านการศ กษาใน บรรล ตามเป าหมายในป 2558 กาหนดให ดาเน นการให เก ดผลตามกฎบ ตร กระทรวงศ กษาธ การจ งได มอบนโยบายข บเคล อนด านการศ กษา เพ อรองร บการเป ดเสร ร วมก บกล มประชาคม ค อ เผยแพร ความร ข อม ลข าวสารเก ยวก บ เพ อสร างความตระหน ก พ ฒนาศ กยภาพของน กเร ยน ให ม ท กษะเพ อ เตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคม พ ฒนามาตรฐานการศ กษา เพ อส งเสร มการหม นเว ยนของ น กศ กษาและคร ใน และยอมร บในค ณสมบ ต ร วมก น ส งเสร ม Education Hub เตร ยมความพร อม เพ อเป ดเสร การศ กษาใน เพ อรองร บการเข าส ประชาคม เร ยนร อะไรในอำเซ ยนศ กษำ ศ กษาม งหว งให ผ เร ยนได เร ยนร เร องราวเก ยวก บซ งเป นภ ม ภาคท ม ความสาค ญต อ ประเทศไทยท งในแง ย ทธศาสตร และความส มพ นธ ทางส งคม ว ฒนธรรม เศรษฐก จ การเม องและความม นคง การอย ร วมก นในส งคมและส งคมโลกท ม ความเช อมส มพ นธ ก น ม ความแตกต างก นอย างหลากหลาย เพ อช วยให สามารถปร บตนเองก บบร บทสภาพแวดล อม เป นสมาช กท ด ม ความร บผ ดชอบ ม ความร ท กษะ ค ณธรรมและค าน ยมท เหมาะสม ม การทาก จกรรมอย างหลากหลาย โดยได กาหนดสาระต าง ๆ ไว ด งน กำเน ดอำเซ ยน ผ เร ยนได เร ยนร สถานการณ เก ยวก บความเป นมาของ การขยายสมาช ก ว ตถ ประสงค การจ ดต ง คาขว ญ ประเทศสมาช ก พ ฒนำกำรของอำเซ ยน ผ เร ยนได เร ยนร ถ งพ ฒนาการของซ งม มาถ ง 4 ทศวรรษ ม การ พ ฒนา ความร วมม อในด านการเม องและความม นคง ความร วมม อด านเศรษฐก จ ความร วมม อเฉพาะด าน ซ งเป นการ ปร บปร งองค กรให สอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป ในส งคมโลก ว ส ยท ศน อำเซ ยน ผ เร ยนได ศ กษาถ งว ส ยท ศน ของท แสดงถ งความสมานฉ นท ของ ประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท ม งส งเสร มความส มพ นธ ก บประเทศภายนอกดารงอย ในส นต ภาพ เสถ ยรภาพและความม งค งไพบ ลย ตลอดจนผ กพ นก นเป นห นส วนเพ อการพ ฒนาอย างม พลว ต และเป นช มชน แห งส งคมท เอ ออาทรต อก น ควำมส มพ นธ ก บภำยนอกอำเซ ยน ผ เร ยนได ศ กษาถ งประเทศสมาช กท กระช บความ ร วมม อก บภายนอก ซ งประกอบด วยค เจรจา 9 ประเทศ 1 กล มประเทศและ 1 องค การระหว าง ประเทศ โดยความร วมม อจะครอบคล มหลายสาขา เช น การค า การลงท น การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การศ กษา การป องก นและปราบปรามยาเสพต ด และการต อต านการก อการร าย ส เป ำหมำยกำรเป นประชำคมอำเซ ยน ผ เร ยนได ศ กษากรอบเป าหมายการเป นประชาคม ซ งประกอบด วย 3 เสาหล ก ค อ ประชาคมการเม องความม นคง ประชาคมเศรษฐก จ ประชาคมส งคมและว ฒนธรรม ม การพ ฒนาในท กด านเพ อยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน กฎบ ตร กำรประช มส ดยอดเซ ยน ผ เร ยนได ศ กษาถ งสร ปสาระสาค ญของการประช มส ดยอด ผลส าเร จของการพ ฒนาท ผ นาประเทศสมาช กได ลงนามในข อตกลงร วมก นเพ อให ประเทศในภ ม ภาคอย ร วมก นอย างส นต ส ข สามารถแก ป ญหาและความข ดแย งโดยส นต ว ธ เกร ดควำมร เก ยวก บอำเซ ยน ผ เร ยนได ศ กษาถ ง ส ญล กษณ สาน กงานเลขาธ การ เลขาธ การ ข อม ลพ นฐานประเทศสมาช ก เพลงประจา ธงประจาชาต ของสมาช ก ตามแผ นด น สก ลเง น และข อม ลท เป นประโยชน ต อประเทศไทย ล กษณะภ ม ศำสตร อำเซ ยน ผ เร ยนได ศ กษาถ งล กษณะของโลกทางกายภาพ ล กษณะทางกายภาพ แหล งทร พยากร และภ ม อากาศของประเทศสมาช ก การใช แผนท และเคร องม อทางภ ม ศาสตร ความส มพ นธ ก นของส งต างๆ ในระบบธรรมชาต ความส มพ นธ ของมน ษย ก บสภาพแวดล อมทางธรรมชาต และส งท มน ษย สร างข น การนาเสนอข อม ลภ ม สารสนเทศ การอน ร กษ ส งแวดล อมเพ อการพ ฒนาท ย งย น ว ส ยท ศน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x