หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด - PDF

Description
หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด ด ษฐนพ ว ธนเวค น น กว เคราะห การลงท น บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด กาไร 3Q57 หดแรง QoQ แต ทรงต ว YoY เราคาดก าไร 3Q57 หดต วกว า

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 20 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด ด ษฐนพ ว ธนเวค น น กว เคราะห การลงท น บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด กาไร 3Q57 หดแรง QoQ แต ทรงต ว YoY เราคาดก าไร 3Q57 หดต วกว า 58% QoQ เหล อ 189 ล านบาท เน องจากยอดขายต วชมภาพยนตร หดต วจาก ไตรมาสก อนหน าท เป นไฮซ ซ นของภาพยนตร ฮอลล ว ดและเม ดเง นโฆษณาหดต ว Box Office Mojo รายงาน ยอดขายต วชมภาพยนตร ในกร งเทพฯ และปร มณฑลหดต วกว า 31% QoQ และ Nielsen รายงานเม ดเง น โฆษณาส อในโรงภาพยนตร หดต ว 7% QoQ นอกจากน ภาพยนตร ของบร ษ ทย อยท เข าฉาย 2 เร อง ไม ประสบ ความส าเร จฉ ดก าไรรวม แต อย างไรก ตาม เราคาดก าไรลดลงเพ ยง 6% YoY หล งสถานการณ การเม องสงบท า ให บรรยกาศการเข าชมภาพยนตร กล บส ภาวะปกต Box Office Mojo รายงานยอดขายต วชมภาพยนตร เต บโต 3% YoY หน าหน งอ อนลงจากไตรมาสก อนหน า งวด 3Q57 ม ภาพยนตร ท ารายได Box Office เก น 100 ล านบาท เพ ยง 2 เร อง (Transformers, Guardians of the Galaxy) เท ยบไม ได ก บไตรมาสก อนหน าท ม ภาพยนตร ท ารายได Box Office เก น 100 ล านบาท ถ ง 6 เร อง แต ใกล เค ยงก บช วงเด ยวก นของป ก อนท มาภาพยนตร ท ารายได Box Office เก น 100 ล านบาท 1 เร อง ท า ให เราคาดรายได จากการขายต วชมภาพยนตร ของ MAJOR จะลดลงกว า 37% QoQ แต เพ มข น 5% QoQ ขณะท ภาพยนตร ความล บนางมารร าย ต กแกร กแป งมาก ของ MPIC ซ งเป นบร ษ ทย อยท ารายได จากการ ขายต วชมภาพยนตร เพ ยง ล านบาท คาดไม ค มท นและท าให ส วนธ รก จ MPIC ไม ม ก าไรในไตรมาสน จาก ไตรมาสก อนหน าม ก าไร 57 ล านบาท เม ดเง นโฆษณาในโรงภาพยนตร หดต ว เม ดเง นโฆษณาส อในโรงภาพยนตร งวด 3Q57 หดต ว 7% QoQ ตามหน าหน งท อ อนแอและเป นไปตามฤด กาลท ไตรมาส 3 เป นโลว ซ ซ นของการใช งบโฆษณา ขณะท หากเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อนเม ดเง นโฆษณาลดลง กว า 13% YoY เราคาดเก ดจากการเปล ยนแปลงในเช งโครงสร างของธ รก จส อหล งเก ด ท ว ด จ ท ล ท าให เม ด เง นโฆษณาไหลออกจากส อ Traditional มากข น อย างไรก ด เราคาดรายได ค าโฆษณาของ MAJOR ลดลงเพ ยง เล กน อย 6% QoQ เน องจากม รายได สปอนเซอร จากการผล ตภาพยนตร ของบร ษ ทย อย 2 เร อง เข ามาช วย ชดเชยการหดต วของรายได จากส อโฆษณาในโรงภาพยนตร ราคาห นอ อนต วตามกาไร แต จะกล บมาฟ นต ว 4Q57 เรามองแนวโน มก าไรหดต วหน ก QoQ เป นเพ ยงป จจ ยลบระยะส นต อระด บราคาห น MAJOR ท ปร บต วเพ มข น ในช วงก อนหน าจากความคาดหว งโอกาสการขยายสาขาโรงภาพยนตร ในต างจ งหว ดและการลงท นในประเทศ เพ อนบ าน เราคาดก าไรจะฟ นต วด ข นใน 4Q57 ตามหน าหน งท เข าส ช วงไฮซ ซ น โดยม ภาพยนตร ท น าสนใจ ได แก The Hunger Games และ The Hobbit เป นต น ขณะท ม ความเส ยงจากการเข าฉายของภาพยนตร ของ บร ษ ทย อยและร วมอ กกว า 6 เร องช วงปลายป หล งจาก 2 เร องล าส ดไม ประสบความส าเร จ คงค าแนะน าเพ ยง เก งก าไร เน องจากราคาห นใกล เค ยงก บม ลค าเหมาะสมท เราประเม นเท าก บ 22 บาท Financial Summary (Ended Dec.) F 2015F MAJOR P/E band Revenue (Bt Millions) 6,965 7,711 8,359 8,815 Gross Profit (Bt Millions) 2,248 2,699 3,071 3,243 EBITDA (Bt Millions) 1,991 2,296 2,447 2,572 EBITDA Growth (%) Net Income (Bt Millions) 825 1, ,074 EPS (Bt) EPS Growth (%) DPS (Bt) Dividend Yield (%) P/E (x) P/BV (x) Source : Company, kktrade Valuation Method PE 20x Paid-Up Capital (Bt million) Par Value (Bt/share) 1.00 Dividend Payout (%) 40% Free Float (%) Book Value (Bt/share) 7.08 Stock Data 52-Week Range (Bt) Sector Media Investment Weight Overweight Avg. Sector P/E (x) 34.2 Avg. Sector P/BV (x) 4.9 Source : Bisnews P a g e 1 Financial Summary (Ended Dec.) (Bt Millions) Key Income Statement F 2015F Revenue 6,965 7,711 8,359 8,815 Gross Profit 2,248 2,699 3,071 3,243 EBITDA 1,991 2,296 2,447 2,572 Interest Expenses Normalized Income ,074 Extra Items Net Income (Loss) 825 1, ,074 Key Ratios F 2015F Gross Profit Margin (%) 32.3% 35.0% 36.7% 36.8% Return On Equity (%) 13.5% 17.0% 16.0% 16.9% Return On Assets (%) 7.3% 8.4% 7.3% 8.1% P/E (x) P/BV (x) Dividend Yield (%) 3.7% 4.3% 3.8% 4.2% Net Debt-to-Equity (x) Key Balance Sheet Data F 2015F Cash & Short-Term Investment Current Assets 2,302 2,137 1,957 2,075 Fixed Assets 9,200 11,493 11,306 11,306 Total Assets 11,502 13,630 13,264 13,381 Short-Term Debt 801 2,239 2,200 2,200 Current Portions Current Liabilities 3,474 4,352 4,000 3,900 Long-Term Debt 1,170 2,352 2,300 2,300 Total Liabilities 5,117 7,530 7,025 6,928 Paid-up Capital Retained Earnings (Loss) 1, ,109 1,323 Total Equity 6,385 6,099 6,238 6,453 Company Profile MAJOR ด าเน นธ รก จเป นผ ให บร การโรง ภาพยนตร โบว ล ง คาราโอเกะ ลานเสก ต น าแข ง ส อโฆษณาในโรงภาพยนตร พ นท เช า การจ ดจ าหน ายล ขส ทธ ภาพยนตร ว ซ ด ด ว ด บล เรย ผล ตภาพยนตร และม บร ษ ทร วม ด าเน นธ รก จศ นย การค าแบบเป ด ส อท ว ดาวเท ยม โรงภาพยนตร และโบว ล งท ประเทศ อ นเด ย นอกจากน ย งม เง นลงท นในกองท น รวมอส งหาร มทร พย MJLF Risks ภาวะเศรษฐก จและการเม อง : ส งผลต อก าล ง ซ อและบรรยกาศการจ บจ ายใช สอย ส งผล โดยตรงต อธ รก จให บร การโรงภาพยนตร ท ถ อ ว าเป นส นค าท ไม ม ความจ าเป นต อการด ารงช พ หน าหน ง : ม ผลโดยตรงต อความต องการชม ภาพยนตร ของผ ชม โดยตามปกต งวดไตรมาส 2 ของท กป จะเป นช วงไฮซ ซ นของธ รก จโรง ภาพยนตร เน องจากม ภาพยนตร ฟอร มย กษ จากฮอลล ว ดเข าฉาย ส นค าทดแทน : เช น ว ซ ด /ด ว ด /บล เรย หร อ ไฟล ด จ ท ลท สามารถร บชมผ าน โทรศ พท เคล อนท ซ งอ านวยความสะดวกใน การร บชมแก ผ ชมมากข น นอกจากน ย งรวมถ ง ส นค าละเม ดล ขส ทธ ซ งมาราคาถ กอ กด วย Key Cash Flow Statement Data F 2015F Net Income ,138 1,263 Depreciation & Amortization 1,083 1,065 1,000 1,000 Change in Working Capital 342-1, Other Adjustments Net Cash Flow From Operation 1,434 1,035 1,743 1,976 Capital Expenditure ,262-1,000-1,000 Cash Flow From Investing Share Issue / (Repurchase) Cash Flow From Financing Net Free Cash Flow Source : Company, kktrade P a g e 2 ตารางแสดงผลประกอบการรายไตรมาส หน วย (ล านบาท) 3Q57F 3Q56 YoY 2Q57 QoQ 9M57F 9M56 YoY รายได จากการขายและบร การ 1,884 1,755 7% 2,643-29% 6,230 5,916 5% ต นท นขายและบร การ 1,230 1,150 7% 1,616-24% 3,962 3,805 4% ก าไรข นต น % 1,027-36% 2,268 2,111 7% ค าใช จ ายขายและบร หาร % % 1,408 1,296 9% ก าไรจากการด าเน นงาน % % % ค าเส อมฯค าต ดจ าหน าย % 302-1% % EBITDA % % 1,976 1,840 7% ดอกเบ ยจ าย % 43 4% % รายได อ นๆ % 74-12% % ก าไรก อนห กภาษ % % % ภาษ เง นได น ต บ คคล % 97-52% % ก าไรหล งห กภาษ % % % รายการพ เศษ % 2-100% % กาไรส ทธ % % % ก าไรต อห น (บาท) % % % อ ตราก าไรข นต น (%) อ ตราก าไรจากการด าเน นงาน (%) อ ตราก าไรจาก EBITDA (%) อ ตราก าไรส ทธ (%) ท มา : บร ษ ท / kktrade P a g e 3 การเป ดเผยข อม ล รายงานฉบ บน จ ดท าข นโดย ฝ ายว เคราะห การลงท น บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด บนพ นฐานข อม ลซ งพ จารณาแล ว ว าม ความน าเช อถ อและ/หร อถ กต อง อย างไรก ตาม ฝ ายว เคราะห การลงท นม อาจย นย นและร บรองความถ กต องและความ สมบ รณ ของข อม ลด งกล าวได แม ว าข อม ลด งกล าวจะปรากฏข อความท อาจเป นหร ออาจต ความว าเป นเช นน นได บร ษ ทฯ จ งไม ร บรองต อการน าเอาข อม ล บทความ ความเห น และ/หร อ บทสร ปท ปรากฏในเอกสารฉบ บน ไปใช ไม ว ากรณ ใดๆซ ง บทความด งกล าวเป นเพ ยงแนวค ดของผ จ ดท าเพ อใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจในการลงท น ด งน น น กลงท นควรใช ด ลพ น จอย างรอบคอบในการพ จารณาลงท น บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการน าข อม ลท ปรากฏในเอกสารน ไม ว าจะท งหมด หร อบางส วน ไปท าซ า หร อ ด ดแปลง แก ไข หร อน าเอกสารเผยแพร ต อสาธารณชนจะต องได ร บความย นยอมจากบร ษ ทฯ ก อน บร ษ ทหล กทร พย ภ ทร จ าก ด (มหาชน) (บล. ภ ทร) ซ งเป นบร ษ ทในเคร อ เป น หร อ จะเป น ผ ออกใบส าค ญแสดงส ทธ อน พ นธ ท ม หล กทร พย อ างอ งเป นหล กทร พย ท บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด ม การจ ดท าหร ออ างถ งในรายงานว จ ย ฉบ บน ในกรณ ท บล. ภ ทร เป นผ ออกใบส าค ญแสดงส ทธ อน พ นธ บล. ภ ทร อาจจะท าหน าท เป นผ ด แลสภาพคล องส าหร บ ใบส าค ญแสดงส ทธ ด งกล าวด งน นน กลงท นควรใช ความระม ดระว งในการใช ข อม ลเน องจากอาจม ส วนหน งส วนใดท ม ผลประโยชน ท บซ อนซ งอาจม ผลกระทบต อว ตถ ประสงค ในการจ ดท ารายงายว จ ยฉบ บน Opinion Key - บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด ก าหนดค าแนะน าการลงท นทางป จจ ยพ นฐาน 3 ระด บ ค อ (1) ซ อ (BUY) ส าหร บห นท ม ป จจ ยพ นฐานด ให ผลตอบแทนท คาดหว งรวมส วน ต างของม ลค าเหมาะสมก บราคาในตลาดและผลตอบแทนเง นป นผล มากกว า 15% (2) เก งก าไร (TRADING) ส าหร บห นท ให ผลตอบแทนท คาดหว งรวมส วนต างของม ลค าเหมาะสมก บราคาใน ตลาดและผลตอบแทนเง นป นผล ระหว าง -10% ถ ง +15% (3) ขาย (SELL) ส าหร บห นท ป จจ ยพ นฐานไม ด และ/หร อ ให ผลตอบแทนท คาดหว งรวมส วนต างของม ลค าเหมาะสมก บราคาในตลาด ต ดลบมากกว า 10% ข นไป ค าแนะน าการลงท นของบทว เคราะห ทางป จจ ยพ นฐานอาจจะ เหม อน หร อ แตกต าง ก บค าแนะน าการลงท นในบทว เคราะห ทางเทคน ครายว น น กลงท นต องพ จารณาค าแนะน าการลงท น ของบทว เคราะห ฯอย างรอบคอบก อนการต ดส นใจลงท นเพ อให สอดคล องก บล กษณะการลงท นของท าน Corporate Governance Report - การเป ดเผยผลการส ารวจของสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย IOD ในเร องการก าก บด แลก จการ (Corporate Governance) เป นการ ด าเน นการตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย โดยการส ารวจของ IOD เป นการส ารวจและประเม นจากข อม ลของบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยและตลาดหล กทร พย เอ มเอไอ ท ม การเป ดเผยต อสาธารณะ และเป นข อม ลท ผ ลงท นท วไปสามารถเข าถ งได ด งน น ผลส ารวจด งกล าวจ งเป นการน า เสนอในม มมองของ บ คคลภายนอก โดยไม ได เป นการประเม นการปฏ บ ต และม ได ม การใช ข อม ลภายใน ในการประเม น ท งน IOD ท าการเผยแพร รายช อเฉพาะบร ษ ทท ได คะแนนอย ในระด บ ด ข นไป ซ งม 3 กล ม ค อ ด ด มาก และ ด เล ศ อน ง ผลการส ารวจด งกล าวเป นผลการส ารวจ ณ ว นท ปรากฏในรายงานการก าก บด แลก จการบร ษ ทจดทะเบ ยนไทยเท าน น ผลการส ารวจจ งอาจเปล ยนแปลงได ภายหล งว นด งกล าว ท งน บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด ม ได ย นย นหร อร บรองถ งความถ กต องของผลการส ารวจ บร ษ ทท ได ร บการจ ดอ นด บในเร องการกาก บด แลก จการ ด เล ศ เฉพาะท kktrade ศ กษาข อม ล ADVANC AOT BANPU BAY BBL BCP CK CPF DTAC EGCO GRAMMY HEMRAJ INTUCH IRPC IVL KBANK KTB LPN MCOT PS PTT PTTEP PTTGC QH RATCH RS SAMART SAT SCB SNC SPALI SVI SYMC TCAP THAI THCOM TISCO TKT TMB TOP TRUE TVO บร ษ ทท ได ร บการจ ดอ นด บในเร องการกาก บด แลก จการ ด มาก เฉพาะท kktrade ศ กษาข อม ล AMATA AP BEC BH CPALL ESSO GLOW HMPRO ITD JAS LH LIVE MAJOR MFEC MODERN NBC SEAFCO SIRI STANLY STEC TOG TUF บร ษ ทท ได ร บการจ ดอ นด บในเร องการกาก บด แลก จการ ด เฉพาะท kktrade ศ กษาข อม ล AH BCH GLOBAL MSC ROJNA SF WORK N/A บร ษ ทท ไม ได ร บการจ ดอ นด บในเร องการกาก บด แลก จการ เฉพาะท kktrade ศ กษาข อม ล BGH CHG EFORL ICHI M RML SAPPE VGI P a g e 4 สาน กงานใหญ 500 อาคารอ มร นทร ทาวเวอร ช น 7 ถนนเพล นจ ต แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร สาขาอโศก 209 อาคารเค ทาวเวอร ถนนส ข มว ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหน อ เขตว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x