ใบงาน ช องาน แจก น เทคน คพ นฐานว ทยาล ยเทคน คอ บลราชธาน - PDF

Description
รห ส 1/5 จ ดประสงค 1. ข ดผ วด บท กด าน 2. ใช เวอร เน ยร ไฮเกจข ดหมายงานได 3. ตอกร างแบบได 1 1 เหล กต วย 1 ½ (38)-/-3 (75)-/-5 เหล กร ดต วย จานวน ช นท รายการ ขนาด ว สด หมายเลขแบบ เคร องม อและอ ปกรณ 4.ค

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 28 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รห ส 1/5 จ ดประสงค 1. ข ดผ วด บท กด าน 2. ใช เวอร เน ยร ไฮเกจข ดหมายงานได 3. ตอกร างแบบได 1 1 เหล กต วย 1 ½ (38)-/-3 (75)-/-5 เหล กร ดต วย จานวน ช นท รายการ ขนาด ว สด หมายเลขแบบ เคร องม อและอ ปกรณ 4.ค อน 5.เหล กตอกร างแบบ 6.แท นระด บ ลาด บข นการทางาน 1.ตะไบลบคมเหล กต วย ข ดผ วด บออกหมดท กด าน 2.ด ดและปร บหล งเหล กต วย ให พอเร ยบด วยเคร องกล 3.ต งเวอร เน ยร ไฮเกจส ง 36 มม. วางหล งเหล กต วย ท ทาส ร างแบบแล วลงบนแท น ระด บ ข ดเส นท ป กต วย ท ง 2 ข าง 4.ต งเวอร เน ยร ไฮเกจส ง 33.5 มม. วางหล งเหล กต วย ท งบนแท นระด บ ข ดเส นท ป กต วย ท ง 2 ข าง 5.ตอกจ ดร างแบบตามแนวท ข ดให ห างก นประมาณ 4 มม. ( ส งตรวจ ) 6.ตะใบตามแนวเส น 36 มม. ( ส งตรวจ ) 7.ตะใบตามแนวเส น 33.5 มม. ( ส งตรวจ ) ส งคร งท รายการ ผ ตรวจ 1 ข ดเส น ตอกจ ดร างแบบตามแนวท ข ด 2 งานปร บเร ยบตามแนวท 1 ( 36 มม. ) 3 งานปร บเร ยบตามแนวท 2 ( 33.5 มม. ) รห ส 2/5 จ ดประสงค 1. ใช ตะไบปร บเร ยบ - ปร บฉากได 4.เวอร เน ยร 5.ฉากเหล ก 1.ตะไบปร บผ วด านท 1 ให ได ระนาบ ให เหล อความหนาประมาณ 3 มม. 2.ว ดความกว างของเหล กต วย แล วเฉล ยส วนท เก น 71 มม. ท ขาท ง 2 ข าง 3.ตะไบด านท 2 ออกเท าก นก บความหนาท เฉล ยไว แล ว ให ได ระนาบและต งฉาก ก บด านท 1 4.ตะไบด านท 3 ให ได ระนาบและต งฉากก บด านท 1และให ได ขนาดความกว าง 21 มม. ข อควรระว ง ต องให ขาท ง 2 ข างเท าก น 1 งานปร บเร ยบด านหล งเหล กต วย 2 งานปร บเร ยบ- ปร ฉากป กต วย 1 งานปร บเร ยบ- ปร ฉากป กต วย 2 งานปร บขนาดกว าง มม. รห ส 3/5 จ ดประสงค 1. ใช ตะไบปร บขนาดได 1.ทาส ร างแบบขาต วย ท ง 2 ข าง บร เวณเฉพาะท ต องข ด 2.ต งเวอร เน ยร ไฮเกจท 30.5 ข ดลงบนขาท ทาส ท ง 2 ข าง 3.ตอกร างแบบเบาๆ ตามแนวท ข ดแต ละจ ดห างก นประมาณ 4 มม. 4.เวอร เน ยร คาร ล ปเปอร 5.ฉากเหล ก 6.ค อน 7.เหล กตอกนาศ นย 4.ตะไบแต งขาต วย ท ง 2 ข าง ให ได ขนาด 30.5 มม. ( ส งตรวจ ) 5.ตะไบห วต วย ด านท หน งให ได ฉาก 6.ทาส ร างแบบรอบห วต วย อ กด าน 7.ข ดเส นด วยเวอร เน ยร ไฮเกจท ต งความส งไว เท าก บ 65 มม. โดยเอาด านท ปร บ ฉากแล ววางบนแท นระด บ 8.ตอกจ ดร างแบบเบา ๆ ตามแนวท ข ดไว ห างก นประมาณ 4 มม. 9.ข ดเส นห างจากเส นท ข ดไว ประมาณ 1 มม. เพ อให เป นระยะเล อย 10.เล อยตามแนวท ข ดออก 11.ตะไบแต งห วเหล กต วย เพ อให ได ฉากและได ขนาด 65 มม. ( ส งตรวจ ) 1 ปร บขนาดขาท งท ง 2 ข าง มม. 2 งานปร บห วฉาก 1 งานปร บห วฉาก 2 ความยาวของงาน มม. รห ส 4/5 ต วอย างงานร างแบบ ต วอย างงานร างแบบและงานเจาะ จ ดประสงค 1. ร างแบบได 2. เจาะตามแบบได 3. ตะไบข นร ปตามแบบได 1.ตะไบแบบต าง ๆ 2.ส ร างแบบ 3.ค อน 4.เหล กตอกร างแบบ และเหล กตอกนาศ นย 5.สก ด 6.ดอกสว าน 1.ทาส ร างแบบบนหล งต วย 2.จ บค ก บงานอ กช นหน ง 3.ออกแบบและร างแบบลงบนหล งเหล กต วย ท ง2 อ น ให เหม อนก น 4.ตอกจ ดร างแบบตามแนวเส นท ร าง 5.ร างแบบจ ดเจาะและตอกนาศ นย 6.เจาะส วนท ไม ต องการออกไป 7.ตะไบตามแบบท ร าง ( ส งตรวจ ) 1 งานร างแบบ 2 งานเจาะ 3 ตกแต งข นร ปตามแบบ รห ส 5/5 60 จ ดประสงค 1. เช อมงานประกบได 2. ตะไบปร บขนาดได 3. ตะไบข นร ปตามแบบได 1.ตะไบหยาบ 12 2.ตะไบละเอ นด 12 3.ตะไบชน ดต าง ๆ 4.เวอร เน ยร คาร ล ปเปอร 5.ส สเปรย ส ต าง ๆ 6.กาวยาง 1.เช อมเหล กท ง 2 ต วประกบก น 2.แต งให ได ขนนาด 3.แต งร ปร างภายนอกให สวยงาม 4.แต งผ วให เร ยบ 5.พ นส 6.ทาฐานไม 7.พ นส เคล ยร แล คเกอร ฐานไม 8.ประกอบงานเหล กประกบเข าฐานไม ด วยกาวยาง 1 งานประกอบและปร บขนาด 60x70 มม. งานตกแต งผ วละเอ ยดและความเร ยบร อย 2 งานฐานไม 70x60x20x20 มม. งานประกบฐาน 85x70x60 มม. 3 ความปราณ ตและความเร ยบร อยของงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x