ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา - PDF

Description
กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น สายม

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 17 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น สายม ตรศ กษา พ เศษ เง น บ านคลองตาหม น นาด 2 ทองแดง บ านหนองปร อ กบ นทร บ ร บ านคลองมะไฟ นาด บ านเขาด น กบ นทร บ ร บ าก งประชาสรรค กบ นทร บ ร บ านกระเด ยง นาด ว ดใหม พรหมส วรรณ กบ นทร บ ร บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร บ านเขากระแต กบ นทร บ ร ว ดโคกอ ดม กบ นทร บ ร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป เทศบาล 2(ว ดใหม ท าพาณ ชย ) เทศบาล ทอง ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 เง น บ านแก งด นสอ นาด 3 เง น ว ดราษฎร ร งษ กบ นทร บ ร สายม ตรศ กษา เอกชน ว ดศร สว สด กบ นทร บ ร ว ดโคกข เหล ก กบ นทร บ ร บ านว งบ วทอง กบ นทร บ ร บ านโนนแสนส ข นาด บ านเขาไม แก ว กบ นทร บ ร บ านโปร งใหญ กบ นทร บ ร ว ดว งหวาย กบ นทร บ ร บ านหนองโดน กบ นทร บ ร ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร บ านเขากระแต กบ นทร บ ร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ม ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทอง เทศบาล 2(ว ดใหม ท าพาณ ชย ) เทศบาล เง น บ านเขาไม แก ว กบ นทร บ ร 7 เง น ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 เง น บ านว งด นสอ กบ นทร บ ร 10 ทองแดง บ านห นเท น นาด บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร บ านบ พราหมณ นาด บ านเขาด วน กบ นทร บ ร บ านว งกวาง กบ นทร บ ร บ านหนองสองห อง นาด อน บาลนาด นาด บ อทองว ทยา กบ นทร บ ร บ านพระปรง กบ นทร บ ร บ านโปร งใหญ กบ นทร บ ร บ านบ ส ง นาด ว ดศร สว สด กบ นทร บ ร อน บาลกบ นทร บ ร กบ นทร บ ร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 1 ระด บช น ป บ านอ ดมบรรพต นาด 3 ทอง บ านเขาไม แก ว กบ นทร บ ร 7 ทองแดง กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 2 ระด บช น ป บ านแก งด นสอ นาด 3 ทอง บ านพระปรง กบ นทร บ ร 8 เง น บ านเขาถ า กบ นทร บ ร 7 เง น บรรหารว ทยา กบ นทร บ ร 2 เง น บ านบ พราหมณ นาด 2 ทองแดง บ านเขาด วน กบ นทร บ ร 7 ทองแดง ว ดโคกอ ดม กบ นทร บ ร 3 ทองแดง กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 2 ระด บช น ม บรรหารว ทยา กบ นทร บ ร 2 ทอง บ านพระปรง กบ นทร บ ร 8 ทอง บ านบ พราหมณ นาด 2 เง น บ อทองว ทยา กบ นทร บ ร 8 เง น บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร 10 เง น กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ระด บ ช นป ช มชนบ านสาพ นตา นาด 1 ทอง บ านคลองตาม น กบ นทร บ ร 7 ทอง บ านเขาถ า กบ นทร บ ร 10 ทอง ว ดจ นทร งษ ถาวร กบ นทร บ ร 9 เง น ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 เง น บรรหารว ทยา กบ นทร บ ร 2 เง น ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทองแดง ว ดใหม พรหมส วรรณ กบ นทร บ ร บ านอ ดมบรรพต นาด กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ระด บช นม ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 ทอง ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทอง บ านก งประชาสรรค กบ นทร บ ร บ านคลองส บสอง กบ นทร บ ร บ านว งด นสอ กบ นทร บ ร อน บาลนาด นาด บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร บ านชงโคส นต ส ขว ทยาคาร นาด กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นค ดเลขเร ว ระด บช น ป บ านบ เส ยว กบ นทร บ ร 8 ทองแดง บ านหนองหอย กบ นทร บ ร บ านชงโคส นต ส ขว ทยาคาร นาด บ านนาคลองกลาง กบ นทร บ ร บ านโปร งใหญ กบ นทร บ ร ว ดราษฎร ร งษ กบ นทร บ ร ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร ว ดเกาะแดง กบ นทร บ ร สหกรณ น คมบ านคลองปลาด กลาย นาด ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร ว ดโคกอ ดม กบ นทร บ ร ว ดศร สว สด กบ นทร บ ร บ านโนนแสนส ข นาด สายม ตรศ กษา เอกชน 0 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นค ดเลขเร ว ระด บช น ป ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทอง สายม ตรศ กษา เอกชน บ านพระปรง กบ นทร บ ร บ านคลองมะไฟ นาด บ านคลองห นแดง กบ นทร บ ร บ านหนองหอย กบ นทร บ ร ช มชนบ านท งโพธ นาด ว ดเกาะแดง กบ นทร บ ร ว ดสระด (บ บาร งว ทย ) กบ นทร บ ร บ านโปร งสะเดา กบ นทร บ ร บ านท าอ ดม กบ นทร บ ร อน บาลนาด นาด บ านไผ กบ นทร บ ร เทศบาล 2 เทศบาล 5 13 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นค ดเลขเร ว ระด บช น ม บ านบ เส ยว กบ นทร บ ร ว ดใหม พรหมส วรรณ กบ นทร บ ร บ านเขาด วน กบ นทร บ ร บ านคลองส บสอง กบ นทร บ ร บ านชงโคส นต ส ข นาด บ านหนองสองห อง นาด ว นท 25 พฤศจ กายน 2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต 2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจาว น ระด บช น ป ช มชนบ านสาพ นตา นาด บ านหนองส ง(ไลอ ท ศ) กบ นทร บ ร บ านหนองช างลง กบ นทร บ ร ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร บ านหนองนาใน กบ นทร บ ร ว นท 25 พฤศจ กายน 2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต 2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจาว น ระด บช น ม ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทองแดง 61 1
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x