ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา พ มพ ใบอน

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 16 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา พ มพ ใบอน ปร ญญาบ ตร พ มพ ใบประกาศน ยบ ตร (ปวช. ปวส.) หน งส อร บรองการศ กษา ข อม ลเพ อการออกหน งส อประเภทต างๆ รายงานสถ ต การขอเอกสาร ออกเลขท ใบอน ปร ญญาบ ตร / ใบประกาศน ยบ ตร(ปวช, ปวส) พ มพ ใบแทนอน ปร ญญาบ ตร ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ส ญล กษณ ท ใช ในระบบ ส ญล กษณ คาอธ บาย คล กเพ อนาข อม ลออกในร ปแบบของเอกสาร PDF คล กเพ อนาข อม ลออกในร ปแบบของเอกสาร Excel คล กเล อกเพ อทาการส งพ มพ ข อม ล คล กเล อกเพ อทาการแก ไขข อม ล คล กเล อกเพ อทาการลบข อม ล ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ระบบบร การท วไป 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา พ มพ ใบรายงานผลการศ กษาเป นการพ มพ ผลการศ กษาโดยแบ งการค นหาเป นสองประเภท ค อ ส บค น จากช อและส บค นแบบม เง อนไข ซ งข นตอนการทางานเป นด งน ข นตอนการดาเน นงาน 1. คล กเล อกเมน พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา จะแสดงหน าจอด งภาพด านล าง 2. กรณ ส บค นจากช อให เล อกรห สน กศ กษาตามท ต องการโดยด ความหมายจากตารางความหมาย ข อม ลท ค นหาด านล าง และคล กท ป ม ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย รห สน กศ กษา รห สน กศ กษาท ต องการค นหา 3. กรณ ส บค นแบบม เง อนไข ให ค นหาข อม ลแบบม เง อนไขตามท ต องการโดยด ความหมายจากตาราง ความหมายข อม ลท ค นหาด านล าง และกดป ม ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย ระด บการศ กษา ระด บการศ กษาของน กศ กษาท ต องการค นหา ป การศ กษาท เข า ป การศ กษาท เข าของน กศ กษาท ต องการค นหา ภาคการศ กษาท เข า ภาคการศ กษาของน กเร ยนท ต องการค นหา หน วยจ ด หน วยจ ดท ต องการค นหา สถานท จ ด สถานท จ ดท ต องการค นหา สาขาว ชา สาขาว ชาท ต องการค นหา สาขาว ชางาน สาขาว ชางานท ต องการค นหา ร น ร นน กศ กษาท ต องการค นหา กล ม กล มน กศ กษาท ต องการค นหา ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 4. หล งจากทาการค นหาน กศ กษาเพ อทาการพ มพ ใบรายงานผลการศ กษาแล ว ระบบจะแสดงรายช อ น กศ กษาท งหมดท ค นหา ด งภาพด านล าง 5. กรอกข อม ลออกใบรายงานผลการศ กษาโดยด ความหมายจากตารางความหมายข อม ลท กรอก ด านล าง และกดป ม ท รายช อน กศ กษาท ต องการพ มพ ออกรายงาน ข อม ลท จาเป นต องกรอก คาอธ บาย ป การศ กษา/ภาคการศ กษา ป การศ กษาและภาคเร ยนท ต องการพ มพ ออก นายทะเบ ยน นายทะเบ ยนท เป นผ พ มพ ออก ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 6. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษาป ม ท รายช อน กศ กษาท ต องการพ มพ ใบรายงานผลการศ กษา ระบบจะแสดงหน าจอด งภาพด านล าง 7. กรณ ท พ มพ ใบรายงานผลการเร ยน เป นไฟล PDF ให คล กท ป ม ด งภาพด านล าง ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษาเป นการพ มพ ระเบ ยนการศ กษาโดยแบ งการค นหาเป นสองประเภทค อ ส บค นจากช อและ ส บค นแบบม เง อนไข ซ งข นตอนการทางานเป นด งน ข นตอนการดาเน นงาน 1. คล กเล อกเมน พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา จะแสดงหน าจอด งภาพด านล าง 2. กรณ ส บค นจากช อโดยเล อกรห สน กศ กษาตามท ต องการโดยด ความหมายจากตารางความหมาย ข อม ลท ค นหาด านล าง และกดป ม ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย รห สน กศ กษา รห สน กศ กษาท ต องการค นหา 3. กรณ ส บค นแบบม เง อนไข โดยค นหาข อม ลแบบม เง อนไขตามท ต องการโดยด ความหมายจาก ตารางความหมายข อม ลท ค นหาด านล าง และกดป ม ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย ระด บการศ กษา ระด บการศ กษาของน กศ กษาท ต องการค นหา ป การศ กษาท เข า ป การศ กษาท เข าของน กศ กษาท ต องการค นหา ภาคการศ กษาท เข า ภาคการศ กษาของน กเร ยนท ต องการค นหา หน วยจ ด หน วยจ ดท ต องการค นหา สถานท จ ด สถานท จ ดท ต องการค นหา สาขาว ชา สาขาว ชาท ต องการค นหา สาขาว ชางาน สาขาว ชางานท ต องการค นหา ร น ร นน กศ กษาท ต องการค นหา กล ม กล มน กศ กษาท ต องการค นหา ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 4. หล งจากทาการค นหารายช อน กศ กษาเพ อท าการพ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษาแล ว ระบบจะแสดง รายช อน กศ กษาท งหมดท ค นหา ด งภาพด านล าง 5. กรอกข อม ลออกใบใบระเบ ยนผลการศ กษา ในระด บอน ปร ญญา โดยด ความหมายจากตาราง ความหมายข อม ลท กรอกด านล าง ข อม ลท จาเป นต องกรอก คาอธ บาย ออกให เม อว นท ว นท ท ออกใบระเบ ยนผลการศ กษา ห วหน างานทะเบ ยน ป อนช อหร อสก ลห วหน างานทะเบ ยนในช อง และเล อกช อห วหน า งานทะเบ ยน ผ อานวยการสถานศ กษา ป อนช อหร อสก ลผ อานวยการสถานศ กษาในช อง และเล อกช อ ผ อานวยการสถานศ กษา แสดงภาพถ ายน กศ กษา แสดงภาพถ ายน กศ กษา (แสดงหร อไม ก ได ) ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 6. กรอกข อม ลออกใบรายงานผลการศ กษา ในระด บ ปวช. และ ปวส. โดยด ความหมายจากตาราง ความหมายข อม ลท กรอกด านล าง ข อม ลท จาเป นต องกรอก คาอธ บาย ปพ1 ปวช. เลขท เลขท ปพ1 ปวช. ห วหน างานทะเบ ยน ป อนช อหร อสก ลห วหน างานทะเบ ยนในช อง และเล อกช อห วหน า งานทะเบ ยน ลงว นท ว นท ท ออกใบระเบ ยนผลการศ กษา ผ อานวยการสถานศ กษา ป อนช อหร อสก ลผ อานวยการสถานศ กษาในช อง และเล อกช อ ผ อานวยการสถานศ กษา ลงว นท ว นท แสดงภาพถ ายน กศ กษา แสดงภาพถ ายน กศ กษา (แสดงหร อไม ก ได ) ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 7. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษาให คล กท ป ม ท รายช อน กศ กษาท ต องการพ มพ ใบระเบ ยนผล การศ กษา ด งภาพด านล าง 8. กรณ ท พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา เป นไฟล PDF ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 3. พ มพ ใบอน ปร ญญาบ ตร พ มพ ใบอน ปร ญญาบ ตรเป นการพ มพ เป นการพ มพ ใบร บรองอน ปร ญญาบ ตรของน กศ กษาโดยแบ งการ ค นหาเป นสองประเภทค อ ส บค นจากช อและ ส บค นแบบม เง อนไข ซ งข นตอนการทางานเป นด งน ข นตอนการดาเน นงาน 1. คล กเล อกเมน พ มพ ใบอน ปร ญญาบ ตร จะแสดงด งภาพด านล าง 2. กรณ ส บค นจากช อ โดยเล อกรห สน กศ กษาตามท ต องการโดยด ความหมายจากตารางความหมาย ข อม ลท ค นหาด านล าง และกดป ม ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย รห สน กศ กษา รห สน กศ กษาท ต องการค นหา 3. กรณ ส บค นแบบม เง อนไข โดยค นหาข อม ลแบบม เง อนไขตามท ต องการโดยด ความหมายจาก ตารางความหมายข อม ลท ค นหาด านล าง และกดป ม ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย ระด บการศ กษา ระด บการศ กษาของน กศ กษาท ต องการค นหา ป การศ กษาท เข า ป การศ กษาท เข าของน กศ กษาท ต องการค นหา ภาคการศ กษาท เข า ภาคการศ กษาของน กเร ยนท ต องการค นหา หน วยจ ด หน วยจ ดท ต องการค นหา สถานท จ ด สถานท จ ดท ต องการค นหา สาขาว ชา สาขาว ชาท ต องการค นหา สาขาว ชางาน สาขาว ชางานท ต องการค นหา ร น ร นน กศ กษาท ต องการค นหา กล ม กล มน กศ กษาท ต องการค นหา ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 4. หล งจากทาการค นหาราช อน กศ กษาเพ อท าการพ มพ ใบอน ปร ญญาบ ตรแล ว ระบบจะแสดง รายช อน กศ กษาท งหมดท ค นหา ด งภาพด านล าง 5. กรอกข อม ลออกใบอน ปร ญญาบ ตรโดยด ความหมายจากตารางความหมายข อม ลท กรอกด านล าง ข อม ลท จาเป นต องกรอก คาอธ บาย ประธานสภาว ทยาล ยช มชน ป อนช อหร อสก ลประธานสภาว ทยาล ยช มชนในช อง และเล อกช อ ประธานสภาว ทยาล ยช มชน ผ อานวยการ ป อนช อหร อสก ลผ อานวยการในช อง และเล อกช อผ อานวยการ ลงว นท ลงว นท ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 6. พ มพ ใบอน ปร ญญาบ ตรโดยกดป ม ท รายช อน กศ กษาท ต องการพ มพ ใบอน ปร ญญาบ ตร จะ แสดงด งภาพด านล าง 7. กรณ ท พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา เป นไฟล PDF ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 4. พ มพ ใบประกาศน ยบ ตร (ปวช. ปวส.) พ มพ ใบประกาศน ยบ ตรเป นการพ มพ ใบประกาศน ยบ ตร ของน กศ กษาระด บ ปวช.และ ปวส.โดยแบ ง การค นหาเป นสองประเภทค อ ส บค นจากช อและ ส บค นแบบม เง อนไข ซ งข นตอนการทางานเป นด งน ข นตอนการดาเน นงาน 1. คล กเล อกเมน พ มพ ใบประกาศน ยบ ตร (ปวช. ปวส.) จะแสดงด งภาพด านล าง 2. กรณ ส บค นจากช อ โดยเล อกรห สน กศ กษาตามท ต องการโดยด ความหมายจากตารางความหมาย ข อม ลท ค นหาด านล าง และกดป ม ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย รห สน กศ กษา รห สน กศ กษาท ต องการค นหา 3. กรณ ส บค นแบบม เง อนไขโดยค นหาข อม ลแบบม เง อนไขตามท ต องการโดยด ความหมายจากตาราง ความหมายข อม ลท ค นหาด านล าง และกดป ม ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท ข อม ลท ค นหา คาอธ บาย ระด บการศ กษา ระด บการศ กษาของน กศ กษาท ต องการค นหา ป การศ กษาท เข า ป การศ กษาท เข าของน กศ กษาท ต องการค นหา ภาคการศ กษาท เข า ภาคการศ กษาของน กเร ยนท ต องการค นหา หน วยจ ด หน วยจ ดท ต องการค นหา สถานท จ ด สถานท จ ดท ต องการค นหา สาขาว ชา สาขาว ชาท ต องการค นหา สาขาว ชางาน สาขาว ชางานท ต องการค นหา ร น ร นน กศ กษาท ต องการค นหา กล ม กล มน กศ กษาท ต องการค นหา ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 4. หล งจากทากา
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x