กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย - PDF

Description
ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 8 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สารบ ญ หน า ค าน า ท าไมต องเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย ๑ เร ยนร อะไรในการงานอาช พและเทคโนโลย ๑ สาระและมาตรฐานการเร ยนร ๒ ค ณภาพผ เร ยน ๒ ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง ๕ สาระท ๑ การด ารงช ว ตและครอบคร ว ๕ สาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย ๑๑ สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑๘ สาระท ๔ การอาช พ ๓๑ อภ ธานศ พท ๓๔ คณะผ จ ดท า ๔๑ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ท าไมต องเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จ าเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล ยนแปลง สามารถน าความร เก ยวก บการด ารงช ว ต การอาช พ และเทคโนโลย มาใช ประโยชน ในการท างาน อย างม ความค ดสร างสรรค และแข งข นในส งคมไทยและสากล เห นแนวทางในการประกอบอาช พ ร กการท างาน และม เจตคต ท ด ต อการท างาน สามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมได อย างพอเพ ยง และม ความส ข เร ยนร อะไรในการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ม งพ ฒนาผ เร ยนแบบองค รวม เพ อให ม ความร ความสามารถ ม ท กษะในการท างาน เห นแนวทางในการประกอบอาช พและการศ กษาต อ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม สาระส าค ญ ด งน การด ารงช ว ตและครอบคร ว เป นสาระเก ยวก บการท างานในช ว ตประจ าว น ช วยเหล อ ตนเอง ครอบคร ว และส งคมได ในสภาพเศรษฐก จท พอเพ ยง ไม ท าลายส งแวดล อม เน นการปฏ บ ต จร ง จนเก ดความม นใจและภ ม ใจในผลส าเร จของงาน เพ อให ค นพบความสามารถ ความถน ด และความสนใจ ของตนเอง การออกแบบและเทคโนโลย เป นสาระการเร ยนร ท เก ยวก บการพ ฒนาความสามารถของ มน ษย อย างสร างสรรค โดยน าความร มาใช ก บกระบวนการเทคโนโลย สร างส งของ เคร องใช ว ธ การ หร อเพ มประส ทธ ภาพในการด ารงช ว ต เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป นสาระเก ยวก บกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ การต ดต อส อสาร การค นหาข อม ล การใช ข อม ลและสารสนเทศ การแก ป ญหาหร อ การสร างงาน ค ณค าและผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การอาช พ เป นสาระท เก ยวข องก บท กษะท จ าเป นต ออาช พ เห นความส าค ญของ ค ณธรรม จร ยธรรม และเจตคต ท ด ต ออาช พ ใช เทคโนโลย ได เหมาะสม เห นค ณค าของอาช พส จร ต และเห นแนวทางในการประกอบอาช พ ๒ สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท ๑ การด ารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง๑.๑ เข าใจการท างาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการท างาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา ท กษะการท างานร วมก น และท กษะ การแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการท างาน ม จ ตส าน ก ในการใช พล งงาน ทร พยากร และส งแวดล อมเพ อการด ารงช ว ตและครอบคร ว สาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง ๒.๑ เข าใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสร างส งของเคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสร างสรรค เล อกใช เทคโนโลย ในทางสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม ส วนร วม ในการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย น สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง ๓.๑ เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม สาระท ๔ การอาช พ มาตรฐาน ง ๔.๑ เข าใจ ม ท กษะท จ าเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พ ใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ค ณภาพผ เร ยน จบช นประถมศ กษาป ท ๓ เข าใจว ธ การท างานเพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส วนรวม ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อถ กต องตรงก บล กษณะงาน ม ท กษะกระบวนการท างาน ม ล กษณะน ส ยการท างาน ท กระต อร อร น ตรงเวลา ประหย ด ปลอดภ ย สะอาด รอบคอบ และม จ ตส าน กในการอน ร กษ ส งแวดล อม เข าใจประโยชน ของส งของเคร องใช ในช ว ตประจ าว น ม ความค ดในการแก ป ญหาหร อ สนองความต องการอย างม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะในการสร างของเล น ของใช อย างง าย โดยใช กระบวนการเทคโนโลย ได แก ก าหนดป ญหาหร อความต องการ รวบรวมข อม ล ออกแบบโดยถ ายทอด ความค ดเป นภาพร าง ๒ ม ต ลงม อสร าง และประเม นผล เล อกใช ว สด อ ปกรณ อย างถ กว ธ เล อกใช ส งของเคร องใช ในช ว ตประจ าว นอย างสร างสรรค และม การจ ดการส งของเคร องใช ด วยการน ากล บมาใช ซ า เข าใจและม ท กษะการค นหาข อม ลอย างม ข นตอน การน าเสนอข อม ลในล กษณะต าง ๆ และว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ จบช นประถมศ กษาป ท ๖ เข าใจการท างานและปร บปร งการท างานแต ละข นตอน ม ท กษะการจ ดการ ท กษะ การท างานร วมก น ท างานอย างเป นระบบและม ความค ดสร างสรรค ม ล กษณะน ส ยการท างานท ขย น อดทน ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ม มารยาท และม จ ตส าน กในการใช น า ไฟฟ าอย างประหย ดและค มค า เข าใจความหมาย ว ว ฒนาการของเทคโนโลย และส วนประกอบของระบบเทคโนโลย ม ความค ดในการแก ป ญหาหร อสนองความต องการอย างหลากหลาย น าความร และท กษะการสร าง ช นงานไปประย กต ในการสร างส งของเคร องใช ตามความสนใจอย างปลอดภ ย โดยใช กระบวนการ เทคโนโลย ได แก ก าหนดป ญหาหร อความต องการ รวบรวมข อม ล ออกแบบโดยถ ายทอดความค ดเป น ภาพร าง ๓ ม ต หร อแผนท ความค ด ลงม อสร าง และประเม นผล เล อกใช เทคโนโลย ในช ว ตประจ าว น อย างสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม และม การจ ดการเทคโนโลย ด วยการแปรร ปแล วน ากล บมาใช ใหม เข าใจหล กการแก ป ญหาเบ องต น ม ท กษะการใช คอมพ วเตอร ในการค นหาข อม ล เก บร กษา ข อม ล สร างภาพกราฟ ก สร างงานเอกสาร น าเสนอข อม ล และสร างช นงานอย างม จ ตส าน ก และร บผ ดชอบ ร และเข าใจเก ยวก บอาช พ รวมท งม ความร ความสามารถและค ณธรรมท ส มพ นธ ก บอาช พ จบช นม ธยมศ กษาป ท ๓ เข าใจกระบวนการท างานท ม ประส ทธ ภาพ ใช กระบวนการกล มในการท างาน ม ท กษะ การแสวงหาความร ท กษะกระบวนการแก ป ญหาและท กษะการจ ดการ ม ล กษณะน ส ยการท างาน ท เส ยสละ ม ค ณธรรม ต ดส นใจอย างม เหต ผลและถ กต อง และม จ ตส าน กในการใช พล งงาน ทร พยากร และส งแวดล อมอย างประหย ดและค มค า เข าใจกระบวนการเทคโนโลย และระด บของเทคโนโลย ม ความค ดสร างสรรค ในการแก ป ญหาหร อสนองความต องการ สร างส งของเคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการ เทคโนโลย อย างถ กต องและปลอดภ ย โดยถ ายทอดความค ดเป นภาพฉายเพ อน าไปส การสร างช นงาน หร อแบบจ าลองความค ดและการรายงานผล เล อกใช เทคโนโลย อย างสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม การจ ดการเทคโนโลย ด วยการลดการใช ทร พยากรหร อเล อกใช เทคโนโลย ท ไม ม ผลกระทบก บส งแวดล อม ๓ เข าใจหล กการเบ องต นของการส อสารข อม ล เคร อข ายคอมพ วเตอร หล กการและว ธ แก ป ญหา หร อการท าโครงงานด วยกระบวนการทางเทคโนโลย สารสนเทศ ม ท กษะการค นหาข อม ล และการต ดต อส อสารผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร อย างม ค ณธรรมและจร ยธรรม การใช คอมพ วเตอร ในการแก ป ญหา สร างช นงานหร อโครงงานจากจ นตนาการ และการใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน เข าใจแนวทางการเล อกอาช พ การม เจตคต ท ด ต อและเห นความส าค ญของการประกอบ อาช พ ว ธ การหางานท า ค ณสมบ ต ท จ าเป นส าหร บการม งานท า ว เคราะห แนวทางเข าส อาช พ ม ท กษะ พ นฐานท จ าเป นส าหร บการประกอบอาช พ และประสบการณ ต ออาช พท สนใจ และประเม นทางเล อก ในการประกอบอาช พท สอดคล องก บความร ความถน ด และความสนใจ จบช นม ธยมศ กษาป ท ๖ เข าใจว ธ การท างานเพ อการด ารงช ว ต สร างผลงานอย างม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะ การท างานร วมก น ท กษะการจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา และท กษะการแสวงหาความร ท างานอย างม ค ณธรรม และม จ ตส าน กในการใช พล งงานและทร พยากรอย างค มค าและย งย น เข าใจความส มพ นธ ระหว างเทคโนโลย ก บศาสตร อ นๆ ว เคราะห ระบบเทคโนโลย ม ความค ดสร างสรรค ในการแก ป ญหาหร อสนองความต องการ สร างและพ ฒนา ส งของเคร องใช หร อ ว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างปลอดภ ยโดยใช ซอฟท แวร ช วยในการออกแบบหร อน าเสนอ ผลงาน ว เคราะห และเล อกใช เทคโนโลย ท เหมาะสมก บช ว ตประจ าว นอย างสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม การจ ดการเทคโนโลย ด วยว ธ การของเทคโนโลย สะอาด เข าใจองค ประกอบของระบบสารสนเทศ องค ประกอบและหล กการท างานของ คอมพ วเตอร ระบบส อสารข อม ลส าหร บเคร อข ายคอมพ วเตอร ค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง และม ท กษะการใช คอมพ วเตอร แก ป ญหา เข ยนโปรแกรมภาษา พ ฒนาโครงงาน คอมพ วเตอร ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ต ดต อส อสารและค นหาข อม ลผ านอ นเทอร เน ต ใช คอมพ วเตอร ในการประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ น าเสนองาน และใช คอมพ วเตอร สร างช นงานหร อโครงงาน เข าใจแนวทางส อาช พ การเล อก และใช เทคโนโลย อย างเหมาะสมก บอาช พ ม ประสบการณ ในอาช พท ถน ดและสนใจ และม ค ณล กษณะท ด ต ออาช พ ๔ ๕ ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง สาระท ๑ การด ารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง ๑. ๑ เข าใจการท างาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการท างาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา ท กษะกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x