หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ - PDF

Description
หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ สารบ ญ สารบ ญ หน าท ๑. เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ๑ ๒. เกณฑ การประกวดการประด ษฐ ส งของจากว สด เหล อใช ๑๗ ๓. เกณฑ การประกวดการร

Please download to get full document.

View again

of 143
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 23 | Pages: 143

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ สารบ ญ สารบ ญ หน าท ๑. เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ๑ ๒. เกณฑ การประกวดการประด ษฐ ส งของจากว สด เหล อใช ๑๗ ๓. เกณฑ การประกวดการร องเพลงพระราชน พนธ พร อมจ นตล ลา ๒๐ ๔. เกณฑ การประกวดการร องเพลงล กท งพร อมแดนเซอร ๒๗ ๕. เกณฑ การประกวดการวาดภาพระบายส ๓๓ ๖. เกณฑ การประกวดแกะสล กผ กผลไม ๔๖ ๗. เกณฑ การประกวดงานประด ษฐ ร อยมาล ย ๕๐ ๘. เกณฑ การประกวดงานประด ษฐ จากใบตอง ๕๔ ๙. เกณฑ การประกวดโครงงาน กล มสาระการเร ยนร ๙ กล มสาระ (เด ก /น กเร ยน) ๖๑ ๑๐. เกณฑ การประกวดการแสดงละครภาษาอ งกฤษ ๗๐ ๑๑. เกณฑ การประกวดการแสดงละครภาษาจ น ๗๓ ๑๒. เกณฑ การประกวดการจ ดสวนถาดแห ง ๗๖ ๑๓. เกณฑ การประกวดส อนว ตกรรมทางการศ กษา กล มสาระการเร ยนร ๙ กล มสาระ (คร ) ๘๐ ๑๔. เกณฑ การประกวดส อนว ตกรรมทางการศ กษา (คร ผ ด แลเด ก /ผ ด แลเด ก ศ นย พ ฒนาเด กเล ก) ๘๖ ๑๕. เกณฑ การประกวดแข งข นเด กศ นย พ ฒนาเด กเล ก ๙๒ ๑๖. เกณฑ การประกวดแข งข นเด กระด บปฐมว ย (อน บาล ๑-๓) ๑๑๒ ๑๗. เกณฑ การแข งข นการค ดลายม อ ๑๓๒ ๑๘. เกณฑ การแข งข นท กษะทางคอมพ วเตอร ๑๓๖ ๑๙. เกณฑ การแข งข นห นยนต - ๑ ๑. ระด บช นผ เข าประกวด เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ( ระด บประถมศ กษา ) น กเร ยนก าล งศ กษาอย ในโรงเร ยน ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ระด บประถมศ กษาป ท ๔-๖ ๒. จ านวนผ เข าประกวด ภาคละ ๙ คน แบ งเป น ๓ กล มสาระ ๒.๑ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย จ านวน ๓ คน ๒.๒ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) จ านวน ๓ คน ๒.๓ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาจ น) จ านวน ๓ คน ๓. เวลาท ใช ในการประกวด ผ เข าประกวดกล าวส นทรพจน ภายใน ๕ นาท เท าน น ๔. ว ธ การประกวด ๔.๑ ผ เข าประกวดแต งกายตามความเหมาะสมก บการประกวด ๔.๒ ให ผ เข าประกวดจ บฉลากเพ อจ ดล าด บ ก อนการประกวด ๑๕ นาท ๔.๓ หากม ความจ าเป นต องประกวดรอบท ๒ เพ อต ดส นให เป นการประกวดการกล าว ส นทรพจน แบบฉ บพล น ๕. ห วข อระด บประถมศ กษา ๕.๑ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๕.๒ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ( ภาษาอ งกฤษ ) ๕.๓ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ( ภาษาจ น ) หมายเหต...ห วข อการประกวดการกล าวส นทรพจน ระด บประถมศ กษา จะใช ห วข อเด ยวก นใน การประกวดแข งข น ท ง ๓ กล มสาระการเร ยนร ท งน กรมส งเสร มการปกครองท องถ น จะประกาศให ทราบล วงหน าก อนการแข งข น 15 ว น ทาง Website กรมส งเสร มการปกครองท องถ น และ Website ของบร ษ ทผ ร บจ ดงาน รวมท ง Website ของเจ าภาพระด บประเทศ ๒ ๖. เกณฑ การให คะแนน เต ม ๕๐ คะแนน ด งน ๖.๑ โครงสร างการพ ด ( ๑๘ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ค าน า ( การแนะน าตนเอง น าเข าส เน อเร อง ) ๓ - เน อเร อง ผ เข าแข งข นพ ดได ตรงก บเร องท ก าหนดให ๓ - การด าเน นเร อง พ ดเร ยงล าด บความส าค ญของเร องท เล า และสอดคล อง ๖ ส มพ นธ ก นตลอดเร อง - การสร ปของเร องท เล า ๔ - ตรงตามเวลาท ก าหนด ๒ ๖.๒ ศ ลปะการน าเสนอ ( ๑๕ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ล ลาวาทศ ลป ชวนฟ ง ๓ - น าเส ยงช ดเจน ไม ตะก กตะก ก เว นจ งหวะการพ ดได ถ กต องหน กเบา ๓ สอดคล องก บเร อง - ภาษาท ใช เข าใจง าย เหมาะสมก บระด บช น และกาลเทศะ ๓ - ออกเส ยงอ กขระท ถ กต อง ๓ - สามารถสร างบรรยากาศท ด งด ดใจผ ฟ งได ด ๓ ๖.๓ ความค ด ( ๑๒ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ม ความค ดร เร มสร างสรรค ๓ - ม เหต ผลน าเช อถ อสอดคล องก บเร องท เล า ๓ - ม ไหวพร บในการแก ป ญหา ๓ - ข อเสนอแนะเป นร ปธรรมสามารถท าตามได ๓ ๓ ๖.๔ บ คล กภาพ ( ๕ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ปรากฏต วด วยความเช อม น ไม แสดงอาการประหม า ๒ - กร ยาท าทางขณะพ ดเหมาะสมสอดคล องก บเร องท พ ด หร อเน อหา ๒ - ขณะพ ดมองผ ฟ งได อย างเป นธรรมชาต ๑ หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด ๗.รางว ลการประกวด - รางว ลชนะเล ศ เง นสด - บาท พร อมเก ยรต บ ตร - รองชนะเล ศอ นด บหน ง เง นสด - บาท พร อมเก ยรต บ ตร - รองชนะเล ศอ นด บสอง เง นสด - บาท พร อมเก ยรต บ ตร ๔ แบบฟอร มการให คะแนน การประกวดกล าวส นทรพจน ระด บประถม (ป.๔-๖) : ภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษ/ภาษาจ น สถานท...ว นท /เด อน/ป...เวลา... กรรมการผ ต ดส น... ภาค...ท มท... โรงเร ยน.....ส งก ด อบจ./เทศบาล/อบต จ งหว ด... ช อผ ประกวด... นามสก ล... เกณฑ การให คะแนนเต ม ๕๐ คะแนน ด งน ๑ โครงสร างการพ ด ( ๑๘ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ค าน า ( การแนะน าตนเอง น าเข าส เน อเร อง ) ๓ - เน อเร อง ผ เข าแข งข นพ ดได ตรงก บเร องท ก าหนดให ๓ - การด าเน นเร อง พ ดเร ยงล าด บความส าค ญของเร อง ท เล า และ ๖ สอดคล องส มพ นธ ก นตลอดเร อง - การสร ปของเร องท เล า ๔ - ตรงตามเวลาท ก าหนด ๒ รวม ๑๘ คะแนนจาก กรรมการ ๒ ศ ลปะการน าเสนอ ( ๑๕ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ล ลาวาทศ ลป ชวนฟ ง ๓ - น าเส ยงช ดเจน ไม ตะก กตะก ก เว นจ งหวะการพ ดได ถ กต องหน กเบา ๓ สอดคล องก บเร อง - ภาษาท ใช เข าใจง าย เหมาะสมก บระด บช น และกาลเทศะ ๓ - ออกเส ยงอ กขระท ถ กต อง ๓ - สามารถสร างบรรยากาศท ด งด ดใจผ ฟ งได ด ๓ รวม ๑๕ คะแนนจาก กรรมการ ๕ ๖.๓ ความค ด ( ๑๒ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน คะแนนจาก กรรมการ - ม ความค ดร เร มสร างสรรค ๓ - ม เหต ผลน าเช อถ อสอดคล องก บเร องท เล า ๓ - ม ไหวพร บในการแก ป ญหา ๓ - ข อเสนอแนะเป นร ปธรรมสามารถท าตามได ๓ รวม ๑๒ ๖.๔ บ คล กภาพ ( ๕ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ปรากฏต วด วยความเช อม น ไม แสดงอาการประหม า ๒ - กร ยาท าทางขณะพ ดเหมาะสมสอดคล องก บเร องท พ ด หร อเน อหา ๒ - ขณะพ ดมองผ ฟ งได อย างเป นธรรมชาต ๑ รวม ๕ คะแนนจาก กรรมการ ลงช อ...กรรมการ (ต วบรรจง) ลงช อ... ผ ตรวจสอบ (ต วบรรจง) ๖ ๑. ระด บช นผ เข าประกวด เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ( ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ) น กเร ยนก าล งศ กษาอย ในโรงเร ยน ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ป ท ๑-๓ ๒. จ านวนผ เข าประกวด ภาคละ ๙ คน ๒.๑ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย จ านวน ๓ คน ๒.๒ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) จ านวน ๓ คน ๒.๓ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาจ น) จ านวน ๓ คน ๓. เวลาท ใช ในการประกวด ผ เข าประกวดกล าวส นทรพจน ภายใน ๕ นาท เท าน น ๔. ว ธ การประกวด ๔.๑ ผ เข าประกวดแต งกายตามความเหมาะสมก บการประกวด ๔.๒ ให ผ เข าประกวดจ บฉลากเพ อจ ดล าด บ ก อนการประกวด ๑๕ นาท ๔.๓ หากม ความจ าเป นต องประกวดรอบท ๒ เพ อต ดส นให เป นการประกวดการกล าว ส นทรพจน แบบฉ บพล น ๕. ห วข อระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๕.๑ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๕.๒ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ๕.๓ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาจ น) หมายเหต...ห วข อการประกวดการกล าวส นทรพจน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จะใช ห วข อ เด ยวก นในการประกวดแข งข น ท ง ๓ กล มสาระการเร ยนร ท งน กรมส งเสร มการปกครองท องถ น จะประกาศให ทราบล วงหน าก อนการแข งข น 15 ว น ทาง Website กรมส งเสร มการปกครองท องถ น และ Website ของบร ษ ทผ ร บจ ดงาน รวมท ง Website ของเจ าภาพระด บประเทศ ๗ ๖. เกณฑ การให คะแนน เต ม ๕๐ คะแนน ด งน ๖.๑ โครงสร างการพ ด ( ๑๘ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ค าน า ( การแนะน าตนเอง น าเข าส เน อเร อง ) ๓ - เน อเร อง ผ เข าแข งข นพ ดได ตรงก บเร องท ก าหนดให ๓ - การด าเน นเร อง พ ดเร ยงล าด บความส าค ญของเร องท เล า และสอดคล อง ๖ ส มพ นธ ก นตลอดเร อง - การสร ปของเร องท เล า ๔ - ตรงตามเวลาท ก าหนด ๒ ๖.๒ ศ ลปะการน าเสนอ ( ๑๕ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ล ลาวาทศ ลป ชวนฟ ง ๓ - น าเส ยงช ดเจน ไม ตะก กตะก ก เว นจ งหวะการพ ดได ถ กต องหน กเบา ๓ สอดคล องก บเร อง - ภาษาท ใช เข าใจง าย เหมาะสมก บระด บช น และกาลเทศะ ๓ - ออกเส ยงอ กขระท ถ กต อง ๓ - สามารถสร างบรรยากาศท ด งด ดใจผ ฟ งได ด ๓ ๖.๓ ความค ด (๑๒ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ม ความค ดร เร มสร างสรรค ๓ - ม เหต ผลน าเช อถ อสอดคล องก บเร องท เล า ๓ - ม ไหวพร บในการแก ป ญหา ๓ - ข อเสนอแนะเป นร ปธรรมสามารถท าตามได ๓ ๘ ๖.๔ บ คล กภาพ ( ๕ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ปรากฏต วด วยความเช อม น ไม แสดงอาการประหม า ๒ - กร ยาท าทางขณะพ ดเหมาะสมสอดคล องก บเร องท พ ด หร อเน อหา ๒ - ขณะพ ดมองผ ฟ งได อย างเป นธรรมชาต ๑ หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด ๗.รางว ลการประกวด - รางว ลชนะเล ศ เง นสด - บาท พร อมเก ยรต บ ตร - รองชนะเล ศอ นด บหน ง เง นสด - บาท พร อมเก ยรต บ ตร - รองชนะเล ศอ นด บสอง เง นสด - บาท พร อมเก ยรต บ ตร ๙ แบบฟอร มการให คะแนน การประกวดกล าวส นทรพจน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ป ท ๑-๓ : ภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษ /ภาษาจ น สถานท...ว นท...เด อน...ป...เวลา... กรรมการผ ต ดส น... ภาค...ท มท... โรงเร ยน.....ส งก ด อบจ./เทศบาล/อบต จ งหว ด... ช อผ ประกวด... นามสก ล... เกณฑ การให คะแนนเต ม ๕๐ คะแนน ด งน ๑ โครงสร างการพ ด ( ๑๘ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ค าน า ( การแนะน าตนเอง น าเข าส เน อเร อง ) ๓ - เน อเร อง ผ เข าแข งข นพ ดได ตรงก บเร องท ก าหนดให ๓ - การด าเน นเร อง พ ดเร ยงล าด บความส าค ญของเร อง ท เล า และ ๖ สอดคล องส มพ นธ ก นตลอดเร อง - การสร ปของเร องท เล า ๔ - ตรงตามเวลาท ก าหนด ๒ รวม ๑๘ คะแนนจาก กรรมการ ๒ ศ ลปะการน าเสนอ ( ๑๕ คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน - ล ลาวาทศ ลป ชวนฟ ง ๓ - น าเส ยงช ดเจน ไม ตะก กตะก ก เว นจ งหวะการพ ดได ถ กต องหน กเบา ๓ สอดคล องก บเร อง - ภาษาท ใช เข าใจง าย เหมาะสมก บระด บช น และกาลเทศะ ๓ - ออกเส ยงอ กขระท ถ กต อง ๓ - สามารถสร างบรรยากาศท ด งด ดใจผ ฟ งได ด ๓ รวม ๑๕ คะแนนจาก กรรมการ ๑๐ ๖.๓ ความค ด ( ๑๒ คะแนน ) เกณฑ การให คะแน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x