หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช PDF

Description
หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

Please download to get full document.

View again

of 184
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 13 | Pages: 184

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา... คาส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ 293/2551 ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ความนา...1 ว ส ยท ศน...2 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค...2 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน...2 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค...3 โครงสร างเวลาเร ยน / โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา... 4 คาอธ บายรายว ชา...15 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร การว ดและประเม นผลการเร ยนร เกณฑ การว ดและประเม นผลการเร ยน เกณฑ การจบการศ กษา เอกสารหล กฐานการศ กษา การเท ยบโอนผลการเร ยน การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษา เอกสารอ างอ ง คาส งคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการโรงเร ยน คาส งแต งต งคณะอน กรรมการบร หารกล มสาระการเร ยนร เพ อจ ดทาหล กส ตร สถานศ กษา - 3 - ความน า จากการศ กษาว จ ยและต ดตามผลการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ท ผ านมา ประกอบก บข อม ลจากแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 เก ยวก บแนวทางการพ ฒนาคนใน ส งคมไทย และจ ดเน นของกระทรวงศ กษาธ การใน การพ ฒนาเยาวชนส ศตวรรษท 21 นาไปส การทบทวน หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ซ งนาไปส การพ ฒนาหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ให ม ความเหมาะสม ช ดเจน ท งเป าหมายของหล กส ตร ในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน และ กระบวนการนาหล กส ตรไปส การปฏ บ ต ในระด บเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา โดยม การกาหนดว ส ยท ศน จ ดหมาย สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดไว อย าง ช ดเจน นอกจากน ได กาหนดโครงสร างเวลาเร ยนข นต าของแต ละกล มสาระการเร ยนร ในแต ละช นป ไว ใน หล กส ตรแกนกลาง และเป ดโอกาสให สถานศ กษาเพ มเต มเวลาเร ยนได ตามความพร อมและจ ดเน น อ กท งได ปร บกระบวนการว ดและประเม นผลผ เร ยน เกณฑ การจบการศ กษาแต ละระด บ และเอกสารแสดงหล กฐานทาง การศ กษาให ม ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ด งน นในการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบาง นางบ ญ จ งใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551เป นกรอบความค ด กาหนดท ศทางใน การจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 น จ ดทาตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ใช สาหร บจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาเด กและเยาวชนไทยท กคนใน ระด บการศ กษาข นพ นฐานให ม ค ณภาพด านความร และท กษะท จาเป นสาหร บการดารงช ว ตในส งคมท ม การ เปล ยนแปลง และแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตนเอง อย างต อเน องตลอดช ว ต สะท อนค ณภาพผ เร ยน ตาม มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดท กาหนดไว ในหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐานพ ทธศ กราช 2551 ม งพ ฒนาผ เร ยนท กคน ซ งเป นกาล งของชาต ให ให เป นคนด ม ค ณธรรม น อมนาความ เป นไทย ม ความใส ใจส งแวดล อม พร อมพ ฒนาว ชาการ เช ยวชาญเทคโนโลย ส งคมด ม ความส ข สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งเน นพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานท กาหนด ซ งจะช วยให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด งน สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญ 5 ประการ ด งน 1. ความสามารถในการส อสาร เป นความสามารถในการร บและส งสาร ม ว ฒนธรรมในการใช ภาษา ถ ายทอดความค ดความร ความเข าใจความร ส กและท ศนะของตนเองเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและ ประสบการณ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาตนเองและส งคม รวมท งการเจรจาต อรองเพ อขจ ดและลดป ญหา ความข ดแย งต าง ๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสารด วยหล กเหต ผลและความถ กต อง ตลอดจนการเล อกใช ว ธ การส อสาร ท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท ม ต อตนเองและส งคม 2. ความสามารถในการค ด เป นความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ด อย าง สร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อนาไปส การสร างองค ความร หร อสารสนเทศ เพ อการต ดส นใจเก ยวก บตนเองและส งคมได อย างเหมาะสม 3. ความสามารถในการแก ป ญหา เป นความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ท เผช ญได อย างถ กต องเหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจความส มพ นธ และการ เปล ยนแปลงของเหต การณ ต าง ๆ ในส งคม แสวงหาความร ประย กต ความร มาใช ในการป องก นและแก ไขป ญหา และม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท เก ดข น ต อตนเอง ส งคมและส งแวดล อม 4. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต เป นความสามารถในการน ากระบวนการต าง ๆ ไปใช ใน การดาเน นช ว ตประจาว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การทางาน และการอย ร วมก นในส งคม ด วยการสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหาและความข ดแย งต าง ๆ อย างเหมาะสม การ ปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงของส งคมและสภาพแวดล อม และการร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อตนเองและผ อ น ความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ และม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด านการเร ยนร การส อสาร การทางาน การ แก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต อง เหมาะสม และม ค ณธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อให สามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างม ความส ข ในฐานะเป นพลเม องไทยและพลโลก ด งน 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม งม นในการทางาน 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ - 6 - โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 กล มสาระการเร ยนร /ก จกรรม เวลาเร ยน ระด บประถมศ กษา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ส ขศ กษา และพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ รวมเวลาเร ยนพ นฐาน รวมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ/เนตรนาร - ชมรม/ช มน ม ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน รายว ชาเพ มเต ม รวมเวลาเร ยนท งหมด 1,000 ช วโมง 1,000 ช วโมง รายว ชาเพ มเต ม ภาษาไทย คณ ตศาสตร 40 คอมพ วเตอร - 7 - ช นประถมศ กษาป ท 1 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท11101 ภาษาไทย 200 ค11101 คณ ตศาสตร 200 ว11101 ว ทยาศาสตร 80 ส11101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส11102 ประว ต ศาสตร 40 พ11101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ11101 ศ ลปะ 80 ง11101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ11101 ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท ท กษะการอ าน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000 - 8 - ช นประถมศ กษาป ท 2 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท12101 ภาษาไทย 200 ค12101 คณ ตศาสตร 200 ว12101 ว ทยาศาสตร 80 ส12101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส12102 ประว ต ศาสตร 40 พ12101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ12101 ศ ลปะ 80 ง12101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ12101 ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท12201 ท กษะการเข ยน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000 - 9 - ช นประถมศ กษาป ท 3 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท13101 ภาษาไทย 200 ค13101 คณ ตศาสตร 200 ว13101 ว ทยาศาสตร 80 ส13101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส13102 ประว ต ศาสตร 40 พ13101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ13101 ศ ลปะ 80 ง13101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ13101ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท13201 ท กษะการเข ยน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000 ช นประถมศ กษาป ท 4 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท14101 ภาษาไทย 160 ค14101 คณ ตศาสตร 160 ว14101 ว ทยาศาสตร 80 ส14101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส14102 ประว ต ศาสตร 40 พ14101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ14101 ศ ลปะ 80 ง14101 การงานอาช พและเทคโนโลย 80 อ14101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ14201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000 ช นประถมศ กษาป ท 5 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท15101 ภาษาไทย 160 ค15101 คณ ตศาสตร 160 ว15101 ว ทยาศาสตร 80 ส15101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส15102 ประว ต ศาสตร 40 พ15101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ15101 ศ ลปะ 80 ง15101 การงานอาช พและเทคโนโลย 5 80 อ15101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ15201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000 ช นประถมศ กษาป ท 6 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท16101 ภาษาไทย 160 ค16101 คณ ตศาสตร 160 ว16101 ว ทยาศาสตร 80 ส16101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส16102 ประว ต ศาสตร 40 พ16101 ส ขศ กษา และพลศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x