การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช PDF

Description
การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 46 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให สถานศ กษา ในส งก ด จ ดการเร ยนการสอนโดยใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ด งน (กระทรวงศ กษาธ การ, 2551) 1. โรงเร ยนต นแบบการใช หล กส ตรและโรงเร ยนท ม ความพร อมตามรายช อท กระทรวง ศ กษาธ การประกาศ ใช หล กส ตรฯ ด งน 1.1 ป การศ กษา 2552 ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1-6 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 และ ป การศ กษา 2553 ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1-6 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 และ 2 และช นม ธยมศ กษาป ท 4 และ ต งแต ป การศ กษา 2554 เป นต นไป ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ท กช นเร ยน 2. โรงเร ยนท วไป ให ใช หล กส ตรฯ ด งน 2.1 ป การศ กษา 2553 ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1-6 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 และ ป การศ กษา 2554 ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1-6 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 และ 2 และช นม ธยมศ กษาป ท 4 และ ต งแต ป การศ กษา 2555 เป นต นไป ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ท กช นเร ยน สถานศ กษา ท ต องใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตาม ก าหนดเวลาด งกล าว ควรศ กษาเอกสารท เก ยวข องก บหล กส ตรแกนกลางฯ และเตร ยมการจ ดท าส ง ต าง ๆ ให พร อมก อนท จะถ งก าหนดเวลาตามค าส งของกระทรวงศ กษาธ การด งกล าวแล ว เอกสาร เก ยวก บหล กส ตรแกนกลางฯ สถานศ กษา สามารถดาวน โหลดได ท และ กระทรวงศ กษาธ การจะทะยอยส งเอกสารเป นร ปเล มให สถานศ กษาท ต องใช หล กส ตรแกนกลางฯ ต งแต ป การศ กษา 2552 ต งแต เด อนมกราคม เอกสารหล กส ตรแกนกลางฯ ม ด งน 1. หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร...ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 จ านวน 8 กล มสาระการเร ยนร ๆ ละ 1 เล ม 2 เอกสารประกอบหล กส ตรฯ แกนกลาง ม 3 เล ม ด งน 1. แนวทางการบร หารหล กส ตร 2. แนวทางการจ ดการเร ยนร 3. แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร นอกจากน สถานศ กษา ท สนใจสามารถขอย มได จากผ ท ได ร บการอบรมเป นว ทยากร หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ท กเขตพ นท การศ กษา ผ ผ านการอบรม อย างน อยเป นศ กษาน เทศก จ านวน 7 คน และคร โรงเร ยนต นแบบการใช หล กส ตรฯ จ านวน 3 คน เม อได เอกสารแล ว ฝ ายว ชาการและคณะคร ของสถานศ กษาควรศ กษารายละเอ ยดใน เอกสารให เข าใจ โดยเฉพาะ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ได ก าหนด ว ส ยท ศน หล กการ จ ดหมาย สมรรถนะส าค ญ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค มาตรฐาน การเร ยนร (รวมท งต วช ว ด) ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โครงสร างเวลาเร ยน และศ กษาเอกสาร แนวทางการบร หารหล กส ตร อย างละเอ ยดจะท าให ทราบว าสถานศ กษาจะต องด าเน นการใช หล กส ตรฯ อย างไร เอกสารแนวทางการจ ดการเร ยนร จะให แนวการจ ดการเร ยนร ท ม มาตรฐานเป น เป าหมาย ส อการจ ดการเร ยนร การจ ดท าค าอธ บายรายว ชา การจ ดท าหน วยการเร ยนร ท ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ส วนเอกสารแนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร แนะน าการบร หารจ ดการงานว ดผลของสถานศ กษา การจ ดท าระเบ ยบว าด วยการว ดและประเม นผล การเร ยนร แนวทางการว ดและประเม นผลการเร ยนร ระด บช นเร ยน ตลอดจนเอกสารหล กฐาน การศ กษาท ต องใช การจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ได แบ งการศ กษาเป น 3 ระด บ ได แก 1. ระด บประถมศ กษา(ช นประถมศ กษาป ท 1-6) เป นระด บการศ กษาท ม งเน นท กษะ พ นฐานด านการอ านการเข ยน การค ดค านวณ การค ดพ นฐาน การต ดต อส อสาร กระบวนการเร ยนร ทางส งคม และพ นฐานความเป นมน ษย การพ ฒนาค ณภาพช ว ตอย างสมบ รณ และสมด ลท ง ด านร างกาย สต ป ญญา อารมณ ส งคม และว ฒนธรรม โดยเน นจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ 2. ระด บม ธยมศ กษาตอนต น(ช นม ธยมศ กษาป ท 1-3) เป นระด บการศ กษาท ม งเน นให ผ เร ยนได ส ารวจความถน ด และความสนใจของตนเอง ส งเสร มการพ ฒนาบ คล กภาพส วนตน ม ท กษะในการค ดอย างม ว จารณญาณ ค ดสร างสรรค และค ดแก ป ญหา ม ท กษะในการด ารงช ว ต ม ท กษะการใช เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ม ความสมด ล ท งด านความร ความค ด ความด งาม และม ความภ ม ใจในความเป นไทย ตลอดจนใช เป นพ นฐาน ในการประกอบอาช พ หร อการศ กษาต อ 3 3. ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย(ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6) เป นระด บการศ กษาท ม งเน น การเพ มพ นความร และท กษะเฉพาะด าน สนองตอบความสามารถ ความถน ด และความสนใจของ ผ เร ยนแต ละคน ท งด านว ชาการ และว ชาช พ ม ท กษะ ม ท กษะในการใช ว ทยาการและเทคโนโลย ท กษะกระบวนการค ดข นส ง สามารถน าความร ไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน ในการศ กษาต อ และ การประกอบอาช พ ม งพ ฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป นผ น า และผ ให บร การ ช มชนในด านต าง ๆ กรอบภาพรวมของการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ม ด งน 4 ว ส ยท ศน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ม งพ ฒนาผ เร ยนท กคน ซ งเป นก าล งของชาต ให เป น มน ษย ท ม ความสมด ลท งด านร างกาย ความร ค ณธรรม ม จ ตส าน กในความเป นพลเม องไทยและเป นพลโลก ย ดม นในการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ม ความร และท กษะ พ นฐาน รวมท ง เจตคต ท จ าเป นต อการศ กษาต อ การประกอบอาช พและการศ กษาตลอดช ว ต โดยม งเน น ผ เร ยนเป นส าค ญบนพ นฐานความเช อว า ท กคนสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได เต มตามศ กยภาพ จ ดหมาย 1. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยและปฏ บ ต ตน ตามหล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ ย ดหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ม ความร อ นเป นสากลและม ความสามารถในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย และม ท กษะช ว ต 3. ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ม ส ขน ส ย และร กการออกก าล งกาย 4. ม ความร กชาต ม จ ตส าน กในความเป นพลเม องไทยและพลโลก ย ดม นในว ถ ช ว ตและ การปกครองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 5. ม จ ตส าน กในการอน ร กษ ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทย การอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ม จ ตสาธารณะท ม งท าประโยชน และสร างส งท ด งามในส งคม และอย ร วมก นในส งคมอย างม ความส ข สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน 1. ความสามารถในการส อสาร 2. ความสามารถในการค ด 3. ความสามารถในการแก ป ญหา 4. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต 5. ความสามารถในการใช เทคโนโลย ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม งม นในการท างาน 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ด 8 กล มสาระการเร ยนร 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ว ทยาศาสตร 4. ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 5. ส ขศ กษาและพลศ กษา 6. ศ ลปะ 7. การงานอาช พและเทคโนโลย 8. ภาษาต างประเทศ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑.ก จกรรมแนะแนว ๒.ก จกรรมน กเร ยน ๓. ก จกรรมเพ อส งคม ป โ ค ณภาพของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน 5 แต ละกล มสาระการเร ยนร ในหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานฯ ได ก าหนด องค ความร ท กษะส าค ญและค ณล กษณะท ส าค ญ ท เป นจ ดเน นในการพ ฒนาผ เร ยน ด งน ภาษาไทย : ความร ท กษะ และว ฒนธรรมการใช ภาษา เพ อการส อสาร ความช นชม การเห นค ณค าภ ม ป ญญา ไทย และภ ม ใจในภาษาประจ าชาต คณ ตศาสตร : การน าความร ท กษะและกระบวนการทาง คณ ตศาสตร ไปใช ในการแก ป ญหา การด าเน นช ว ต และศ กษาต อ การม เหต ม ผล ม เจตคต ท ด ต อ คณ ตศาสตร พ ฒนาการค ดอย าง เป นระบบและสร างสรรค ว ทยาศาสตร : การน าความร และกระบวนการทางว ทยาศาสตร ไปใช ในการศ กษา ค นคว าหา ความร และแก ป ญหาอย างเป น ระบบ การค ดอย างเป นเหต เป นผล ค ดว เคราะห ภาษาต างประเทศ : ความร ท กษะ เจตคต และว ฒนธรรม การใช ภาษา ต างประเทศในการ ส อสาร การแสวงหาความร และการประกอบอาช พ องค ความร ท กษะส าค ญ และค ณล กษณะ ในหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม : การอย ร วมก นในส งคมไทยและ ส งคมโลกอย างส นต ส ข การเป น พลเม องด ศร ทธาในหล กธรรม ของศาสนา การเห นค ณค าของ ทร พยากรและส งแวดล อม ความ ร กชาต และภ ม ใจในความเป นไทย การงานอาช พและเทคโนโลย : ความร ท กษะ และเจตคต ใน การท างาน การจ ดการ การด ารงช ว ต การประกอบ อาช พ และการใช เทคโนโลย ศ ลปะ : ความร และท กษะ ในการค ดร เร ม จ นตนาการ สร างสรรค งานศ ลปะ ส นทร ยภาพและการเห น ค ณค าทางศ ลปะ ส ขศ กษาและพลศ กษา : ความร ท กษะและเจตคต ในการ สร างเสร มส ขภาพพลานาม ยของ ตนเองและผ อ น การป องก นและ ปฏ บ ต ต อส งต าง ๆ ท ม ผลต อ ส ขภาพอย างถ กว ธ และท กษะ ในการด าเน นช ว ต 6 การจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตรอ งมาตรฐาน หล กส ตรสถานศ กษาก เช นเด ยวก น เป นหล กส ตรอ งมาตรฐาน กระบวนการจ ดท าหล กส ตร สถานศ กษาจ งเร มจากการศ กษามาตรฐานการเร ยนร ของแต ละกล มสาระการเร ยนร หล กส ตร แกนกลางฯ ศ กษาเป าหมายในการพ ฒนาคนในระด บท องถ น ท ก าหนดโดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษา แล วจ งน าข อม ลด งกล าว มาจ ดท าเป นหล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรแกน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x