มาตรฐานการดาเน นงานสร างเสร มภ ม ค มก นโรค - PDF

Description
เอกสารหมายเลข 1 0 ตอนท 1 มาตรฐานการบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น ตอนท 2 มาตรฐานค ณภาพการให บร การว คซ น ตอนท 3 มาตรฐานการบ นท กข อม ลในแฟ มข อม ลงานสร างเสร มภ ม ค มก นโรค ตอนท 1 มาตรฐานการบร

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 28 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารหมายเลข 1 0 ตอนท 1 มาตรฐานการบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น ตอนท 2 มาตรฐานค ณภาพการให บร การว คซ น ตอนท 3 มาตรฐานการบ นท กข อม ลในแฟ มข อม ลงานสร างเสร มภ ม ค มก นโรค ตอนท 1 มาตรฐานการบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น 1 ผ ร บผ ดชอบ 1. ในระด บคล งว คซ นอาเภอ : ห วหน าฝ ายเภส ชกรรมของโรงพยาบาล หร อเภส ชกรท ได ร บมอบหมาย 2. ในระด บหน วยบร การ : ห วหน าหร อผ ร บผ ดชอบงานของหน วยบร การ ต อไปน รพ.สต./สถาน อนาม ย หน วยบร การในโรงพยาบาลท งในและนอกส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ศ นย การแพทย ต างๆ ลาด บท ก จกรรมท ดาเน นการ มาตรฐานการดาเน นงาน การบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น 1. การกาหนดหร อแต งต งผ ร บผ ดชอบงาน การบร หารจ ดการว คซ น 1.1 ในระด บคล งว คซ น ม ฝ ายเภส ชกรรมทาหน าท ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการคล งว คซ น โดยมอบหมายให เภส ชกรท ได ร บ การ อบรม เร อง ระบบล กโซ ความเย น และการกระจายว คซ นด วยระบบ VMI (Vender Managed Inventory) ร บผ ดชอบเป นลายล กษณ อ กษร - ในกรณ เภส ชกรไม เคยผ านการอบรมด งกล าว ฝ ายเภส ชกรรมต องให การอบรมหร อให คาแนะนา ก อนมอบหมายให ร บผ ดชอบงาน ม การจ ดอบรมหร อประช มช แจง ผ ร บผ ดชอบงานในระด บเคร อข าย 1 คร ง/ป เพ อพ ฒนาเคร อข าย ม การน เทศงานผ ร บผ ดชอบงานในระด บเคร อข าย 1 คร ง/ป เพ อพ ฒนาเคร อข าย 1.2 ในระด บหน วยบร การ ม น กว ชาการสาธารณส ข พยาบาลว ชาช พ หร อเจ าพน กงานสาธารณส ขช ม ชน ทาหน าท ร บผ ดชอบ เป นลาย ล กษณ อ กษรโดยเป นบ คลากรท ผ านการอบรม เร อง การบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น 2. การม และใช เอกสาร/ค ม อ/หน งส อ/ตารา ในการบร หารจ ดการว คซ นและระบบ ล กโซ ความเย น 2.1 ในระด บคล งว คซ น ม และใช ค ม อ ด งน ค ม อการบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น ตาราว คซ นและการสร างเสร มภ ม ค มก นโรค ในระด บหน วยบร การ ม และใช ค ม อ ด งน ค ม อการบร หารจ ดการว คซ นและระบบล กโซ ความเย น ค ม อการสร างเสร มภ ม ค มก นโรค 3. การเบ กและร บ-จ ายว คซ น 3.1 ในระด บคล งว คซ น การเบ กว คซ น : key inventory on hand ผ านระบบ VMI เด อนละคร ง ตามกาหนดเวลา การร บว คซ น : ตรวจร บว คซ นท องค การเภส ชกรรม (GPO) จ ดส งให ตามรายการ ด งน - รถยนต ม หล งคา และกล องโฟมอย ในสภาพด - ส งถ งตามว นและเวลาท ระบ ไว หน ากล อง - ว คซ นส งมาในอ ณหภ ม ตามท ระบ ไว หน ากล อง - ซองน าแข ง (ice pack) / gel pack ย งละลายไม หมด - จานวนว คซ น เลขท ผล ตและว นหมดอาย ครบถ วนและตรงตามท ระบ ในใบนาส งว คซ น - ไม ม ว คซ นแตกเส ยหาย - เคร องหมาย VVM ท อย ข างขวดว คซ นบางชน ดย งม ส ในส เหล ยมอ อนกว าส ในวงกลมท อย ล อมรอบ เม อตรวจร บว คซ นแล วให นาว คซ นเข าต เย นท นท ถ าม ป ญหาในการตรวจร บว คซ นต องร บแจ งองค การเภส ช กรรมตามแนวทางท สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต กาหนด 3. การเบ กและร บ-จ ายว คซ น (ต อ) การจ ายว คซ น : ฝ ายเภส ชกรรมต องตรวจสอบความครบถ วนถ กต องของใบเบ ก (ว. 3/1) ก อนจ ายว คซ น โดย - กรอกข อม ลในใบเบ ก ครบถ วนท กช อง - คานวณจานวนท ขอเบ ก และอ ตราส ญเส ยได ถ กต อง - ความสอดคล องของปร มาณการเบ กและการใช ว คซ น โดยพ จารณาจากจานวนเป าหมายการเบ ก ว คซ นใกล เค ยงก บจานวนผ ร บบร การ 3.2 ในระด บหน วยบร การ การเบ กว คซ น : จ ดทาใบเบ กว คซ นตามแบบฟอร ม (ว. 3/1) ท กาหนดให โดยกรอกข อม ลการเบ กว คซ น และ การใช ในเด อนท ผ านมา ครบถ วนท กช อง คานวณความต องการใช ว คซ นและอ ตราการส ญเส ยท เก ดข นจร งได ถ กต อง และส งใบเบ ก ให สาน กงานสาธารณส ขอาเภอหร อฝ ายเภส ชกรรมก อนมาร บว คซ นอย างน อย 1 ส ปดาห เพ อให ฝ ายเภส ชกรรม ตรวจสอบความครบถ วนถ กต องของใบเบ กก อนจ ายว คซ น การร บว คซ น : กรณ โรงพยาบาลนาส งให หน วยบร การ : หน วยบร การตรวจร บว คซ นตามรายการ ด งน - กระต กหร อกล องโฟมอย ในสภาพด - ซองน าแข ง (ice pack) / gel pack ย งละลายไม หมด - จานวนว คซ น เลขท ผล ตและว นหมดอาย ครบถ วนและตรงตามท ระบ ในใบนาส งหร อใบเบ กว คซ น - ไม ม ว คซ นแตกเส ยหาย - เคร องหมาย VVM ท อย ข างขวดว คซ นบางชน ดย งม ส ในส เหล ยมอ อนกว าส ในวงกลมท อย ล อมรอบ 3 3. การเบ กและร บ-จ ายว คซ น (ต อ) กรณ หน วยบร การมาร บว คซ นเอง : ฝ ายเภส ชกรรมตรวจสอบอ ปกรณ ท นามาร บว คซ น ด งน - ตรวจสอบกระต ก และซองน าแข ง(Icepacks) ท นามาร บว คซ นให ครบถ วนและได มาตรฐาน - ซองน าแข งท ใส ในกระต กหร อ กล องโฟมต องทาให เร มละลาย (Conditioning Icepack) ก อนบรรจ (เขย าซองน าแข งแล วได ย นเส ยงน า) เม อตรวจร บว คซ นแล ว ให นาว คซ นเข าต เย นท นท 4. การจ ดทาทะเบ ยนร บ-จ ายว คซ น 4.1 ในระด บคล งว คซ น จ ดทาทะเบ ยนร บ - จ ายว คซ น โดยจาแนกตามรายชน ดว คซ น และระบ เลขท ว คซ น (Lot. no.) และว นหมดอาย ให ครบถ วนถ กต อง จ ายว คซ นตามหล ก First Expire First Out (FEFO) ลงบ นท กการจ ายว คซ น แยกเป นรายหน วยบร การ พร อมท งบ นท กเลขท ว คซ นท ก Lot. no. และว นหมดอาย ยอดคงคล งของว คซ น เป นป จจ บ น โดยจาแนกเป นราย เลขท ว คซ น (Lot. no.) และว นหมดอาย ได ถ กต อง 4.2 ในระด บหน วยบร การ จ ดทาทะเบ ยนร บ-จ ายว คซ น โดยจาแนกตามรายชน ดว คซ น และระบ เลขท ว คซ น (Lot. no.) และว น หมดอาย ให ครบถ วนถ กต อง ใช ว คซ นตามหล ก First Expire First Out (FEFO) ลงบ นท กการจ ายว คซ น โดยระบ เป นรายเลขท ว คซ น (Lot. no.) และว นหมดอาย ยอดคงคล งของว คซ น เป นป จจ บ น โดยจาแนกเป นราย เลขท ว คซ น (Lot. no.) และว นหมดอาย ได ถ กต อง 4 5. การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ ระบบล กโซ ความเย น จ ดหาว สด อ ปกรณ ระบบล กโซ ความเย นตามค ณล กษณะ (specification) ท กาหนด 5.1 ในระด บคล งว คซ น ต เย นเก บว คซ นโดยเฉพาะ อย างน อย 1 ต ท ม ล กษณะ ด งน - ต เย นชน ด 2 ประต แยกช องแช แข งและช องอ ณหภ ม +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส - ความจ ไม ต ากว า 18 ค ว (หร อม ต เย นชน ด 2 ประต มากกว า 1 ต ท ม ความจ รวมก น ไม ต ากว า 18 ค ว) - ฉนวนก นความร อนหนาไม น อยกว า 30 ม ลล เมตร กระต กว คซ นใบใหญ อย างน อย 1 ใบ ท ม ล กษณะ ด งน - ม ความหนาของฉนวนไม ต ากว า 30 ม ลล เมตร - ปร มาตรความจ ภายใน ไม ต ากว า 30 ล ตร - ไม ม รอยแตกท งด านในและด านนอก สะอาด ฝากระต กป ดล อกได สน ท - ร กษาอ ณหภ ม ให อย ระหว าง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส อย างน อย 24 ช วโมง หร อกล องโฟมใบใหญ อย างน อย 1 ใบ ท ม ล กษณะ ด งน - ม ความหนาของฉนวนไม ต ากว า 25 ม ลล เมตร - ปร มาตรความจ ภายใน ไม ต ากว า 30 ล ตร - ไม ม รอยแตกท งด านในและด านนอก, สะอาด, ฝาป ดได สน ท - ร กษาอ ณหภ ม ให อย ระหว าง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส อย างน อย 24 ช วโมง กระต กว คซ นใบเล ก ท ม ล กษณะ ด งน - ม ความหนาของฉนวนไม ต ากว า 30 ม ลล เมตร - ปร มาตรความจ ท เก บว คซ น (Vaccine Storage Capacity) ประมาณ 1.7 ล ตร 5 5. การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ ระบบล กโซ ความเย น (ต อ) - ไม ม รอยแตกท งด านในและด านนอก สะอาด ฝากระต กป ดล อกได สน ท - ม ซองน าแข งท บรรจ ได พอด ครบ 4 ด าน - ร กษาอ ณหภ ม ให อย ระหว าง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส อย างน อย 24 ช วโมง - จานวนกระต กท ต องสารอง ข นก บจานวนของหน วยบร การล กข ายด งน จานวนหน วยบร การล กข าย จานวนกระต ก ไม เก น 15 แห ง อย างน อย 1 ใบ มากกว า 15 แห ง อย างน อย 2 ใบ ซองน าแข ง (Icepack) หร อ Gel pack พร อมใช งาน อย างน อย 12 อ น เทอร โมม เตอร ท ม การสอบเท ยบแล วป ละ 1 คร ง อย างน อย 1 อ น 5.2 ในระด บหน วยบร การ ต เย นเก บว คซ นโดยเฉพาะ จานวน 1 ต ท ม ล กษณะ ด งน - ความจ ไม ต ากว า 5 ค ว - ต เย นชน ด 1 หร อ 2 ประต แยกระหว างช องแช แข งและช องอ ณหภ ม +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส - ฉนวนก นความร อนหนาไม น อยกว า 30 ม ลล เมตร กระต ก (Vaccine carrier) จานวน 1 ใบ ท ม ล กษณะ ด งน - ม ความหนาของฉนวนไม ต ากว า 30 ม ลล เมตร - ปร มาตรความจ ท เก บว คซ น (Vaccine Storage Capacity) ไม น อยกว า 1.7 ล ตร - ไม ม รอยแตกท งด านในและด านนอก สะอาด ฝากระต กป ดล อกได สน ท 6 5. การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ ระบบล กโซ ความเย น (ต อ) - สามารถบรรจ ซองน าแข ง ได ครบ 4 อ น - ร กษาอ ณหภ ม ให อย ระหว าง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส อย างน อย 24 ช วโมง 7 ซองน าแข งท พอด ก บกระต ก พร อมใช งาน อย างน อย 4 อ น เทอร โมม เตอร ท ม การสอบเท ยบหร อเท ยบเค ยงแล วป ละ 1 คร ง จานวน 1 อ น 6. การเก บร กษาว คซ น 6.1 อ ณหภ ม ของต เย นในช องธรรมดาอย ในอ ณหภ ม +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส และช องแช แข ง อย ในอ ณหภ ม -10 ถ ง -15 องศาเซลเซ ยส 6.2 การจ ดเร ยงว คซ นในต เย น: แยกเป นส ดส วน ม ป ายแสดงช อว คซ นแต ละชน ด และม ช องว างให ความเย น ไหลเว ยนได ท วถ ง โดยจ ดเก บว คซ นแต ละชน ด ด งน ว คซ นท ไวต อความร อน OPV เก บในช องแช แข ง (Freezer) MMR, BCG และ JE ผงแห ง เก บอ ณหภ ม +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส (ห ามเก บในถาดรองน าแข งหร อช นใต ช อง แช แข ง) ว คซ นไวต อความเย นจ ด DTP, DTP-HB, HB, dt และ JE เก บอ ณหภ ม +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยสเท าน น (ท ไม ใช ช นท 1 ) น ายาทาละลายว คซ นให เก บใน อ ณหภ ม +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส (ในระด บคล งว คซ นสามารถจ ดเก บ นอกต เย นได ) ใส ขวดน าท ม ฝาป ด (ปร มาณน าไม ต ากว า 3 ใน 4 ของขวด) หร อ Cool Pack ไว ให เต มช อง แช ผ ก หร อ ฝาประต ต เย น เพ อเก บร กษาอ ณหภ ม ต เย นให ได ตามมาตรฐานท กาหนด 6. การเก บร กษาว คซ น (ต อ) ว คซ นท ไวต อแสง ได แก BCG, M และMMR ให เก บไว ในกล องท บแสง เช น กล องว คซ น/กล องกระดาษ หร อ ซองยาส ชาท ป องก นแสง 6.3 การเก บร กษาว คซ นในขณะให บร การ ควรให บร การในท ร ม เก บว คซ นในกระต กหร อกล องโฟมท ม อ ณหภ ม อย ในช วง +2 ถ ง +8 องศาเซลเซ ยส วางขวดว คซ นให ต งตรง ห ามวางขวดว คซ นส มผ สก บ icepack หร อน าแข งโดยตรง ด ดว คซ นใส ไซร งค แล วให บร การท นท ห ามเตร ยมไว เป นจานวนมาก ห ามม เข มป กคาขวดว คซ น ในระหว างท รอให บร การ ว คซ นเช อเป นชน ดผงแห งท ผสมน ายาละลายแล ว ต องเก บไว ไม ให โดนแสง หล งเป ดใช แล วให เก บว คซ นแต ละชน ด ตามตารางท 1 ในตอนท 2 : มาตรฐานการให บร การว คซ น 6.4 ปร มาณว คซ นคงคล งในแต ละระด บ ในระด บคล งว คซ น: ม ว คซ นแต ละชน ดคงคล งไม เก น 2 เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x