สร ปรายช อผลงานว จ ย ระด บม ธยมศ กษา ป การศ กษา PDF

Description
สร ปรายช อผลงานว จ ย ระด บม ธยมศ กษา ป การศ กษา 2552 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1. เร อง การพ ฒนาการใช ภาษาพ ดในการเข ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โดย อาจารย ณ ฐยา ภ งคารว ฒน 2. เร อง การพ ฒนาการเข ยนสะกดค

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 20 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปรายช อผลงานว จ ย ระด บม ธยมศ กษา ป การศ กษา 2552 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1. เร อง การพ ฒนาการใช ภาษาพ ดในการเข ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โดย อาจารย ณ ฐยา ภ งคารว ฒน 2. เร อง การพ ฒนาการเข ยนสะกดค าโดยใช แบบฝ กส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โดย อาจารย รดาศา สว างเพราะ 3. เร อง การพ ฒนาการความสามารถในการอ านจ บใจความวรรณคด ประเภทร าย เร อง มหาเวสส นดรชาดก ก ณฑ ม ทร ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ว ชาภาษาไทย โดย อาจารย เกษรางค พ งโพธ ทอง 4. เร อง การปร บพฤต กรรมการไม ส งงานตามเวลาท ก าหนดของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ในว ชาภาษาไทย โดย อาจารย อ มพ ก ล พรหมม 5. เร อง การพ ฒนาการเข ยนเร ยงความ โดยใช แผนภาพความค ด ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดย อาจารย เกษรา ส นย ข น 6. เร อง ผลการใช ช ดฝ กกลย ทธ การจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนาการค ดเช อมโยงของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย อาจารย เกต อ มพร ม ย ง 7. เร อง การพ ฒนาการอ านท านองเสนาะประเภทฉ นท ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย อาจารย เจต ยา ส วรรณส นทร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 8. เร อง การแก ป ญหาพฤต กรรมการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนว ฒนา ว ทยาล ย โดยว ธ การสอนท กษะกระบวนการเช อมโยงความร และการค ดแก ป ญหาเร องว ธ การเร ยงส บเปล ยน โดย อาจารย สมร ชมภ เขา 9. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 เร อง เลขยก ก าล ง โดยการค ดสรรกลว ธ การสอน โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย จ งหว ดกร งเทพมหานคร โดย อาจารย ว ลญา ทองอ นทร 10. เร อง การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน เร อง เส นตรง ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โดยการสอนซ อม เสร มด วยแบบฝ ก โดย อาจารย ส วรรณ พล คาม น 11. เร อง การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร เร องอน กรม ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6/4-5 โดยใช แบบฝ กท กษะ โดย อาจารย รต กร พวงศ ร 2 12. เร อง ผลส มฤทธ จากการใช แบบฝ กการค ณและการหารทศน ยม เพ อการแก ป ญหาในการค ณและการหาร ทศน ยม ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดย อาจารย มลฤด ขว ญช ม 13. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร เร องความเท าก นท กประการของน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 2 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดยการใช แบบฝ กห ดเสร มท กษะ โดย อาจารย อวยพร แสงห ร ญ 14. เร อง การสอนซ อมเสร มเร อง อสมการ ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดย อาจารย ณภ ทร เพ ชรบ ร 15. เร อง การศ กษาความค ดเห นของน กเร ยนม ธยมศ กษาท ม ต อก จกรรมการเร ยนร การมาตรฐานเพ อการบ รณา การด วยสถ ต โดย อาจารย น นทพล ม ย ง กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 16. เร อง การศ กษาผลการสอนแบบว เคราะห ข อม ลเก ยวก บเกณฑ การจ าแนกส งม ช ว ตต อการแก ป ญหาการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ด านความร ความเข าใจและความค ดร เร มสร างสรรค ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โดย อาจารย ป ยะพรรณ บ ญท ม 17. เร อง ผลการใช ช ดฝ กการวาดภาพคาน เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน เร องโมเมนต ของแรง ของ น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 โดย อาจารย ปณ ชา ส วรรณจ อย 18. เร อง ศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 เร อง การเก ดภาพของกระจกและเลนส โดยการใช E-Learning โดย อาจารย ณ ชาภา วรรณทอง 19. เร อง ผลการศ กษาพ ฒนาการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห จากแบบฝ กห ด เร องการถ ายทอดล กษณะทาง พ นธ กรรมของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โดย อาจารย ป ยะวรรณ วงษ ส ทา 20. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน เร อง สมบ ต บางประการของธาต ตามหม และตามคาบ โดยใช โปรแกรม E-Learning เพ อแก ป ญหาน กเร ยนท ไม ผ านผลการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา 2552 โดย อาจารย ศ ร พร เคร อว ร ยะพ นธ 21. เร อง การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนเร อง สารช วโมเลก ลโดยใช แผนผ งมโนท ศน ในการจ ดก จกรรมการ เร ยนการสอน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 โดย อาจารย ป ญญา นนทศ ลา 3 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 22. เร อง การศ กษาเพ อปร บพฤต กรรมการไม ส งงานตามก าหนดของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/5 โดยใช ว ธ การเสร มแรงทางบวก โดย อาจารย บ ศร นทร ต งผไท 23. เร อง การศ กษาการพ ฒนาการทางการเร ยนเร องความส มพ นธ ระหว างมน ษย ก บทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยกระบวนการค ดโดยใช แผนท ความค ด Mind Mapping และการ น าเสนอผลงานของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 โดย อาจารย นภาวรรณ จ นตช น 24. เร อง การพ ฒนาการสอนประว ต ศาสนาพ ทธ ด วยสารคด ตามรอยพระพ ทธเจ า โดย อาจารย อรสา เง นฉาย 25. เร อง ผลการจ ดการเร ยนร ว ชาประว ต ศาสตร ไทย โดยการใช บทเพลงช วยสอน โดย อาจารย บ ณฑ ตา อ ปจ นทร 26. เร อง การแก ป ญหาพฤต กรรมการไม ต งใจเร ยน ของน กเร ยนช น ม.1/5 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดย อาจารย อรพ น แก วก ลศร 27. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาประว ต ศาสตร ไทยของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4/3 โดยใช ส อ ประสมและทฤษฎ การเร ยนร แบบม ส วนร วม โดย อาจารย อ นใจ ปฏ มาประกร 28. เร อง การจ ดก จกรรมการสอนโดยเทคน ค Story Line โดย อาจารย กาญจนา แสงปล ง 29. เร อง การผล ตและผลการใช นว ตกรรมด านการเร ยนการสอนสาระการเร ยนร ประว ต ศาสตร ส43101 ช วงช น ท 4 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2552 โดย อาจารย ณ ชชว ล โม ดา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 30. เร อง การศ กษาท ศนคต ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6/3 ท ม ต อการเร ยนว ชางานประด ษฐ เพ ออาช พ (ว ชาเพ มเต ม) โดย อาจารย ป ทมา ฤกษ โสภา 31. เร อง การพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยนโดยใช บทเร ยน E-Learning ท ม ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงาน อาช พ (การประกอบอาหาร) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โดย อาจารย ท พย ร ตน จ ลว จนะ 32. เร อง การแก ป ญหาการขาดท กษะและน ส ยท ด ในการท างานว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดย อาจารย สมใจ สารธรรม 4 33. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ การสอนแบบสาธ ตเป นข นตอนพร อมก บน กเร ยนปฏ บ ต ตาม และการสอนแบบ บรรยายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2/3 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนว ฒนา ว ทยาล ย โดย อาจารย สมหมาย มามะ 34. เร อง การศ กษาและเปร ยบเท ยบความสามารถในการใช ค าส ง วนซ า ระหว างค าส ง for และ while ของ น กเร ยนช น ม.4/3 ป การศ กษา 2552 โดย อาจารย นวลพ นธ ตรานานนท 35. เร อง ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ในการพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/5 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา 2552 โดย อาจารย พ ชร สง าส นธ 36. เร อง การศ กษาการปร บพฤต กรรมความร บผ ดชอบในการท างานว ชาการงานอาช พของน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1/5 โดยการใช การเสร มแรงทางบวก โดย อาจารย ชมรว ฉลาดปร 37. เร อง การส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของ เก ยวก บการแต งหน าเค กของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดย อาจารย จ ราวรรณ ส ทธ ภ กด กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 38. เร อง การสร างและพ ฒนาบทเร ยนโดยใช Web Blog ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5/2 โรงเร ยนว ฒนา ว ทยาล ย จ านวน 16 คน โดย อาจารย ดารญา ต นต น รนาท 39. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3/1 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดยว ธ การสอนค ดด วยโครงงาน โดย อาจารย ช ชร ย ภ ตระก ล 40. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4/1 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดยการสอนค ดด วยโครงงาน โดย อาจารย กฤษฎาพร พะลายานนท 41. เร อง การแก ป ญหาการขาดความม นใจในการข บร องเพลง ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โดย อาจารย ว รพร จ มใจ 42. เร อง การเสร มแรงเพ อแก ป ญหาการไม สงงาน ของน กเร ยนท เร ยนว ชาศ ลปะช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยน ว ฒนาว ทยาล ย โดย อาจารย ส มพรรณ เสตส บรรณ 5 43. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนด วยการใช ส อม ลต ม เด ยเร องวงดนตร ไทย ว ชา ศ ลปะ (ดนตร ) ช น ม ธยมศ กษาป ท 2/5 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดย อาจารย วล ญา น ตค าแหง 44. เร อง ผลการจ ดก จกรรมศ ลปะประกอบเส ยงดนตร คลาสส คท ม ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนเร ององค ประกอบ ศ ลป โดย อาจารย เอกภพ คณะฤทธ 45. เร อง การเปร ยบเท ยบท กษะการวาดเส นด วยกระดาษขาวและกระดาษด าของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษา ป ท 5/4 โดย อาจารย ธนธร สมใจหว ง 46. เร อง การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2/4 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดยว ธ การสอนค ดด วยโครงงาน โดย อาจารย ทรงพล ต วนเทศ 47. เร อง การศ กษาเร องค ณค าของดนตร ท ม ต อจ ตใจของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โดย อาจารย ประด บ ประสมทร พย 48. เร อง การพ ฒนาท กษะการร องเพลงและร องโน ตสากลโดยใช ว ธ สอนตามแนวค ดของโคดาย (KODALY) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย อาจารย กนกวรรณ ศ ภส ร โรจน กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 49. เร อง เกณฑ ปกต สมรรถภาพทางกายของน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย โดย อาจารย นาร น ลวรรณ 50. เร อง การพ ฒนาท กษะการเสร ฟล กวอลเลย บอลม อบน โดยใช กระบวนการฝ กปฏ บ ต 5 ข น ก บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา 2552 โดย อาจารย มาล บ ญเนตร 51. เร อง การพ ฒนาท กษะการว ายน าท ากรรเช ยง ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โดย อาจารย ภ คธ มา ยอดชมภ 52. เร อง การพ ฒนาท กษะการว ายน าท าฟร สไตล ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 โดย อาจารย ร ชน โผแพ 53. เร อง การพ ฒนาท กษะการเล ยงล กแล วย งประต ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดย อาจารย ดาวเร อง วงศ ว ฒ 54. เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x