ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน - PDF

Description
KM 2556 ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน ท พ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค และ การบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอน คณะกรรมการจ ดการความร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล ำปาง สารบ ญ หน า บทน ำ 03 การใช ส

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 13 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
KM 2556 ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน ท พ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค และ การบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอน คณะกรรมการจ ดการความร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล ำปาง 2556 สารบ ญ หน า บทน ำ 03 การใช ส อและแหล งการเร ยนร ในการจ ดการเร ยนการสอน 04 ว ธ การจ ดการเร ยนร และการว ดผลการเร ยนร 06 การต พ มพ และเผยแพร ผลงานว จ ย 08 การบ รณาการงานว จ ยก บการบร การว ชาการ 13 บทสร ป 20 01 ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนท พ ฒนา ค ณล กษณะบ ณฑ ต ท พ งประสงค และ การบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอน บทน ำ คณะคร ศาสตร ได ด ำเน นการจ ดท ำแผนการจ ดการความร ท ม งพ ฒนาคณะ โดยได ก ำหนดขอบเขตการจ ดการเร ยนร 4 ประเด น ค อ การใช ส อและแหล งเร ยนร ในการจ ดการ เร ยนการสอน ว ธ การจ ดการเร ยนร และการว ดผลการเร ยนร การต พ มพ และเผยแพร ผลงานว จ ย และการ บ รณาการว จ ยก บการบร การว ชาการ ซ งขอบเขตการจ ดการเร ยนร ด งกล าวได สอดคล องก บเป าหมาย พ นธก จ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย และคณะคร ศาสตร ม งเน นให บรรล เป าหมายของงาน บรรล เป าหมายการพ ฒนาคน และ บรรล เป าหมายการพ ฒนาองค กรไปส การเป นองค กรแห งการเร ยนร โดยในการจ ดก จกรรม การจ ดการความร ได ด ำเน นการจ ดตารางด ำเน นก จกรรมเพ อเป ดเวท การแลกเปล ยนเร ยนร จ ำนวน 4 คร ง ตามขอบเขตการจ ดการความร 4 ประเด น โดยเน นให คณาจารย ในคณะ คร ศาสตร ได ร วมแลกเปล ยนเร ยนร ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) ภายใต บรรยากาศท เป นก นเอง และในการแลกเปล ยนเร ยนร แต ละคร งม ท มคณะกรรมการจ ดการ ความร ซ งเป นอาจารย ท เข าร วมก จกรรมในแต ละคร งเป นผ ถอดบทเร ยนจากเร องเล า ประสบการณ และได สร ปเทคน คว ธ การจ ดการเร ยนการสอนท พ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ต ท พ งประสงค การเผยแพร ผลงานว จ ย และการบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอน และการบร การว ชาการ ด งน 03 การใช ส อและแหล งการเร ยนร ในการจ ดการเร ยนการสอน ส บเน องจากในภาคการศ กษาท 1/2556 คณะคร ศาสตร ม การค ดเล อกและให รางว ล ส ำหร บอาจารย ท ได ร บการประเม นด านการสอน และการจ ดการเร ยนการสอนด เด น ซ งถ อว าเป น Best Practice ท ด ด านการจ ดการเร ยนการสอนของคณะคร ศาสตร โดย อาจารย ท ได ร บการประเม นเหล าน นได แลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บการใช ส อและแหล ง เร ยนร ในการจ ดการเร ยนการสอน ด งน อ.เบญจมาศ พ ทธ มา อาจารย ประจ ำสาขาการว ด ประเม นและว จ ยทางการศ กษา จะม การเตร ยมต วอย างด ก อนการสอน ม ใบความร และใบงานแจกให ก บน กศ กษาท กคร ง จ ดการเร ยนการสอนโดยเน นการค ำน งถ งธรรมชาต ของผ เร ยนท แตกต างก น เช น น กศ กษาบางสาขาว ชาถน ดท ำงานกล ม บางสาขาว ชาถน ดท ำงานเด ยว ด งน นจ ง มอบหมายงานให ตรงก บความถน ดของผ เร ยน เช น การมอบหมายให ไปศ กษา เพ มเต มจาก Website เป นต น และม การทดสอบย อยในบางส ปดาห เพ อเป นการ ทวนสอบว าผ เร ยนม ความเข าใจเพ ยงใด ซ งเป นการประเม นแบบ Informative ซ งเป นการประเม นเพ อพ ฒนา ใช Edmodo มาช วยในการจ ดการเร ยนการสอน เช น มอบหมายให น กศ กษาท ำงาน ส งงานผ าน และแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างผ สอนและผ เร ยนผ านEdmodo เป นต น อ.ฤๅช ตา เนตรจ ด อาจารย สาขาว ชาการบร หารการศ กษา กล าวถ งแหล งเร ยนร ท อาจารย ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ส อท ใช จะต องม ความส มพ นธ และเก ยวข องก บรายว ชาท สอน ท งน จากการส งเกต ของอาจารย พบว าน กศ กษาจะให ความสนใจก บส อท ม ล กษณะเป นคล ปว ด โอ มากกว าส อชน ดอ นๆ นอกจากน นส อท น ำมาใช จะต องเหมาะสมก บธรรมชาต ของผ เร ยนด วย เน องจากอาจารย สอนท งน กศ กษาจ นและน กศ กษาไทย จ งม ความส ำเป นต องเล อกใช ส อให เหมาะสม 04 การใช Mind Map ช วยในการฝ กกระบวนการค ดของน กศ กษา โดยให น กศ กษา ทบทวนและถ ายทอดความร ออกมาเป น Mind Map ให ครอบคล มเน อหาท ได เร ยนมา การมอบหมายงานท งล กษณะท เป นงานกล มและงานเด ยว ให ไปศ กษาเพ อเต ม จาก Website และวารสาร ท อาจารย ก ำหนดให และให น กศ กษาสร ปความร ท ได ไปศ กษามา เป นภาษาของน กศ กษาเอง อ.ว มพ ว ภา บ ญกล น อาจารย ประจ ำหม ว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว เน นให ผ เร ยนได เร ยนร จากใช ส อท ใกล ต ว เช น ใช ผลไม เป นส อในการให ผ เร ยนเก ดกระบวนการ ค ด การแก ป ญหา ใช คล ปว ด โอ และ Cast study อ.ภาณ ว ฒน ร งสรรค อาจารย สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ กล าวว า รายว ชาภาษา อ งกฤษจะเป นรายว ชาท น กศ กษาไม ชอบเร ยนเท าไรน ก อาจารย จ งพยายามสอนเน อหา ให เป นเร องง าย โดยไม เน นให ผ เร ยนท องจ ำ แต จะให ผ เร ยนได ศ กษาผ านความบรรเท ง (Edutainment) เช น การให ชมภาพยนตร ต วอย าง และการร องเพลง เป นต น ซ งส งผล ให ผ เร ยนได ร บความร ในเน อหาท เร ยน และย งได ร บความสน กสนานในการเร ยนอ กด วย สร ปได ว า การจ ดก จกรรมคร งน ให โอกาสแต ละคนน ำเสนอส งท ด ในต วเองในเร อง ของการใช ส อและแหล งเร ยนร ในการจ ดการเร ยนการสอนออกมาเพ อเล าส ก นฟ งและ แลกเปล ยนประสบการณ ในเร องด งกล าว อาจารย ได ร บการถ ายทอดองค ความร ซ งก นและก น ซ งเป นเส นทางล ดในการพ ฒนา เป าหมายก จกรรมคร งน ค อการใช ส อและแหล งเร ยนร ใน การจ ดการเร ยนการสอน 05 ว ธ การจ ดการเร ยนร และการว ดผลการเร ยนร ในโลกย คป จจ บ นม การเปล ยนแปลงอย างมากมายในท กส งคม ท งทางด านส งคม เศรษฐก จ และการเม อง ด งน นการสร างฐานองค ความร ส ำหร บเยาวชนจ งน บว าเป น เร องส ำค ญย งเช นก น โดยเฉพาะการจ ดการเร ยนร ในระด บอ ดมศ กษา ท ม งผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพออกไปร บใช ส งคม เพ อให บ ณฑ ตสามารถน ำเอาองค ความร ต างๆ ไปใช ในการ ท ำงานได อย างเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ดร.ปรารถนา โกว ทยางก ร อาจารย ประจ ำสาขาว ชาการว ดและประเม นผล ได แลกเปล ยน Best Practice จากประสบการณ ของอาจารย เก ยวก บว ธ การจ ดการเร ยนร และการว ดผลการเร ยนร ว า ผ สอนในมหาว ทยาล ยควรปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลง ในป จจ บ นท เข าส การเร ยนร ในศตวรรษท 21 โดยผ สอนควรม การต ดตามความก าวหน าทาง ว ชาการอย างสม ำเสมอ และตรวจสอบ ความถ กต องแม นย ำ ของความร ท จะถ ายทอด และ ในการใช ความร เพ อถ ายทอดควรค ำถ งถ งระด บความเหมาะสมของน กศ กษาเพ อให น กศ กษา สามารถเร ยนร และประย กต ใช องค ความร ได นอกจากน นจ ดการเร ยนร ควรเช อมโยงก บ สาระท สอนให เป นสหว ทยาการมากข น และควรน ำองค ความร ท ได จากการศ กษาว จ ยมาใช ในการถ ายทอดความร สร างเสร มศ กยภาพให น กศ กษา ค นหาความร ด วยตนเอง การเร ยน การสอนควรใช เทคโนโลย เพ อให น กศ กษาได เร ยนร แบบไม ม ข ดจ ำก ดว าต องเร ยนเฉพาะใน ช นเร ยนเท าน น และส งท น บว าส ำค ญอ กประการหน งค อการ สร างน กศ กษาซ งถ อว าเป น ผ เร ยนร ให ร จ กค ด ว เคราะห อย างม เหต ผล โดยใช ข อม ลต างๆ ในการแก ป ญหาต างๆ ได ในศตวรรษท 21 ได ให ความส ำค ญก บการว ดและประเม นผลการเร ยนร ซ งถ อว าเป น ห วใจส ำค ญหน งของการจ ดการเร ยนร เพ อให ผ สอนสามารถว ดและประเม นผลการเร ยน ร ได อย างเหมาะสมและสามารถพ ฒนาศ กยภาพการเร ยนร ของน กศ กษาไปพร อมก นได ซ งการประเม นผลการเร ยนร ได แบ งเป น 2 ล กษณะ ค อการประเม นผลย อยหร อการประเม น ระหว างเร ยน (Formative Assessment) และการประเม นผลปลายทาง (Summative 06 Assessment) ในศตวรรษท 21 น การประเม นผลควรประเม นเพ อ การเร ยนร มากกว า การประเม น ผลการเร ยนร ด งน นผ สอนควรให ความส ำค ญก บการประเม นผลระหว าง เร ยน (Formative Assessment) มากข น เน องจากการประเม นผลย อยซ งเป นการ ประเม นผลระหว างการเร ยนร เป นฐานของการประเม นท น ำไปส การประเม นปลายทาง ควรใช ก จกรรมท หลากหลาย และครอบคล มการประเม นอย างรอบด านเพ อการพ ฒนา น กศ กษาตามศ กยภาพ ท ำให ทราบว าน กศ กษาม จ ดแข งและจ ดอ อนท จะพ ฒนาอย างไร ท ำให น กศ กษาได เร ยนร ตามศ กยภาพ และท ส ำค ญการประเม นระหว างเร ยนเป นการ ค นหาหล กฐานเพ อปร บการเร ยนการสอน ซ งผลจะส งผ านไปย งการประเม นเพ อต ดส นหร อ ประเม นผลปลายทาง (Summative Assessment) ซ งเป นการประเม นเพ อต ดส นผลการ เร ยนท ผ สอนประเม นจากข อม ลการเร ยนร ของน กศ กษาตามความแตกต างของแต ละคน ด งน นควรม การก ำหนดส งท ต องการประเม น เกณฑ ท ช ดเจน เช นการประเม นเน อหา ผ สอนควรสอนและว ดครอบคล มเน อหาหล กในแต ละรายว ชาแล วควรม ความร ด านอ นควบค ด วย เช น ท กษะการอ าน ท กษะทางต วเลข เหต ผล การค ดว เคราะห ICT และท กษะช ว ต โดยการประเม นควรอย บนพ นฐานท ถ กต อง น าเช อถ อว าการประเม นมาจากข อม ลท ถ กต อง ไม ได มาจากการเดา ควรค ำน งถ งความเป นธรรมและควรม การบร หารจ ดการท ด และโปร งใส เพ อว น จฉ ยการเร ยนร ของน กศ กษาแต ละคนได ถ กต องและย ต ธรรมท ส ด 07 นอกจากน น คณาจารย ในคณะท านอ นๆ ย งได ร วมแลกเปล ยนความค ดเห น ด งน อ.เกษศ น พ มพ พก อาจารย ประจ ำสาขาว ชาการว ดและประเม นผล ให น กศ กษา รวมก นก ำหนดเกณฑ การประเม นตนเอง เช น การก ำหนดเกณฑ Rubric ร วมก น ต วอย าง เช น ในการน ำเสนอหน าช นเร ยน อาจพ จารณาถ งการกล าแสดงออก การม เอกสารประกอบ การน ำเสนอ เช นม แผ นพ บแจกให เพ อนในช นเร ยน เป นต น อ.อด ลย ป ญญา อาจารย ประจ ำหม ว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว เน นการประเม น ท หลากหลายโดยเน นผ เร ยนเป นส ำค ญ เช น การมอบหมายให ท ำแฟ มสะสมงาน (Portfolio) การออกข อสอบท งแบบอ ตน ย และปรน ย เพ อว ดความร ว าผ เร ยนได ร บความร อะไรจาก ว ชาท เร ยน และจะน ำความร ท ได ไปใช ในอนาคตได อย างไร จากการจ ดก จกรรมคร งน ให โอกาสคณาจารย แต ละท านน ำเสนอประสบการณ ท ด ใน ต วเองออกมาเพ อเล าส ก นฟ ง และได ม การแลกเปล ยนเร ยนร เทคน คว ธ การจ ดการเร ยนร และการว ดผลก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x