ว ชา งานเช อมและโลหะแผ นเบ องต น รห สว ชา - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน ว ชา งานเช อมและโลหะแผ นเบ องต น รห สว ชา โดย นายประด ษฐ มะเด อ แผนกว ชาช างเช อมโลหะ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนคร ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 2 ช อรายว

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 22 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน ว ชา งานเช อมและโลหะแผ นเบ องต น รห สว ชา โดย นายประด ษฐ มะเด อ แผนกว ชาช างเช อมโลหะ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนคร ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 2 ช อรายว ชา งานเช อมและโลหะแผ นเบ องต น รห สว ชา (4) ระด บช น ปวช. แผนกว ชา ช างยนต ช างกลโรงงาน ช างไฟฟ าฯ ช างอ เล กทรอน กส หน วยก ต 2 จ านวนคาบ 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจหล กการกระบวนการเช อมแก สและการเช อมไฟฟ า 2. เพ อให ปฏ บ ต งานเช อมและโลหะแผ นด วยความปลอดภ ยตามหล กช วอนาม ย 3. เพ อให สามารถใช เคร องม อและอ ปกรณ ในงานเช อมและโลหะแผ น 4. เพ อให สามารถปฏ บ ต งานเช อมแก ส เช อมไฟฟ าและงานโลหะแผ น 5. เพ อให ม ก จน ส ยในการท างานด วยความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ประณ ตรอบคอบและ ตระหน กถ งความปลอดภ ย ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บความปลอดภ ยในงานเช อมและงานโลหะแผ น กระบวนการเช อมแก สและไฟฟ า ว สด เคร องเช อมและอ ปกรณ ในงานเช อม เคร องจ กรและเคร องม อท ใช ในงานโลหะแผ น การแล น ประสาน(Brazing) รอยต อท ใช ในงานเช อมและการแล นประสาน ท าเช อม การเข ยนแบบแผ นคล อย างง าย ด วยว ธ เส นขนานและแบบร ศม ขอบงานตะเข บ หล กการบ ดกร (Soldering) และปฏ บ ต เก ยวก บการประกอบต ดต งเคร องม ออ ปกรณ งานเช อมแก สและไฟฟ า การเร มต นอาร ค การเช อม เด นแนว ต อม ม ต อต วท ท าราบ การเข ยนแบบลงแผ นงาน การท าตะเข บ การบ ดกร การข นร ป ด วยการพ บ ด ด เคาะ ข นขอบและประกอบช นงาน โดยใช ช ดอ ปกรณ ความปลอดภ ยส วนบ คคล ถ กต องตามหล กความปลอดภ ยและช วอนาม ย 3 หน วยการสอน รห สว ชา ว ชา งานเช อมและโลหะแผ นเบ องต น หน วยท ช อหน วย จ านวน จ านวน ทฤษฎ ปฏ บ ต 1 ความร เบ องต นในการเช อมแก ส การเช อมแก สด วยแก สออกซ อะเซท ล น การผล ตแก สออกซ เจนและอะเซท ล น ล กษณะการเช อมแก ส การต ดโลหะด วยแก ส การแล นประสาน (Brazing) ความร เบ องต นเก ยวก บงานเช อมไฟฟ า กระบวนการเช อมไฟฟ าด วยลวดเช อมห มฟล กซ ล กษณะและผงค ประกอบของการเช อมไฟฟ า ความร เบ องต นเก ยวก บโลหะแผ น เคร องม อและเคร องจ กรในงานโลหะแผ น การเข ยนแบบแผ นคล อย างง าย การบ ดกร และย าหม ด 1 3 สอบปลายภาค 1 3 รวมเวลาเร ยน 19 53 4 โครงการสอน ว ชางานเช อมและโลหะแผ นเบ องต น ( ) 2 หน วยก ต 4 คาบ ส ปดาห ท รายการสอน จ านวนช วโมง ทฤษฎ ปฏ บ ต รวมช วโมง ปฐมน เทศ 1. จ ดประสงค การเร ยนร ว ชางานเช อมและ โลหะแผ นเบ องต น 2. การว ดผลและการประเม นผล 1 หน วยท 1 ความร เบ องต นในการเช อมแก ส ความปลอดภ ยตามหล กอาช วอนาม ย 1.2 เคร องม อและอ ปกรณ ในการเช อมแก ส 1.3 การประกอบและการต ดต งอ ปกรณ เช อแก ส ปฏ บ ต ใบงานท 1 งานประกอบและการต ดต งอ ปกรณ เช อมแก ส 2 หน วยท 2 การเช อมแก สด วยแก สออกซ อะเซท ล น ความหมายการเช อมแก ส 2.2 ชน ดเปลวไฟ 2.3 ชน ดลวดเช อมแก ส 2.4 ฟล กซ ปฏ บ ต ใบงานท 2 งานปร บเปลวไฟ ปฏ บ ต ใบงานท 3 งานสร างบ อหลอมละลาย 3 หน วยท 3 การผล ตแก สออกซ เจนและอะเซท ล น การผล ตแก สออกซ เจน 3.2 การผล ตแก สอะเซท ล น 3.3 ระบบจ ายแก สหลายจ ดใช งาน ปฏ บ ต งานใบงานท 4 งานเช อมต อม ม ปฏ บ ต งานใบงานท 5 งานเช อมต อขอบ 4 หน วยท 4 ล กษณะการเช อมแก ส การเช อมแบ คแฮนด 4.2 การเช อมโฟร แฮนด 4.3 ล กษณะรอยต อ 4.4 ล กษณะท าเช อม ปฏ บ ต ใบงานท 6 งานเช อมเด นแนวท าราบ 5 ปฏ บ ต ใบงานท 7 งานเช อมต อต วท - 4 4 5 ส ปดาห ท รายการสอน จ านวนช วโมง ทฤษฎ ปฏ บ ต รวมช วโมง 6 หน วยท 5 การต ดโลหะด วยแก ส ความหมายการต ดด วยแก ส 5.2 เคร องม ออ ปกรณ 5.3 การประกอบและต ดต ง 5.4 ล กษณะรอยต ด ปฏ บ ต งานใบงานท 8 งานต ดโลหะด วยแก ส 7 หน วยท 6 การแล นประสาน (Brazing) ความหมายการแล นประสาน 6.2 เคร องม อและอ ปกรณ 6.3 ว สด ท ใช ในการแล นประสาน 6.4 ล กษณะรอยต อ 6.5 ข อด การแล นประสาน 6.6 ล าด บข นตอนการแล นประสาน 6.7 ข อควรระว งในการแล นประสาน ปฏ บ ต งานใบงานท 9 งานแล นประสาน 8 หน วยท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บงานเช อมไฟฟ า ความปลอดภ ย 7.2 เคร องม อและอ ปกรณ ปฏ บ ต ใบงานท 10 งานเร มต นอาร ค (เช อมจ ด) 9 หน วยท 8 กระบวนการเช อมไฟฟ าด วยลวดเช อม ห มฟล กซ 8.1 ความหมาย 8.2 ชน ดเคร องเช อม ปฏ บ ต ใบงานท 11 งานเช อมเด นแนวท าราบ 10 ปฏ บ ต ใบงานท 11 งานเช อมเด นแนวท าราบ ประส ทธ ภาพเคร องเช อม ชน ดลวดเช อมไฟฟ า ปฏ บ ต งานใบงานท 12 งานเช อมท บแนว 6 ส ปดาห ท รายการสอน จ านวนช วโมง ทฤษฎ ปฏ บ ต รวมช วโมง 12 หน วยท 9 ล กษณะและองค ประกอบของการเช อม ไฟฟ า 9.1 ล กษณะรอยต อ 9.2 ล กษณะท าเช อม 9.3 องค ประกอบของการเช อมไฟฟ า ปฏ บ ต งานใบงานท 13 งานเช อมเด นแนวแบบส าย ลวดเช อม ปฏ บ ต งานใบงานท 14 งานเช อมต อชน 13 ปฏ บ ต งานใบงานท 15 งานเช อมต อต วท หน วยท 10 ความร เบ องต นเก ยวก บโลหะแผ น ความปลอดภ ย 10.2 เคร องม อและอ ปกรณ ปฏ บ ต ใบงานท 16 งานพ บตะเข บและขอบงาน 15 หน วยท 11 เคร องม อและเคร องจ กรในงานโลหะแผ เคร องม อ Hand Tools 11.2 เคร องจ กร Machine Tools ปฏ บ ต ใบงานท 17 เข ยนแบบแผ นคล อย างง าย 16 หน วยท 12 การเข ยนแบบแผ นคล อย างง าย ตะเข บและขอบงาน การเข ยนแบบแผ นคล อย างง าย ปฏ บ ต ใบงานท 18 งานบ ดกร 17 หน วยท 13 การบ ดกร และย าหม ด การบ ดกร 13.2 การย าหม ด ปฏ บ ต ใบงานท 19 งานย าหม ด 18 สอบปลายภาค รวม 72 7 เอกสารประกอบการสอนหน วยท 11 เคร องม อและเคร องจ กรในงานโลหะแผ น ห วข อเร อง 1. เคร องม อประเภท Hand Tools 2. เคร องจ กรประเภท Machine Tools สาระส าค ญ เคร องม อท ใช ในงานโลหะแผ น จะเป นเคร องม อประเภท Hand Tools ซ งม ขนาดเล ก น าหน กเบา ได แก กรรไกร เหล กย าตะเข บ เหล กย าห วหม ด เหล กเจาะร ด วยม อ ค มย าหม ด ค มพ บ ตะเข บ ค อน และเคร องม อข นร ป ส วนเคร องจ กรในงานโลหะแผ นจะเป นประเภท Machine Tools ประกอบด วยเคร องต ด เคร องพ บ เคร องม วนข นร ป และเคร องเจาะ จ ดประสงค การเร ยนการสอน จ ดประสงค ท วไป เพ อให น กเร ยนม ความร ม ว น ย ม ความสนใจใฝ ร ม ความเข าใจเร อง เคร องม อและ เคร องจ กรในงานโลหะแผ น จ ดประสงค เช งพฤต กรรม เม อน กเร ยนศ กษาเน อหาน แล วสามารถ 1. บอกชน ดเคร องม อประเภท Hand tools ได 2. อธ บายล กษณะการใช งานเคร องม อประเภท Hand tools ได 3. บอกชน ดเคร องจ กรประเภท Machine tools ได 4. อธ บายล กษณะการใช งานเคร องจ กรประเภท Machine tools แต ละชน ดได 5. ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ของโรงฝ กงานได 6. ศ กษาค นคว าด วยตนเอง เก ยวก บเคร องม อและเคร องจ กรในงานโลหะแผ นได เคร องม อประเภท (hand Tools) ส วนใหญ จะม ขนาดเล ก น าหน กเบาเพ อช วยในการตบ แต งและข นร ปช นงานม ด งต อไปน 1. กรรไกร (Snips) กรรไกรท ใช ในงานโลหะแผ นม หลายประเภทด งน 1.1 กรรไกรต ดตรง (Straight Snips) ใช ส าหร บต ดตรงม หลายขนาด สามารถต ด โลหะแผ นได ถ งเบอร 18 ร ปท 11.1 แสดงกรรไกรต ดตรง 1.2 กรรไกรแบบผสม (Combination Snips) สามารถต ดได ท งตรงและโค งม หลาย ขนาด สามารถต ดโลหะแผ นหนาถ งเบอร 24 ร ปท 11.2 แสดงกรรไกรต ดแบบผสม 1.3 กรรไกรต ดโค ง (Circle Snips) ใบม ดม ล กษณะโค ง ใช ต ดโค งได เพ ยงอย างเด ยว เหมาะส าหร บต ดโค งวงกลม สามารถต ดแผ นโลหะหนาถ งเบอร 22 9 ร ปท 11.3 แสดงกรรไกรต ดโค ง 1.4 กรรไกรแบบโทรเจน ( Trojan Snip ) ล กษณะใบต ดจะเล กยาว สามารถสอดเข าไป ต ดในท แคบๆได ต ดได ท งแนวตรงและแนวโค ง สามารถต ดโลหะแผ นได หนาถ งเบอร 20 ร ปท 11.4 แสดงกรรไกรแบบโทรเจน 1.5 กรรไกรอว เอช น (Aviation Snips) เป นกรรไกรท น ยมใช ก นมาก ม ล กษณะเป น ช ดม 3 แบบ จ าแนกเป นส ท ด ามค อกรรไกรต ดซ ายด ามส เข ยว กรรไกรต ดตรงด ามส เหล องและ กรรไกรต ดขวาด ามส แดง ด ามส เข ยว : ต ดซ าย ด ามส เหล อง : ต ดตรง ด ามส แดง : ต ดขวา ร ปท 11.5 แสดงกรรไกรอว เอช น 10 2. เหล กย าตะเข บ ( Hand groove) ใช ส าหร บย าตะเข บเก ยว (Groove seam) โดยจะ เป นร องล กส เหล ยมผ นผ าม หลายขนาดให เล อกตามความกว างของตะเข บท เผ อการใช งานให เล อก ขนาดโตกว าความกว างท เผ อไว ตามแบบเล กน อย ร ปท 11.6 แสดงเหล กย าตะเข บ 3. ช ดเหล กย าห วหม ด (rivet set) ใช ส าหร บตอกย าห วหม ดเพ อให โลหะต ดก น จะม ล กษณะเป นแท งยาว ปลายด านหน งเร ยบใช ส าหร บตอก อ กด านหน งจะม ร เจาะล กและรอยล กร ป คร งวงกลม ส าหร บย าปลายหม ดให เป นร ปคร งวงกลม ช ดหน งจะม หลายขนาดให เล อกใช โดย ส มพ นธ ก บห วหม ดท ใช ร ปท 11.7 แสดงเหล กย าห วหม ด 11 4. เหล กเจาะร ด วยม อ (Hand Punch) ใช ส าหร บเจาะร บนแผ นโลหะสามารถเจาะโลหะ ได ถ งเบอร 14 โดยใช ม อบ บกดด ามจ บ กดให พ นเจาะทะล งานผ านร เจาะ ร ปท 11.8 แสดงเคร องเจาะร ด วยม อ 5. ค มย าร เวท (Hand rivet pliers) ใช ส าหร บย าร เวท ( Pop rivet) สามารถถอดเปล ยน ห วได ตามขนาดของ Pop rivet ส วนด ามบางแบบสามารถหม นได รอบต ว เพ อให ง ายในการใช งาน บางล กษณะ ร ปท 11.9 แสดงค มย า ร เว ตและขนาดร เว ต 12 6. ค มพ บตะเข บ ใช ส าหร บพ บตะเข บท ไม กว างและยาวมากน ก ม ล กษณะเหม อนค มแต จะม ปากค มท แบนกว างประมาณ 3 น ว ม ท งชน ดปร บสกร ส าหร บระยะการพ บและไม ม สกร ปร บ ระยะ ร ปท แสดงค มพ บตะเข บ 7. ค อน (Hammer) ค อนส าหร บงานโลหะแผ นม หลายแบบ แบ งตามล กษณะการใช งาน ได ด งน 7.1 ค อนห วกลม (Bell Peen Hammer) ม ล กษณะปลายด านหน าเร ยบ ส าหร บเคาะ หร อตอกเหล กถ ายแบบหร อน าศ นย ด านห วจะมนกลม ส าหร บเคาะย าห วหม ดย า ม หลายขนาดให เล อกใช ร ปท แสดงค อนห วกลมและการใช งาน ค อนย าห วหม ด (Reveling Hammer) ม ล กษณะปลายด านหน าค อนร ปส เหล ยม เร ยบ ส วนห วค อนแบนเร ยวเข าหาก น ใช ส าหร บต ขยายโลหะในการเข าตะเข บก นกระป องม หลาย ขนาด แต ท น ยมใช ประมาณ 300 กร ม ร ปท แสดงค อนย าห วหม ดและการใช งาน 7.3 ค อนย าตะเข บ (Setting hammer) ม ล กษณะคล ายค อนย าห วหม ด ส วนห วเอ ยง ลาดไปด านหล งใช ส าหร บเคาะของงานเข าขอบลวด เข าตะเข บก นกระป อง ขนาดท น ยมใช 300 กร ม ร ปท แสดงค อนย าตะเข บและการใช งาน ค อนตะล มพ ก (Mallet)หร อค อนห วอ อน เป นค อนท ท าจากว สด ท ไม ใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x