ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท - PDF

Description
ก าหนดการ พ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บกล มภาคกลาง) คร งท 11 ระด บกล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ประจ าป 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยม 4,000ท น งจ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 20 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก าหนดการ พ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บกล มภาคกลาง) คร งท 11 ระด บกล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ประจ าป 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยม 4,000ท น งจ งหว ดราชบ ร อ าเภอเม อง จ งหว ดราชบ ร **************************** เวลา น. - คณะผ บร หารเทศบาล, สมาช กสภาเทศบาล ห วหน าส วนการงาน ผ ม เก ยรต และคณะงานคร ตลอดจนเจ าหน าท ท เก ยวข องของอปท. กล มภาคกลางพร อมก นบร เวณพ ธ เป ดงาน เวลา น. - ประธานในพ ธ เด นทางบร เวณพ ธ เป ดงาน - พ ธ กรแนะน าประธานในพ ธ, ประธานการจ ดงาน,ตลอดจนบ คคลท มา ร วมเป ดงาน - พ ธ กรเร ยนเช ญ(นางศมาน นท เหล าวณ ชว ศ ษฏ นายกเทศมนตร เม องราชบ ร ) - ประธานการจ ดงาน/ ผ บร หารเทศบาล/ สมาช กสภาเทศบาล /ผอ.ส าน กการศ กษา / ผอ. สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท - พ ธ กรเร ยนเช ญประธานในพ ธ ข นบนเวท - พ ธ กรเร ยนเช ญ(นางศมาน นท เหล าวณ ชว ศ ษฏนายกเทศมนตร เม องราชบ ร )กล าวรายงาน ถ ง ว ตถ ประสงค ของการจ ดการแข งข นทางท กษะว ชาการ - ประธานในพ ธ มอบโล ท ระล กให ก บหน วยงานท เข าร วมจ ดน ทรรศการ และผ ให การสน บสน นการแข งข นท กษะทางว ชาการ - ประธานกล าวเป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ ระด บกล มภาคกลาง - ชมการแสดงพ ธ เป ดงาน เม องโอ งว ชาการ 58 เวลา น. - เช ญประธานในพ ธ และคณะผ ร วมพ ธ เป ดชมน ทรรศการและผลงานทางว ชาการ - ชมการแข งข นท กษะทางว ชาการตามตารางท ก าหนด ตารางก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ภาคกลาง) คร งท 11 เม องโอ งว ชาการ 58 กล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ว นพ ธท 17 ม ถ นายน 2558 ก จกรรม รายงานต ว ประกวด/แข งข น ระด บช น สถานท ประกวด หมายเหต เวลา ศ นย ฯ ปฐมว ย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 แข งข น ส นทรพจน ภาษาไทย น น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) ส นทรพจน ภาษาจ น น น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) ส นทรพจน ภาษาอ งกฤษ น น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) การค ดลายม อ น น ร.ร.เทศบาล1 ( ว ดส ตตนารถปร ว ตร) วาดภาพระบายส น น ร.ร.เทศบาล1 ( ว ดส ตตนารถปร ว ตร) งานประด ษฐ ร อยมาล ย น น ร.ร.เทศบาล2 (ว ดช องลม) ประด ษฐ เศษว สด เหล อใช น น ร.ร.เทศบาล2 (ว ดช องลม) ฮ ล าฮ ปประกอบเพลง น น ร.ร.เทศบาล 5 ( พหลโยธ นราม นทรภ กด ) เร งเล นเต น Dancer น น ร.ร.เทศบาล 5 ( พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ทายซ เส ยงอะไรเอ ย น น ร.ร.เทศบาล5 ( พหลโยธ นราม นทรภ กด ) แข งข นการต อเลโก น น ร.ร.เทศบาล5 ( พหลโยธ นราม นทรภ กด ) เด นต วหนอน น น ร.ร.เทศบาล 5 ( พหลโยธ นราม นทรภ กด ) แข งข นคอมพ วเตอร น น สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 4 จ.ราชบ ร ร องเพลงพระราชน พนธ น น โดมสนามฟ ตซอล โรงย มเนเซ ยมจ.ราชบ ร ประกวดส อนว ตกรรมฯ น น. - ปฐมว ย,คณ ตศาสตร,ว ทยาศาสตร ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเม องราชบ ร (ปฐมว ยและไม จ าก ดระด บ) โครงงาน(ปฐมว ย/ประถม) น น ร.ร.เทศบาล 3 และ ร.ร.เทศบาล 5 ละครภาษาอ งกฤษ น น ร.ร.เทศบาล 5 ( การแข งข นห นยนต น น ร.ร.เทศบาล 5 ( พหลโยธ นราม นทรภ กด ) พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ตารางก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ภาคกลาง) คร งท 11 เม องโอ งว ชาการ 58 กล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ว นพฤห สบด ท 18 ม ถ นายน 2558 ก จกรรม รายงานต ว เวลา ระด บช น สถานท ประกวด หมายเหต ศ นย ฯ ปฐมว ย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 แข งข น การค ดลายม อ น น. ม.1-3 แข งข น ม.4-6 แข งข น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) ส นทรพจน ภาษาไทย น น. ม.1-3 แข งข น ม.4-6 แข งข น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) ส นทรพจน ภาษาอ งกฤษ น น. ม.1-3 แข งข น ม.4-6 แข งข น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) ส นทรพจน ภาษาจ น น น. ม.1-3 แข งข น ม.4-6 แข งข น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) วาดภาพระบายส น น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) งานประด ษฐ ใบตอง น น ร.ร.เทศบาล 2 (ว ดช องลม ) ร องเพลงพระราชน พนธ น น สนามฟ ตซอล โรงย มเนเซ ยมจ.ราชบ ร ร องเพลงล กท งพร อมแดนเซอร น น โรงย มเนเซ ยม จ งหว ดราชบ ร ร าวงมาตรฐาน น น. ป.1-6 แข งข น ม.1-6แข งข น สวนสาธารณะเฉล มพระเก ยรต ฯ 60 พรรษา ล าฮ ปประกอบเพลง น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) เร งเล นเต น Dancer น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ทายซ เส ยงอะไรเอ ย น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) เด นต วหนอน น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) การต อเลโก น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) แข งข นคอมพ วเตอร น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ส อนว ตกรรมทางการศ กษา น น. ศ นย ฯ ภาษาไทย, ส งคมศ กษาฯ, การงานอาช พฯ ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเม องราชบ ร โครงงาน น น ร.ร.เทศบาล 3 และร.ร.เทศบาล 5 ละครภาษาอ งกฤษ น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) การแข งข นห นยนต น น. ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) การแข งข นห นยนต น น. ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ตารางก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ภาคกลาง) คร งท 10 เม องโอ งว ชาการ 58 กล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ว นศ กร ท 19 ม ถ นายน 2558 ก จกรรม รายงานต ว เวลา ระด บช น สถานท ประกวดแข งข น หมายเหต ศ นย ฯ ปฐมว ย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 วาดภาพระบายส น น ร.ร.เทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) แกะสล กผ กผลไม น น ร.ร.เทศบาล 2 (ว ดช องลม) การจ ดสวนถาดแห ง น น. ท มผสม ๔ คน ร.ร.เทศบาล 2 (ว ดช องลม) ร องเพลงพระราชน พนธ น น โดมสนามฟ ตซอล โรงย มเนเซ ยมจ.ราชบ ร ร องเพลงล กท งพร อมแดนเซอร น น โรงย มเนเซ ยม จ.ราชบ ร นาฏศ ลป ไทยสร างสรรค น น. ป สวนสาธารณะเฉล มพระเก ยรต ฯ 60 พรรษา นาฏศ ลป ไทยสร างสรรค น น. - ม.1-6 สวนสาธารณะเฉล มพระเก ยรต ฯ 60 พรรษา ท กษะทางคอมพ วเตอร น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ส อนว ตกรรมทางการศ กษา น น. ส ขศ กษาฯ, ศ ลปะ, ภาษาต างประเทศ ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเม องราชบ ร โครงงาน น น ร.ร.เทศบาล 3 และร.ร.เทศบาล 5 ละครภาษาอ งกฤษ น น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ละครภาษาจ น น น. ไม จ าก ดระด บช น ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) หมายเหต *การประกวดโครงงาน ร.ร.เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห ) ประกวดโครงงาน ระด บช นป.4-6 ม.1-3 และ ม.4-6 ตามกล มสาระการเร ยนร ท 1 ถ ง 5 ได แก 1. กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 2. กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 3. กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 4. กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) 5. กล มสาระการเร ยนร การงานพ นฐานอาช พและเทคโนโลย ร.ร.เทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) ประกวดโครงงาน กล มสาระท 6 ถ ง 9 ประกอบด วย 6. กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 7. กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 8. กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 9. กล มปฐมว ย * ตารางก จกรรมการแข งข น สามารถปร บเปล ยนเวลาการแข งข นได ตามความเหมาะสม แก ไขใหม ณ ว นท 26 พฤษภาคม 2558 ใบแจ งความประสงค การเข าร วมพ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บภาคกลาง) คร งท 11 กล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1,2,4 และ 5 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยมจ งหว ดราชบ ร อ าเภอเม อง จ งหว ดราชบ ร ********************************************** ช อหน วยงาน...ท อย...ถนน...ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย... กล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท... ม ความประสงค เข าร วมพ ธ เป ด ไม ม ความประสงค เข าร วมพ ธ จ านวนผ เข าร วมงาน จ านวน 5 คน ประกอบด วย 1....ต าแหน ง ต าแหน ง ต าแหน ง ต าแหน ง ต าแหน ง... โทร... โทรสาร... ลงช อ ( )ผ กรอกข อม ล ต าแหน ง... * หมายเหต กร ณาส งกล บห วหน าหน วยศ กษาน เทศก ส าน กการศ กษา เทศบาลเม องราชบ ร อ.เม อง จ. ราชบ ร ภายในว นท 28 พฤษภาคม 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 เอกสารส งเพ มเต ม (ในกรณ ท ส งเอกสารไม ครบ) หร อแก ไขเปล ยนแปลง 1. ใบสม ครของแต ละก จกรรม 2. ใบร บรองของสถานศ กษาพร อมร ปถ าย 3. ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน หร อ ส จ บ ตร หร อส าเนาทะเบ ยนบ าน อย างใดอย างหน งท ม ช อของน กเร ยน ภายในว นท 5 ม ถ นายน 2558 ในว นท าการแข งข น ช วงร บรายงานต วผ เข าประกวดแข งข น ท กก จกรรม ให น าบ ตรประจ าต วประชาชนฉบ บต ว จร งน ามาแสดงต อคณะกรรมการด าเน นการจ ดการแข งข นด วย ส งถ งโรงเร ยนท ร บผ ดชอบก จกรรมโดยตรงด งน เร ยน ผ อ านวยการสถานศ กษาโรงเร ยนเทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) โรงเร ยนเทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) ต.หน าเม อง อ.เม อง จ.ราชบ ร เร ยน ผ อ านวยการสถานศ กษาโรงเร ยนเทศบาล 2 (ว ดช องลม) โรงเร ยนเทศบาล 2 (ว ดช องลม) ต.หน าเม อง อ.เม อง จ.ราชบ ร เร ยน ผ อ านวยการสถานศ กษาโรงเร ยนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห ) โรงเร ยนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห ) ต.หน าเม อง อ.เม อง จ.ราชบ ร เร ยน ผ อ านวยการสถานศ กษาโรงเร ยนเทศบาล 4 (ว ดมหาธาต วรว หาร) โรงเร ยนเทศบาล 4 (ว ดมหาธาต วรว หาร) ต.หน าเม อง อ.เม อง จ.ราชบ ร เร ยน ผ อ านวยการสถานศ กษาโรงเร ยนเทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด ) โรงเร ยนเทศบาล 5 (พหลโยธ นราม นทรภ กด )ต.หน าเม อง อ.เม อง จ.ราชบ ร โรงเร ยนเทศบาล 1 (ว ดส ตตนารถปร ว ตร) -จ ดการประกวด/แข งข น การกล าวส นทรพจน ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ, ภาษาจ น การประกวดวาด ภาพระบายส,การประกวดการค ดลายม อ -โรงเร ยนเทศบาล 2 (ว ดช องลม) จ ดประกวด/แข งข น งานประด ษฐ ร อยมาล ย,งานประด ษฐ จากใบตอง,การจ ดสวนถาดแห งไม ก าหนด ระด บ / งานประด ษฐ ส งของจากว สด เหล อใช /การแกะสล กผ กและผลไม และการจ ดบ ธน ทรรศการ ณ โรงย มเนเซ ยมจ งหว ดราชบ ร โรงเร ยนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห ) จ ดประกวด/แข งข น โครงงานระด บช นป.1-3,ระด บช นป.4-6 และระด บช น ม.4-6 ตามกล มสาระ การเร ยนร ท 1 ถ งกล มสาระการเร ยนร ท 5 ได แก 1. กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 2. กล มสาระการ เร ยนร คณ ตศาสตร 3. กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 4. กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) 5. กล มสาระการเร ยนร การงานพ นฐานอาช พและเทคโนโลย การประกวดร องเพลง ล กท งพร อมแดนเซอร,การประกวดร องเพลงพระราชน พนธ พร อม จ นตล ลา ณ โรงย มเนเซ ยม จ งหว ดราชบ ร - โร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x