สำราญราษฎร ค ม อ คร แผนการ จ ดการ เร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย - PDF

Description
ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พฯ ป. 1 1 ค ม อ คร แผนการ จ ดการ เร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 ตามหล กส ตร แกน กลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ออกแบบการเร

Please download to get full document.

View again

of 161
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 28 | Pages: 161

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พฯ ป. 1 1 ค ม อ คร แผนการ จ ดการ เร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 ตามหล กส ตร แกน กลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ออกแบบการเร ยนร โดยใช มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดช นป เป นเป าหมาย ออกแบบการจ ดการเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง ใช แนวค ด Backward Design ผสมผสานก บแนวค ดทฤษฎ การเร ยนร ต าง ๆ อย างหลากหลาย ออกแบบการเร ยนร เพ อพ ฒนาสมรรถนะสำค ญของน กเร ยนในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช ท กษะช ว ต และการใช เทคโนโลย แบ งแผนการจ ดการเร ยนร เป นรายช วโมง สะดวกในการใช ม องค ประกอบครบถ วนตามแนวทางการจ ดทำแผนการจ ดการเร ยนร ของสถานศ กษา นำไปพ ฒนาเป นผลงานทางว ชาการเพ อเล อนว ทยฐานะได ว ฒนาพาน ช ว ฒนาพาน ช สำราญราษฎร ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมÈ กษาป ท 1 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ī B Ê Ç¹ÅÔ ÊÔ ÔìµÒÁ ËÁÒ ˌÒÁÅÐàÁÔ Ó «éó Ñ á»å à¼âá¾ã Ê Ç¹ ˹Öè Ê Ç¹ ã àçœ¹áµ Ð ä Œ ÃѺ ͹ØÞÒµ คณะผ เข ยน อร ณ ล มศ ร กศ.บ., กศ.ม. ทรงส ทธ เจร ญส ข ค.อ.บ. คณะบรรณาธ การ ส ระ ดามาพงษ กศ.บ., กศ.ม. ส ดาร ตน อ นเม อง วท.บ., วท.ม. สก นา หน แก ว วท.บ. ISBN พ มพ ท บร ษ ท โรงพ มพ ว ²นาพาน ช จำก ด นายเร งช ย จงพ พ ฒนส ข กรรมการผ จ ดการ ส อการเร ยน ร ป. 1 ป. 6 (ช น ละ 1 เล Á) ต ว ช ว ด เปšนช น ป ตาÁ หล กส ตร แกน กลางÏ 2551 หน งส อเร ยน (Èธ. อน ญาต) แบบ½ƒกท กษะ บ บ สมบ รณ แบบ แผนÏ (CD) หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ภาษาไทย ป. 1 6 เล Á ส ระ ดา มา พงษ และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) คณ ตÈาสตร ป. 1 6 เล Á ประท ม พร ศร ว ฒนก ล และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ว ทยาÈาสตร ป ดร.บ ญชา แสน ทว และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ส งคมÈ กษา Èาสนา และ ว ²นธรรม ป ส เทพ จ ตร ช น และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ส ขÈ กษา และ พลÈ กษา ป ผศ. เชาวล ต ภ ม ภาค และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) È ลปะ ป ทว ศ กด จร ง ก จ และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) การ งานอาช พ และ เทคโนโลย ป อร ณ ล มศ ร และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) เทคโนโลย สารสนเทÈ ป ดร.ศร ไพร ศ กด ร ง พงศา ก ล และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กห ด แผนฯ ซ ด Tops ป Rebecca York Hanlon และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กห ด แผนฯ ซ ด Gogo Loves English ป Stanton Procter และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กห ด แผนฯ ซ ด BINGO! ป Ken Methold และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ภาษา อ งกÄษ ป ดร.ประไพ พรรณ เอม ช และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ หล กการ ใช ภาษาไทย ป ส ระ ดา มา พงษ และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ เÈรษฐก จ พอเพ ยง ป พ ษณ เพชรพ ชรก ล และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ ค ณธรรม นำ ความร ป ส เทพ จ ตร ช น และ คณะ ก จกรรม ล กเส อ เนตรนาร ฉบ บสมบ รณ แบบ ป ดร.อำนาจ ช าง เร ยน และ คณะ ก จกรรม ย ว กาชาด ฉบ บสมบ รณ แบบ ป ดร.อำนาจ ช าง เร ยน และ คณะ คำนำ ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ป. 1 6 ช ดน เป นส อการเร ยนร ท จ ด ทำข นเพ อใช เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนร โดยย ดหล กการออกแบบการจ ดการเร ยนร แบบ Backward Design ท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง (Child-Centered) ตามหล กการย ดผ เร ยนเป นสำค ญ ส งเสร มให น กเร ยนม ส วนร วมในก จกรรมและกระบวนการเร ยนร สามารถสร างองค ความร ได ด วยตนเอง ท งเป น รายบ คคลและรายกล ม โดยคร ม บทบาทหน าท เอ ออำนวยความสะดวกให น กเร ยนประสบผลสำเร จ สน บสน นให น กเร ยนม โอกาสฝ กปฏ บ ต งานท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน สามารถเช อมโยงความร ในกล มสาระการเร ยนร อ น ๆ ได ในเช งบ รณาการด วยว ธ การท หลากหลาย เน นกระบวนการค ดว เคราะห ส งเคราะห และสามารถสร างองค ความร ได ด วยตนเอง ทำให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาสมรรถนะ สำค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามท หล กส ตรกำหนด นำไปส การอย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข การจ ดทำค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช ดน ได จ ดทำตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ซ งครอบคล มท กสาระการเร ยนร ค อ การดำรงช ว ต และครอบคร ว การออกแบบและเทคโนโลย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และการอาช พ ภายในเล มได นำเสนอแผนการจ ดการเร ยนร เป นรายช วโมงตามหน วยการเร ยนร เพ อให คร นำไปใช ใน การจ ดการเร ยนร ได สะดวกย งข น นอกจากน แต ละหน วยการเร ยนร ย งม การว ดและประเม นผล การเร ยนร ท ง 3 ด าน ได แก ด านความร ด านท กษะ/กระบวนการ และด านค ณธรรม จร ยธรรม และ ค าน ยม ทำให ทราบผลการเร ยนร แต ละหน วยการเร ยนร ของน กเร ยนได ท นท ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร นำเสนอเน อหาแบ งเป น 3 ตอน ค อ ตอนท 1 คำช แจงการจ ดแผนการจ ดการเร ยนร ประกอบด วยแนวทางการใช แผนการจ ดการ เร ยนร ส ญล กษณ ล กษณะก จกรรมการเร ยนร แนวค ดการออกแบบการจ ดการเร ยนร แบบ Backward Design (BwD) เทคน คและว ธ การจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผลการ เร ยน ร ตารางว เคราะห มาตรฐาน การเร ยนร และต วช ว ดช นป และโครงสร างการแบ งเวลารายช วโมง ในการจ ดการ เร ยน ร ตอนท 2 แผนการ จ ดการ เร ยนร ได เสนอ แนะแนว ทางการ จ ดการ เร ยนร แต ละ หน วย การ เร ยนร ใน ส อ การ เร ยนร สมบ รณ แบบ และ หน งส อ เร ยน โดย ม ผ ง มโน ท ศน แสดง เป าหมาย การเร ยน ร และ ขอบข าย ภาระ งาน ผ ง การ ออกแบบ การ จ ดการ เร ยน ร และ แบ ง เป น แผน ย อย ราย ช วโมง ซ ง แผน การ จ ดการ เร ยนร แต ละ แผน ม องค ประกอบ ครบถ วน ตาม แนว ทางการ จ ดทำ แผนการ จ ดการ เร ยนร ของ สถานศ กษา ตอนท 3 เอกสาร/ความร เสร ม สำหร บ คร ประกอบด วย แบบทดสอบต าง ๆ ได แก การทดสอบ ก อนเร ยนและหล งเร ยน แบบ ทดสอบ ปลาย ป แบบ ประเม น ผลงาน แบบ ประเม น พฤต กรรม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ด าน ต าง ๆ ของ น กเร ยน และ ความร เสร มสำหร บ คร ซ ง บ นท ก ลง ใน ซ ด (CD) เพ อ อำนวย ความ สะดวก ให แก คร หร อ ผ สอน ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ป. 1 6 ช ดน ได ออกแบบการเร ยนร ด วยเทคน คและว ธ การสอนอย างหลากหลาย หว งว าจะเป นประโยชน ต อการนำไปประย กต ใช ในการ จ ดการเร ยนร ให เหมาะสมก บสภาพแวดล อมของน กเร ยนต อไป คณะ ผ จ ดทำ สารบ ญ ตอนท 1 คำช แจงการจ ดแผนการจ ดการเร ยนร แนวทางการใช แผนการจ ดการเร ยนร ส ญล กษณ ล กษณะก จกรรมการเร ยน ร การออกแบบการจ ดการเร ยนร แบบ Backward Design (BwD) เทคน คและว ธ การจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผลการเร ยนร ตารางว เคราะห มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดช นป โครงสร างการแบ งเวลารายช วโมงในการจ ดการเร ยนร...21 ตอนท 2 แผนการจ ดการเร ยนร...23 หน วยการเร ยนร ท 1 การทำงานเพ อช วยเหล อตนเอง...24 H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน...24 H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร...25 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เส อผ าและเคร องแต งกาย...28 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ธ การแต งกายด วยตนเอง...32 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 การแต งกายให เหมาะสมก บฤด กาล...36 แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 การแต งกายให เหมาะสมก บโอกาสและสถานท...39 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 การด แลร กษาเส อผ า...43 แผนการจ ดการเร ยนร ท 6 การจ ดเก บอ ปกรณ การเร ยน...46 แผนการจ ดการเร ยนร ท 7 การจ ดเก บของเล นและของใช ส วนต ว...49 แผนการจ ดการเร ยนร ท 8 การจ ดโต ะ ต และช น...53 หน วยการเร ยนร ท 2 พ ชใกล ต ว...56 H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน...56 H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร...57 แผนการจ ดการเร ยนร ท 9 ร จ กพ ช...59 แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 เคร องม อด แลร กษาพ ช...62 แผนการจ ดการเร ยนร ท 11 การรดน ำต นไม...66 แผนการจ ดการเร ยนร ท 12 การถอนและการเก บว ชพ ช...69 หน วยการเร ยนร ท 3 ช างประด ษฐ น อย...72 H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน...72 H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร...73 แผนการจ ดการเร ยนร ท 13 ว สด อ ปกรณ และเคร องม อท ใช ทำของเล น...75 แผนการจ ดการเร ยนร ท 14 การพ บกระดาษเป นจรวด...78 แผนการจ ดการเร ยนร ท 15 การพ บกระดาษเป นต วหนอนและ หน ากาก...82 แผนการจ ดการเร ยนร ท 16 การพ บกระดาษเป นเร อ ใบและ รถไฟ...85 แผนการจ ดการเร ยนร ท 17 การบำร งร กษาของเล น...88 หน วยการเร ยนร ท 4 ข อม ลและแหล งข อม ลรอบต ว...91 H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน...91 H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร...92 แผนการจ ดการเร ยนร ท 18 ข อม ล...94 แผนการจ ดการเร ยนร ท 19 ประเภทของข อม ล...97 แผนการจ ดการเร ยนร ท 20 แหล งข อม ลรอบต ว แผนการจ ดการเร ยนร ท 21 อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ...103 ตอนท 1 คำช แจงการจ ดแผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1 2 ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พฯ ป แนวทางการใช แผนการจ ดการเร ยนร ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทำข นเพ อเป นแนวทางให คร ใช ประกอบการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 ช วงช นท 1 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ซ งการแบ งหน วยการ เร ยนร สำหร บจ ดทำแผนการจ ดการเร ยนร รายช วโมงในค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร เล มน แบ งเน อหาเป น 4 หน วย สามารถใช ควบค ก บส อการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สมบ รณ แบบ ช นประถมศ กษา ป ท 1 และหน งส อเร ยน รายว ชา พ นฐาน การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 ประกอบด วยหน วยการเร ยนร ด งน หน วยการเร ยนร ท 1 การทำงานเพ อช วยเหล อตนเอง หน วยการเร ยนร ท 2 พ ชใกล ต ว หน วยการเร ยนร ท 3 ช างประด ษฐ น อย หน วยการเร ยนร ท 4 ข อม ลและแหล งข อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x