ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ป การศ กษา PDF

Description
ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ป การศ กษา การพ ฒนาการอ านภาษาไทยโดยใช แบบทดสอบการอ านพ นฐานแน น คร ยศวด นงคสว สด ป.1 ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 1 2 การพ ฒนาความสามารถในการอ านสะกดคาตามมาตราต

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 35 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ป การศ กษา การพ ฒนาการอ านภาษาไทยโดยใช แบบทดสอบการอ านพ นฐานแน น คร ยศวด นงคสว สด ป.1 ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 1 2 การพ ฒนาความสามารถในการอ านสะกดคาตามมาตราต วสะกดของ คร ส มาล เข ยนทอง ป.1 น กเร ยนประถมศ กษาป ท 1 3 ผลการใช น ทานอ สปเพ อพ ฒนาท กษะการอ านของน กเร ยน คร บ ญร ตน ว ศร ยา ป.2 ประถมศ กษาป ท 2 4 ผลการใช น ทานในการสอนอ านว ชาภาษาไทยของประถมศ กษาป ท 3 คร ส ภาพร แพรกสม ทร ป.3 5 ผลการใช แบบฝ กการอ านออกเส ยงคาท ม ร ล และคาอ กษรควบเพ อ คร อาภรณ ช ตก ล ป.3 พ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนภาษาไทยของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนเซนตโยเซฟ บางนา 6 ผลการใช แบบฝ กในการอ านและเข ยนสะกดคาไม ตรงมาตราต วสะกดท ม คร ดวงฤด เกาจาร ป.4 ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 7 การแก ป ญหาของน กเร ยนเร องการเข ยนสะกดคาไม ถ กต องสาหร บ คร เพชรดา เดโช ป.5 น กเร ยนประถมศ กษาป ท 5 8 การศ กษาป ญหาความคงทนในการเข ยนคาศ พทของน กเร ยน คร ส น นทา ท บช ม ป.5 ประถมศ กษาป ท 5 9 ภ ม ป ญญาท องถ นพระประแดงเร องธงตะขาบของน กเร ยน คร ส ก ญญา ขาวผ อง ป.6 ประถมศ กษาป ท 6 10 ผลการใช แบบฝ กเสร มท กษะการเร ยนท ม ต อความสามารถในการเข ยน คร ล ดดา ประภาพ นธ ม.1 สะกดคาของม ธยมศ กษาป ท 1 11 การพ ฒนาท กษะการค ดว เคราะหโดยใช เทคน คการค ดแบบหมวก 6 ใบ คร ธ ดาร ตน อ มใจ ม.1 ในว ชาภาษาไทยของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 1 12 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กเร ยนช น คร ชน กานต กล งกลางดอน ม.2 ม ธยมศ กษาป ท 2 13 การพ ฒนาความสามารถในการอ านออกเส ยงของน กเร ยนม ธยมศ กษา คร อาท ตยา อ นแก ว ม.2 ป ท 2 โดยการใช แบบฝ กเสร มท กษะการอ าน 14 ผลการใช แบบฝ กการอ านออกเส ยงคาควบกล า เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ คร กาญจนา บ ญอาพล ม.3 ทางการเร ยนภาษาไทยของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ป การศ กษา ผลการใช แบบฝ กเพ อพ ฒนาท กษะการอ าน การเข ยนของน กเร ยน คร พ ชร นทร ขาคมน กร ม. 4 ม ธยมศ กษาป ท 4 16 การศ กษาผลส มฤทธ เร องการพ จารณาค ณค างานประพ นธ โดยใช เพลง คร พ ร ณโปรย สาโรงทอง ม.5 เป นส วนประกอบของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 5 17 ผลการใช แบบฝ กเร องการว เคราะหวรรณศ ลป ในวรรณกรรมไทยเพ อ พ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 คร เน อนวล น อยศร ม.6 ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ป การศ กษา ผลการใช แบบฝ กท กษะประกอบการเร ยนร เร องการบวกและการลบของ คร นพพร นะวะบ ตร ป.1 น กเร ยนประถมศ กษาป ท 1 2 การพ ฒนาท กษะการอ านและเข ยนคาพ นฐานภาษาไทยโดยใช แบบฝ ก คร ว ชร นทร ผ วเกล ยง ป.2 ท กษะของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 2 3 ผลการใช แบบฝ กท กษะพ นฐานแน นท ม ผลต อกระบวนการค ดขอน กเร ยน คร ร ตนา หงวนเสง ยม ป.2 ประถมศ กษาป ท 2 4 การพ ฒนาการเร ยนเร องการแก โจทยป ญหาโดยใช แบบฝ กเสร มท กษะท ม คร เพ ญศร ผ วเกล ยง ป.3 ต อผลส มฤทธ การเร ยนว ชาคณ ตศาสตรของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 5 ผลการดาเน นงานจ ดการศ กษาโรงเร ยนเซนตโยเซฟ บางนา ป การศ กษา คร ว นด ท ดเป ยม ป ผลการใช แบบฝ กท กษะเร องความส มพ นธของหน วยการว ดความยาวของ คร ส ชาน นท ทองด ป.4 น กเร ยนประถมศ กษาป ท 4 7 การศ กษาท กษะการค ณจานวนท ม หล กเด ยวก บจานวนสามหล กว ชา คร น นทนา เศษกระโทก ป.5 คณ ตศาสตรของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 5 ท ได ร บการสอนด วยเกม 8 การใช แบบฝ กเสร มท กษะเร องการแก โจทยป ญหาการบวก ลบ ค ณ หาร คร ธน ดา บางโรย ป.6 ส งเสร มผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 9 ผลการใช แบบฝ กท กษะทางการเร ยนเร องสมการเช งเส นต วแปรเด ยวของ คร เจตยาภรณ สมจ ตร ม.1 น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 1 10 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคณ ตศาสตรโดยการใช แบบฝ กของ คร เต อนตา ส ขสมบ รณ ม.2 น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 2โรงเร ยนเซนตโยเชฟ บางนา 11 ผลการฝ กการท องส ตรและการเข ยนส ตรเพ อพ ฒนาผลส มฤทธ การแก คร น ชจาร ย น มส ดใจ ม.3 โจทยป ญหาพ นท ผ วและปร มาตรของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 12 ผลการจ ดก จกรรมโครงงานคณ ตศาสตรเร องความน าจะเป นท ม ต อ คร ว ฒนช ย ส วรรณ ง ม.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 13 ก จกรรมการเร ยนคณ ตศาสตรแบบร วมม อเร อง ระบบจานวนจร งสาหร บ คร เพ ญฉว ส วรรณ ง ม.4 น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนเซนตโยเซฟ บางนา 14 การศ กษาท กษะการเร ยนร คณ ตศาสตรของน กเร ยนระด บม ธยมศ กษา คร ว นเพ ญ ต งจร ญ ม.4 ป ท 4 15 ความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อการว ดผลประเม นผลของโรงเร ยน เซนตโยเซฟ บางนา คร ส วด แย มเกษร - ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ป การศ กษา ความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อการว ดผลประเม นผลของโรงเร ยนเซนต คร ฤกษด เจนวรก จ - โยเซฟ บางนา 17 การศ กษาเจตคต ท ม ต อว ชาเสร มท กษะคณ ตศาสตรของม ธยมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนตโยเซฟ บางนา คร วาร ร ตน พ มพา ม.6 ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ป การศ กษา การพ ฒนาการเข ยนภาษาไทยโดยใช แบบฝ กมาตราต วสะกดของน กเร ยน คร ปร ยาวรรณ ชาญว กรณ ป.1 ประถมศ กษาป ท 1 2 ผลการใช แบบฝ กเสร มท กษะท ม ต อท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร คร นพร ตน วงษบวร ป.2 ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 2 3 การศ กษาป ญหาการทาโครงงานว ทยาศาสตรของน กเร ยน คร ลาว ลย ช ประเสร ฐ ป.3 ประถมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนเซนตโยเซฟ บางนา 4 การศ กษาเจตคต ของน กเร ยนท ม ต อการเร ยนว ทยาศาสตรของน กเร ยน คร อร ญญา คายนต ป. 4 ประถมศ กษาป ท 4 5 การศ กษาผลการจ ดการเร ยนร ด วยช ดก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร ว ชาว ทยา คร รตนพร พรช ย ป.5 ศาตรท ม ต อการเร ยนเร องแรงและการเคล อนท ของน กเร ยน ประถมศ กษาป ท 5 6 ผลการใช ว ธ การสอนแบบส บเสาะหาความร เร องสารในช ว ตประจาว นท ม คร ดวงเนตร ช างชาวนา ป. 6 ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 7 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนในว ชาว ทยาศาสตรเร องการเปล ยน คร จ ฬาร ตน หร งชะเอม ม.1 หน วยว ดของอ ณหภ ม โดยใช แบบฝ กของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 1 8 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาว ทยาศาสตรโดยการใช CD ของ คร ส ภาภรณ เจร ญส ข ม.2 น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 2 โรงเร ยนเซนตโยเซฟ บางนา 9 การพ ฒนาผลส มฤทธ ว ชาว ทยาศาสตรเร องแรงและการเคล อนท ของ คร ผอบขว ญ บ ญช วย ม.3 น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 โดยใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนร แบบส บ เสาะหาความร 10 การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 ท คร คร เหร ยญ ร งเร อง ม.4 ได ร บการเร ยนร ผ านส ออ เล กทรอน กส 11 การเปร ยบเท ยบผลการเร ยนโดยใช เทคน ค Mind Map ก บการ ส บเสาะ คร ม งขว ญ ก จต ถานนท ม.4 แบบสสวท. เร อง อาณาจ กรพ ช ว ชาช วว ทยาของน กเร ยนม ธยศ กษาป ท 4 โรงเร ยนเซนตโยเซฟ บางนา 12 การพ ฒนาท กษะการค ดเลขออกซ เดซ นโดยใช แบบฝ กห ดสมการเคม ของ คร พ ชาน นต พ นธ โกว ท ม.5 น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 5 13 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนเร องการเคล อนท แมมงม นโดยใช แบบ ฝ กท กษะการว เคราะหโจทยป ญหาของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 5 คร ประส ทธ กาญจนเกต ม.5 ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ป การศ กษา การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 เร อง คร วร ญญา ทว โชต ม.5 การส งเคราะหด วยแสง โดยจ ดการเร ยนการสอนแบบห องเร ยนกล บด าน (Flipped Classroom) 15 การพ ฒนาส อบทเร ยนโปรแกรม Power Point เร องว ว ฒนาการของดาว ฤกษและดวงอาท ตยของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 คร กมลธร ส งหป ระ ม.6 ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ป การศ กษา ผลการใช แบบฝ กท กษะประกอบการเร ยนร เร องการบวกและการลบของ คร อ ญชล พ ทธร กษา ป.1 น กเร ยนประถมศ กษาป ท 1 2 การพ ฒนาศ กยภาพในการอ านสะกดคาตามมาตราต วสะกดของน กเร ยน คร วรรณวด ว ร ยธรรม ป.1 ประถมศ กษาป ท 1 3 ผลการใช น ทานท องถ นภาคกลางเพ อพ ฒนาท กษะการอ านจ บใจความ คร วาสนา ภ รมยลาว ณย ป.1 ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 1 4 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาส งคมศ กษา สาระภ ม ศาสตรโดยใช คร ล กษม เอ ยมวงค ป.2 แบบฝ กท กษะทางการเร ยนประถมศ กษาป ท 2 5 ผลการใช ก จกรรมการต งคาถามท ม ต อท กษะการค ดว เคราะหเร องพ ทธ คร ร ชน เพ ชรเย น ป.3 ศาสนาของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 3 6 การพ ฒนาการค ดทางคณ ตศาสตรโดยใช แบบฝ กการค ดทางคณ ตศาสตร คร ส ก ญญา จ นมาสา ป.3 ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 3 ห อง 7 7 ผลการพ ฒนาการเร ยนร ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 4โดยใช คร อ ไรวรรณ ไผทฉ นท ป.4 กระบวนการเร ยนร แบบส บค น 8 การปร บเปล ยนพฤต กรรมความร บผ ดชอบด านการเร ยนว ชาส งคมศ กษา คร ก ลยา ช มเกษร ป.5 ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 5 9 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม คร ผ ดพรรณ ศร ธว ช ป.6 สาระภ ม ศาสตร ของน กเร ยนประถมศ กษาป ท 6 โดยใช แบบฝ กท กษะ ทางการเร ยน 10 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช แบบฝ กท กษะว ชา คร น ชาดา ทองส ข ม.1 ประว ต ศาสตรเร องการพ ฒนาภ ม ภาคเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต ของน กเร ยน ม ธยมศ กษาป ท 1 11 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาส งคมศ กษา โดยใช Power Point คร วร ชยา แย มเกษร ม.2 ของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 2 12 เจตคต ในการเร ยนว ชาประว ต ศาสตร ของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 คร กว นนาถ ว งธะพ นธ ม.3 โดยใช ร ปแบบการเร ยนร แบบก จกรรมบทบาทสมมต 13 การปร บเปล ยนพฤต กรรมการเร ยนให ม ว น ยและความร บผ ดชอบของ คร พรรณอ ไร อ ตะเดช ม.5 น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 5 14 การศ กษาเจตคต ของน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 4 ท ม ต อว ชา พระพ ทธศาสนา คร ร งอร ณ ศ ระสากร ม.4 ช องานว จ ยกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ป การศ กษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x