การประเม นผล การบ รณาการงานว ถ เอดส -ว ถ เพศในเยาวชน จ.ปราจ นบ ร - PDF

Description
การประเม นผล การบ รณาการงานว ถ เอดส -ว ถ เพศในเยาวชน ป 2553 จ.ปราจ นบ ร ความเป นมาของป ญหาด านเอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ ในเยาวชน จ.ปราจ นบ ร - อ ตราการใช ถ งยางอนาม ย-เยาวชนชายป ๒๕๕๒ ร อยละ ๔๓.๐ - เยาวชนหญ

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 22 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประเม นผล การบ รณาการงานว ถ เอดส -ว ถ เพศในเยาวชน ป 2553 จ.ปราจ นบ ร ความเป นมาของป ญหาด านเอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ ในเยาวชน จ.ปราจ นบ ร - อ ตราการใช ถ งยางอนาม ย-เยาวชนชายป ๒๕๕๒ ร อยละ ๔๓.๐ - เยาวชนหญ งป ๒๕๕๒ ร อยละ๓๖.๐ - หญ งต งครรภ อาย น อยกว า ๒๐ ป ร อยละ ๑๗.๔ - หญ งต งครรภ ต ดเช อ ร อยละ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาการจ ดทาแผนทางเด นย ทธศาสตร เช อมโยงเคร อข าย ด านเอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ ให เก ดความย งย น เพ อพ ฒนาเช อมโยงกระบวนการปร บเปล ยนพฤต กรรมเยาวชน เพ อพ ฒนาระบบการเข าถ งบร การด านเพศ-เอดส -อนาม ยเจร ญ พ นธ สาหร บเยาวชน ลดป ญหาการต ดเช อเอชไอว /เอดส รายใหม ในเยาวชน กลว ธ การบ รณาการป องก นและแก ไขป ญหาเอดส ๑. บ รณาการ/จ ดทาแผนท ทางเด นย ทธศาสตร เพ อนาเข าส นโยบาย ของจ งหว ดและอปท.(อบจ/อบต./เทศบาล) ๓. การพ ฒนาการปร บเปล ยนพฤต กรรม safe sex ส าหร บเยาวชน (แกนน าเยาวชน/แกนน าผ ใหญ ด ) ๒. การพ ฒนาระบบบร การท เป นม ตรส าหร บเยาวชน ๔. การระดมท น/ทร พยากรและความร วมม อจาก อปท./โรงเร ยน/ โรงงาน/โรงพยาบาล(อบจ,เทศบาล,อบต./คร อนาม ย-คร กศน./ ผ บร หารโรงงาน/ผอ.รพ.-สสอ.) กรอบการพ ฒนางานป องก นและแก ไขป ญหาเอดส -เพศ- อนาม ยเจร ญพ นธ (ต อ) ผลล พธ กลว ธ ผ น าภารก จ ผลผล ต ก จกรรม ป จจ ยน าเข า กรอบการพ ฒนางานป องก นและแก ไขป ญหาเอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ (ต อ) ผ น าภารก จ กลว ธ -ผวจ. 1.จ ดกระบวนการเร ยนร การ -สสจ.ปจ. ทาแผนทางเด นย ทธศาสตร -สพท. 2.พ ฒนาสมรรถนะและร ปแบบ -พม. บร การท เป นม ตรสาหร บเยาวชน -แรงงานจ งหว ด 3.พ ฒนากระบวนการปร บเปล ยน -อปท.(อบจ./ พฤต กรรมเยาวชน เทศบาล/อบต.) 4.ค ดเล อกเป าหมายร วมก จกรรม -ผอ.รพ./สสอ. -เคร อข ายNGO ป จจ ยน าเข า -งบประมาณ -เคร อข ายอน ฯเอดส -เคร อข ายศ นย ประชาคม -แกนนาเยาวชน -แกนนาผ ใหญ -คร อนาม ย/คร กศน. -ผ บร หารโรงงาน/จป. -เคร อข ายบร การส ขภาพ -ว สด อ ปกรณ กรอบการพ ฒนางานป องก นและแก ไขป ญหาเอดส -เพศ-อนาม ย -1.ประช มช แจงนโยบายด านเอดส ก จกรรม -2.ประช มแลกเปล ยนประสบการณ งานเอดส ของเคร อข าย -3.ประช มจ ดทาแผนทางเด นย ทธศาสตร ท องถ น เคร อข ายอน เอดส /ศ นย ประชาคม,ท องถ น,รร.,โรงงาน,NGO -4.ประช มจ ดทาแผนทางเด นย ทธศาสตร ศ นย บร การท เป นม ตรฯ -5.ประช มช แจงจ ดบร การท เป นม ตรในรพ./สอ./ช มชน/รร./โรงงาน -6.สน บสน นงบจ ดศ นย ฯ -7.แกนนาอบรมเยาวชนและอสม.ความร -ท กษะว ทยากร-การปร กษา -8.น เทศต ดตาม เจร ญพ นธ (ต อ) กรอบการพ ฒนางานป องก นและแก ไขป ญหาเอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ ผลผล ต ผลล พธ -จานวนภาค ผ านการอบรมการจ ดการเช งกลย ทธ -จานวนแกนนาเยาวชน/ปชช.ท ผ านการอบรม ความร /ท กษะบร การ/ท กษะให คาปร กษา/บอกต อ บร การ/ส งต อบร การ -จานวนเยาวชนท ปฏ บ ต งาน ถ ายทอดความร -จานวนเยาวชนท ได ร บความร เอดส / ประเม นพฤต กรรมเส ยง/ เข าถ งบร การตรวจSTI/HIV -เยาวชนเข าถ งการใช ถ งยางอนาม ย -ม การใช ย ทธศาสตร เอดส ระด บจ งหว ด/ ท องถ น -การต ดเช อรายใหม ลดลง ผลการดาเน นงาน การบ รณาการงานว ถ เอดส -ว ถ เพศในเยาวชน ป 2553 จ.ปราจ นบ ร 1.การเช อมโยงการทางานภาค เคร อข ายให เก ดความย งย น ป องก นและแก ไขป ญหาเอดส PCM เสร มสร างกลไก การทางานป องก นและแก ไขป ญหาเอดส ดยภาค เคร อข ายอน ฯเอดส,ศ นย ประชาคมเอดส, อปท.โรงเร ยน,โรงงาน YPFS พ ฒนาระบบบร การ ท เป นม ตรสาหร บ เยาวชน Safe sex ปร บเปล ยนพฤต กรรมเพศส มพ นธ ท ปลอดภ ยในเยาวชน *ช มชน *โรงเร ยน *โรงงาน/สถานประกอบการ การเช อมโยงการทางานระหว างภาค เคร อข ายให เก ดความย งย น จ.ปราจ นบ ร การบ รณาการงานเสร มสร างกลไกทางานศ นย ประชาคมเอดส จ งหว ด ปราจ นบ ร /ศ นย บร การท เป นม ตรส าหร บเยาวชน ระหว างองค กร คณะอน กรรมการป องก นแก ไขป ญหาเอดส ศ นย ประชาคมเอดส จ งหว ด ม ลน ธ ก าวหน า ม ลน ธ ACCESS องค กรTBCA สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด (เลขาคณะอน กรรมการป องก นแก ไขป ญหาเอดส ) (เลขาคณะทางานศ นย ประชาคมเอดส จ งหว ด) ศ นย เฉล มพระเก ยรต จ งหว ด/อาเภอ ชมรมอสม. องค กรปกครองส วนท องถ น ชมรมผ ต ดเช อ(ชมรมร มโพธ ) สาน กงานสาธารณส ขอาเภอ สถาน อนาม ย โรงเร ยน คร อนาม ย คร กศน. แกนนาเยาวชน/อสม.ด านเพศและเอดส ใน ช มชน ในโรงเร ยน ในสถานประกอบการ โรงพยาบาล(ศ นย บร การท เป น ม ตรสาหร บเยาวชน / ค ลน กปร กษาส ขภาพ) กบ นทร ประจ นตคาม นาด บ านสร าง ศร มโหสถ อ.เม อง ศร มหาโพธ จ ดระบบการให บร การเอดส -เพศ-อนาม ยเจร ยพ นธ ส าหร บเยาวชน (Flow Chart) จ.ปราจ นบ ร แผนผ งการจ ดบร การท เป นม ตร จ งหว ดปราจ นบ ร ข นตอนและร ปแบบการให บร การของศ นย บร การท เป นม ตรส าหร บเยาวช น ศ นย เพ อนใจว ยร น บ านพ กใจว ยร น โรงเร ยน แกนนาเยาวชน สภาเด ก-เยาวชน NGOs น กส งคมสงเคราะห ARV สสจ. สอ. ร านขายยา ค ดกรองความเส ยง รพ. Teen Center รพ. จ งหว ด/อาเภอ STI FP ส ต -นร เวช สถานประกอบการ อสม. อปท. ส อมวลชน ศาลาน ดพบพน กงาน เยาวชนในโรงงาน ต นแบบ 40แห ง -ผ บร หาร/ผ จ ดการบ คคล/จป. -แกนนาเยาวชนโรงงาน - ศาลาน ดพบพน กงาน -บร การแจกถ งยาง/ต หยอด เหร ยญ -พ ดค ยปร กษาพฤต กรรมเส ยง -ร บฟ งป ญหาเพ อน-แนะนา ความร -บอกต อบร การ และส งต อบร การ (ค ดกรอง ป ญหาเยาวชนในช มชน) ร ปแบบศ นย บร การท เป นม ตรของรพ. ส งต อเยาวชน ม พฤต กรรมเส ยง ส งต อเยาวชน ม พฤต กรรมเส ยง เยาวชน ในช มชนต นแบบ3 แห งบ านสร าง-บ านพระ-ประจ นตคาม -แกนนาเยาวชน/ อสม./ผ ปกครอง -บ านพ กใจ/ศาลาพ กใจสาหร บเยาวชน -จ ดรายการว ทย -ขายตรงความร /จ ดน ทรรศการ/ -ร บฟ งป ญหาเพ อน(ค ดกรองป ญหาเยาวชน) -แนะนาความร -บอกต อบร การ-ส งต อ บร การ ศ นย บร การท เป นม ตร ในรพ. จนท.จากสสจ./สสอ./รพ. -แจกถ งยางอนาม ย -ตรวจ-ฝากครรภ /ย ต ต งครรภ -ตรวจร กษาSTI /บร การVCT/เจาะ เล อดตรวจHIV -ส งต อช วยเหล อด านส งคม/ เศรษฐก จ/การศ กษา อปท.ต นแบบ 3 แห ง บ านสร าง-บ านพระ-ประจ นตคาม -จ ดทาแผนทางเด นย ทธศาสตร 3ป -เทศบ ญญ ต -ข อบ ญญ ต -ระดมท นทร พยากรหาแหล งเง นท น -บ รณาการภาค เคร อข ายช มชน -สน บสน นพ ฒนาแกนน า/สภาเยาวชน/ เสร มสร างครอบคร วอบอ น ส งต อเยาวชน ม พฤต กรรมเส ยง ช วยเหล ออ นๆ -สว สด การค มครองแรงงาน -แกนนาแรงงาน/สหภาพ -สนง.พมจ. -อ ยการจ งหว ดและอ นๆ -ค าร กษา-บ านพ กฉ กเฉ น- กฎหมาย -oscc. เยาวชนในโรงเร ยนต นแบบ สอนเพศศ กษารอบด าน 11 แห ง -ผ บร หารโรงเร ยน/คร อนาม ย-คร กศน. -ศ นย เพ อนใจว ยร น -ภาค เคร อข ายท เก ยวข อง/คร /นร. -แกน นาเยาวชนร บฟ งป ญหาเพ อน -แนะนาความร -บอกต อบร การและส งต อ บร การ(ค ดกรองป ญหาเยาวชนในช มชน) การบอกต อบร การ เอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ ส าหร บเยาวชน จ.ปราจ นบ ร ผลงานการจ ดทาแผนทางเด นย ทธศาสตร เอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ 1.จานวนภาค เคร อข ายผ านการอบรมการจ ดการเช งกลย ทธ 5 แห ง - เคร อข ายอบต.บ านพระ อ.เม องปราจ นบ ร, เทศบาลบ านสร าง อ.บ านสร าง, อบต.ท งโพธ อ.นาด, เทศบาลประจ นตคาม อ.ประจ นตคาม, เทศบาลโคกป ป อ.ศร มโหสถ 2. จานวนภาค เคร อข ายจ ดทาแผนย ทธศาสตร 3 ป (ป ) จานวน 3 แห ง - อบต.บ านพระ อ.เม องปราจ นบ ร, - เทศบาลบ านสร าง อ.บ านสร าง, - อบต.ท งโพธ อ.นาด, ผลงานการเข าถ งบร การท เป นม ตรส าหร บเยาวชน ป เยาวชนได ร บการอบรมความร ด านเอดส เพศศ กษา/อนาม ยเจร ญพ นธ 5,736 คน(เป าหมาย 54,229 คน)/ร อยละ เยาวชนผ มาร บบร การให คาปร กษาในคล น ก 2,335 คน 3.เยาวชนท ได ร บคาปร กษาด านเอดส เพศ/อนาม ยเจร ญพ นธ 1,885 คน 4.เยาวชนท ได ร บการตรวจร กษา/ส งต อด านอนาม ยเจเจร ญ พ นธ /STIs/HIV/AIDs 1,758 คน 5.เยาวชนได ร บการตรวจเล อดแล วม ผลบวก 17 คน (ร อยละ 0.9) ผลล พธ การบ รณาการป องก นและแก ไขป ญหาเอดส ฯ - อ ตราการใช ถ งยางอนาม ยในเยาวชน ป - เยาวชนชาย ๔๘.๘๓ %- เยาวชนหญ ง ๔๐.๙๐ % - หญ งต งครรภ อาย น อยกว า ๒๐ ป ร อยละ ๑๗. ๔ - หญ งต งครรภ ต ดเช อร อยละ จานวนผ ป วยเอดส และผ ต ดเช อท ม อาการ รายใหม 300 จาแนกรายป ท เร มป วย จ.ปราจ นบ ร (31 ต.ค. 53) สร ปบทเร ยนท ได ร บ 1.การเร ยนร การทางานระหว างเคร อข าย ม ความจาเป น ต องคอยเต มเต มหน นเสร มอย างต อเน อง 2.นโยบายผ บร หารท กระด บ เป นแรงผล กให ดาเน นงาน ในพ นท ได อย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล สร ปบทเร ยนท ได ร บ 3.การบ รณาการของเคร อข ายอย างเข มแข ง ท ก ระด บ เคร อข ายในช มชน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ท งภาคร ฐ เอกชน ประชาชน แกนนาอสม. และแกนนาเยาวชน ช วยให ดาเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค รวดเร วมากข น สร ปบทเร ยนท ได ร บ(ต อ) 4.การพ ฒนาระบบบร การท เป นม ตรสาหร บเยาวชนด านเอดส และเพศ ท ดาเน นการอย างต อเน อง เช อมโยงก บการเสร มสร างกลไกการข บเคล อน การดาเน นงานศ นย ประชาคมเอดส ท กระด บ ( ระด บจ งหว ด อาเภอ ตาบล และช มชน) รวมถ งการพ ฒนาปร บเปล ยนพฤต กรรม จะต องม การพ ฒนาค ขนานควบค ไปพร อมๆก น อย างเข มแข งและต อเน อง 5.การพ ฒนาศ นย บร การท เป นม ตรสาหร บเยาวชนในโรงพยาบาลท กแห ง ต องพ ฒนาไปในท ศทางเด ยวก น เพ อร บส งต อบร การจากจ ดบร การใน ช มชนได แก รพ.สต.หร อสอ. รวมท งศาลาพ กใจ/บ านพ กใจสาหร บ เยาวชนในช มชน ในโรงเร ยน ในโรงงาน รวมท งหน วยบร การเคล อนท ในช มชนโดยแกนนาเยาวชน และแกนนาอสม. ก ตต กรรมประกาศ ขอบค ณ..นพ.สสจ.ปจ. คณะอน ฯเอดส จ งหว ด จนท.รพ. /.สอ. จนท.สสอ. จนท.สสจ.ปราจ นบ ร กรมควบค มโรค สน.บร หารกองท นโรค สนง.ป องก นและ ควบค มโรคเอดส -ว ณโรค-โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ กระทรวง สาธารณส ข ม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนานโยบาย ม ลน ธ ก าวหน า สมาคม TBCA องค กรเข าถ งเอดส ชมรมอสม. ชมรมร มโพธ. แกนนาเยาวชน ชมรมคนร นใหม เข าใจเอดส สภาเยาวชนจ งหว ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x