สาขาว ชา จ านวนช วโมงรวม หล กส ตร หน วยก ต รห สว ชา ป การศ กษา ช อรายว ชา ภาคเร ยนท - PDF

Description
1 องค ประกอบรายว ชา สาขาว ชา เทคน คพ นฐาน จานวนช วโมงรวม 108 ช วโมง หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หน วยก ต 3 หน วยก ต รห สว ชา ป การศ กษา 2554 ช อรายว ชา งานฝ กฝ ม อ ภาคเร ยนท 1 จ ดประสงค รายว

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 27 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 องค ประกอบรายว ชา สาขาว ชา เทคน คพ นฐาน จานวนช วโมงรวม 108 ช วโมง หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หน วยก ต 3 หน วยก ต รห สว ชา ป การศ กษา 2554 ช อรายว ชา งานฝ กฝ ม อ ภาคเร ยนท 1 จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให ม ความเข าใจในการใช การบาร งร กษา เคร องม อและเคร องกลเบ องต น 2. เพ อให ม ท กษะใน การใช การบาร งร กษา เคร องม อและเคร องกลเบ องต น 3. เพ อให ม ความสามารถในการปฏ บ ต งานได ถ กต องตามข นตอน 4. เพ อให ปฏ บ ต งานด วยความปลอดภ ย ผลงานประณ ตเร ยบร อย ร จ กแก ป ญหา และน าไป ประย กต ใช ก บงานอ นได 5. เพ อให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ท พ งประสงค ซ งได แก การตรงต อเวลา ม ระเบ ยบว น ย ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ขย นและอดทน มาตรฐานรายว ชา 1. เข าใจในการใช การบาร งร กษาเคร องม อและเคร องม อกลเบ องต น 2. ว ดและร างแบบช นงานโลหะ 3. แปรร ปช นงานโลหะด วยเคร องม อท วไป คาอธ บายรายว ชา ปฏ บ ต การทาC-clamp การบาร งร กษาเคร องม อ ความปลอดภ ยในการปฏ บ ต งาน การ ตะไบช นงาน งานว ดและตรวจสอบ งานร างแบบ งานต ด งานตะไบ งานเจาะ งานล บคมต ด งานทา เกล ยว และ งานประกอบ 2 โครงการสอนภาคปฏ บ ต รห สว ชา ว ชางานฝ กฝ ม อ จานวน 6 ช วโมง/ส ปดาห หน วยการ จานวน(คาบ) สอนคร งท ส ปดาห ท เร อง สอน ทฤษฏ ปฏ บ ต รวม 1 1 หน วยท 1 งานต ดเหล กส เหล ยมแบน หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 2 งานตะไบปร บผ วด านท หน วยท 3 งานร างแบบ หน วยท 4 งานเจาะ หน วยท 5 งานต ดช นงานและตกแต ง หน วยท 5 งานต ดช นงานและตกแต ง หน วยท 6 งานทาเกล ยวในด วยม อ หน วยท 6 งานทาเกล ยวในด วยม อ หน วยท 7 งานทาเกล ยวนอกด วยม อพร อมประกอบ หน วยท 7 งานทาเกล ยวนอกด วยม อพร อมประกอบ สอบปลายภาค 6 คาบรวม 108 3 ช อว ชา งานฝ กฝ ม อเบ องต น หน วยท 1 ช อหน วย งานต ดเหล กส เหล ยมแบน สอนคร งท 1 ช อเร อง งานต ดเหล กส เหล ยมแบน ช วโมงรวม 108 ห วข อเร อง 1. เตร ยมเคร องม ออ ปกรณ 2. ว ดช นงานด วยบรรท ดเหล ก 3. ต ดช นงาน 4. ตรวจสอบช นงานด วยเวอร เน ยร 5. เก บเคร องม อและอ ปกรณ สาระสาค ญ สาหร บการต ดเหล กส เหล ยมแบนด วยเคร องเล อยกลน นก เพ อท จะฝ กว ธ การใช เคร องเล อย กลให เก ดความชานาญและได ช นงานท จะนาไปปฏ บ ต ในข นตอนต อไป จ ดประสงค การสอน จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจในการต ดเหล กส เหล ยมแบนด วยเคร องเล อยกล 2. เพ อให น กศ กษาม ท กษะในการต ดเหล กด วยเคร องเล อยกลได 3. เพ อให น กศ กษาม เจตคต ท ด ในการปฏ บ ต งานโดยคาน งถ ง หล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง จ ดประสงค เช งพฤต กรรมด านทฤษฎ เม อเร ยนจบเร องน แล วน กศ กษาสามารถ 1. บอกช อเคร องม ออ ปกรณ งานต ดเหล กส เหล ยมแบนได ถ กต อง 2. อธ บายว ธ ใช เคร องม องานต ดเหล กส เหล ยมแบนได ถ กต อง 3. ว ธ เบ กเคร องม องานต ดเหล กส เหล ยมแบน 4. สถานท เก บเคร องม องานต ดเหล กส เหล ยมแบน 5. อธ บายว ธ ว ดช นงานด วยบรรท ดเหล ก 6. ข นตอนการต ดช นงานด วยเล อย 4 ช อว ชา งานฝ กฝ ม อเบ องต น หน วยท 1 ช อหน วย งานต ดเหล กส เหล ยมแบน สอนคร งท 1 ช อเร อง งานต ดเหล กส เหล ยมแบน ช วโมงรวม ว ธ ตรวจสอบช นงานด วยเวอร เน ยร 8. ว ธ ทาความสะอาดเคร องม อและเก บเคร องม อ 9. ข อควรระว งในการต ดช นงานด วยเล อยกล จ ดประสงค เช งพฤต กรรมด านปฏ บ ต เม อเร ยนจบเร องน แล วน กศ กษาสามารถ 1. เตร ยมเคร องม อและอ ปกรณ ได ถ กต อง 2. ว ดช นงานด วยบรรท ดเหล กได ถ กต อง 3. สามารถต ดช นงานได ถ กต อง 4. ตรวจสอบช นงานด วยเวอร เน ยร ได ถ กต อง 5. เก บเคร องม อและอ ปกรณ ได ถ กต อง ค ณล กษณะท พ งประสงค บ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 1. น กศ กษาเตร ยมความพร อมในการเร ยนและการปฏ บ ต งาน ม ความร บผ ดชอบ ม ความ สนใจใฝ ร และม มน ษย ส มพ นธ ท ด ต อเพ อนร วมงาน 2. น กศ กษาปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมายโดยใช ทร พยากรท ม อย อย างประหย ด ค มค า ปฏ บ ต งานตามข นตอน คาน งถ งความปลอดภ ย ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง สมรรถนะประจาหน วย ต ดเหล กส เหล ยมแบนด วยเคร องเล อยกลตามแบบท ก าหนด 5 ช อว ชา งานฝ กฝ ม อเบ องต น หน วยท 1 ช อหน วย งานต ดเหล กส เหล ยมแบน สอนคร งท 1 ช อเร อง งานต ดเหล กส เหล ยมแบน ช วโมงรวม 108 ก จกรรมการเร ยนร ด านทฤษฎ 1. คร ให น กศ กษาทาแบบทดสอบก อนเร ยน (ประมาณ 12 นาท ) เพ อว ดความร พ นฐาน 2. คร นาเข าส บทเร ยน(ประมาณ 2 นาท ) โดยการถามให น กศ กษาตอบเก ยวก บว ธ การ ต ดเหล ก 3. คร ให เน อหา(ประมาณ 30 นาท ) ด วยว ธ การถามตอบโดยใช ส อของจร งและส อ แผ นใสเก ยวก บเคร องม อและอ ปกรณ ท ใช ในการต ดเหล ก และ ลาด บข นการต ดเหล กด วยเคร อง เล อยกล ด านปฏ บ ต 1. คร นาเข าส บทเร ยน(ประมาณ 1 นาท ) โดยการถามตอบประกอบการใช ส อของจร ง 2. คร สาธ ตว ธ การต ดเหล กด วยเคร องเล อยกล 3. คร แจกใบส งงานเพ อให น กศ กษาปฏ บ ต งานตามคาส งในใบส งงานและแจกใบลาด บข น ปฏ บ ต งาน 4. ก อนหมดเวลาเร ยนประมาณ 30 นาท คร ให น กศ กษาช วยก นทาความสะอาดเก บ เคร องม ออ ปกรณ และบร เวณปฏ บ ต งาน 5. คร สร ปผลการปฏ บ ต งานของน กศ กษาท กคน และบอกห วข อท จะเร ยนในคร งต อไป ส อและแหล งการเร ยนร 1. ส อการเร ยนร 1.2 อ ปกรณ ของจร ง 2. แหล งการเร ยนร 2.1 หน งส องานฝ กฝ ม อเบ องต น การประเม นผล 1. ว ดพ นฐานความร ของน กศ กษาเร อง การใช อ ปกรณ การต ดเหล กได ถ กต อง 2. ประเม นสมรรถนะการปฏ บ ต งาน โดยใช ใบประเม นสมรรถนะการปฏ บ ต งาน งานต ด เหล กส เหล ยมแบน 6 ช อว ชา งานฝ กฝ ม อเบ องต น หน วยท 1 ช อหน วย งานต ดเหล กส เหล ยมแบน สอนคร งท 1 ช อเร อง งานต ดเหล กส เหล ยมแบน ช วโมงรวม 108 เกณฑ การประเม นผล 1. ด านความร 1.1 จากแบบฝ กห ดท มอบหมายให น กศ กษาแต ละคนทา 10 ข อ คะแนนเต ม 10คะแนน น กศ กษาทาได 9 10 คะแนน หมายความว า ผลการเร ยน ด มาก น กศ กษาทาได 7 8 คะแนน หมายความว า ผลการเร ยน ด น กศ กษาทาได 5 6 คะแนน หมายความว า ผลการเร ยนปากลาง น กศ กษาทาได 0 5 คะแนน หมายความว าผลการเร ยน ต าต อง ปร บปร ง อย างมาก 1.2 จากแบบทดสอบหล งเร ยนท มอบหมายให น กศ กษาทา10 ข อ คะแนนเต ม 10คะแนน น กศ กษาทาได 9 10 ข อ หมายความว า ผลการเร ยน ด มาก น กศ กษาทาได 7 8 ข อ หมายความว า ผลการเร ยน ด น กศ กษาทาได 5 6 ข อ หมายความว า ผลการเร ยนปานกลาง น กศ กษาท าได 0 5 ข อ หมายความว า ผลการเร ยนต าต องๆ ปร บปร ง อย างมาก 1.3 ผลการประเม น ถ าน กศ กษาทาแบบทดสอบ ได ต ากว า 5 ข อ ถ อว า ไม ผ านเกณฑ คร ผ สอนจะท าการซ อมเสร มในเร องท น กศ กษาไม เข าใจต อไป 2. ด านสมรรถนะการปฏ บ ต งาน บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง เกณฑ การประเม นด านสมรรถนะการปฏ บ ต งาน บ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง ใช เกณฑ ด งต อไปน สมรรถนะการปฏ บ ต งาน... ด มาก ผลงานสมบ รณ ท กจ ด ใช งานได ด = 10 คะแนน บกพร องเล กน อย ผลงานบกพร องบางจ ด ใช งานได = 6 คะแนน บกพร องมาก ผลงานบกพร องมาก ใช งานไม ได = 1 คะแนน ไม ได ทา ไม ม ผลงาน = 0 คะแนน 7 แบบทดสอบก อนเร ยนหน วยท 1 จงเล อกคาตอบท ถ กต องเพ ยงข อเด ยว 1.เคร องม อว ดในข อใดท ว ดค าได ละเอ ยดท ส ด ก. บรรท ดเหล ก ข. ตล บเมตร ค. ไมโครม เตอร ง.เวอร เน ยร คาล เปอร 2. ข อใดค อความหมายของการว ด ก. การว ดตรวจสอบร ปร างของช นงาน ข. การตรวจสอบขนาดของช นงาน ค. การตรวจสอบความเร ยบร อยของช นงาน ง. การควบค มขนาดช นงาน 3. หน วยว ดความยาวระบบเมตร ก ค อ ก. ฟ ต ข. ม ลล เมตร ค. หลา ง. น ว 4. การอ านค าว ดละเอ ยดท เป นจ ดทศน ยม อ านจากส วนใดของเวอร เน ยร คาล เปอร ก. สเกลหล ก ข. สเกลเล อน ค. ปากว ดนอก ง. ปากว ดใน 5. ความยาว 1/8 น วหร อ 1 ห นม ค าเท าก บก ม ลล เมตร ก. 3 ม ลล เมตร ข ม ลล เมตร ค ม ลล เมตร ง ม ลล เมตร 6. เคร องม อว ดและตรวจสอบ แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ ก. เคร องม อว ดระบบเมตร กและระบบอ งกฤษ ข. เคร องม อว ดขนาดและว ดความเร ยบผ ว ค. เคร องม อว ดม สเกลและไม ม สเกล ง. เคร องม อว ดภายนอกและภายใน 7. เคร องม อว ดความยาวในข อใดท ว ดค าได หยาบกว าเคร องม อว ดข ออ น ๆ ก. บรรท ดเหล ก ข. ตล บเมตร ค. เวอร เน ยร คาล เปอร ง. ไมโครม เตอร 8. ล กษณะน ส ยของช างท ด ค อ ข อใด ก. เล อกใช เคร องม อให เหมาะสมก บงาน ข. จ ดวางเคร องม ออย างเป นระเบ ยบ ค. ใช เคร องม อโดยคาน งถ งความปลอดภ ย ง. ถ กท กข อ 9. การว ดและตรวจสอบช นงาน ไม ควร ปฏ บ ต ตามข อใด ก. ว ดช นงานขณะหม น ข. ก อนทาการว ดต องตรวจเคร องม อว ดก อน ค. ลบคมช นงานก อนว ดขนาด ง. ระม ดระว ง ไม ให เคร องม อว ดตกหล นลงพ น 10. ก อนเบ กเคร องม อควรพ จารณาส งไหนเป นอ นด บแรก ก. การบาร งร กษา ข. สภาพก อนใช งาน ค.เหมาะสมก บงานหร อไม ง. ถ กท กข อ เฉลยแบบฝ กห ด 1. ค 2. ข 3. ข 4. ข 5. ข 6. ก 7. ข 8. ง 9. ก 10. ข 8 9 ใบเน อหา 1. ช อเคร องม ออ ปกรณ งานต ดเหล กส เหล ยมแบน 1.1 เคร องเล อยกล 1.2 เวอร เน ยร คาล ปเปอร ร ปท 1.1 เคร องเล อยกล ร ปท 1.2 เวอร เน ยร คาล ปเปอร 1.3 เหล กข ด ร ปท 1.3 เหล กข ด 1.4 บรรท ดเหล ก ร ปท 1.4 บรรท ดเหล ก 10 ใบเน อหา 2. ว ธ ใช เคร องม องานต ดเหล กส เหล ยมแบน 2.1 เคร องเล อยกล สว ทซ เป ด-ป ด ระบบป อนต ด Pulley โครงเล อย ช ดเฟ องทด ฐานเคร องเล อยช ก แขนต งระยะงาน ปากกาจ บงาน ระบบหล อเย น งาน ร ปท 1.5 แสดงส วนประกอบเคร องเล อยกลแบบช ก มอเตอร ส วนประกอบของเคร องเล อยกล (Sawing Machine) ส วนประกอบท กส วนม ความส าค ญเท าก นเพราะจะต องทาหน าท ร วมก นตลอดเวลาซ งประ กอบด วยส วนต าง ๆ ด งน โครงเล อย (Saw Frame) ม ล กษณะเหม อนต วย คว า โครงเล อยส วนใหญ ทาจาก เหล กหล ออย างด ใช สาหร บใส ใบเล อย โครงเล อยจะเคล อนท ไป มาอย ในร องหางเหย ยวโดยการส ง กาล งจากล อเฟ อง ด งร ปท ปากกาจ บงาน (Vise) ใช จ บช นงานเพ อทาการเล อย สา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x