แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท ว ชา สอนส ปดาห ท ช อหน วย คาบรวม ช อเร อง จ านวนคาบ ห วข อเร อง ด านความร - PDF

Description
1 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 ว ชา งานเคร องม อกลเบ องต น สอนส ปดาห ท 1-2 ช อหน วย การต ดเหล กช นส วนเคร องม อกล คาบรวม 8 ช วโมง ช อเร อง การต ดเหล กช นส วนเคร องม อกล จ านวนคาบ 8 ช วโมง ห วข อเร อง ด

Please download to get full document.

View again

of 67
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 26 | Pages: 67

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 ว ชา งานเคร องม อกลเบ องต น สอนส ปดาห ท 1-2 ช อหน วย การต ดเหล กช นส วนเคร องม อกล คาบรวม 8 ช วโมง ช อเร อง การต ดเหล กช นส วนเคร องม อกล จ านวนคาบ 8 ช วโมง ห วข อเร อง ด านความร 1. ล กษณะการต ดเหล กด วยเคร องเล อยกล 2. ร ปร างหน าต ดของเหล กเส นต าง ๆ 3. ชน ดของเคร องเล อยกลต าง ๆ 4. ส วนประกอบของเคร องเล อยกลชน ดต าง ๆ และหน าท การใช 5. กฎความปลอดภ ยในการใช เคร องเล อยกล 6. ว ธ การใช เคร องเล อยกลต าง ๆ 7. ว ธ การจ บเหล กเส นร ปทรงต าง ๆ ด วยปากกาจ บงาน 8. ว ธ การบ าร งร กษาเคร องเล อยกล ด านท กษะ 9. ต ดเหล กเส นด วยเคร องเล อยกลตามท แบบก าหนด ด านค ณธรรม จร ยธรรม / บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง 10.ปฏ บ ต ตนตามกฎระเบ ยบของสถานศ กษาและแผนกว ชา 11.ใช เคร องเล อยกลและอ ปกรณ ได อย างถ กว ธ และปลอดภ ย 12.ช วยก นประหย ดพล งงานโดยการป ดสว ตช เคร องจ กร ป ดก อกน าและป ดไฟฟ าแสง สว างภายในโรงงานและท าความสะอาดเคร องม อเคร องจ กรหล งเล กใช งานท กคร ง 13.ต ดเหล กช นงานตามท แบบส งด วยความประหย ด สาระส าค ญ งานต ดเหล กช นส วนเคร องม อกลม ความส าค ญมาก เพราะหากน กศ กษาต ดเหล กให ได ตามท แบบ ก าหนดจะท าให ไม ส นเปล องว สด และลดต นท นการผล ต ด งน นน กศ กษาจะต องม ความร ความเข าใจ เก ยวก บล กษณะการต ดเหล กด วยเคร องเล อยกล ร ปหน าต ดของเหล กเส นต าง ๆ ชน ดของเคร องเล อยกล ส วนประกอบของเคร องเล อยกลชน ดต าง ๆ และหน าท การใช กฎความปลอดภ ยในการใช เคร องเคร อง เล อยกลว ธ การใช เคร องเล อยกล ว ธ การจ บเหล กเส นร ปทรงต าง ๆ ด วยปากกาจ บงาน ว ธ การบ าร งร กษา เคร องเล อยกล และม ท กษะในการต ดเหล กจากใบงาน เพ อจะได น าความร ความเข าใจ และท กษะไปใช ในการต ดเหล กช นส วนอ น ๆ ต อไป สมรรถนะอาช พประจ าหน วย ร จ กเคร องเล อยกล และสามารถใช เคร องเล อยกลต ดเหล กเพ อสร างช นส วนเคร องม อกลตามความ ต องการ จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป / บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง 1. เพ อให ม ความร ความข าใจเก ยวก บล กษณะการต ดเหล กด วยเคร องเล อยกล 2. เพ อให ร จ กช อร ปร างหน าต ดของเหล กเส นต าง ๆ 3. เพ อให ร จ กช อชน ดของเคร องเล อยกลต าง ๆ 4. เพ อให ร จ กช อส วนประกอบของเคร องเล อยกลชน ดต าง ๆ และหน าท การใช 5. เพ อให บอกกฎความปลอดภ ยในการใช เคร องเล อยกล 6. เพ อให ม ความร ความเข าใจว ธ การใช เคร องเล อยกลต าง ๆ 7. เพ อให ม ความร ความเข าใจว ธ การจ บเหล กเส นร ปทรงต าง ๆ ด วยปากกาจ บงาน 8. เพ อให บอกว ธ การบ าร งร กษาเคร องเล อยกล 9. เพ อให สามารถต ดเหล กเส นด วยเคร องเล อยกลตามท แบบก าหนด 10. เพ อปฏ บ ต ตนตามกฎระเบ ยบของสถานศ กษาและแผนกว ชา 11. เพ อให ใช เคร องเล อยกลและอ ปกรณ ได อย างถ กว ธ และปลอดภ ย 12. เพ อให ช วยก นประหย ดพล งงานโดยการป ดสว ตช เคร องจ กร ป ดก อกน าและป ดไฟฟ า แสงสว างภายในโรงงาน และท าความสะอาดเคร องม อเคร องจ กรหล งเล กใช งานท กคร ง 13. เพ อให สามารต ดเหล กช นงานตามท แบบส งด วยความประหย ด จ ดประสงค เช งพฤต กรรม / บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง 1. อธ บายล กษณะการต ดเหล กด วยเคร องเล อยกลได 2. บอกช อร ปร างหน าต ดของเหล กเส นต าง ๆได 3. บอกช อชน ดของเคร องเล อยกลต าง ๆได 4. บอกช อส วนประกอบของเคร องเล อยกลชน ดต าง ๆ และหน าท การใช ได 5. บอกกฎความปลอดภ ยในการใช เคร องเล อยกลได 6. อธ บายว ธ การใช เคร องเล อยกลต าง ๆได 7. อธ บายว ธ การจ บเหล กเส นร ปทรงต าง ๆ ด วยปากกาจ บงานได 8. บอกว ธ การบ าร งร กษาเคร องเล อยกลได 9. ต ดเหล กเส นด วยเคร องเล อยกลตามท แบบก าหนดได 10. ปฏ บ ต ตนตามกฎระเบ ยบของสถานศ กษาและแผนกว ชาได 11. ใช เคร องเล อยกลและอ ปกรณ ได อย างถ กว ธ และปลอดภ ยได 2 12. ช วยก นประหย ดพล งงานโดยการป ดสว ตช เคร องจ กร ป ดก อกน าและป ดไฟฟ าแสง สว างภายในโรงงานและท าความสะอาดเคร องม อเคร องจ กรหล งเล กใช งานท กคร งได 13. ต ดเหล กช นงานตามท แบบส งด วยความประหย ดได เน อหาสาระการเร ยนร ด านความร 1. ล กษณะการต ดเหล กด วยเคร องเล อยกล 2. ร ปร างหน าต ดของเหล กเส นต าง ๆ 3. ชน ดของเคร องเล อยกลต าง ๆ 4. ส วนประกอบของเคร องเล อยกลชน ดต าง ๆ และหน าท การใช 5. กฎความปลอดภ ยในการใช เคร องเล อยกล 6. ว ธ การใช เคร องเล อยกลต าง ๆ 7. ว ธ การจ บเหล กเส นร ปทรงต าง ๆ ด วยปากกาจ บงาน 8. ว ธ การบ าร งร กษาเคร องเล อยกล ด านท กษะ 9. การต ดเหล กเส นด วยเคร องเล อยกลตามท แบบก าหนด (ใบงานท 1/1 การต ดเหล ก) ด านค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณ / บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง 10. การปฏ บ ต ตนตามกฎระเบ ยบของสถานศ กษาและแผนกว ชา 11. การใช เคร องเล อยกลและอ ปกรณ ได อย างถ กว ธ และปลอดภ ย 12. การประหย ดพล งงานโดยการป ดสว ตช เคร องจ กร ป ดก อกน า และป ดไฟฟ าแสงสว าง ภายในโรงงาน และท าความสะอาดเคร องม อเคร องจ กรหล งเล กใช งานท กคร ง 13. การต ดเหล กช นงานตามท แบบส งด วยความประหย ด 3 กระบวนการจ ดการเร ยนร (ภาคทฤษฎ ) ใช กระบวนการเร ยนร แบบ MIAP กระบวนการสอนของคร กระบวรการเร ยนร ของน กศ กษา ข นเตร ยม (60 นาท ) 1. เตร ยมใบรายช อน กศ กษา เอกสารประกอบการ เร ยนการสอน แบบทดสอบก อนเร ยน 2. เตร ยมคอมพ วเตอร Notebookเคร องฉาย จอ 3. เตร ยมต วอย างช นงาน ว สด เหล กตามใบงาน เคร องเล อยกล บรรท ดเหล ก กระบวนการสอน 1. เน องจากเป นการสอนช วโมงแรก คร แจ ง จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 1 และว ธ การว ด และประเม นผลการเร ยนร (เวลา 15 นาท ) 2. ทดสอบก อนเร ยน 60 นาท ด วยแบบทดสอบ แบบเล อกตอบ) ข นเตร ยม 1. เตร ยมอ ปกรณ การเร ยน เช น ปากกา สม ด และ เตร ยมร างกาย กระบวนการเร ยน 1. ร บทราบจ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 1 และ ว ธ การว ดและประเม นผล 2. ท าแบบทดสอบก อนเร ยน 4 ข นการสอน (จ ดประสงค ข อท 1-8 และ 10-13) 1. ข นน า (Motivation) เวลา 5 นาท - น กศ กษาคนใดเคยต ดเหล กด วยเคร องเล อยกลมา บ างแล ว - น กศ กษาคนใดเคยเห นเขาต ดเหล กท ไหนมาบ าง - น กศ กษาค ดว าถ าเราจะต องต ดเหล กเราต ดว าเรา จะท าได หร อไม - คร แจกเอกสารประกอบการเร ยน 2. ช นศ กษาข อม ล (Information) เวลา 40 นาท คร อธ บายเน อหา ฉายร ปภาพจาก Power Point. ให น กศ กษาด แต ละห วข อตามล าด บ ด งน 1. ล กษณะการต ดเหล กด วยเคร องเล อยกล 2. ร ปร างหน าต ดของเหล กเส นต าง ๆ 3. ชน ดของเคร องเล อยกลต าง ๆ ข นการเร ยน 1. ข นน า (Motivation) - ร บฟ งและตอบค าถามข อท 1 - ร บฟ งและตอบค าถามข อท 2 - ร บฟ งและตอบค าถามข อท 3 - ร บเอกสารประกอบการเร ยนคนละเล ม 2. ช นศ กษาข อม ล (Information) - ร บฟ งคร อธ บายแต ละห วข อ และสอบถามหาก สงส ยข อหน งข อใด 5 กระบวนการจ ดการเร ยนร (ภาคทฤษฎ ต อ) ใช กระบวนการเร ยนร แบบ MIAP กระบวนการสอนของคร กระบวรการเร ยนร ของน กศ กษา 4. ส วนประกอบของเคร องเล อยกลชน ดต าง ๆ และหน าท การใช 5. กฎความปลอดภ ยในการใช เคร องเล อยกล 6. ว ธ การใช เคร องเล อยกลต าง ๆ 7. ว ธ การจ บเหล กเส นร ปทรงต างๆด วยปากกา จ บงาน 8. ว ธ การบ าร งร กษาเคร องเล อยกล 3. ข นพยายาม (Application) เวลา 10 นาท - ให น กศ กษาศ กษารายละเอ ยดเพ มเต มจากเอกสาร ประกอบการเร ยน ว ชางานเคร องม อกลเบ องต น ของ อ.ว โรจน ส วรรณร ตน เร อง การต ดเหล ก (หน าท 18 39) 4. ข นส าเร จผล (Progress) เวลา 30 นาท - ให น กศ กษาท กคนท าแบบฝ กห ดท ายหน วยท 1 ในเอกสารประกอบการเร ยน เร อง การต ดเหล ก (หน าท 44 49) 3. ข นพยายาม (Application) - อ านทบทวนเน อหาอย างละเอ ยดจากเอกสาร ประกอบการเร ยนว ชางานเคร องม อกลเบ องต น ของ อ.ว โรจน ส วรรณร ตน เร อง การต ดเหล ก (หน าท 18 39) 4. ข นส าเร จผล (Progress) - ท าแบบฝ กห ดท ายหน วยท 1 ในเอกสาร ประกอบการเร ยน เร อง การต ดเหล ก (หน าท 44 49) กระบวนการจ ดการเร ยนร (ภาคปฏ บ ต ) ใช กระบวนการเร ยนร แบบ MIAP กระบวนการสอนของคร กระบวรการเร ยนร ของน กศ กษา ข นเตร ยม (60 นาท ) 1. เตร ยมใบรายช อน กศ กษา เอกสารประกอบการ เร ยนการสอน แบบประเม นพฤต กรรมการเร ยน 2. เตร ยมเคร องเล อยกล บรรท ดเหล ก 3. เตร ยมเหล กเพลากลม เหล กส เหล ยมจ ต ร ส เหล กส เหล ยมผ นผ า กระบวนการสอน 1. คร น าน กศ กษาไปท หน าเคร องเล อยกล ข นเตร ยม 1. เตร ยมอ ปกรณ การเร ยน เช น ปากกา สม ด และ เตร ยมร างกาย 2. เอกสารประกอบการเร ยน กระบวนการเร ยน 1. น กศ กษาท กคนพร อมก นท หน าเคร องเล อยกล 6 ข นการสอน (จ ดประสงค ข อท 9) 1. ข นน า (Motivation) เวลา 5 นาท - เคร องเล อยกลต วน ช ออะไร - เคร องเล อยกลต วน ม ส วนประกอบอะไรบ าง 2. ช นศ กษาข อม ล (Information) เวลา 15 นาท คร ช บอกช อส วนประกอบต าง ๆ ของเคร องเล อย กลและหน าท การใช งานแต ละส วนประกอบ 3. ข นพยายาม (Application) เวลา 6 ช วโมง - คร สาธ ตข นตอนว ธ การใช เคร องเล อยกล - คร สาธ ตการต ดเหล กให น กศ กษาด - คร ให น กศ กษาทดลองใช เคร องเล อยกล - คร ให น กศ กษาท กคนต ดเหล กตามใบงานท 1/1 (ในเอกสารหน า 40 41) 4. ข นส าเร จผล (Progress) เวลา 30 นาท - ประเม นผลใบงานท 1/1 (ในเอกสารหน า 42-43) ข นการเร ยน 1. ข นน า (Motivation) - ร บฟ งและตอบค าถามข อท 1 - ร บฟ งและตอบค าถามข อท 2 2. ช นศ กษาข อม ล (Information) - ร บฟ งคร แนะน า และสอบถามหากสงส ย ส วนประกอบส วนหน งส วนใด 3. ข นพยายาม (Application) - ด การสาธ ตของคร ผ สอน - ทดลองใช เคร องเล อยกล - ต ดเหล กตามใบงานท 1/1(ในเอกสารหน า 40-41) 4. ข นส าเร จผล (Progress) - น าช นงานตามใบงานท 1/1 ให คร ประเม น ลงคะแนนในเอกสารหน า 42 และ 43 7 งานท มอบหมาย และการว ดผลประเม นผล ก อนเร ยน 1. จ ดเตร ยมเอกสาร ส อการเร ยนการสอน ตามหน วยท 1 2. ท าแบบทดสอบก อนเร ยน ว ชางานเคร องม อกลเบ องต น 3. ท าความเข าใจเก ยวก บจ ดประสงค การเร ยนร ของหน วยท 1 ขณะเร ยน 1. ปฏ บ ต ตามใบงานท 1/1 การต ดเหล กเพลากลม ต ดเหล กส เหล ยมจ ต ร ส ต ดเหล ก ส เหล ยมผ นผ า 2. ด ต วอย างช นงานจร งท ต ดทาแล วเพ อใช เปร ยบเท ยบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x