แบบแสดงภาระงานของเจ าหน าท อ ตราจ าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ประจ าป ประมาณ PDF

Description
Page 1 หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางศ ร ร ตน น าจ นทร... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานจ ดการสารสนเทศ(ย ม-ค น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ป เด

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 11 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Page 1 หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางศ ร ร ตน น าจ นทร... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานจ ดการสารสนเทศ(ย ม-ค น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ป เด อน ต าแหน งตามกล มงาน งานบร การ งานเทคน ค งานบร หารท วไป งานว ชาช พเฉพาะ เง นเด อนท ได ร บ... 8,260...บาท หล ก (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน) 1. ให บร การ ย ม-ค น ทร พยากรสารสนเทศแก สมาช กห องสม ด ข นตอนการย ม 1. ร บบ ตรน ส ต หร อบ ตรประชาชนพร อมหน งส อ เพ อ Scan Bar Code สมาช กหร อกด F 5 2. ตรวจสอบข อม ลสมาช กพร อมตรวจสอบประว ต การค างส งหน งส อพร อมค าปร บได เม อไม ม รายการด งกล าวค างสามารถให ย มหน งส อได น าหน งส อมาย งบาร โค ด 3. ปรากฏหน าจอแล วกดปร นเพ อน าสล ปก าหนดส งให ผ ใช บร การ 4. เม อย งบาร โค ดเร ยบร อยแล วน าหน งส อมาประท บตราก าหนดส งท ต วเล ม 5. ลบส ญญาณแม เหล ก ค นบ ตรน ส ต หร อบ ตรประชาชนพร อมหน งส อให ผ ใช บร การ ข นตอนการค น 1. ร บหน งส อท ต องการค นจากผ ใช บร การ 2. น า ร บหน งส อ+สล ปก าหนดส ง จากผ ใช บร การ พร อม กด F 4 เพ อน าหน งส อ Scan Bar Code 3. ตรวจสอบว นก าหนดส ง (ในกรณ เก นก าหนดส ง)จะส งเกตเห นว าระบบจะท าการแจ งว าม ค าปร บเก ดข น เน องจากการส งหน งส อเก นก าหนด ให เล อก ช าระค าปร บ จะปรากฎหน าจอ / ระบบ จะแจ งจ านวนรายการท ปร บและจ านวนเง น พร อมรวมจ านวนเง นท จะปร บเม อต องการช าระเง นก กดเล อก ช าระเง น 4. ออกใบเสร จให ก บสมาช ก พร อมประท บตราร บค นพร อมค นส ญญาณแม เหล ก 5. เจ าหน าท น าหน งส อวางบนรถเข นเตร ยมข นช นให บร การ 2. ท าสม ครสมาช กห องสม ด แก น ส ต น กศ กษา คณาจารย และบ คลากรของมหาว ทยาล ย 1. เข าส ระบบห องสม ดอ ตโนม ต (VTLS) แล วให กด F7 2. กรอกข อม ลสมาช กให เร ยบร อย พร อม กด F 11 เพ อบ นท กข อม ลสมาช ก Page 2 หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางศ ร ร ตน น าจ นทร... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานจ ดการสารสนเทศ(ย ม-ค น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ป เด อน ต าแหน งตามกล มงาน งานบร การ งานเทคน ค งานบร หารท วไป งานว ชาช พเฉพาะ เง นเด อนท ได ร บ... 8, หล ก (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน) 3. ท าเร องอน ม ต จบการศ กษา (ในส วนงานของห องสม ด)แก น ส ตและน กศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Office Access เป ดไฟล ขอจบการศ กษา 2. Scan Bar Code น กศ กษา หร อ ค ย รห สน กศ กษาแล วกด Enter 3.ไปท โปรแกรมห องสม ดอ ตโนม ต (VTLS) กด F9 กดControl Nameber เล อก Patron Bar Code แล ว Scan Bar Code น กศ กษา ว าเป นสมาช กห องสม ดหร อไม กรณ เป นสมาช ก คล กท Tag 500 แล วใส ว า จบการศ กษา 19/10/2010 กด F11 4. กด F11 เพ อจ ดเก บข อม ลเข าระบบ 5. กรณ ไม เป นสมาช ก กล บไปท โปรแกรม Microsoft Office Access แล ว Scan Bar Code น กศ กษา หร อ ค ย รห สน กศ กษาแล วกด Enter 4. ตรวจสอบรายการค างส งทร พยากรสารสนเทศในฐานข อม ลเบ องต นของสมาช กท กประเภทพร อมประชาส มพ นธ (คณะมน ษย ศาสตร,คณะการจ ดการ) 1. ให เข าท น 2. เล อกท Circulation จะปรากฏ Management & Statistics Reporting For Circulation Subsystem 3. เล อกท Overdue List พร อมเล อกรายการตามท ต องการตรวจเช คข อม ลตามคณะท ร บผ ดชอบ 5. ท าเร องอน ม ต ขอลาออกจากมหาว ทยาล ยของน กศ กษา อาจารย เจ าหน าท ก อนเสนอให ผ อ านวยการพ จารณา 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Office Access เป ดไฟล ขอจบการศ กษา 2. Scan Bar Code น กศ กษา หร อ ค ย รห สน กศ กษาแล วกด Enter 3. ไปท โปรแกรมห องสม ดอ ตโนม ต (VTLS) กด F9 กดControl Nameber เล อก Patron Bar Code แล ว Scan Bar Code น กศ กษา ว าเป นสมาช กห องสม ดหร อไม กรณ เป นสมาช ก คล กท Tag 500 แล วใส ว า ลาออก 19/10/2010 กด F11 Page 3 หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางศ ร ร ตน น าจ นทร... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานจ ดการสารสนเทศ(ย ม-ค น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ป เด อน ต าแหน งตามกล มงาน งานบร การ งานเทคน ค งานบร หารท วไป งานว ชาช พเฉพาะ เง นเด อนท ได ร บ... 8, หล ก (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน) 6. ประท บตราพร อมลงทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศประเภทหน งส อของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ประท บตราส ญล กษณ ท ทร พยากรสารสนเทศ (ตราส าน กฯ, ว นท, เลขทะเบ ยน) พร อมต ดส ญญาณป องก นทร พยากรส ญหาย 2. ประท บตราข อม ลเลขทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศลงในโปรแกรมห องสม ดอ ตโนม ต (VTLS)ท Tag 940 พร อม Save ข อม ล 3. ลงทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศลงในคอมพ วเตอร 4. จ ดพ มพ รายการหน งส อเพ อส งฝ ายว เคราะห ด าเน นการต อไป รอง (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน) 1. ด าเน นการประก นค ณภาพ 2. ฝ กประสบการณ ว ชาช พให แก น กศ กษาภายใน-ภายนอกมหาว ทยาล ย และน กศ กษาช วยงาน 1. สอนและแนะน าว ธ ปฏ บ ต งาน 2. ต ดตาม/สอบถามการท างานของน กศ กษา 3. ตรวจรายงานการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3. บร การตอบค าถามและช วยค นคว า (ช วงเวลาปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ) 4. จ ดหน งส อข นช น หมวด ช น 4 และม มค ณธรรม ( จ ดรอบเช าท กว นจ นทร -ว นศ กร หมวด ก ฮ จ ด 2 ส ปดาห /1เด อน) 1. ท าการแยกหมวดหม ของหน งส อออกเป นหมวด ๆ 2. น าหน งส อท แยกออกจ ดข นช นหน งส อให ตรงตามหมวดหม ของหน งส อ 5. บร การประชาส มพ นธ ป ายไฟว งอ เล กทรอน กส ของส าน กว ทยบร การฯ Page 4 หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางศ ร ร ตน น าจ นทร... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานจ ดการสารสนเทศ(ย ม-ค น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ป เด อน ต าแหน งตามกล มงาน งานบร การ งานเทคน ค งานบร หารท วไป งานว ชาช พเฉพาะ เง นเด อนท ได ร บ... 8, รอง (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน) 6. จ ดท าสถ ต ของผ เข าใช บร การส าน กว ทยบร การฯ ท งภายในและภายนอก 7. ตรวจสร ปรายงานการประช ม Morning Talk ของส าน กว ทยบร การฯ 8. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ลงช อ...ผ ให ข อม ล ลงช อ...ผอ.ส าน กว ทยบร การฯ (นางศ ร ร ตน น าจ นทร ) (นางศ ร กาญจน โพธ เข ยว) ว น เด อน...พฤศจ กายน...ป แบบแสดงภาระงานของเจ าหน าท อ ตราจ างมหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางสาวรสส คนธ ไตรรงค... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานส งเสร มการเร ยนร (บร การข อม ลท องถ น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน... ป... เด อน ต าแหน งตามกล มงาน งานบร การ งานเทคน ค งานบร หารท วไป งานว ชาช พเฉพาะ เง นเด อนท ได ร บ... 10, บาท หล ก (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ) Page 1 1. ห วหน างานส งเสร มการเร ยนร 1. จ ดท าแผนงานปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการและก จกรรมต างๆ จ ดท าปฏ ท นการปฏ บ ต งานร วมก บผ บร การส าน กว ทยบร การฯ 2. จ ดท างบประมาณประจ าป ร วมก บผ บร หารส าน กว ทยบร การฯ 3. จ ดร ปแบบแผนการปฏ บ ต งานส งเสร มการเร ยนร และงานบร การได แก งานการท าฐานข อม ลท องถ นธนบ ร งานส บค นฐานข อม ลออนไลน การประชาส มพ นธ งานบร การหน งหายาก และการฝ กอบรมการส งเสร มการใช ฐานข อม ลออนไลน แก น ส ต น กศ กษา และบ คลากร 4. ควบค มและต ดตามด แลการด าเน นงานให เป นไปตามแผนท วางไว 5. ประช มและให ค าปร กษาแก สมาช กในท มเพ อปร บปร งและแก ไขป ญ หาของงานสน บสน นท วไป และน าข อม ลเสนอต อการประช มห วหน างาน 2.การบร การและจ ดท าฐานข อม ลท องถ นธนบ ร ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. หาข อม ลจากหน งส อพ มพ วารสาร Internet และส อส งพ มพ ต าง ๆ และส บถามจากผ ร ด ว าม รายละเอ ยดเก ยวก บข อม ลท องถ นหร อไม 2. ถ าม ก น ามาลงพ มพ ลงในฐานข อม ลท องถ น 3. น ามากรอกลงในฐานข อม ลท องถ นในเว บไซต ของส าน กว ทยบร การ เพ อให บร การต อไป 3.การเร ยงหน งส อข นช น ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. เก บหน งส อจากโต ะผ ใช โต ะพ กหน งส อ และ หร อจากล ฟต ส งหน ง ส อ 2. ค ดแยกหน งส อให เป นหมวดหม งแต ต หมวด และแยกหน งส อภาษาไทยก บภาอ งกฤษ เพ อสะดวกแก การจ ดข นช น 3. จ ดเร ยงหน งส อช นตามหมวดหม 4. จ ดส งหน งส อท ไม เก ยวข องค นในแต ละช นและน ารถเข นเก บเข าท ให เร ยบร อย แบบแสดงภาระงานของเจ าหน าท อ ตราจ างมหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางสาวรสส คนธ ไตรรงค... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานส งเสร มการเร ยนร (บร การข อม ลท องถ น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน... ป... เด อน ต าแหน งตามกล มงาน งานบร การ งานเทคน ค งานบร หารท วไป งานว ชาช พเฉพาะ เง นเด อนท ได ร บ... 10, บาท Page 2 หล ก (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ) 4. บร การตอบค าถามและช วยค นคว า ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. ผ ใช บร การต ดต อสอบถามบรรณาร กษ 2. ซ กถามและตรวจสอบความต องการของผ ใช บร การ 3.ท าการส บค น / แนะน าการส บค น 4.ไม ม เอกสารท าการจดเลขเลขหน งส อ 5.หย บต วเล มบนช นหน งส อ 6. ผ ใช บร การ บข อม ล 5. บร การฐานข อม ลออนไลน ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. ผ ใช บร การต ดต อบรรณาร กษ กรอกแบบฟอร ม 2. ซ กถามและตรวจสอบความต องการ 3.ท าการส บค น 4.ดาวน โหลดเอกสาร และsave และไรท ลงซ ด และส งข อม ลทางอ เมล ให ผ ใช บร การ 5. ผ ใช บร การ บข อม ล แบบแสดงภาระงานของเจ าหน าท อ ตราจ างมหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หน วยงานหล ก (ส าน ก,คณะ,สถาบ น)...ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ... ช อ-สก ล...นางสาวรสส คนธ ไตรรงค... หน วยงานรอง (กอง,ฝ าย,งาน)...งานส งเสร มการเร ยนร (บร การข อม ลท องถ น)... ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน... ป... เด อน ต าแหน งตามกล มงาน งานบร การ งานเทคน ค งานบร หารท วไป งานว ชาช พเฉพาะ เง นเด อนท ได ร บ... 10, บาท หล ก (ระบ ล กษณะงานและรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ) 6. บร การสแกนเอกสารให น กศ กษาท มาขอใช บร การ ข นตอนการปฏ บ ต งาน 1. น าหน ง ส อ /เอกสารท ต องการสแกนเข าเคร องสแกน 2.จากน น เป ดโปรแกรม Photoshop แล ว สแกนผ าน Can
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x