ผลงานว ชาการ/งานว จ ย - PDF

Description
ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ป งบประมาณ ประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขตอ าเภอโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร (บทค

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 16 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ป งบประมาณ ประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขตอ าเภอโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร (บทค ดย อ) 2. ประส ทธ ผลการจ ดโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ต อการจ ดการน าหน ก และรอบเอว ของ ผ ม ส ทธ สว สด การข าราชการ และผ ประก นตน ป 2553 (บทค ดย อ) 3. ประส ทธ ผลการจ ดโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ต อการจ ดการน าหน ก และรอบเอว ของ ผ ม ส ทธ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข ป 2553 (บทค ดย อ) 4. ผลการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของบ คลากรโรงพยาบาลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ด ราชบ ร ป 2553 (บทค ดย อ) บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขต อ าเภอโพธาราม แนวค ดกระบวนการกล ม จ งหว ดราชบ ร โดยประย กต ทฤษฎ ความสามารถตนเอง ของ Albart Bandura ร วมก บ การใช พล งอ านาจตนเอง (Empowerment ) มาใช ในการจ ดการลดน าหน กและ รอบเอวของกล มต วอย าง กล มต วอย างเป นประชาชนท ถ กค ดกรองเข าร วมโครงการ จ านวน 133 คน แบ ง 2 ร น โดยแต ละร น จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบเข าค ายนอกสถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ร นท 1 ว นท ม ถ นายน 2553 ร นท 2 ว นท ม ถ นายน 2553 ม การเก บข อม ลด าน ความร เก ยวก บโรคอ วนลงพ งและการจ ดการน าหน กและรอบเอว ความคาดหว งในความสามารถตนเอง ในการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว พฤต กรรมการบร โภคอาหาร การประเม นระด บความเคร ยดตนเอง และข อม ลเก ยวก บองค ประกอบของร างกายและสมรรถภาพทางกาย โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วม โครงการ และหล งส นส นโครงการ 3 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ความคาดหว งใน ความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค ระด บความเคร ยด ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ Student s t-test, paired Simples t-test,chi-square, Pearson s Product Moment Correlation Coefficient ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วน ใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 79.7 เป นเพศชาย ร อยละ 20.3 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 17.3 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ป และ มากกว า 60 ป ในจ านวนท เท าก นค อ ร อยละ 13.5 กล มต วอย างเป นอาสาสม ครสาธารณส ข ร อยละ 40.6 เป นประชาชนท วไปผ ม บ ตรประก นส ขภาพ ร อยละ 34.6 และผ ประก นตนร อยละ 23.3 เป นเจ าหน าท สาธารณส ขร อยละ 1.5 หล งการอบรม กล มต วอย าง ม ความร ด กว าก อนอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต เพศหญ งม ความร เก ยวก บโรคอ วนลงพ งและการ จ ดการน าหน กและรอบเอว หล งการอบรม ด กว าเพศชาย อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการทดลอง 3 เด อน กล มต วอย างม น าหน กต วลดลงร อยละ 66.1 รอบเอวลดลง ร อยละ 43.6 ค าด ชน มวลกาย อย ใน เกณฑ ท ด ข น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต รอบเอวลดลงอย ในระด บปกต ด กว าก อนเข าโครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ระด บความด นโลห ตอย ในระด บท ปกต และค อนข างส ง ไม พบในระด บร นแรง ด กว า ก อนเข าโครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ความฟ ตของกล ามเน อ อย ในระด บด ข นกว าก อนเข าร วม โครงการอย างม น ยส าค ญทางสถ ต และความอ อนต วของร างกายอย ในระด บด ข นกว าก อนเข าร วมโครงการ อย างม น ยส าค ญทางสถ ต บทค ดย อ การศ กษาน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ต อความร และการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ม ส ทธ สว สด การข าราชการ ผ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข อ าเภอโพธาราม โดยม การตรวจค ดกรองกล มเป าหมายเข าร วม โครงการ จ านวน 233 คน จ านวน 3 ร น โดยแต ละร น จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบ เข าค ายพ กค างค นนอกสถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ระหว างเด อน ต ลาคม 2552 ถ ง เด อน พฤศจ กายน 2552 ม การประเม นความร และการเปล ยนแปลงขององค ประกอบร างกาย โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วม โครงการ และหล งส นส ดโครงการ 6 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ค าด ชน มวลกาย รอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน Student s t-test, paired Simples t-test ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 81.5 เป นเพศชาย ร อยละ 18.5 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 31.8 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ร อยละ 28.4 เป น เจ าหน าท สาธารณส ขร อยละ 44.9 รองลงมาอาสาสม ครสาธารณส ข ร อยละ 19.5 ผ ประก นตน และ ข าราชการคร ร อยละ 18.2 และ ร อยละ 14.0 ตามล าด บ ก อนการอบรม เพศชายก บเพศหญ ง ม ความร โดยรวมเก ยวก บภาวะโรคอ วนลงพ ง และการจ ดการน าหน กและรอบเอว ไม แตกต างก น (P =.17) หล งการ อบรม กล มต วอย างม ความร เก ยวก บภาวะโรคอ วนลงพ ง และการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ด กว า ก อนอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ( P =.000) และเพศชายก บเพศหญ งม ความร เก ยวก บโรคอ วนลง พ งและการจ ดการน าหน กและรอบเอว หล งการอบรม ไม แตกต างก น ( P =.843) หล งการทดลอง 6 เด อน กล มต วอย างม น าหน กต วลดลง ร อยละ 56.1 เม อเปร ยบเท ยบทางสถ ต พบว า กล มต วอย างม การ ลดน าหน กลงด กว าก อนทดลองอย างม น ยส าค ญทางสถ ต (P .000) และรอบเอวลดลง ร อยละ 57.1 เม อ เปร ยบเท ยบทางสถ ต กล มต วอย างม รอบเอวลดลงด กว าก อนทดลอง อย างม น ยส าค ญทางสถ ต (P=.000) จากการศ กษาคร งน พบว า การจ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ท เน นให ผ เข าร วม ก จกรรม ม ส วนร วมในการว เคราะห ป ญหาของตนเอง เร ยนร จากประสบการณ ตนเอง และระหว างกล ม ม การฝ กท กษะให เก ดข นก บตนเอง เปล ยนแปลงท ด ข นก บตนเองได จะสามารถส งผลให กล มต วอย าง น าไปประย กต ใช ให เก ดการ บทค ดย อ การศ กษาน เป นการว จ ยก งทดลอง เพ อศ กษาประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรม ส ขภาพ ต อ การจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ของผ ม ส ทธ ประก นตน และอาสาสม ครสาธารณส ข อ าเภอ โพธาราม จ านวน 131 คน จ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบเข าค ายพ กค างค นนอก สถานท จ านวน 2 ว น 1 ค น ในเด อน ม ถ นายน 2553 ม การประเม นความร ความคาดหว งใน ความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค การออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด และการเปล ยนแปลง ของน าหน กและรอบเอว โดยการเก บข อม ลก อนเข าร วมโครงการ และหล งส นส ดโครงการ 3 เด อน เปร ยบเท ยบความแตกต างของความร ความคาดหว งในความสามารถตนเอง พฤต กรรมการบร โภค การ ออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด น าหน ก และรอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค า เบ ยงเบนมาตรฐาน ว เคราะห ความแตกต างทางสถ ต ด วย Student s t-test, paired Simples t-test ท ระด บ น ยส าค ญ 0.05 กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 82.4 เป นเพศชาย ร อยละ 17.6 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 67.2 รองลงมาม อาย ต ากว า 35 ป ร อยละ 18.3 ส วนใหญ จบ การศ กษาระด บประถมศ กษาร อยละ 53.5 รองลงมาจบการศ กษาระด บม ธยมศ กษา ร อยละ 30.5 อาสาสม ครสาธารณส ขและผ ม บ ตรประก นส ขภาพ ร อยละ 74.8 เป นผ ประก นตน ร อยละ 25.2 ด ชน มวลกายอย ในระด บอ วน ร อยละ 48.8 ระด บท วมร อยละ 21.4 ม รอบเอวเก นร อยละ 58.8 เคยออก ก าล งกาย ร อยละ 70.2 ม ความเคร ยดอย ในระด บส งเล กน อย ร อยละ 15.3 ส งปานกลาง ร อยละ 3.0 และ ส งมาก ร อยละ 2.3 หล งการอบรม พบว ากล มต วอย าง ม ความร ด กว า ก อนการอบรมอย างม น ยส าค ญ ทางสถ ต และเพศชายก บเพศหญ ง ม ความร แตกต างก นท งก อนและหล งการอบรม โดย เพศหญ งม ความร ด กว าเพศชาย อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการอบรม กล มต วอย าง ม ความคาดหว งในความสามารถ ตนเอง ในการจ ดการลดน าหน กและรอบเอว ด กว าก อนการอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ม พฤต กรรม การบร โภคด กว าก อนการอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต หล งการอบรม 3 เด อน กล มต วอย าง สามารถ ลดน าหน กลงได ต งแต ก โลกร ม ร อยละ 44.9 ลดรอบเอวลงได ต งแต 1-8 เซนต เมตร ร อยละ 37.8 ไม พบกล มต วอย างม ความเคร ยดอย ในระด บส งมาก ออกก าล งกายเพ มข นจากเด มร อยละ 70.2 เป นร อยละ 80.0 จากการศ กษาคร งน พบว า การจ ดก จกรรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ท เน นให ผ เข าร วม ก จกรรม ม ส วนร วมในการว เคราะห ป ญหาของตนเอง เร ยนร จากประสบการณ ตนเอง และระหว างกล ม ม การฝ กท กษะให เก ดข นก บตนเอง เปล ยนแปลงท ด ข นก บตนเองได จะสามารถส งผลให กล มต วอย าง เป น ม ค า น าไปประย กต ใช ให เก ดการ บทค ดย อ การศ กษาน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาผลของการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของบ คลากร โรงพยาบาลโพธาราม จ านวน 102 คน โดยการก จกรรมต ดตามผลการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพใน กล มบ คลากรท เคยผ านการเข าค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพมาแล ว ในช วงเด อน ม นาคม-เมษายน 2552 และ เด อนต ลาคม ถ งพฤศจ กายน 2552 ม การประเม นความร ระด บความคาดหว งนความสามารถ ตนเองท จะจ ดการน าหน กและรอบเอว พฤต กรรมการบร โภคอาหาร การออกก าล งกาย ระด บความเคร ยด การเปร ยบเท ยบผลการเปล ยนแปลงขององค ประกอบร างกาย ได แก น าหน กต ว และรอบเอว ว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ paired Simples t-test ผลการศ กษาพบว า กล มต วอย างส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 80.4 เป นเพศชาย ร อยละ 19.6 ส วนใหญ ม อาย อย ระหว าง ป ร อยละ 26.4 รองลงมาม อาย ระหว าง ป ร อยละ 23.5 ส วน ใหญ ม สถานภาพสมรส ร อยละ 68.6 รองลงมาโสด ร อยละ 20.6 จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาร อยละ 33.3 รองลงมาจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ร อยละ 29.4 เป นข าราชการร อยละ 40.2 ล กจ างประจ า ร อยละ 39.2 และล กจ างช วคราว ร อยละ 20.6 กล มต วอย างม ความร เก ยวก บภาวะอ วนลงพ ง การ จ ดการน าหน กและรอบเอว ในระด บด ร อยละ 24.5 ระด บปานกลาง ร อย 49.0 ระด บไม ด ร อยละ 26.5 ม ความคาดหว งในความสามารถตนเองในการจ ดการน าหน กและรอบเอว ในระด บมาก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x