การพ ฒนางานระบบการดาเน นงาน โภชนาการสมว ยในระด บจ งหว ด และการส งเสร มการข บเคล อนงานโภชนาการ ในระด บช มชน จ งหว ดสม ทรปราการ - PDF

Description
การพ ฒนางานระบบการดาเน นงาน โภชนาการสมว ยในระด บจ งหว ด และการส งเสร มการข บเคล อนงานโภชนาการ ในระด บช มชน จ งหว ดสม ทรปราการ นางเสาวณ ย ตต ยภ ณฑร กษ น กว ชาการสาธารณส ขเช ยวชาญ ท มน กการตลาดเช งส งคม

Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 22 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การพ ฒนางานระบบการดาเน นงาน โภชนาการสมว ยในระด บจ งหว ด และการส งเสร มการข บเคล อนงานโภชนาการ ในระด บช มชน จ งหว ดสม ทรปราการ นางเสาวณ ย ตต ยภ ณฑร กษ น กว ชาการสาธารณส ขเช ยวชาญ ท มน กการตลาดเช งส งคม ท มว ชาการ กลไกโภชนาการสมว ย ท มปฏ บ ต การ และ น กขาย แผนย ทธศาสตร สมว ย 3 ป 1 ป อบต./ เทศบาล ท องถ น จ งหว ด สพท. โครงการ สมว ย โครงการ สมว ย HUB/ท มภาค ศ กษา/มหาดไทย ผ บร หาร คร แม คร ว ร านค า ผ ปกครอง ส อสาร สาธารณะ นโยบาย ส อสารสาธารณะ ผดด. แม คร ว อสม. แกนนา ส อช มชน ค ม อ บร หารจ ดการ (อปท) ผ บร หาร ค ม อบร หารจ ดการ อาหารในโรงเร ยน 0-3 ป แม พ อฯ ครอบคร ว น ทาน หม าๆ น ทาน แม ย งจาได ค ม อ พ อแม 0-5 ป ช มชน ภาพพล ก FBDG (แกนนา อสม.) บทความหอกระจายข าว เส ยงตามสาย บทความส นว ทย ช มชน ค ม อ ผดด. ร วมใจสร างเด กไทยฯ ค ม อ ช วยเด กไทยให ก นขนมด น ทาน แม ย งจาได โปรแกรมอาหารกลางว น โปรแกรมเฝ าระว ง คร โปรแกรมอาหารกลางว น โปรแกรมเฝ าระว ง ช ดเร ยนร กลาง(บ รณาการใน 8 สาระ) 3-5 ป ศพด. บ านร บเล ยง สถานร บเล ยง แม คร ว และผ ประกอบการ ค ม อแม คร วอนาม ยฯ ค ม อช วยเด กไทย ให ก นขนมด 6-14 ป โรง เร ยน หล กส ตร อบรม ส อสร างสรรค ฯ ระบบบร หารจ ดการ ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างศ กยภาพและสมรรถนะของ อปท. โรงเร ยน ศ นย พ ฒนาเด กเล ก บ านร บเล ยงเด ก และช มชน รวมท งภาค เคร อข าย ในการพ ฒนา พฤต กรรมโภชนาการท พ งประสงค เพ อน าไปส การม โภชนาการสมว ยของทารก เด กว ยก อนเร ยน และเด กว ยเร ยน สถานการณ ภาวะโภชนาการเด ก 0-14 ป จ งหว ดสม ทรปราการ (ป ) อาย 0-5 ป กล มอาย สถานการณ ภาพรวม ป 2553 (ร อยละ) สถานการณ พ นท นาร อง โครงการฯ ป 2554 (ร อย ละ) - เด กอ วนน าหน กเก นเกณฑ เด กผอมน าหน กต ากว าเกณฑ เด กเต ยส วนส งต ากว าเกณฑ อาย 6-14 ป - เด กอ วนน าหน กเก นเกณฑ เด กผอมน าหน กต ากว าเกณฑ เด กเต ยส วนส งต ากว าเกณฑ สถานการณ พฤต กรรมด านอาหารและโภชนาการ เด กอาย 0-14 ป จ งหว ดสม ทรปราการ ป 2554 (ข อม ลจากการสารวจ ณ เด อนธ นวาคม 2553) กล มอาย เด ก 1-5 ป เด ก 6-14 ป - พฤต กรรมก นอาหารท ถ กต อง ก นขนมกร บกรอบ ก นเคร องด มท ม รสหวาน น าอ ดลม พ นท ดาเน นการจ งหว ดสม ทรปราการ เทศบาล 12 แห ง อบต. 13 แห ง กล มเป าหมาย บ านร บเล ยงเด ก 6 หล ง ศ นย เด กเล ก 29 แห ง ช มชนนาร อง 49 แห ง (ท ต งของบ านร บเล ยงเด ก/ศพด./รร.) โรงเร ยน 30 แห ง ว ส ยท ศน เด กสม ทรปราการม โภชนาการสมว ย ภายใต การสน บสน นของภาค เคร อข าย ภายในป 2555 เป าหมายจ งหว ดสม ทรปราการ Ultimate goals ป ทารก เด กว ยก อนเร ยน เด กว ยเร ยน แนวโน มของทารก เด กว ยก อนเร ยนและเด กว ยเร ยนในจ งหว ด สม ทรปราการ ร อยละ 85 ม ภาวะโภชนาการสมว ย (น าหน ก /ส วนส งตามเกณฑ อาย ) Output ป ม องค กรท พ งประสงค ด านโภชนาการ *12 เทศบาล,13 อบต, 49 ช มชน, 30 โรงเร ยน, 28 ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1 สถานร บ เล ยงเด กและ 6 บ านร บเล ยงเด ก ด านการ ส อสาร ส งคม ด าน องค กร ด าน นโยบาย 1.เก ดนโยบาย/มาตรการระด บท องถ นท เอ อ ต อการสร างเสร มพฤต กรรมโภชนาการ อย างน อย ท องถ นละ 1 นโยบาย 2.ม ข อเสนอนโยบายสาธารณะระด บชาต 5 ประเด น : 2.1 อาหารโรงเร ยน ศ นย พ ฒนาเด กเล ก บ าน ร บเล ยงเด ก และช มชนได มาตรฐาน โภชนาการ 2.2 กองท นอาหารกลางว นสาหร บเด ก ปฐมว ย/และว ยเร ยนเฉล ยรายห ว 15 บาท รณรงค ส อสารส สาธารณะเพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมโภชนาการท พ ง ประสงค ใช ส อท กร ปแบบ เน น ส อท องถ นม ผ ร บสารไม น อยกว า ร อยละ 80 Roadmap ผ บร หารร บโครงการ (ผ ว าราชการจ งหว ด) จ ดต งท มงานจ งหว ด (สหว ชาช พ) / ประช มช แจง เป ดต วโครงการ จ ดทาแผนย ทธศาสตร / แผนงาน/โครงการ ระด บจ งหว ด ส อสารโครงการ/แผนส อสาร จ ดอบรมกล มเป าหมายระด บพ นท พ ฒนาท ม ว ชาการ เวท จ ดทาแผน พ ฒนาท องถ น หล กส ตรศ นย พ ฒนา เด กเล ก 2 หล กส ตร หล กส ตรโรงเร ยน 4 หล กส ตร แกนนาช มชน 1 หล กส ตร หล กส ตรผ บร หาร/ อปท./ส อมวลชน 1 หล กส ตร แต ละพ นท ดาเน นงาน สารวจและ ว เคราะห ข อม ล ตามแผนช มชน จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ต ดตาม ประเม นผล ปร บแผนและพ ฒนางาน กระบวนงานระด บจ งหว ด 1. คณะกรรมการระด บ จ งหว ด บ รณาการงานท เก ยวก บเด ก บ รณาการในการ ตรวจราชการของ กระทรวง ว เคราะห แผนงาน/ โครงการจ งหว ด ต ดตาม ความก าวหน าท ก 4 เด อน 2.พ ฒนาระบบข อม ล สถานการณ ด านอาหารและ โภชนาการในพ นท น าร อง ข อม ลภาวะโภชนาการ โปรแกรมเฝ าระว งทาง โภชนาการ ข อม ลสารวจพฤต กรรม ด านอาหารและโภชนาการ ( P1-P7) 3.ผล กด นให เก ด แผนพ ฒนาท องถ นเพ อ เด กไทยม โภชนาการสมว ย น กว ชาการสาธารณส ข ของส าน กงาน สาธารณส ขอาเภอท กแห ง ข บเคล อนแผนส ช มชน ใช เคร องม อแผนท ทางเด นย ทธศาสตร ต อยอดจากเวท หม บ าน จ ดการส ขภาพ กระบวนงานระด บจ งหว ด 4.ผล กด นเข าส งานประจา ของรพ.สต. เวท ประช มว ชาการ ผ อานวยการรพ.สต. เวท ประช มว ชาการงาน ส งเสร มส ขภาพระด บ จ งหว ด นาเสนอร ปแบบ การจ ดท าแผนท ทางเด น ย ทธศาสตร โภชนาการ สมว ยของอาเภอพระ ประแดงเป นต นแบบ 5.พ ฒนาเคร อข ายให เข มแข ง ท มพ เล ยงจากสหว ชาช พ 6.ม ระบบน เทศต ดตามงาน ระด บจ งหว ด/พ นท กาก บต ดตามงานท ก ระด บ 7.พ ฒนาร ปแบบการใช นว ตกรรมให เหมาะสมก บ บร บทในพ นท โดยน าร อง หม บ านต นแบบ ศ นย พ ฒนาเด กเล กต น แบบอย างน อยอาเภอละ1 แห ง โรงเร ยนต นแบบอย างน อย อาเภอละ 1 แห ง 8.จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร และถอดบทเร ยน ข บเคล อน แผนส ช มชน กลไกการข บเคล อนระด บจ งหว ด คณะทางาน ระด บจ งหว ด 1 จ ดระบบ วางแผน ข บเคล อนแผน ระด บจ งหว ด เคร อข ายภาค ประชาชน 3 CoreTeam 2 ส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ 4 เคร อข ายภาค ส อมวลชน บ รณาการ แผน/แผนท ทางเด น ย ทธศาสตร ภาพเป ดต วโครงการจ งหว ดสม ทรปราการ (17ม.ค.53) ประช มช แจงโครงการ (3 เมย.53) สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ท องถ นจ งหว ดฯ พ ฒนาส งคมและความม นคงของ มน ษย จ งหว ดฯ นายกเทศบาล 12 แห งและ นายกอบต.13 แห ง ประช มคณะกรรมการโครงการฯระด บจ งหว ด ประช มจ ดทาแผนงานโครงการ (3พ.ค.53) ประช มพ ฒนาระบบการเก บข อม ล : ท มจนท.รพ.สต. ประช มจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นเพ อเด กไทย ม โภชนาการสมว ย (ม ย.-กค.54) ส อสารทางเคเบ ลท ว : นาเสนอข อม ลภาวะโภชนาการเด กสม ทรปราการ แม ต นแบบ/อาหารเด กก อนว ยเร ยน: ส บดวงใจเพ อเด กไทยม โภชนาการสมว ย ร ปแบบการส งเสร ม การข บเคล อนงานในระด บช มชน จ งหว ดสม ทรปราการ การดาเน นงานโครงการป ท 1 ชมรม อสม. จ งหว ดฯ ท มพ เล ยง สน บสน น ว ชาการ กลย ทธ เคร องม อการด แล ส ขภาพในช มชน พ นท เร งร ด พ ฒนา อสม. การดาเน นงานโครงการป ท 2 กองท น กองท น ฯ ฯ กอง ท นฯ งบท องถ น กลย ทธ ผล กส แผนพ ฒนา ท องถ น : แผนท ทางเด นย ทธศาสตร พ นท การจ ดการ ข อม ลในช มชน (อสม.1 คนด แล ครอบคร ว) การดาเน นงานโครงการป ท 3 ช มชน ต นแบบ กลย ทธ ภาค เข มแข ง นว ตกรร ม พ นท แลกเปล ยน เร ยนร อบรมแกนนาระด บพ นท ประช มประจาเด อนของชมรมอาสาสม ครสาธารณส ข จ งหว ดสม ทรปราการ อบรมแกนนาระด บพ นท (กล มอสม.น กประชาส มพ นธ /หอกระจายข าว) เคร องม อ/อ ปกรณ การทางานในช มชนของอสม. มอบช ด I-Kit ให ประธานอสม.ตาบล สาธ ตการตรวจด วยช ด I-Kit อสม.วางแผนออกช มชน อบรมช ดเร ยนร กลางและส อสร างสรรค ภาพก จกรรมอบรมพ เล ยงเด กของเทศบาลต.บางเม อง กล มเป าหมายโรงเร ยน/ศ นย เด กเล ก (25-26 ส.ค.53) จ ดเวท แลกเปล ยน เร ยนร อสม. ต วอย างแผนพ ฒนาท องถ นเพ อเด กไทย ม โภชนาการสมว ย อาเภอพระประแดง ว ส ยท ศน : เด กไทยสม ยใหม ม ไอค วด ส ขภาพแข งแรง พ อแม ใส ใจ ก นถ กหล กอนาม ย โภชนาการสมว ย ส ขใจท กครอบคร ว ป จจ ยส ความสาเร จ องค กรปกครองส วน ท องถ นให ความร วมม อ และสน บสน นงบประมาณ เป นพ นท กองท น หล กประก นส ขภาพ ระด บพ นท ท มงานว ทยากร กระบวนการเข มแข ง ท มพ เล ยงท กระด บ ควบค มกาก บและ ต ดตามอย างต อเน อง ผ บร หารระด บจ งหว ด เห นความสาค ญ และให การสน บสน น เช อมองค กรส อมวลชน ร วมการจ ดการโครงการฯ คณะทางาน และอสม.เข มแข ง ช มชนร บร ถ ง ป ญหาของตนเอง ความสม ครใจของ ช มชนท เข าร วม โครงการ เป นหม บ านจ ดการ ส ขภาพ ส งท อยากเห น เด กสม ทรปราการภายใน 5-10 ป ม โภชนาการ สมว ยและไอค วเพ มข น ภาคท องถ น ม จ ดการป ญหาด าน โภชนาการได อย างเหมาะสมและถ กต อง สร างและใช แผนท ทางเด นย ทธศาสตร ของช มชนในการเป นม ต ของเจ าภาพหล ก และม ต ภาค เคร อข ายเข มแข ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x