มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 14 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก บภาษ ป าย 1. ผ ม หน าท เส ยภาษ ป าย ย นแบบ 5 นาท / ราย ได ดาเน นการ ว ตถ ประสงค แสดงรายการภาษ ป าย(ภ.ป.1) พร อม ปร บลดระยะเวลา 1. เพ อปร บปร งงาน ของ เอกสารประกอบ มาต งแต ป 2549 อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต 2. เจ าหน าท ตรวจสอบเอกสาร แล ว 3. ผ ม หน าท เส ยภาษ ป ายชาระเง น หน วยงานท ร บผ ดชอบ การให ด ย งข น และร บใบเสร จร บเง น(ภ.ป.7) งานจ ดเก บรายได 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานการจ ดเก บ ภาษ ป าย 2 การจ ดเก บภาษ บาร ง 1. ผ เป นเจ าของท ด นย นแบบแสดง 5 นาท /ราย ได ดาเน นการ ท องท รายการท ด น (ภ.บ.ท.5) ปร บลดระยะเวลา ว ตถ ประสงค 2. เจ าหน าท ตรวจสอบเอกสาร มาต งแต ป เพ อปร บปร งงาน ของ 3. ผ ม หน าท เส ยภาษ บาร งท องท แล ว อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต ชาระเง น และร บใบเสร จร บเง นค า หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาษ บาร งท องท (ภ.บ.ท.11) การให ด ย งข น 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานการจ ดเก บ ภาษ บาร งท องท งานจ ดเก บรายได ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต 3 การจ ดเก บภาษ โรงเร อน 1. ผ ม หน าท เส ยภาษ โรงเร อนและ 5 นาท /ราย ได ดาเน นการ และท ด น ท ด น ย นแบบแสดงรายการเส ย ปร บลดระยะเวลา ว ตถ ประสงค ภาษ โรงเร อนและท ด น (ภ.ร.ด.2) มาต งแต ป เพ อปร บปร งงาน ของ 2. เจ าหน าท ตรวจสอบเอกสาร แล ว อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต 3. ผ ม หน าท เส ยภาษ บาร งท องท หน วยงานท ร บผ ดชอบ ชาระเง นและร บใบเสร จร บเง น งานจ ดเก บรายได การให ด ย งข น ค าเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ (ภ.ร.ด.12) 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานการจ ดเก บ ภาษ โรงเร อนและท ด น 2 4 ขออน ญาตจ ดต ง 1. ผ ขออน ญาตย นคาขอจ ดต งสถานท จาหน วย 20 ว น/ราย ได ดาเน นการ สถานท จาหน ายอาหาร อาหารหร อสถานท สะสมอาหาร ปร บลดระยะเวลา หร อท สะสมอาหาร 2. เจ าหน าท ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน มาต งแต ป 2549 (พ นท เก น 200 ตร.ม.) 3. เจ าพน กงานท องถ นตรวจพ นท และสถานท แล ว ว ตถ ประสงค จาหน ายอาหารแล วพ จารณาออกใบอน ญาต หน วยงานท ร บผ ดชอบ 1. เพ อปร บปร งงาน ของ งานจ ดเก บรายได อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต การให ด ย งข น 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานการขอ อน ญาตจ ดต งสถานท จาหน ายอาหารหร อสะสมอาหาร(พ นท เก น 200 ตร.ม.) 5 ขออน ญาตประกอบ 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาตประกอบ 20 ว น/ราย ได ดาเน นการ ก จการท เป นอ นตราย ก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ (แบบคาขอ ปร บลดระยะเวลา ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ต อส ขภาพ ต ออาย ใบอน ญาต / หน งส อร บรองการแจ ง มาต งแต ป 2549 ว ตถ ประสงค (รายเก า) 1. เพ อปร บปร งงาน ของ 2. เจ าหน าท ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต 3. เจ าพน กงานท องถ นตรวจพ นท และ สถานท ต งประกอบก จการ แล วพ จารณา การให ด ย งข น ออกใบอน ญาต ฯ (แบบคาขอร บใบอน ญาต/ 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ หน งส อร บรองการแจ ง (รายใหม ) 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานการขอ อน ญาตประกอบก จการท อ นตรายต อส ขภาพ งานจ ดเก บรายได 6 การขออน ญาต 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาต จ ดต งตลาด 19 ว น/ราย ได ดาเน นการ จ ดต งตลาด หร อต อใบอน ญาต ปร บลดระยะเวลา ว ตถ ประสงค 2. เจ าหน าท ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน มาต งแต ป เพ อปร บปร งงาน ของ 3. เจ าพน กงานท องถ นตรวจพ นท และสถานท แล ว อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต แล วพ จารณาออกใบอน ญาต ฯ หร อต อ หน วยงานท ร บผ ดชอบ การให ด ย งข น 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานการขอ อน ญาตจ ดต งตลาด ด านกองช าง ใบอน ญาต 7 ขออน ญาตก อสร างอาคาร แบบมาตรฐาน แบบมาตรฐาน ได ดาเน นการ ว ตถ ประสงค 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาต ระยะเวลา ปร บลดระยะเวลา 1. เพ อปร บปร งงาน ของ ก อสร างอาคาร ตามแบบคาขอ ดาเน นการ 10 ว น มาต งแต ป ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต อน ญาตก อสร างอาคาร ร อถอน (รวมว นหย ด) แล ว ด ดแปลง(แบบ ข.1) พร อมเอกสาร หน วยงานท ร บผ ดชอบ การให ด ย งข น 2. นายตรวจ ตรวจสอบสถานท 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ ก อสร างอาคาร ตรวจพ จารณาด าน สถาป ตยกรรมและว ศวกรรม ตรวจสอบทางด านผ งเม อง 3. เจ าพน กงานท องถ นพ จารณา คาขออน ญาตก อสร างอาคาร แบบท วไป แบบท วไป 4. เพ อปร บปร งกระบวนงาน 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาต ระยะเวลาดาเน นการ ขออน ญาตก อสร างอาคาร ก อสร างอาคาร ตามแบบคาขอ 30 ว น อน ญาตก อสร างอาคาร ร อถอน (รวมว นหย ด) ด ดแปลง (แบบ ข.1) พร อมเอกสาร 2. นายตรวจ ตรวจสถานท ก อสร าง อาคาร 3. ตรวจสอบทางด านผ งเม อง 4. ตรวจสอบทางด านสถาป ตยกรรม 5. ตรวจสอบด านว ศวกรรม 6. เจ าพน กงานท องถ นพ จารณา คาขออน ญาตก อสร างอาคาร กองช าง 8 ขออน ญาตร อถอนอาคาร แบบมาตรฐาน แบบมาตรฐาน ได ดาเน นการ ว ตถ ประสงค 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาต ระยะเวลาดาเน นการ ปร บลดระยะเวลา 1. เพ อปร บปร งงาน ของ ร อถอนอาคาร ตามแบบคาขอ 10 ว น (รวมว นหย ด) มาต งแต ป 2549 อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต อน ญาตก อสร างอาคาร ร อถอน แล ว ด ดแปลง(แบบ ข.1) พร อมเอกสาร หน วยงานท ร บผ ดชอบ การให ด ย งข น 2. นายตรวจ ตรวจสอบสถานท 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ ก อสร างอาคาร ตรวจพ จารณาด าน สถาป ตยกรรมและว ศวกรรมตรวจ สอบทางด านผ งเม อง 3. เจ าพน กงานท องถ นพ จารณา คาขออน ญาตร อถอนอาคาร แบบท วไป แบบท วไป 4. เพ อปร บปร งกระบวนงาน 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาต ระยะเวลาดาเน นการ ขออน ญาตร อถอนอาคาร ร อถอนอาคาร ตามแบบคาขอ 10 ว น (รวมว นหย ด) กองช าง 4 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต อน ญาตก อสร างอาคาร ร อถอน ด ดแปลง (แบบ ข.1) พร อมเอกสาร 2. นายตรวจ ตรวจสถานท ก อสร าง อาคาร 3. ตรวจสอบทางด านผ งเม อง 4. ตรวจสอบทางด านสถาป ตยกรรม 5. ตรวจสอบด านว ศวกรรม 6. เจ าพน กงานท องถ นพ จารณา คาขออน ญาตร อถอนอาคาร 9 ขออน ญาตด ดแปลง แบบมาตรฐาน แบบมาตรฐาน ได ดาเน นการ อาคาร 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาต ระยะเวลาดาเน นการ ปร บลดระยะเวลา ว ตถ ประสงค ด ดแปลงอาคาร ตามแบบคาขอ 10 ว น (รวมว นหย ด) มาต งแต ป เพ อปร บปร งงาน ของ อน ญาตก อสร างอาคาร ร อถอน แล ว อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต ด ดแปลง(แบบ ข.1) พร อมเอกสาร หน วยงานท ร บผ ดชอบ 2. นายตรวจ ตรวจสอบสถานท การให ด ย งข น ก อสร างอาคาร ตรวจพ จารณาด าน 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ สถาป ตยกรรมและว ศวกรรม ตรวจสอบ ทางด านผ งเม อง 3. เจ าพน กงานท องถ นพ จารณาคาขอ อน ญาตด ดแปลงอาคาร แบบท วไป แบบท วไป 1. ผ ขออน ญาตย นคาขออน ญาต ระยะเวลาดาเน นการ 4. เพ อปร บปร งกระบวนงาน ด ดแปลงอาคาร ตามแบบคาขอ 30 ว น (รวมว นหย ด) ขออน ญาตด ดแปลงอาคาร อน ญาตก อสร างอาคาร ร อถอน งานสาน กงานปล ด ด ดแปลง (แบบ ข.1) พร อมเอกสาร 2. นายตรวจ ตรวจสถานท ก อสร างอาคาร 3. ตรวจสอบทางด านผ งเม อง 4.ตรวจสอบทางด านสถาป ตยกรรม 5. ตรวจสอบด านว ศวกรรม 6. เจ าพน กงานท องถ นพ จารณาคาขออน ญาต กองช าง 10 สน บสน นน า - ร บแจ งทางโทรศ พท รายงานผ บ งค บบ ญชา 3 ชม./ราย ได ดาเน นการ อ ปโภคบร โภค ออกปฏ บ ต งานท นท พร อมนาคาร องให ผ ร อง หร อปร บลดได ปร บลดระยะเวลา ว ตถ ประสงค กรอกรายละเอ ยด ข นอย ก บปร มาณ มาต งแต ป ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต 1. เพ อปร บปร งงาน ของ จานวนภาชนะ แล ว อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต รองร บ หน วยงานท ร บผ ดชอบ งานป องก นและ การให ด ย งข น บรรเทาสาธารณภ ย 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ สาน กงานปล ด 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานสน บสน น น าอ ปโภคบร โภค 11 ช วยเหล อสาธารณภ ย - ร บแจ งเหต ทางโทรศ พท หร อร บแจ งท ม ผ มาแจ ง ในท นท ได ดาเน นการ ว ตถ ประสงค ด วยตนเอง พร อมสอบถามรายละเอ ยดเบ องต น ปร บลดระยะเวลา 1. เพ อปร บปร งงาน ของ - กดส ญญาณเพล งไหม หร อสาธารณภ ยอ น มาต งแต ป 2549 อบต.ข วงเปาให ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต และรวมพล แล ว - ออกปฏ บ ต งานท นท เม อได ร บแจ งเหต หน วยงานท ร บผ ดชอบ การให ด ย งข น - ประสานงานทางว ทย ส อสาร หร อทางอ นใด งานป องก นและ 2. เพ อปร บปร งค ณภาพและความ ก บหน วยงานท เก ยวข อง (ถ าม ) บรรเทาสาธารณภ ย สาน กงานปล ด 4. เพ อปร บปร งกระบวนงานช วยเหล อ สาธารณภ ย ด านร บเร องราวร องท กข 12 ศ นย ดารงธรรม อบต.ข วงเปา 1. ร บเร องร องเร ยนทางโทรศ พท / แจ งตอบกล บการ หน วยงานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค จดหมาย/หน งส อ/เอกสารหร อมาด วย ดาเน นการให ผ ร องเร ยน งานศ นย ดารงธรรมฯ 1. รวบรวมเร องร องเร ยนร องท กข ตนเอง ทราบภายใน 15 ว น น ต กร และต ดตามผลการแก ไขป ญหา 2. สาน กปล ดอบต.ข วงเปาถ ายสาเนา (เร องท วไป) สาน กงานปล ด อย างต อเน อง เอกสารเสนนายกฯ แจ งตอบกล บการ 2. ให ให คาปร กษา ข อกฎหมาย ดาเน นการให ผ ร องเร ยน แนะนา และให ความร เร องกฎหมาย 3. ศ นย ดารงธรรม ฯ ร บเร องและ ทราบภายใน 7ว น 6 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต และน ต กรรมต าง ๆ พ จารณาตรวจสอบคาร องและแจ ง หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการ 4. หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการ แจ งกล บศ นย ดารงธรรม ฯ 5. ศ นย ดารงธรรม ฯ แจ งตอบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x