รายงานของส ำน กงาน Ombuds (Ombuds Office) - PDF

Description
รายงานของส ำน กงาน Ombuds (Ombuds Office) โปรแกรม Ombuds ของบร ษ ท Eaton เป นช องทางการแก ป ญหา ความข ดแย งภายในบร ษ ท Eaton อย างไม เป นทางการ ด งน นจ งไม เหม อนก บการต ดต อช องทางท เป น ทางการ เช น ผ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 12 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานของส ำน กงาน Ombuds (Ombuds Office) โปรแกรม Ombuds ของบร ษ ท Eaton เป นช องทางการแก ป ญหา ความข ดแย งภายในบร ษ ท Eaton อย างไม เป นทางการ ด งน นจ งไม เหม อนก บการต ดต อช องทางท เป น ทางการ เช น ผ บร หาร หร อ ส ำน ก งานจร ยธรรม การต ดต อส ำน กงาน Ombuds ไม ถ อว าเป นการแจ งให บร ษ ททราบอย างเป นทางการ 1 1 ส ำน กงาน Ombuds: แหล งให ค ำปร กษาอ สระ และร กษาข อม ลไว เป นความล บ สารจากผ อ ำนวยการส ำน กงาน OMBUDS เราจ ดต งส ำน กงาน Ombuds มานานกว า 12 ป แล ว โดยม เจตนาท จะจ ดให พน กงานของเราม สถานท ท พวกเขาสามารถแสดงความว ตกก งวลหร อหย บยก ประเด นป ญหาใดๆ ในสถานท ท ำงานข นมาได อย างปลอดภ ยและเป นความล บ เม อตกอย ในสภาวะล ำบากหร อประสบป ญหา พน กงานส วนใหญใช ช องทางท เป นทางการเป นหล ก เช น ผ จ ดการของตน หร อ ฝ ายทร พยากรมน ษย อย างไร ก ตาม เราตระหน กด ว า บางคร งการสามารถเข าถ งสถานท ท เก บข อม ลไว เป น ความล บ ท ม ความเป นกลาง และไม จดบ นท กข อม ลไว ในระบบได เช น Ombuds น นช วยให พน กงานสามารถขอร บค ำปร กษาหร อค ำแนะน ำในเร องท ตนม ความว ตกก งวลได ไม เช นน น จะไม ม การแสดงความว ตกก งวลใดๆ ต งแต ท ได ม การเร มก อต งในป ค.ศ พน กงานมากกว า 16,000 คนได ต ดต อส ำน กงาน Ombuds เพ อแสดงความว ตกก งวลของตน ซ งแสดงให เห น ว าพน กงานเหล าน นไว วางใจท จะใช ว ธ การแก ป ญหาท ม ให เล อกด วยว ธ น ผม ส งเสร มสน บสน นให ท านพ จารณาใช บร การท ส ำค ญน เม อไรก ตามท ม ความ จ ำเป น ส ำน กงาน Ombuds ม บทบาทส ำค ญต อการแสดงให เห นถ งความม งม นของ บร ษ ท Eaton ท จะท ำธ รก จด วยความถ กต อง ด วยการช วยให พน กงานได ม โอกาสหย บยกประเด นป ญหาได อย างเป นความล บ Sandy Cutler ประธานและห วหน าผ บร หารส งส ด (CHAIRMAN AND CEO) ต งแต รายงานของส ำน กงาน Ombuds ฉบ บท แล วของเรา บร ษ ท Eaton ม งานมากในช วงเวลา 18 เด อน เน องจาก การซ อก จการหลายแห ง เป นผลให บร ษ ท Eaton ร บ พน กงานใหม เพ มมากกว า 30,000 คน ต งแต ม การซ อ ก จการ เราได แนะน ำโปรแกรม Ombuds แก พน กงาน เหล าน นเป นจ ำนวนมากในมากกว า 90 แห งท วโลก ย นด ต อนร บส โปรแกรม Ombuds! รายงานฉบ บน ซ งครอบคล มระยะเวลาช วงเด อนมกราคม ป ค.ศ ถ ง เด อนม ถ นายน ป ค.ศ จะสร ป ข อม ลจากก จกรรมเก ยวก บกรณ ต วอย างของเราจาก พน กงานจ ำนวนมากกว า 2,700 คน ท ได ต ดต อเราในช วง ระยะเวลา 18 เด อนน นอกจากน รายงานฉบ บน ย งให ภาพ รวมส นๆ เก ยวก บประเทศใหม 6 ประเทศท ม การน ำ โปรแกรมไปใช อ กท งเน นก จกรรมหล กๆ ของเรา อธ บาย หน าท และความร บผ ดชอบของส ำน กงาน Ombuds และ ยกต วอย างสถานการณ จ ำลองของกรณ ต วอย างบางกรณ ท เก ดข นบ อยๆ ด ฉ นต องขอขอบค ณพน กงานท กคนจาก ท วโลกท ส งค ำพ ดมาให ด วยความสม ครใจ เพ อให เราน ำ มาใช อ างอ งในรายงานฉบ บน การออกแบบหน าปกน ำมา จากหน งในโปสเตอร เก ยวก บ Ombudsใหม ๆ หลายแผ น ซ งจะจ ดให ส ำน กงานท กแห งท วโลก ต งแตป ค.ศ ส ำน กงาน Ombuds ได จ ดแหล งให ความช วยเหล อท ม เอกล กษณ เป นของตนเองเพ อให แน ใจ ว าได ม การน ำค าน ยมและปร ชญาของบร ษ ท Eaton ไปใช ในการปฏ บ ต งานท วองค กร หากท านม ความว ตกก งวล ใดๆ เก ยวก บงาน ส ำน กงาน Ombuds เป นแหล งให ความ ช วยเหล อท เก บร กษาข อม ลไว เป นความล บซ งท านจะพบ ว าม เจ าหน าท Ombuds ของบร ษ ท Eaton ท ม ประสบ- การณ และความร เก ยวก บว ฒนธรรม ค าน ยม และหล ก การปฏ บ ต งานของเรา ท จะร บฟ งและช วยแนะแนวทางใน การจ ดการก บป ญหาของท าน บร การของเราช วยเสร ม แต ไม ได ท ำหน าท แทน หร อ แข งข นก บช องทางการรายงานท เป นทางการของบร ษ ท Eaton เช น ผ จ ดการของท าน ส ำน กงานควบค มด แลด านจร ยธรรมและการปฏ บ ต ตาม กฎข อบ งค บหร อกฎหมายท วโลกหร อฝ ายทร พยากร มน ษย ในเด อนพฤษภาคม ค.ศ Evan Arrowsmith เจ า หน าท Ombuds ภาคสนามส ำหร บอเมร กาเหน อเกษ ยณ อาย เราจะระล กถ งการอ ท ศตนและความม งม นในการ ท ำงานของ Evan เราขอให เขาโชคด และขอบค ณเขาท ปฏ บ ต งานให ก บองค กรมาเป นเวลาหลายป รายงานฉบ บน นอกจากจะให เราได ม โอกาสรายงานให ช มชนพน กงานทราบแล ว ย งช วยให เราได เข าถ งช มช น พน กงานของเรา และสร างความม งม นของเราท จะตอบ สนองต อการขอความช วยเหล อของพน กงาน และ พน กงานสามารถเข าถ งเราได ต อไป อ กท งท ำให ม สภาพ แวดล อมการท ำงานท ม ความปลอดภ ยโดยเก บร กษา ข อม ลไว ความล บ ไม เป นทางการ และไม ฝ กใฝ ฝ ายใดซ ง พน กงานสามารถพ ดค ยเร องประเด นป ญหาหร อความ ว ตกก งวลใดๆ ในสถานท ท ำงานได ขอบค ณท านท ไว วางใจเรา ไอล น บ เทนสก (Ilene Butensky) ผ อ ำนวยการส ำน กงาน OMBUDS สมาช ก OMBUDSMAN ท ได ร บการร บรองแล ว ซ งปฏ บ ต งานให ก บองค กร (COOP) 2 3 รายงานก จกรรม ในช วง 18 เด อนท ผ านมา ท ม Ombuds ได แนะน ำโปรแกรมน ไปอบรม พน กงานของบร ษ ท Eaton ในประเทศเกาหล มาเลเซ ย แอฟร กาใต ต รก ซาอ ด อาระเบ ย และญ ป น ท มด งกล าวได น ำโปรแกรมน ไปฝ กอบรมอด ต พน กงานของบร ษ ท Cooper มากกว า 19,000 คน ใน 14 ประเทศและ พน กงานท มาจากการซ อก จการของบร ษ ท Jeil ในเกาหล ใต บร ษ ท Rolec ในช ล และบร ษ ท PolimerKaucuk ในต รก ท ม Ombuds ได จ ดฝ ก อบรม ณ สถานประกอบการท งหมด 172 แห ง ให ก บพน กงานของบร ษ ท Eaton มากกว า 40,000 คนท วโลก สถานประกอบการเด มของบร ษ ท Cooper ต งแต ท ม การซ อก จการจากบร ษ ท Cooper ในป ค.ศ ส ำน กงาน Ombuds ได จ ดฝ กอบรมเพ อแนะน ำ โปรแกรม Ombuds ให ก บอด ตพน กงาน ของบร ษ ท Cooper มากกว า 19,000 คน ท สถานประกอบการ 93 แห ง ใน 14 ประเทศ การเย ยมเย ยนและฝ กอบรม ณ สถานประกอบการ 172 แห ง ประเทศใหม 6 ประเทศ 2,710 รวมท งส น กรณ ส ำน กงาน Ombuds เก บข อม ลใน ระด บส งเท าน นข อม ลอย างละเอ ยดท อาจน ำไประบ ต วตนพน กงานได น น ไม ม การเก บร กษาไว เพ อให ม นใจได ว าม การเก บร กษาข อม ลไว เป นความ ล บ ใครใช บร การของส ำน กงานน 1% ผ ร บเหมา/ พน กงานช วคราว 2% พน กงานท เกษ ยณ อาย / พน กงานท ลาออก 46% 53% ผ ท ท ำงานในโรงงาน 20% 30% ผ เช ยวชาญด านเทคน ค 16% 11% ผ จ ดการ/ห วหน างาน 8% หน วยงานนอกองค กร หร อ ไม ทราบ 5% 5% ฝ ายสน บสน นส ำน กงาน 2%.05% ผ น ำระด บส ง พน กงานท โทรหาเจ าหน าท Ombuds ข อม ลเก ยวก บบร ษ ท Eaton การแจกแจงกรณ ต างๆ ตามภ ม ภาค * ย งจะต องม การแนะน ำโปรแกรม Ombuds ใน ประเทศย โรปเก อบท งหมดในภ ม ภาค EMEA อเมร กาเหน อ 43% เอเช ยแปซ ฟ ก 30% ละต นอเมร กาและแคร บเบ ยน 23% ย โรปตะว นออกกลางและแอฟร กา 4%* กรณ ต วอย างเก อบ 1 ใน 4 ส วนของกรณ ท งหมดต งแต เด อนมกราคม ค.ศ มาจากสถานประกอบการเด มของ Cooper จนถ งบ ดน ได จ ดให ม โปรแกรม Ombuds ใน 30 ประเทศซ งครอบคล ม 80 เปอร เซ นต ของจ ำนวน พน กงานของบร ษ ท Eaton ท งหมด 4 5 ประเทศใหม 6 ประเทศ มาเลเซ ย ในเด อนพฤษภาคม ค.ศ ได ม การน ำโปรแกรม Ombuds ไปฝ กอบรมพน กงานจากธ รก จไฟฟ า และไฮดรอล กส ในกร งก วลาล มเปอร และร ฐป น ง ประเทศมาเลเซ ย ญ ป น ในเด อนม ถ นายน ค.ศ ได น ำ โปรแกรม Ombuds ไปฝ กอบรม พน กงานจ ำนวนเก อบ 300คน ณ สถานประกอบการในเม องโอซาก า เก ยวโตและโตเก ยว ประเทศญ ป น รวมไปถ ง สถานประกอบการเด ม ของบร ษ ท Cooper ด วย ต รก ในเด อนม นาคม ค.ศ ท ม Ombuds ได น ำโปรแกรม Ombuds ไปฝ กอบรมพน กงานจ ำนวนมากกว า 2,000 คนท ส ำน กงานไฟฟ าและ ไฮดรอล กส ในอ สต นบ ลและท โรงงาน ผล ตไฮดรอล กส และท ออ อน อ ตสาหกรรมท ม พ นท ขนาด 1 ล าน ตารางฟ ตใน Cerkezkoy ประเทศ ต รก แอฟร กาใต ในเด อนม ถ นายน ค.ศ ท ม Ombuds ไปเย ยมเย ยนเม อง Wadeville, Kempton Park, Witbank, Vanderbijl Park, Cape Town, Durban และ Richardsbay แอฟร กาใต โดยได จ ดฝ กอบรม พน กงานเก อบ 500 คนจากธ รก จ ธ รก จไฟฟ า ไฮดรอล กส และยาน พาหนะเป นจ ำนวน 23 คาบ เกาหล ใต ในเด อนพฤษภาคม ค.ศ Ilene Butensky และ Sophia Qiao เย ยม เย ยมเกาหล ใต และเป นผ น ำการฝ ก อบรมโปรแกรม Ombuds 20 คาบให ก บพน กงานมากกว า 500 คนจาก ธ รก จ ไฟฟ า ยานพาหนะและไฮดรอ ล กส พร อมด วยอด ตพน กงานของบร ษ ท Cooper การฝ กอบรมจ ดข นท เม อง Busan, Seoul, Pyungtek และ Hwasung ซาอ ด อาระเบ ย ในเด อนเมษายน ค.ศ พน กงานมากกว า 80 คน ท สถาน ประกอบการของบร ษ ท Eaton ใน Damamm ประเทศซาอ ด อาระเบ ย ได ร บการฝ กอบรมจากท ม Ombuds 6 7 ประเภทของการให ความช วยเหล อ ให คำ ปร กษา 49% ช วยแก ปญ หา ปฏ เสธ 49% 2% ให ค ำปร กษา เก ดข นเม อเจ าหน าท Ombuds ช วยให พน กงานเข าใจประเด น ป ญหาอย างช ดเจนหร อช วยให พวกเขาเข าใจว าม ทางเล อกใด บ างและว ธ การท ด ท ส ดท จะด ำเน นการต อไป มากกว า 1 ใน 3 ของการให ค ำปร กษาจบลงด วยการส งต อไปย งช องทางแก ป ญหาท เป นทางการ เช น ฝ ายทร พยากรมน ษย หร อ ส ำน กงาน ควบค มด แลด านจร ยธรรม ช วยแก ป ญหา เก ดข นเม อพน กงานมอบอ ำนาจให เจ าหน าท Ombuds ส งเร อง ต อไปย งช องทางท เป นทางการ ปฏ เสธ การปฏ เสธเก ดข นเม อเร องความว ตกก งวลก ำล งได ร บการ จ ดการโดยช องทางท เป นทางการแล ว เช น ทนายความ หร อ ผ านว ธ พ จารณาเร องร องท กข ท เป นทางการ และเก ดข นเม อ เจ าหน าท Ombuds ไม สามารถต ดต อพน กงานคนน นได อ ก การท ำงานร วมก บสมาคม Ombudsman นานาชาต (IOA) และการร วมก จกรรมท เ ป นม ออาช พ ท ม Ombuds ของบร ษ ท Eaton สน บสน นงานอาช พน โดยการท ำก จกรรม ในช มชนของเราและการท ำงานร วมก บสมาคม Ombudsman นานาชาต (IOA) เด อนเมษายน ค.ศ Ilene Butensky ได ร บแต งต งให เป น คณะกรรมการผ บร หารของสมาคม Ombudsman นานาชาต (IOA) สมาคม Ombudsman นานาชาต (IOA) ด ำรง ต ำแหน งเป นเหร ญญ กของคณะ กรรมการด วย * เจ าหน าท Ombudsman เป นผ ท ไม ฝ กใฝ ฝ ายใด ไม ร วมภาค และคง ความเป นกลาง ในขณะท สน บสน นกระบวนการท ม ความย ต ธรรมท ก คร งท ม การต ดต อส อสารก น ประเภทกรณ อ น ๆ 2% ป ญหาระหว างห วหน างาน และพน กงาน 23% ความส มพ นธ กบ ผ ท เ ท าเท ยม ก นและก บเพ อ นร วมงาน งานและอาช พ การควบค ม & การปฏ บต ต าม กฎข อบ งค บหร อกฎหมาย 4% ค าชดเชย หน วยงานนอกองค กร 5% สว สด การ 11% ความปลอดภ ยและส ขอนาม ย การบร หารผลการปฏ บต ง าน 4% 6% การโค ชเร อ งภาวะผ น ำ 8% 8 16% 11% เด อนธ นวาคม ค.ศ GennetteTripari เจ าหน าท Ombuds ภาคส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x