OFM ต งเป ายอดขายจาก online เป น 10% ของยอดขายของ เคร อเซ นทร ลท งหมด ซ งคาดว าอ ก 10 ป จะอย ท ประมาณ 500,000 ลบ. ค ณ วรว ฒ อ นใจ, CEO - PDF

Description
Retails Thailand Officemate PCL OFM TB / OFM.BK ต วแทนห น E-Commerce Conviction ของไทย เราเร มต นบทว เคราะห ด วยค าแนะน า ถ อ ด วยว ธ ค ดลดกระแสเง นสด (WACC 9% และ Terminal Growth 3.0%) ได ราคาเหมาะสมเท

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 49 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Retails Thailand Officemate PCL OFM TB / OFM.BK ต วแทนห น E-Commerce Conviction ของไทย เราเร มต นบทว เคราะห ด วยค าแนะน า ถ อ ด วยว ธ ค ดลดกระแสเง นสด (WACC 9% และ Terminal Growth 3.0%) ได ราคาเหมาะสมเท าก บ 54 บาท รายได และก าไรเต บโตเฉล ย (CAGR ) 18% และ 23% ตามล าด บ ค ดเป น FY15PE ท 29 เท า คาดก าไรในป 2014 และ 2015 โต 15% และ 25% ตามล าด บ ซ งเรามองว าราคาห นท ปร บข นมากว า 83% จากปลายป ท ผ านมา เม อเท ยบก บ SET ปร บข นมาเพ ยง 13% เรามองว าราคาป จจ บ นสะท อนภาพผลประกอบการท ฟ นต วหล งการควบ รวมก จการไปเร ยบร อยแล ว ในขณะท คร งป หล งย งต องเผช ญก บค าใช จ ายจากธ รก จออนไลน ท อาจย ง กดด นผลก าไร อย างไรก ตามหากราคาลงมาแถว บาท เรามองว าน าสนใจเข าสะสม เพ อลงท น ระยะกลางถ งยาว ซ งเป นระด บ FY15PE ท 25 เท า(PEG 1 เท า)ใกล เค ยงก บค าเฉล ยย อนหล ง 5 ป ของกล มค าปล ก ผ น าในธ รก จขายอ ปกรณ ส าน กงาน ห างสรรพส นค าออนไลน หน นการ โครงสร างรายได หล กของ OFM มาจาก Office เต บโตในระยะกลาง ถ ง ยาว Mate 60% และ B2S 40% ความน าสนใจอย ท ร าน OFM จะเร มท าการตลาดอย างจร งจ งพร อมเป ด ท ขายอ ปกรณ ส าน กงานโดยเฉพาะ (category คล งส นค าแห งใหม ส าหร บธ รก จออนไลน ซ งเป น killer) ถ กควบรวมก จการจนเหล อเพ ยง Office ช องทางการขายส นค าออนไลน ให ก บกล มเซ นทร ลร Mate เจ าเด ยว ซ งช วยเพ มอ านาจต อรองแก เทล ใน 3Q14 ซ งคาดว าจะม ส นค ากว า ผ ผล ตส นค าให ก บ OFM นอกจากน นด วยช อง 40,000-50,000 SKUs ในป 2015 ด วยจ ดเด นด าน ทางการจ ดจ าหน ายท ท งผ านหน าร าน และ ผ าน การบร การจ ดส ง และความน าเช อถ อของแบรนด ทางออนไลน,Call center ซ งม บร การจ ดส งถ งท เรา เซ นทร ล เราคาดว ายอดขายจะเต บโต (CAGR มองว าช องทางน ม โอกาสเต บโตส ง หากพ จารณา ) 120% แต ใน 2-3 ป แรกจะย งขาดท น ประเทศท พ ฒนาแล วม ส ดส วนการซ ออ ปกรณ อย แต ม แนวโน มท จะขาดท นลดลงเร อยๆหาก ส าน กงานผ านช องทางออนไลน ส งถ ง 70-80% ยอดขายเพ มข น เรามองว าธ รก จน ม โอกาสเต บโต ขณะท ประเทศไทยม ส ดส วนราว 10-12% เท าน น ส งแต ความเส ยงต าเน องจากลงท นน อย และไม ต อง ผ บร หารต งเป าว า Office Mate จะม ส วนแบ งทาง แบกร บส นค าคงคล ง รวมถ งสามารถใช การจ ดส ง การตลาดท 40-50% (จากป จจ บ น ท 20%) ร วมก บ Office Mate ได นอกจากน การเพ มส ดส วนส นค าเฮาส แบรนด ช วย เพ มอ ตราก าไรข นต นอ ก 2-3% ภายในป 2017 โดย เราคาดการณ การเต บโตของรายได จาก Office Mate (CAGR ) ไว ท 17% ต อป ในขณะ ท B2S (CAGR ) คาดไว ท 8% เท าน น เน องจากเราย งต องรอด พ ฒนาการในการ ปร บเปล ยนร านB2S ตามพฤต กรรมผ บร โภคท เปล ยนแปลงไป COMPANY NOTE Current THB 54.0 Total returns STOCK RATING Market Cap Avg Daily Turnover Free Float Target THB % or more US$533m US$0.54m 24.40% Prev. Target THB - between 0% - +10% THB 17,600m THB17.42m 320 m shares Up/Downside 0.00% below 0% or more Kitichan SIRISUKARCHA,CFP Analyst T (66) E Jurairat UDOMPORNPRUET Assistant Analyst Company Visit Channel Check CIMB Analyst(s) Expert Opinion Customer Views OFM ต งเป ายอดขายจาก online เป น 10% ของยอดขายของ เคร อเซ นทร ลท งหมด ซ งคาดว าอ ก 10 ป จะอย ท ประมาณ 500,000 ลบ. ค ณ วรว ฒ อ นใจ, CEO ADD HOLD REDUCE ราคาห นสะท อนการฟ นต วแล ว เราย งคงชอบ OFM ในแง การเต บโตระยะกลางถ ง ยาว รวมถ งสถานะทางการเง นท แข งแกร ง ไม ม หน ด วยกระแสเง นสดจากการด าเน นงานกว าป ละ 500 ล านบาท รวมก บเง นสดในม ออ กกว า 800 ล านบาท รองร บงบลง ท นป ละ 500 ล านบาทได อย างสบาย แต ราคาห นปร บต วข นตอบสนองผลประกอบการ ฟ นต วในระยะส นแล ว Financial Summary Dec-12A Dec-13A Dec-14F Dec-15F Dec-16F Revenue (THBm) 6,814 8,690 10,166 12,091 14,299 Operating EBITDA (THBm) ,038 1,286 Net Profit (THBm) Core EPS (THB) Core EPS Growth 835.5% 50.4% 14.8% 24.8% 30.2% FD Core P/E (x) DPS (THB) Dividend Yield 0.46% 0.95% 1.09% 1.36% 1.77% EV/EBITDA (x) P/FCFE (x) Net Gearing 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% P/BV (x) Recurring ROE 9.8% 9.3% 9.9% 11.6% 13.8% % Change in Core EPS Estimates CIMB/consensus EPS (x) SOURCE: CIMB, COMPANY REPORTS IMPORTANT DISCLOSURES, INCLUDING ANY REQUIRED RESEARCH CERTIFICATIONS, ARE PROVIDED AT THE END OF THIS REPORT. Designed by Eight, Powered by EFA BY THE NUMBERS Share price info Share px perf. (%) 1M 3M 12M Relative (15.12) Absolute (10.6) Major shareholders % held Narong Chirathivat 9.84 Suthitham Chirathivat 9.06 Woravut Aunjai 8.83 รายได ในป 2012 เป นงบ Office Depot + B2S และ งบ Office Mate เด มเพ ยง 11 ว น หากรวมงบ Office Mate เต มป รายได ในป 2012 จะอย ท 8,345 ล าน บาท ท าให รายได ในป 2013 ท แท จร ง เต บโตเพ ยง 4% เท าน น เน องจากหล ง ควบรวมก จการต องม การป ดร าน ปร บปร ง แต ช องทาง Call Center และ ออนไลน ย งคงเต บโตได ส งถ ง 37% Profit & Loss (THBm) Dec-12A Dec-13A Dec-14F Dec-15F Dec-16F Total Net Revenues 6,814 8,690 10,166 12,091 14,299 Gross Profit 1,523 1,922 2,238 2,628 3,101 Operating EBITDA ,038 1,286 Depreciation And Amortization Operating EBIT Total Financial Income/(Expense) Total Pretax Income/(Loss) from Assoc Total Non-Operating income/(expense) Profit Before Tax (pre-e) Exceptional Items Pre-tax Profit Taxation Exceptional Income - post-tax Profit After Tax Minority Interests Preferred Dividends FX Gain/(Loss) - post tax Other Adjustments - post tax Net Profit Recurring Net Profit Fully Diluted Recurring Net Profit งบลงท นต อป ราว ล านบาท ไม เป นป ญหา เน องจากม กระแสเง นสด จากการด าเน นงานกว า 477 ล านบาท และ เง นสดในม ออ กกว า 800 ล านบาท Cash Flow (THBm) Dec-12A Dec-13A Dec-14F Dec-15F Dec-16F EBITDA ,038 1,286 Cash Flow from Invt. & Assoc. Change in Working Capital (Incr)/Decr in Total Provisions Other Non-Cash (Income)/Expense Other Operating Cashflow Net Interest (Paid)/Received Tax Paid Cashflow From Operations ,185 Capex -3, Disposals Of Fas/subsidiaries Acq. Of Subsidiaries/investments Other Investing Cashflow 4, Cash Flow From Investing Debt Raised/(repaid) Proceeds From Issue Of Shares 3, Shares Repurchased Dividend Paid Preferred Dividends Other Financing Cashflow -3, Cash Flow From Financing Total Cash Generated Free Cashflow To Equity 1, Free Cashflow To Firm 1, SOURCE: CIMB, COMPANY REPORTS 2 BY THE NUMBERS OFM ไม ม หน ท ม ภาระดอกเบ ยจ าย ซ ง เป นงบด ลท แข งแกร ง Balance Sheet (THBm) Dec-12A Dec-13A Dec-14F Dec-15F Dec-16F Total Cash And Equivalents ,338 1,873 Total Debtors Inventories 1,266 1,411 1,565 1,868 2,217 Total Other Current Assets Total Current Assets 2,393 2,799 3,121 3,889 4,897 Fixed Assets ,066 1,145 Total investments Intangible Assets 3,064 3,064 3,064 3,064 3,064 Total Other Non-Current Assets Total Non-current Assets 4,012 4,162 4,396 4,520 4,600 Short-term Debt Current Portion of Long-Term Debt Total Creditors 2,051 2,269 2,525 3,016 3,578 Other Current Liabilities Total Currrent Liabilities 2,079 2,311 2,560 3,054 3,614 Total Long-term Debt Hybrid Debt - Debt Component Total Other Non-current Liabilities Total Non-current Liabilities Total Provisions Total Liabilities 2,167 2,394 2,643 3,137 3,697 Shareholders' Equity 4,239 4,567 4,873 5,271 5,800 Minority Interests Total Equity 4,239 4,567 4,873 5,271 5,800 Key Ratios Dec-12A Dec-13A Dec-14F Dec-15F Dec-16F Revenue Growth 17.3% 27.5% 17.0% 18.9% 18.3% Operating EBITDA Growth 53.0% 39.7% 16.9% 22.8% 23.9% Operating EBITDA Margin 7.6% 8.3% 8.3% 8.6% 9.0% Net Cash Per Share (THB) BVPS (THB) Gross Interest Cover N.A. N.A. N.A. Effective Tax Rate 28.3% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% Net Dividend Payout Ratio 320.3% 70.0% 40.0% 40.0% 40.0% Accounts Receivables Days Inventory Days Accounts Payables Days ROIC (%) 6.4% 9.0% 9.6% 11.1% 13.2% ROCE (%) 8.9% 11.1% 11.8% 13.7% 16.2% SOURCE: CIMB, COMPANY REPORTS 3 Table of Contents 1. ประว ต p แนวโน มธ รก จ p ป จจ ยเส ยง p ต วเลขทางการเง น p ราคาเป าหมายและค าแนะน า p. 21 OFM ต งเป ายอดขายจาก online เป น 10% ของยอดขายของ เคร อเซ นทร ลท งหมด ซ งคาดว าอ ก 10 ป จะอย ท ประมาณ 500,000 ลบ. ค ณ วรว ฒ อ นใจ, CEO The Amazon Next Doors 1. ประว ต 1.1 จากบร ษ ทเล กๆใน MAI โตไวจนเคร อเซ นทร ลเข าร วมก จการ OFM ก อต งเม อป 1994 โดย ค ณ วรว ฒ อ นใจ ซ ง Office Mate ม งเน นการขายอ ปกรณ เคร องเข ยน และอ ปกรณ ส าน กงาน แบบไร หน าร าน ผ านระบบ Catalog Sales และ ระบบออนไลน โดย ในขณะน นถ อเป นการเร มต นท ต องแข งข นก บห างใหญ อย าง Makro Office ของสยามแมคโคร ท เป ด มาก อนเพ ยงแค 4 ว น และ Office Depot ของกล มเซ นทร ล ท เป ดหล งจากน นสองป ผ านไป จนกระท ง ป 2010 OFM เข าจดทะเบ ยนในตลาด MAI ด วยท นจดทะเบ ยน 80 ล านบาท พร อม ยอดขายกว า 800 ลบ. ถ าเท ยบก บค แข งห างใหญ ข างต น อย ท ราว 1,000 ล านบาท (ซ งท ายท ส ด Makro office และ Office Depot ควบรวมก นไป ในป 2008) OFM ถ อว าประสบความส าเร จมาก เน องจากท ายอดขายได ใกล เค ยงก บห างใหญ ท งท ไม ม หน าร าน อาศ ยเพ ยงคล งส นค า 1 แห ง และ ระบบโลจ สต กส เท าน น ในขณะท ห างใหญ ต องม หน าร านกว า สาขา Figure 1: Key Milestones จากความส าเร จในข างต น ท าให กล มเซ นทร ลซ งเป นเจ าของร านในธ รก จจ าหน ายอ ปกรณ เคร อง เข ยนและส าน กงานอย างภายใต แบรนด Office Depot และ B2S เข าควบรวมก จการก บออฟฟ ศ เมท ในว นท 19 ธ นวาคม 2012 โดย OFM ออกห นเพ มท นให กล มจ ราธ ว ฒน จ านวน 240 ล านห น ท ราคา บาท เพ อแลกก บการถ อห น 100% ในบร ษ ทออฟฟ ศคล บไทย (ร าน Office Depot) และ บร ษ ท B2S (ธ รก จร าน B2S) และหล งจากการควบรวมก จการก นก ได ท าการเปล ยนช อร านจาก Office Depot เป น Office Mate ท งหมด ท าให ไม ต องเส ยค าแบรนด ให ก บ Office Depot 4 Figure 2: Transaction on 19 December 2012 Figure 3: Shareholders structure Pre and Post Merger โดยถ าพ จารณาจากความส มพ นธ ก บเคร อเซ นทร ลท งกล มจะพบว า กล มเซ นทร ล (ตระก ลจ ราธ ว ฒน ) ป จจ บ นถ อห นใน OFM ในส ดส วน 63% โดยหล งจากควบรวมก จการความแข งแกร งและ อ านาจต อรองของเคร อเซ นทร ล ก ท าให OFM ม อ านาจต อรองต อซ พพลายเออร มากข น และช วยย ด ระยะเวลาของเครด ตเทอมได นานมากข น ส งผลต อเน องมาย งกระแสเง นสดท ด ข น และ OFM จะเป น ผ ร กธ รก จออนไลน ของท งเคร อเซ นทร ล ต อไป Figure 4: Shareholders structure Pre and Post Merger 5 Officemate PCL 1.2 โครงสร างรายได หล กแบ งเป น 2 ส วน ค อจาก Office Mate และ B2S หล งจากการควบรวมก จการส งผลให ภาพรวมของโครงสร างรายได แบ งออกเป น 2 ส วน ค อ 1. Office Mate (ค ดเป นส ดส วนรายได 60% ของรายได รวมท งหมด) ซ งรวมรายได ท เก ยวข องก บ ธ รก จจ ดจ าหน ายเคร องเข ยนและอ ปกรณ ส าน กงานท งหมด ผ านท งช องทาง Catalog, Call Center, ระบบ E-procurement,Online ผ านเว บไซต และหน า ร าน Office Mate ซ งป จจ บ นม อย 48 สาขา (ร าน Office Depot เด มก อนควบรวมก จการ) ซ ง ถ าแบ งส ดส วนรายได ตามผล ตภ ณฑ จะพบว า เป น เคร องเข ยนและอ ปกรณ ส าน กงาน 45%, เคร องใช ไฟฟ าส าน กงาน 45% และ เฟอร น เจอร และอ นๆ อ ก 10% 2. B2S (ค ดเป นส ดส วนรายได 40% ของรายได รวมท งหมด) ซ งเป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าท เก ยวก บสาระความร และความบ นเท ง ผ านหน าร าน B2S ซ งป จจ บ นม ท งส น 85 สาขา หาก แบ งส ดส วนรายได ตามผล ตภ ณฑ จะพบว า เป น เคร องเข ยน 50%, หน งส อและการเร ยนร 30% และ Lifestyle & Entertainment 20% Figure 5: Sales Structures Figure 6: OFM Sale by Product Figure 7: B2S Sale by Product Figure 8: Office Mate Store Figure 9: B2S Stores 6 1.3 OfficeMate ม ช องทางการจ ดจ าหน ายท หลากหลาย จ บกล มท งล กค า รายย อยและองค กร ธ รก จ Office Mate : เป นธ รก จจ ดจ าหน ายอ ปกรณ ส าน กงาน ด วยช องทางการจ ดจ าหน ายท หลาย หลาย ได แก 1. ร านค าภายใต ช อ ออฟฟ ศเมท ซ ง ณ ส นป 2013 ม ท งส น 49 สาขา แบ งเป นสาขาใน กร งเทพและปร มณฑล 33 สาขา และ ต างจ งหว ด 16 สาขา โดยพ นท ร านเฉล ยต อสาขาราว 1,000 ตร.ม. และม แผนท จะขยายป ละ 8-10 สาขา ให ครบ 100 สาขา 2. ขายผ านเว บไซต เน นให บร การกล มล กค าองค กร บร ษ ทห างร าน (B2B) 3. การซ อผ านระบบ e-procurement การจ ดซ อผ านระบบอ เล กทรอน กส ท ออกแบบตามความ ต องการของล กค าเฉพาะองค กร โดยเช อมต อระบบการจ ดซ อของล กค าเข าก บระบบการส งซ อ ส นค าของบร ษ ทอย างครบวงจร ซ งล กค าสามารถควบค มงบประมาณและจ าก ด ประเภทของ กล มส นค าท ต องการซ อได ตามต องการ 4. การซ อผ านระบบโทรศ พท (ม 2 ประเภท ค อ Call Center และ Fax Ordering) นอกจากน ย งน าเสนอการจ ดส งท เป นจ ดเด น ค อ ส งฟร เม อม การส งส นค าต งแต 499 บาทข น ไป และได ร บส นค า ภายใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x