การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ - PDF

Description
Technet การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ ค ม อเร มต นใช งาน ตรวจสอบอ เมล ต งค าไอโฟนหร อไอแพดของค ณเพ อส งและร บอ เมลจากบ ญช Office 365 ของค ณ ตรวจสอบปฏ ท นของค ณได ท กท ทราบเสมอว าค ณต องอย ท ใดด

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 21 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Technet การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ ค ม อเร มต นใช งาน ตรวจสอบอ เมล ต งค าไอโฟนหร อไอแพดของค ณเพ อส งและร บอ เมลจากบ ญช Office 365 ของค ณ ตรวจสอบปฏ ท นของค ณได ท กท ทราบเสมอว าค ณต องอย ท ใดด วยการซ งค รายการปฏ ท นก บไอโฟน หร อไอแพดของค ณ ซ งค ผ ต ดต อของค ณ เก บรายช อผ ต ดต อของค ณบนไอโฟนหร อไอแพดเพ อแบ งป นเอกสาร ส งอ เมล หร อกำาหนด เวลาการประช มก บเพ อนร วมงานได อย างง ายดายข น เข าถ งสม ดบ นท ก OneNote ของท ม งานของค ณ เข าถ งสม ดบ นท ก OneNote ท เก บอย บนไซต ท มของ SharePoint หร อไซต OneDrive for Business ของค ณได อย างง ายดายโดยใช แอป OneNote สำาหร บไอโฟนหร อไอแพด เข าร วมการประช มแบบพบหน าก น ใช แอป Lync เพ อเข าร วมประช ม ใช การร บส ง ข อความแบบท นท หร อสนทนาผ านทางว ด โอก บ เพ อนร วมงานและคงการเช อมต อไว แม ในขณะท ค ณไม ได อย ในสำาน กงาน ทำ งานร วมก นก บท มของค ณ เข าถ งไซต ท มของค ณ แล วแบ งป นหร อแก ไข ไฟล ท เก บอย ในไซต น น ทำ งานก บเอกสารของค ณ ใช แอป OneDrive for Business เพ อทำางาน หร อแบ งป นเอกสารต างๆ ในไซต OneDrive for Business ของค ณ ด และแก ไขเอกสารของค ณในระหว างเด นทาง ใช แอป Office Mobile เพ อด และแก ไขเอกสารจากไอโฟน ของค ณได โดยตรง ใช อ เมล เม อค ณต งค าบ ญช อ เมล Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณแล ว อ เมลของค ณจะทำางานเหม อนก บบ ญช อ เมลอ นๆ บน อ ปกรณ ของค ณ ต อไปน ค อส งท ค ณสามารถทำาได เม อต องการตรวจสอบอ เมล ท หน าจอหล ก ให แตะ Mail เม อต องการส งอ เมล - แตะ Edit เพ มผ ร บ เข ยนอ เมลของค ณ แล วแตะ Send เม อต องการตอบกล บอ เมล - แตะ Reply เม อดำาเน นการเสร จแล ว ให แตะ Send เม อต องการตรวจสอบโฟลเดอร อ นๆ - แตะ Folders เล อกโฟลเดอร ท ค ณต องการด เม อต องการด บ ญช อ เมลท งหมดในอ ปกรณ ของค ณ - แตะ Mail (ถ าแตะแล ว โปรแกรมพาค ณไปย งกล องขาเข าของค ณ ให แตะท ช อของบ ญช ท ม มบนซ าย) ท น ค ณสามารถด บ ญช ท งหมดบน อ ปกรณ ของค ณได นอกจากน ค ณย งสามารถด โฟลเดอร อ นๆ จาก บ ญช ต างๆ ก นได ในส วน Account ให แตะบ ญช ท ม โฟลเดอร ท ค ณ ต องการด แตะท บ ญช Office 365 เพ อด โฟลเดอร อ นๆ ของบ ญช น น จ ดการปฏ ท นของค ณ ปฏ ท นของค ณจะช วยให ค ณสร างและต ดตามการน ดหมายและ การประช มได เม อต องการด รายการปฏ ท น แตะท แอป Calendar เม อต องการสร างการประช มใหม หร อก จกรรมใหม 1. แตะท แอป Calendar แล วเล อกเวลาและรายละเอ ยดอ นๆ สำาหร บการน ดหมายของค ณ 2. บนหน าจอ Add Event ให แตะ Calendar แล วเล อกปฏ ท น Office 365 ของค ณ เม อดำาเน นการเร ยบร อยแล ว ให แตะ Done จ ดการผ ต ดต อของค ณ เพ ม แก ไข หร อลบรายช อผ ต ดต อจากบ ญช Office 365 ของค ณ เม อต องการเพ มรายช อผ ต ดต อ 1. จากหน าจอเร มต น ให แตะ Phone Contacts 2. แตะ New แล วพ มพ ข อม ลรายช อผ ต ดต อ เม อค ณใส พ มพ ข อม ลเสร จแล ว ให แตะ Done เม อต องการแก ไขหร อลบผ ต ดต อ 1. แตะช อผ ต ดต อ แล วแตะ Edit 2. ปร บเปล ยนข อม ลแล วแตะ Done ถ าค ณกำาล งลบผ ต ดต อ ให ป ดน ว ลงแล วแตะ Delete Contact ทำางานร วมก นและทำางานก บเอกสารบน OneDrive for Business หร อไซต ท มของ SharePoint ไซต ท มของ SharePoint เป นสถานท ท ท มของค ณใช ต ดต อส อสาร แบ งป นเอกสาร และทำาโปรเจ คร วมก น ส วน OneDrive for Business เป นไซต ส วนต วท ค ณใช เก บไฟล ท ค ณสามารถด ได คนเด ยว แต ก สามารถแบ งป นก บเพ อนร วมงานได อย างง ายดาย ค ณสามารถเข าถ งเอกสารจากของไซต เหล าน นท งหมดได ใน Office Mobile แต ถ าค ณต องการเข าไปในไซต ก สามารถทำาได ผ านเบราว เซอร Safari บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ เม อต องการเป ด OneDrive for Business หร อไซต ท มของ SharePoint 1. เป ด Safari 2. พ มพ URL สำาหร บไซต ของค ณในแถบท อย ของเบราว เซอร ต วอย างเช น https://contoso-my.sharepoint.com/personal/ yourusername _contoso_ onmicrosoft_com ซ งน จะเป นล กษณะหน าตา URL สำาหร บไซต ส วนต วแบบเด ยวก บไซต OneDrive for Business สำาหร บไซต ท มน น URL ของค ณอาจม ล กษณะคล ายคล งก บล งก น https://contoso.sharepoint.com/sites/contoso (แทนท คำาว า contoso ใน URL ด วยช อโดเมนขององค กรของค ณ) หมายเหต : ถ าค ณไม แน ใจในว า URL ของไซต ค ออะไร ให ค นหาจากเบราว เซอร ของคอมพ วเตอร ของค ณ แล วจด URL ในหน าต างท อย หร อส งอ เมลถ งต วค ณเองเพ อให สามารถค ดลอกแล ววางได 3. เม อหน าจอลงช อเข าส ระบบ Microsoft Office 365 ปรากฏข น ให พ มพ ช อผ ใช และรห สผ านของค ณ แล วแตะ Sign In ถ าไซต เป ดในม มมองแบบม อถ อแต ค ณต องการม มมองแบบพ ซ ให แตะ Settings Switch to PC View เม อต องการสล บ กล บไปท ม มมองแบบม อถ อ ให แตะ Settings Mobile View 4. ถ าค ณอย ในม มมองแบบม อถ อ ให แตะ Settings Site contents เพ อด รายการของเน อหาท งหมด เช น ไลบราร เอกสาร หร อไลบราร รายการบนไซต ม มมองแบบม อถ อ ม มมองคอมพ วเตอร เคล ดล บ ค ณสามารถท องไปมาระหว างไซต OneDrive for Business หร อไซต ท มอ นๆ ท ค ณกำาล งต ดตามได อย างง ายดายด วยการแตะ OneDrive หร อ Sites จากส วนห วของการนำาทางในม มมองแบบพ ซ ใช แอปไอโฟนและไอแพด ต ดต งแอปไอโฟนหร อไอแพดท ถ กออกแบบมาเพ อทำางานก บ Office 365 ด งน น ค ณจ งสามารถทำางานร วมก นก บเพ อนร วมงาน และทำางานได อย างต อเน องในระหว างเด นทาง สำาหร บข อม ลเก ยวก บว ธ การลงช อเข าใช แอปเหล าน เป นคร งแรก ให ด ท Quick Start Guide Set up Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ: Lync 2013 สำาหร บไอโฟน หร อ Lync 2013 สำาหร บไอแพด OneDrive for Business สำาหร บสมาช กของ Office 365 OneNote สำาหร บไอโฟน หร อ OneNote สำาหร บไอแพด Office Mobile สำาหร บสมาช กของ Office 365 (สำาหร บผ ใช ไอโฟน) ใช แอป Lync 2013 ถ าองค กรของค ณใช Lync ค ณสามารถใช แอป Microsoft Lync 2013 สำาหร บไอโฟนหร อไอแพดของค ณเพ อใช ส อสารถ งก นได ในระหว างเด นทาง ต งค าสถานะของค ณหร อลงช อออกจากระบบ เม อต องการเปล ยนสถานะของค ณ จากหน าจอ My Info ให แตะท สถานะ ของค ณ จากน นให เล อกสถานะของค ณหร อแตะ Sign out ค นหาผ ต ดต อ จากหน าจอ Contacts ให แตะ Search เร มพ มพ ช อ บ คคลในช องค นหา ผลการค นหาจะปรากฏท ด านล าง ของกล อง ส งข อความแบบท นท เม อค ณพบคนท ค ณกำาล งมองหาแล ว ให แตะท ช อของพวกเขาแล วแตะท ไอคอน IM พ มพ ข อความของค ณแล วแตะท ไอคอน Send หมายเหต : เม อต องการส ง IM ขณะท ค ณกำาล งสนทนาผ านว ด โอ ให แตะ ท ไอคอน IM พ มพ ข อความของค ณ แล วแตะท ไอคอน Send เพ มเส ยงใน IM เม อค ณอย ใน IM แล วต องการจะโทรต ดต อก บอ กฝ าย ให แตะท ไอคอน Phone แล วเล อกหมายเลขท ค ณต องการโทร เข าร วมการประช มของ Lync เข าร วมการประช มของ Lync จากแท บ Meetings เล อกการประช มท ค ณ ต องการเข าร วม แล วแตะ Join Meeting ใช OneDrive for Business สำาหร บสมาช กแอป Office 365 เม อค ณลงช อเข าใช งานแล ว แอป OneDrive for Business จะนำาค ณตรงไปย งไฟล และโฟลเดอร เพ อให ค ณสามารถเร มด และ ทำางานก บไฟล ของค ณได ท นท ด ไฟล ใน OneDrive for Business ของค ณ แตะท รายการใดๆ เพ อเป ดข นมา ถ าไฟล น นสามารถด แบบออฟไลน ได ป มดาวน โหลด จะปรากฏข น ม ต วเล อกอย 3 ต วเล อกสำาหร บการด ไฟล ของค ณ ท ด านล างของหน าจอ OneDrive for Business ให ทำาตามว ธ ใดๆ ด งต อไปน แตะ Files เพ อแสดงไฟล ท งหมดใน OneDrive for Business แตะ Recent เพ อแสดงไฟล ใน OneDrive for Business ท ค ณเป ด คร งล าส ด แตะ Offline เพ อแสดงไฟล ท ค ณเล อกให สามารถด ได เม อค ณไม ได เช อมต อก บเคร อข าย ด ไฟล เม อค ณออฟไลน ดาวน โหลดไฟล ใน OneDrive for Business ไปย งไอโฟนหร อไอแพดของ ค ณเพ อให สามารถด ได ในขณะท ค ณไม ได เช อมต อก บเคร อข าย 1. แตะไฟล ท ค ณต องการดาวน โหลดเพ อเป ดข นมา 2. แตะป มดาวน โหลด 3. ไฟล จะปรากฏข นมาในรายการเม อค ณแตะ Offline หมายเหต : ไฟล ในเวอร ช นออฟไลน เป นเพ ยงสำาเนาท ถ กดาวน โหลดมาเท าน น ถ าค ณแก ไขไฟล น การปร บปร งจะไม ตรงก น ก บเวอร ช นท ถ กเก บไว ใน OneDrive for Business แบ งป นไฟล 1. แตะไฟล ท ค ณต องการแบ งป น 2. เม อไฟล เป ดข นมาได แล ว ให แตะป ม Share ใน OneDrive for Business ถ าค ณกำาล งแบ งป นก นอย ค ณจะเห นราย ช อของคนท ใช ไฟล ร วมก น หร อไม ค ณก จะเห นข อความแจ งว า รายการน ไม ได ใช ร วมก น 3. แตะ Add บนของหน าจอแบ งป น 4. บนหน าจอ Add People ให แตะกล อง Share With แล วใส ท อย อ เมล ของคนท ค ณต องการแบ งป นไฟล ด วย หร อแตะ Add แล วเล อก ช อจากรายช อผ ต ดต อของค ณ ทำาซ ำาข นตอนน สำาหร บแต ละคนท ค ณ ต องการแบ งป นไฟล ด วย 5. ต งค าส ทธ ในการแบ งป นสำาหร บคนท ค ณกำาล งเช ญชวนให มาร วม แบ งป นไฟล ค าเร มต นท ถ กกำาหนดไว ค อ ให ม การแก ไขผ ร บได ค ณสามารถเปล ยนส ทธ การแบ งป นได ตามท ค ณต องการ 6. แตะ Add เปล ยนแปลงส ทธ การแบ งป น 1. แตะไฟล ท ค ณต องการเปล ยนส ทธ การแบ งป น 2. เม อแฟ มเป ดข นมาแล ว ให แตะป ม Share ของ OneDrive for Business 3. แตะช อของคนท ค ณต องการเปล ยนส ทธ ท ม อย 4. แตะการต งค าส ทธ ท ค ณต องการ ใช แอป OneNote ซ งค สม ดบ นท กของ Office 365 ถ าค ณม สม ดบ นท กท ค ณใช เป นประจำาบนไซต Office 365 SharePoint ค ณสามารถซ งค สม ดบ นท กเหล าน นก บไอโฟนหร อ ไอแพดของค ณได ด วยการเพ มบ ญช Office 365 หล งจากท ค ณได ลงช อเข าใช โดยใช บ ญช ของไมโครซอฟท แล ว ค ณควร ตรวจสอบให แน ใจว าสม ดบ นท กท ค ณต องการเป ดน นเป นสม ดบ นท กเด ยวก นก บท ค ณเคยด ล าส ดจากคอมพ วเตอร หร อ อ ปกรณ อ นของค ณ เน องจากสม ดบ นท กท ค ณไม ได เป ดด เป นเวลานานจะไม ซ งค ก นในขณะท ค ณลงช อเข าใช งาน 1. ถ าค ณม สม ดบ นท กท เป ดอย ให แตะ Notebooks 2. แตะ Settings 3. แตะ Accounts Add a Service Office 365 SharePoint 4. พ มพ ท อย อ เมลและรห สผ านของค ณ แล วแตะ Sign In เพ อเพ มบ ญช Office 365 ของค ณ 5. ป ด OneNote Setting 6. บนหน าจอ Notebooks ให แตะ More Notebooks ขณะน สม ด บ นท กของค ณจะปรากฏข นท ด านล างของ Recent การทำางานแบบออฟไลน ซ งค สม ดบ นท กของค ณก บ OneDrive for Business ก อนเป นอ นด บแรก แล วหล งจากน น OneNote จะซ งค การเปล ยนแปลง ของค ณโดยอ ตโนม ต ในขณะท ค ณทำางาน ถ าเม อใดก ตามท การเช อมต ออ นเทอร เน ตของค ณหย ดชะง กไปหร อม การป ดการทำ างาน ลง การเปล ยนแปลงท ค างอย จะซ งค ก นอ กคร งในท นท ท ค ณกล บมาออนไลน อ กคร ง การแบ งป นบ นท ก ค ณสามารถส งอ เมลเพจส วนต วหร อแบ งป นสม ดบ นท กได เม อต องการส งอ เมลเพจ 1. เป ดเพจท ค ณต องการส ง แล วแตะล กศรท ม มบนขวา 2. แตะ Page ส งล งก เพ อไปย งสม ดบ นท ก 1. แตะ Notebooks 2. แตะล กศรท อย ด า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x