สาขาว ทยาการระบาด คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น MPH Programme in Epidemiology, Faculty of Public Health, KhonKaen University. - PDF

Description
696 KKU Res. J. 2014; 19(5) KKU Res. J. 2014; 19(5): http : //resjournal.kku.ac.th การประเม นความเส ยงทางการยศาสตร ในพน กงานสำาน กงาน มหาว ทยาล ย Ergonomic Risk Assessment in University Office

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 45 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
696 KKU Res. J. 2014; 19(5) KKU Res. J. 2014; 19(5): http : //resjournal.kku.ac.th การประเม นความเส ยงทางการยศาสตร ในพน กงานสำาน กงาน มหาว ทยาล ย Ergonomic Risk Assessment in University Office Workers เมธ น คร ส นธ 1, ส น สา ชายเกล ยง 2,* MaytineeKrusun 1, Sunisa Chaiklieng 2,* 1 สาขาว ทยาการระบาด คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น MPH Programme in Epidemiology, Faculty of Public Health, KhonKaen University. 2 ภาคว ชาว ทยาศาสตร อนาม ยส งแวดล อม คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, KhonKaen University. *Corresponding author: บทค ดย อ การศ กษาเช งภาคต ดขวางน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความเส ยงด านการยศาสตร ของพน กงานสำาน กงาน มหาว ทยาล ยแห งหน งในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จำานวน 231 คน ท ใช คอมพ วเตอร แบบต งโต ะในการทำางาน มากกว า 4 ช วโมงต อว น เก บข อม ลโดยใช แบบส มภาษณ แบบม โครงสร างและแบบประเม นความเส ยงด านการยศาสตร โดยใช เทคน ค Rapid Office Strain Assessment (ROSA) พน กงานม ความเส ยงทางการยศาสตร การทำางานในระด บ ท ส ง ร อยละ รองลงมาค อระด บปานกลางร อยละ และระด บส งมากร อยละ ตามลำาด บ แสงสว าง ในการทำางานก บคอมพ วเตอร ไม ผ านมาตรฐาน ร อยละ ผลการว จ ยน พบว าจากการใช แบบประเม นมาตรฐาน ROSA พบความเส ยงทางการยศาสตร จากการทำางานก บคอมพ วเตอร ของส วนใหญ ในพน กงานกล มน พบอย ในระด บ ส ง จ งเสนอแนะให ม การปร บปร งท งด านพฤต กรรมและออกแบบสถาน งานของพน กงานให เหมาะสมตามหล ก การยศาสตร เพ อป องก นป ญหาโรคทางระบบโครงร างและกล ามเน อต อไป ABSTRACT This cross-sectional descriptive study was conducted to assess the ergonomic risks among 231 office staffs at a university in the northeast region of Thailand. All of the staffs used desktop computers for more than 4 hours per day during the working time. Data were collected by using a structured interview questionnaire and the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) technique. The results of this study showed that the ergonomic risks were at high level in the majority of the office staffs (66.23%), the risks were moderate in 19.48%, and the risks were very high in 13.85%. Light intensities in the work areas were below standard for 99.13% of the workstations. By using the ROSA, this study showed that most of the computer users were exposed to the high level of the ergonomic risks correlation with their working postures and their work environments. For the prevention of KKU Res. J. 2014; 19(5) 697 musculoskeletal disorders (MSDs), the personal working behaviors and the design of the workstations should be improved based on the ergonomic principles. คำ สำ ค ญ: การยศาสตร การประเม นความเส ยง พน กงานสำาน กงานผ ใช คอมพ วเตอร Keywords: Ergonomic, Risk Assessment, Office Workers, Rapid office strain assessment(rosa), computer user 1. บทนำ ในกล มพน กงานสำาน กงานหร อผ ท ใช คอมพ วเตอร ในการทำางานเป นหล ก ม กม ป ญหาส ขภาพ เก ยวก บความผ ดปกต ของระบบโครงร างและกล ามเน อ (Musculoskeletal disorders: MSDs) ซ งจากการศ กษาท ผ านมาพบว าพน กงานสำาน กงานในประเทศไทยม ความ ช กในรอบ 1 ป ของอาการ MSDs ท ส วนคอ ร อยละ หล งส วนล าง ร อยละ หล งส วนบน ร อยละ ข อม อ/ ม อ ร อยละ ไหล ร อยละ (1) และการ ศ กษาในมหาว ทยาล ยขอนแก นพบว าความช กของอาการ ปวดไหล ในรอบ 1 เด อนของบ คลากรสำาน กงานม ร อยละ (2) การทำางานสำาน กงานน นม ล กษณะงานท อย ในอ ร ยาบถเด มๆเป นเวลานานหลายช วโมง รวมท งการ เคล อนไหวและม สภาพแวดล อมการทำางานท ไม เหมาะ สมอ นเป นสาเหต สำาค ญทำาให เก ดความเส ยงต ออาการ ปวดคอ ไหล และหล งส วนล างตามมาได (3-5) จากการศ กษาว จ ยเพ อการประเม นความเส ยง ทางการยศาสตร ท เป นสาเหต หน งของการเก ด MSDs (6) ม การค ดค นและเสนอการใช ว ธ ต างๆในการประเม น ความเส ยงไว หลายร ปแบบซ งจ ดเป นประเภทหล กๆได 3 แบบ ค อ 1) Observational methods โดยใช ผ ส งเกตการณ 2) Self-reports จากการรายงานโดยอาจมาจากการ ส มภาษณ 3) Direct measurements โดยการใช เคร องม อ ท จำาเพาะในการว ด (7) โดยได นำาร ปแบบท 1 ไปใช ในงาน ว จ ยกล มต างๆของพน กงานเช น การประเม นความเส ยง ทางการยศาสตร ในพน กงานสำาน กงานท ใช คอมพ วเตอร โดยใช Rapid Office Strain Assessment (ROSA) (8) การประเม นความเส ยงทางการยศาสตร ของแรงงานนอก ระบบในกล มคนงานทำาไม กวาด โดยใช Rapid Upper Limb Assessment (RULA) (9) ม การพ ฒนาร ปแบบการ ประเม นท าทางการทำางานท ม ความเส ยงทางการยศาสตร ในรอบการทำางาน (Cyclical jobs) โดยการใช Ergonomic checklist (10) และม การนำา Observational methodsและ Self-reports มาใช ร วมก นในหม พน กงานสำาน กงานใน มหาว ทยาล ย ท พบรายงานว าสาเหต มาจากการน งอย ใน ท าเด มเป นเวลานาน (ร อยละ 73.30) และการนำาร ปแบบ Direct measurements มาใช ประเม น พบว าสถานท ทำางาน ม ความส งท ไม เหมาะสมก บส ดส วนพน กงาน (ร อยละ 75.60) (11) จากการศ กษาท ผ านมาม การประเม นความเส ยง ทางการยศาสตร ในพน กงานสำาน กงานท ใช คอมพ วเตอร ในการทำางานในต างประเทศ ม การศ กษาป จจ ยเส ยงท ส มพ นธ ต ออาการปวดไหล ในพน กงานมหาว ทยาล ย ขอนแก น แต ย งไม ม การศ กษาโดยใช ร ปแบบการประเม น ความเส ยงด านการยศาสตร ในพน กงานสำาน กงาน มหาว ทยาล ยด งน นผ ว จ ยจ งม ความสนใจในการประเม น ความเส ยงด านการยศาสตร ของพน กงานสำาน กงานใน มหาว ทยาล ยขอนแก นโดยใช เทคน ค ROSA เพ อทราบ ข อม ลความเส ยงท สามารถเป นแนวทางในการเฝ าระว ง และป องก นต อไป 2. ว ธ การว จ ย การว จ ยคร งน เป นการศ กษาเช งภาคต ดขวาง (Cross-sectional study) เพ อประเม นความเส ยงทางการ ยศาสตร ของพน กงานสำาน กงานในมหาว ทยาล ย โดยใช กล มต วอย างในมหาว ทยาล ยขอนแก น พน กงานปฏ บ ต งานระหว างเด อน พฤศจ กายน พ.ศ ก มภาพ นธ พ.ศ และใช คอมพ วเตอร แบบต งโต ะ (Desktop 698 KKU Res. J. 2014; 19(5) computer) มากกว า 4 ช วโมงต อว น ในการทำางาน ซ งม จำานวนประชากรท งส น1602 คน โดยใช ส ตรการคำานวณ ขนาดต วอย าง เพ อประมาณค าส ดส วนของประชากร กรณ ทราบขนาดประชากร (12) ได ขนาดต วอย างจำานวน 231 คน และทำาการส มต วอย างแบบง าย (Simple random sampling) 2.1 เคร องม อท ใช ในการศ กษา 1) แบบสอบถามแบบม โครงสร างเพ อ ทราบข อม ลล กษณะส วนบ คคลของพน กงาน 2) แบบประเม นความเส ยงทางการยศาสตร Rapid Office Strain Assessment (ROSA) ซ งประย กต จากแบบประเม นมาตรฐานสำาหร บงาน สำาน กงานในผ ใช คอมพ วเตอร ของ Sonne et al. (8) ท ได ร บการออกแบบเพ อให สามารถประเม นระด บความ เส ยงท เก ยวข องก บการทำางานของคอมพ วเตอร ซ งได ร บการพ ส จน แล วว าเป นว ธ ท ม ประส ทธ ภาพและเช อ ถ อได สำาหร บการระบ ป จจ ยเส ยงในการใช คอมพ วเตอร ท เก ยวข องก บความร ส กไม สบายของร างกาย โดยผล คะแนนส ดท ายของ ROSA ม ค า High inter และ Intra-observer reliability (ICCs) ค อ 0.88 and 0.91 ตามลำาด บ (8) ผ ว จ ยนำาเสนอเคร องม อน เป นภาษาไทยและปร บให เหมาะ สมก บพน กงานสำาน กงานมหาว ทยาล ยขอนแก นโดยได ร บการตรวจสอบความตรงของเน อหาโดยผ ทรงค ณว ฒ ท เป นผ เช ยวชาญด านการยศาสตร แล ว ม เกณฑ การต ดส น คะแนนในแต ละห วข อตามมาตรฐานของ ROSA ด งราย ละเอ ยดในเอกสารแนบท าย ม หล กการให คะแนนท มา จากการส งเกตองค ประกอบของท าทาง ระยะเวลาในการ ทำางานของพน กงานและสภาพแวดล อมในการทำางาน โดยพ จารณาจากเก าอ คอมพ วเตอร โทรศ พท เมาส และ แป นพ มพ ม เกณฑ การแบ งระด บคะแนนของผลคะแนน ส ดท ายของ ROSA เพ อทำาการว เคราะห ความความเส ยง และจ ดลำาด บความเส ยงของพน กงานสำาน กงานออกเป น ระด บความเส ยง ต า ปานกลาง ส ง และส งมากด งน ระด บความเส ยงต าม ผลของคะแนนต งแต 1-2 ระด บความเส ยงปานกลาง ม ผลของคะแนน ต งแต 3-4 ระด บความเส ยงส งม ผลของคะแนนต งแต 5-7 ระด บความเส ยงส งมาก ซ งม ผลของคะแนน ต งแต 8-10 ผลสร ปค อกรณ คะแนนส ดท ายของ ROSA ม ค ามากกว า 5 จะถ อว าเป นความเส ยงส งข นไป สถานท ทำางานน นควรม การดำาเน นการปร บปร งและประเม น ทางการยศาสตร เช งล กต อไป และกรณ ท เส ยงมากต องม การปร บปร งโดยเร งด วน 3) ตรวจว ดความเข มแสงโดยใช Lux meter (ร น Digicon LX-70) บร เวณโต ะทำางานและบร เวณ คอมพ วเตอร 2.2 การเก บข อม ล ดำาเน นการประเม นความเส ยงทางการยศาสตร ของกล มต วอย างซ งเก บข อม ลโดยใช ROSA โดยส งเกต ท าทางการทำางานก บคอมพ วเตอร ของอาสาสม คร ระหว างทำางานและสภาพแวดล อมในการทำางานใน สำาน กงาน ข อม ลท ประเม นได แก ท าทางการทำางานของ พน กงาน ระยะเวลาในการทำางาน ความส งของเก าอ ท วางพ กแขน ตำาแหน งของหน าจอคอมพ วเตอร แป น พ มพ เมาส โทรศ พท และสภาพแวดล อมในบร เวณท ทำางาน ใช แบบสอบถามแบบม โครงสร างเพ อใช ในการ เก บข อม ลท วไป และข อม ลในการทำางานเพ อประกอบผล การว เคราะห ข อม ลท จ ดเก บ เช น อาย เพศ อาย งาน BMI ความยาวรอบเอว การออกกำาล งกาย ระยะเวลาท ทำางาน ก บคอมพ วเตอร การย ดเหย ยดกล ามเน อ 2.3 การว เคราะห ข อม ล ว เคราะห ด วยโปรแกรมสำาเร จร ป STATA Version 10.1 แสดงจำานวนและค าร อยละเพ ออธ บายข อม ล ท วไปและข อม ลล กษณะในการทำางาน ความเข มแสง ล กษณะการทำางานและระด บความเส ยงทางการยศาสตร ของพน กงานสำาน กงานมหาว ทยาล ยขอนแก น 3. ผลการว จ ยและอภ ปราย 3.1 ผลการว จ ย ส วนท 1 ข อม ลท วไป พน กงานสำาน กงานมหาว ทยาล ยขอนแก น จำานวน 231 คน ส วนใหญ เป นเพศหญ ง จำานวน 176 ราย KKU Res. J. 2014; 19(5) หร อร อยละ เป นเพศชาย จำานวน 55 รายหร อร อย ละ ส วนใหญ เป นกล มอาย ป จำานวน 75 ราย หร อร อยละ 32.47รองลงมาค อ กล มอาย น อยกว าหร อ เท าก บ 30 ป จำานวน 74 ราย หร อร อยละ BMI ตาม มาตรฐานเอเช ย ช วง หร อระด บปกต จำานวน 113 ราย หร อร อยละ รองลงมาค อ ช วง หร ออ วนระด บ 2 จำานวน 44 ราย หร อร อยละ ความยาวรอบเอวของเพศหญ งท อย ในเกณฑ อ วน จำานวน 75 ราย หร อร อยละ สำาหร บเพศชายท อย ในเกณฑ อ วน จำานวน 15 ราย หร อร อยละ ไม ออกกำาล งกาย จำานวน 171 ราย หร อร อยละ ออกกำาล งกายร อยละ ส วนท 2 ข อม ลการทำ งาน พน กงานม อาย งานน อยกว า 10 ป จำานวน 136 ราย หร อร อยละ รองลงมาค อ อาย งาน ป จำานวน 40 ราย หร อร อยละ ล กษณะการทำางาน ส วนใหญ ใช เวลาในการทำางานก บคอมพ วเตอร เป นเวลา 4-8 ช วโมง จำานวน 209 ราย หร อร อยละ รองลงมา ค อทำางานก บคอมพ วเตอร มากกว าหร อเท าก บ 9 ช วโมง จำานวน 22 ราย หร อร อยละ 9.52 ม การย ดเหย ยดกล าม เน อระหว างทำางานจำานวน 150 ราย หร อร อยละ ทำางานล วงเวลาจำานวน 126 หร อร อยละ ส วนท 3 การประเม นล กษณะการทำ งานของ พน กงานสำ น กงานมหาว ทยาล ย ล กษณะการทำางานของพน กงานสำาน กงานใน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x