Конспекти уроків 8 клас - PDF

Description
БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ Людмила Кондратова мистецтво Конспекти уроків 8 клас Посібник для вчителя До підручника Л.Г. Кондратової Навчальна книга Богдан Тернопіль УДК : 7 ББК К 55 Серію «Бібліотека

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 207 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ Людмила Кондратова мистецтво Конспекти уроків 8 клас Посібник для вчителя До підручника Л.Г. Кондратової Навчальна книга Богдан Тернопіль УДК : 7 ББК К 55 Серію «Бібліотека вчителя» засновано 2007 р. Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін в КНЗ Кор «Академія неперервної освіти» С.В. Ковальова; вчитель музичного мистецтва ЗОШ 1 м. Мелітополя Запорізької області Н.П. Мілюкова Кондратова Л.Г. К 55 : конспекти уроків : 8 кл. : до підруч. Л.Г. Кондратової / Л.Г. Кондратова. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, с. (Серія «Бібліотека вчителя»). ISBN (серія) ISBN У посібнику вміщено розробки уроків з мистецтва для 8 класу, зміст яких відповідає новій навчальній програмі Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів і підручнику «. 8 клас» (автор Кондратова Л.Г.). Поданий матеріал містить календарно-тематичні та поуро чні плани, а також додаток зі словником мистецьких термінів, стислим викладом теорії мистецтва та методичними рекомендаціями. Для вчителів, студентів, викладачів. УДК : 7 ББК Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва. УВАГА! Завантажуйте безкоштовний інтерактивний додаток, використовуючи детальну інструкцію, за посиланням: bohdan-digital.com/ Штрих-код інтерактивного додатку Технічна підтримка: (0352) , ; ISBN (серія) ISBN Кондратова Л.Г., 2016 Навчальна книга Богдан, 2016 Вступ Методичний посібник розраховано для вчителів інтегрованого курсу, що викладають предмет у 8 класі загальноосвітньої школи. До змісту посібника входять методичні рекомендації для вчителя, календарно-тематичні та поурочні плани, а також додатки. Даний методичний посібник розроблено відповідно до вимог нової програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Масол Л.М., Коваленко О.Я.; Сотська Г.І.; Кузьменко Г.В.; Марчук Ж.С.; Константинова О.В.; Паньків Л.І.; Гринчук І.П.; Новікова Н.В.; Овіннікова Н.І., 2012 р.) та вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2012 р.). Інтегрований курс є органічним продовженням вивчення різних видів мистецтва, історії розвитку мистецтва у світовій та вітчизняній культурній спадщині й оснований на теорії інтеграції мистецтв, яку розпочато в початковій школі (1-4 класи) і продовжено в основній (5-7 класи) на предметах «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8 класі учні опановують стилі та напрями мистецтва, які історично склалися впродовж різних епох, а пріоритетними стають такі види діяльності, як інтерпретація художніх творів у культурологічному контексті, виконання індивідуальних і колективних проектів, виконання практичних завдань, засвоєння теорії мистецтва й характерних ознак стилів і напрямів, що виражені засобами архітектури, скульптури, живопису, книжкової графіки, музичного та театрального мистецтва, видів декоративно-прикладного мистецтва тощо. В учнів водночас поглиблюються знання з термінології, зокрема з мистецтвознавчої і культурологічної пропедевтики. Органічним доповненням вивчення стилів мистецтва в культурі минулого є опанування учнями модних тенденцій різних епох, а саме мистецтва моделювання одягу, дизайну зачісок, головних уборів і взуття, історії розвитку парфумів, тенденцій проведення дозвілля тощо. Метою навчання мистецтва у 8 класі загальноосвітньої школи є особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, виховання у них ціннісно-світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби в художньо-творчому самовираженні та естетичному самовдосконаленні. Мета навчання досягається шляхом реалізації наступних завдань: виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів; формування системи художніх знань і вмінь, що відображає видову специфіку і взаємодію мистецтва; розвиток сприймання, розуміння, інтерпретації й оцінювання творів мистецтва та художніх явищ; стимулювання діалогу, спілкування учнів у царині мистецтва; розвиток художніх здібностей, критичного мислення; стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження; формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у соціокультурному житті. Навчання мистецтва ґрунтується на таких принципах: наступності між початковою, основною і старшою школою; поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів змісту освіти; інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів; креативності (пріоритет творчої самореалізації); варіативності змісту, методів, технологій; діалогічності; полікультурності й толерантності. За вимогами програми викладання інтегрованого курсу передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу художнього матеріалу. Він має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та співу, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні та ігрові завдання для учнів, враховуючи мету уроку та програмні вимоги, дбаючи про цілісну драматургію уроку. На уроках мистецтва, окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати міжпредметні зв язки з іншими освітніми галузями: «Мова і література», «Суспільствознавство», «Технологія», «Здоров я і фізична культура» та ін. Але головне завдання вчителя створити захоплюючу емоційно піднесену атмосферу, щоб кожне заняття стало справжнім уроком мистецтва, що надихає учнів на творчість поза його межами в особистісній і соціокультурній діяльності. Години ж резервного часу 3 можуть використовуватися на розсуд вчителя, наприклад, на тематичне узагальнення матеріалу, відвідування музеїв, виставок, театрів тощо. Матеріал з мистецтва у восьмому класі подається за однією темою усього навчального року, що присвячена історії розвитку мистецтва у світовій та вітчизняній мистецькій спадщині минулого. Перший семестр за темою «Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс» (16 годин) розкриває сутність названих стилів та напрямів мистецтва, що історично склалися у культурі минулого (від мистецтва Стародавньої Греції та Стародавнього Риму до мистецтва доби Відродження в Італії, Північного Відродження). Другий семестр за темою «Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм» (19 годин) продовжує вивчення мистецької спадщини, що склалася у культурі минулого (від мистецтва ХVІІ століття до мистецтва ХХ століття). Особливістю навчального матеріалу є не тільки вивчення історії мистецтва в культурі минулого, яке орієнтовано на засвоєння зарубіжних мистецьких тенденцій, але й поєднання і співставлення досягнень зарубіжного мистецтва із вітчизняним українським мистецтвом у культурі минулого. Протягом навчального року учні вчаться розуміти особливості стилів і напрямів мистецтва, порівнювати вітчизняні мистецькі пам ятки минулого з шедеврами зарубіжного мистецтва. Школярі засвоюють також практичні навички у порівнянні творів різних видів мистецтва певного стилю чи напряму; працюють індивідуально, в парах, у малих групах (в команді) та у колективі (з усім класом) над виконанням практичних завдань різного ступеня складності за власним вибором (наприклад, створювати макети архітектурних споруд і виконувати живописні та графічні композиції в різних стилях тощо) та навчаються застосовувати набуті знання і вміння у художньо-творчій діяльності при виконанні проектів, а також поступово засвоюють спеціальну термінологію під час колективних обговорень явищ мистецтва. Методичний посібник містить теоретичні та практичні матеріали для проведення уроків курсу, а також для організації та проведення позаурочної виховної роботи з учнями 8 класів. 4 Витяг з програми для учнів 8 класів 8 клас. МИСТЕЦТВО У КУЛЬТУРІ МИНУЛОГО Зміст Стилі та напрями мистецтва Стилі та напрями мистецтва (продовження) Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Учень (учениця) знає і розуміє: особливості стилів і напрямів мистецтва (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс); вітчизняні архітектурні пам ятки стародавніх епох; уміє: порівнювати твори різних видів мистецтва певного стилю чи напряму (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс); створювати макети архітектурних споруд і виконувати живописні та графічні композиції в різних стилях; застосовує: набуті знання і вміння у художньо-творчій діяльності, при виконанні проектів; спеціальну термінологію під час колективних обговорень явищ мистецтва. Учень (учениця) знає і розуміє: особливості стилів і напрямів мистецтва (бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм); уміє: інтерпретувати та порівнювати твори мистецтва різних стилів і напрямів; виконувати ескізи, композиції, театралізації; застосовує: знання і вміння щодо стилів і напрямів мистецтва у художньо-творчій діяльності, при виконанні індивідуальних і групових проектів; спеціальну термінологію в процесі міжособистісного спілкування. Наприкінці 8-го класу учень (учениця) виявляє здатність: інтерпретувати зміст творів мистецтва різних видів і стилів відповідно до соціокультурного контексту; розробляти індивідуальні та колективні проекти з мистецтва різних епох; застосовувати зв язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності; висловлювати особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів, виявляти комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в групах, виконувати проекти з мистецтва; здійснювати самостійну пошукову діяльність щодо мистецтва різних стилів, використовувати музейні матеріали. 5 уроку Дата Календарно-тематичне планування уроків курсу у 8 класі (35 годин) Тема: «в культурі минулого» Тема уроку Новий матеріал для засвоєння Практичні завдання Твори для вивчення Домашнє завдання І розділ. Тема: «Стилі та напрями мистецтва» Стиль у мистецтві Теорія мистецтва для засвоєння: етапи розвитку мистецтва, назви стилів мистецтва минулого. Поняття: мистецтво, стиль, індивідуальний стиль митця. Повторення понять: види мистецтва, художній образ. Теорія мистецтва для засвоєння: характерні особливості архітектури античності; характерні риси, найбільші досягнення стилю античного мистецтва; види архітектури античного мистецтва; особливості давньогрецької архітектури; особливості давньоримської архітектури; етапи розвитку культури античності, видатні митці епохи, приклади шедеврів стилю. Поняття: архітектура, засоби виразності архітектури, архітектурні ордери, форум, базиліка. Практичне завдання 1 «Етапи розвитку мистецтва» (робота зі схемою). Практичне завдання 2 «Види мистецтва» (робота зі схемою). Практичне завдання 3 «Визначаємо види мистецтва» (робота з ілюстраціями). Практичне завдання 4 «Ст
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x