JUSSIKESE SEITSE SÕPRA

Description
JUSSIKESE SEITSE SÕPRA. Koostas: Mare Kütt 2005, Kadrinas. Selle raamatu autor on. SILVI VÄLJAL TA KIRJUTAS JA JOONISTAS SELLE RAAMATU. “JUSSIKESE SEITSE SÕPRA”. JUSSIKE OLI VÄIKE POISS, KELLELE MEELDIS VÄGA . PÜHAPÄEV. TEEL KOHTUS TA. TIHASTEGA. SIPELGATEGA. ÖÖKULLIGA.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 145 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
JUSSIKESE SEITSE SÕPRAKoostas: Mare Kütt2005, KadrinasSelle raamatu autor onSILVI VÄLJALTA KIRJUTAS JA JOONISTAS SELLE RAAMATU“JUSSIKESE SEITSE SÕPRA”JUSSIKE OLI VÄIKE POISS, KELLELE MEELDIS VÄGA PÜHAPÄEVTEEL KOHTUS TATIHASTEGASIPELGATEGAÖÖKULLIGAESIMESENA KÜLASTAS TAESMASPÄEVA, KELLEL TA AITAS HEINA TEHAJÄRGMISENA JÕUDIS TATEISIPÄEVA JUURDE, KELLEGA NAD EHITASID KOOS LASTEAEDATEED KÜSIS TA KAKOLMAPÄEVA JUUREST, KELLEL AITAS VASIKAT PÜÜDA.KOLME PÄEVA TEE OLI TAL VEELNELJAPÄEVA JUUREST. SEAL TÖÖTAS TA AIAS, AITAS LILLI KASTA JA PEENRAID ROHIDA.AIATÖÖ JUSSIKESELE ERITI EI MEELDINUD.SUUR PESUPÄEV OLIREEDEL.SEAL MEELDIS TALLE VÄGA PESUMASINA VÄNTA RINGI AJADAÜHE PÄEVA TEE OLI TAL PÜHAPÄEVAMAALELAUPÄEVA JUUREST, KUS KÄIS KIIIRE ASKELDAMINE.JUSSIKE AITAS SEAL TUBE KORISTADA JA SAUNA KÜTTA.PÜHAPÄEVOLI VÄGA ILUSTA KIITIS JUSSIKEST JA KÕIKI PÄEVI, KES OLID VÄGA TÖÖKAD JA TUBLID OLNUD. NÜÜD SAI JUSSIKE ARU, ET KÕIK PÄEVAD ON VÄGA TOREDAD JA NAD KÕIK ON TA SÕBRAD.MIDA TEGI JUSSIKE IGA PÄEV?
 • ESMASPÄEV - HEINATEGU
 • TEISIPÄEV – LASTEAIA EHITAMINE
 • KOLMAPÄEV – VASIKA KARJATAMINE
 • NELJAPÄEV – AIATÖÖ
 • REEDE – PESUPESEMINE
 • LAUPÄEV – TUBADE KORISTAMINE, SAUN
 • PÜHAPÄEV – PUHKAMINE, MÄNGIMINE
 • MIDA TEED SINA IGA PÄEV?TÄIDA KA LUGEMISLEHT
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x