ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป. - PDF

Description
1 ตารางการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ต วแทนโรงเร ยนในส งก ด สพป.ขอนแก น เขต 1 เข าแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 11 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ตารางการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ต วแทนโรงเร ยนในส งก ด สพป.ขอนแก น เขต 1 เข าแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท 9-13 ธ นวาคม 2557 ณ จ งหว ดสกลนคร 1 โรงเร ยนขอนแก นคร สเต ยน ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร ง หญ ง ป.1-ป ,260 2 โรงเร ยนช มชนบ านท าพระ 3 โรงเร ยนช มชนบ านฝาง การประกวดข บขานประสานเส ยง ป.1-ป ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยน (ASEAN Quiz) ม.1-ม การงานอาช พ การแข งข นท าอาหารคาวจานเด ยว (ประเภทข าว) และอาหารหวาน 3 2 (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เร ยนร วม - ศ ลปะ การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ความ 1 1 บกพร องทางร างกายฯ ม.1-ม.3 ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร ง ชาย ป.1-ป ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นก จกรรมสภาน กเร ยน ป.1-ป โรงเร ยนช มชนบ านพรหมน ม ต การงานอาช พ การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ป.4-ป ,720 การแข งข นโครงงานอาช พ ป.4-ป โรงเร ยนช มชนบ านโต นศร พ มลว ทยา ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การประกวดภาพยนตร ส น ป.1-ป ,600 6 โรงเร ยนบ านก ดกว างประชาสรรค ภาษาต างประเทศ การแข งข นละครส นภาษาอ งกฤษ (Skit) ม.1-ม ,300 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นก จกรรมสภาน กเร ยน ม.1-ม การงานอาช พ การแข งข นโครงงานอาช พ ม.1-ม โรงเร ยนบ านขามป อมชานบ งโพธ ทอง เร ยนร วม - การงานอาช พและ การแข งข นการประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช ประเภท ,720 (ส าน กงานสลากก นแบ งสงเคราะห 86) น กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 การแข งข นการประด ษฐ ของเล นจากเศษว สด เหล อใช ประเภท 3 2 3,840 2,820 2 น กเร ยนท ม ความ 8 โรงเร ยนบ านค าไฮห วท งประชาบ าร ง เร ยนร วม - ภาษาไทย การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ,860 ทางการเห น ป.1-ป.6 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง 1 1 ทางการเห น ป.1-ป.6 เร ยนร วม - ศ ลปะ การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ 1 1 บกพร องทางการมองเห น ป.1-ป.6 9 โรงเร ยนบ านค อท อนน อย ก จกรรมท องถ น การแข งข นเด ยวดนตร พ นเม อง (เด ยวพ ณ) ป.1-ป ,220 คอมพ วเตอร การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ม.1-ม การงานอาช พ การแข งข นแปรร ปอาหาร ป.4-ป โรงเร ยนบ านซ าจานเน นทอง เร ยนร วม - ภาษาไทย การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง , โรงเร ยนบ านดอนบม ภาษาไทย การแข งข นการท องอาขยานท านองเสนาะ ป ป ม.1-ม ,800 การแข งข นการแต งบทร อยกรอง กลอนส ภาพ ม.1-ม โรงเร ยนบ านทองหลาง 13 โรงเร ยนบ านท ม(ท มประชาน เคราะห ) ว ทยาศาสตร การแข งข นการแสดงทางว ทยาศาสตร (Science Show) ม.1-ม ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การประกวดเพลงค ณธรรม ม.1-ม ภาษาต างประเทศ การแข งข นการเล าน ทาน (Story Telling) ม.1-ม คอมพ วเตอร การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ม.1-ม เร ยนร วม - ภาษาไทย การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง 1 1 ร างกายฯ ป.1-ป.6 เร ยนร วม - ศ ลปะ การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนออท สต ก ป.1-ป เร ยนร วม - การงานอาช พและ การแข งข นการร อยมาล ยดอกไม สด ประเภทน กเร ยนท ม ความ 3 2 ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง หญ ง ป.1-ป ,980 1,980 3 การประกวดเล าน ทานค ณธรรม ม.1-ม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม ศ ลปะ-ท ศนศ ลป ประต มากรรมลอยต ว ม.1-ม ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร ง ประเภทหญ ง ม.1-ม การแข งข นข บร องเพลงสากล ประเภทหญ ง ม.1-ม เร ยนร วม - ศ ลปะ การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ความ 1 1 บกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 15 โรงเร ยนบ านบะยาว ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ ชาย ป.1-ป , โรงเร ยนบ านบ งเน ยมบ งใคร น น คณ ตศาสตร การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ม.1-ม , โรงเร ยนบ านม วง การงานอาช พ 14 โรงเร ยนบ านนาฝายนาโพธ ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การแข งข นท าอาหารคาวจานเด ยว (ประเภทข าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ว ทยาศาสตร การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.1-ม ส ขศ กษา และพลศ กษา การแข งข นตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ม.1-ม ภาษาต างประเทศ การแข งข นก จกรรม Spelling Bee ม.1-ม โรงเร ยนบ านว งโพน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล ป.1-ป , โรงเร ยนบ านสะอาด ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทหญ ง ม.1-ม , โรงเร ยนบ านหนองก งค ร ประชาสรรค ว ทยาศาสตร การแข งข นเคร องร อนกระดาษพ บ ป.1-ป , โรงเร ยนบ านหนองคลอง เร ยนร วม - ศ ลปะ การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ ,000 บกพร องทางร างกายฯ ป.1-ป.6 22 โรงเร ยนบ านหนองตาไก -หนองเม ก ก จกรรมท องถ น การแข งข นเด ยวดนตร พ นเม อง (เด ยวโปงลาง) ม.1-ม ,460 การแข งข นเด ยวดนตร พ นเม อง (เด ยวพ ณ) ม.1-ม การงานอาช พ การแข งข นประด ษฐ พานพ มส กการะ ป.4-ป โรงเร ยนบ านหนองบ วน อย ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การประกวดละครค ณธรรม ป.1-ม ,780 4,580 3,220 4 24 โรงเร ยนบ านหนองป ง ศ ลปะ-ท ศนศ ลป การแข งข น ศ ลป สร างสรรค ป.1-ป ,100 ปฐมว ย การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย 3 1 การวาดภาพระบายส ด วยส เท ยน ปฐมว ย โรงเร ยนบ านหนองหญ าแพรกท าแร ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ม.1-ม ส ขศ กษา และพลศ กษา การแข งข นแอโรบ ก ป.1-ป ภาษาต างประเทศ การแข งข น Multi Skills Competition ม.1-ม โรงเร ยนบ านหนองหล บ เร ยนร วม - ภาษาไทย การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการเร ยนร ม.1-ม การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง 1 1 สต ป ญญา ม.1-ม.3 เร ยนร วม - คณ ตศาสตร การแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจ าว น ประเภทน กเร ยนท ม ความ 2 2 บกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 27 โรงเร ยนบ านหนองห น ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การประกวดละครประว ต ศาสตร ป.1-ม , โรงเร ยนบ านหนองเซ ยงซ ยโนนสะอาด เร ยนร วม - ภาษาไทย การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง ,240 สต ป ญญา ป.1-ป.6 เร ยนร วม - ศ ลปะ การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ 1 1 บกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 29 โรงเร ยนบ านหนองแวงบวรว ทย การงานอาช พ การแข งข นจ กสานไม ไผ ม.1-ม , โรงเร ยนบ านหนองแสงโคกน อย ศ ลปะ-ท ศนศ ลป การแข งข นวาดภาพลายเส น ม.1-ม ,980 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การประกวดย วบรรณาร กษ ส งเสร มการอ าน ป.4-ป โรงเร ยนบ านหนองไหลหนองบ วทอง ภาษาไทย การแข งข นการแต งบทร อยกรอง กาพย ยาน ๑๑ ป.4-ป ,540 ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การประกวดสวดมนต แปล ป.1-ม คอมพ วเตอร การประกวดโครงงานคอมพ วเตอร ประเภทซอฟต แวร ม.1-ม การสร างการ ต นแอน เมช น (2D Animation) ม.1-ม ,280 2,480 5 32 โรงเร ยนบ านหว าเหล าโพนทองประชาน ก ล ภาษาไทย การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.4-ป ,820 การงานอาช พ การแข งข นท าอาหาร น าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง ม.1-ม เร ยนร วม - คณ ตศาสตร การแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจ าว น ประเภทน กเร ยนท ม ความ โรงเร ยนบ านห นต งหนองอ เล ง เร ยนร วม - การงานอาช พและ 34 โรงเร ยนบ านห นลาดว งตอ 35 โรงเร ยนบ านห นเห บศ ลาท พย 36 โรงเร ยนบ านเป ด การแข งข นการประด ษฐ งานใบตองประเภทบายศร ปากชาม ประเภทน กเร ยนท ม ความ การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม Paint ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางร างกายฯ ไม ก าหนดช วงช น การแข งข นการประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช ประเภท น กเร ยนท ม ความ ส ขศ กษา และพลศ กษา การแข งข นแอโรบ ก ม.1-ม ศ ลปะ-ท ศนศ ลป การแข งข นรวม ศ ลป สร างสรรค ม.1-ม การแข งข นเข ยนภาพไทยประเพณ ม.1-ม ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง หญ ง ม.1-ม ศ ลปะ-นาฏศ ลป การแข งข นการแสดงตลก ป.1-ม คณ ตศาสตร การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภท 2 ม.1-ม การงานอาช พ การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ม.1-ม ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การประกวดโครงงานค ณธรรม ป.4-ป คอมพ วเตอร การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ป.1-ป เร ยนร วม - การงานอาช พและ การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม Paint ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ไม ก าหนดช วงช น , โรงเร ยนบ านเหล านกช มว ทยาสรรค คณ ตศาสตร การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.1-ป , โรงเร ยนบ านแดงน อย เร ยนร วม - การงานอาช พและ ว ทยาศาสตร การประะกวดผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ม.1-ม ศ ลปะ-ท ศนศ ลป การแข งข นการวาดภาพระบายส ม.1-ม ,260 2,720 4,080 4,340 6 ศ ลปะ-ดนตร การแข งข นข บร องเพลงไทย ป.1-ป การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร ง ประเภทชาย ม.1-ม การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทชาย ม.1-ม เร ยนร วม - ศ ลปะ การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ 1 1 บกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 39 โรงเร ยนบ านแดงใหญ (ราษฎร ค ร ว ทยาคาร) ภาษาไทย การแข งข นการอ านเอาเร อง (อ านในใจ) ม.1-ม ,160 คณ ตศาสตร การแข งข นค ดเลขเร ว ม.1-ม ส งคมศ กษา ศาสนาฯ การประกวดโครงงานค ณธรรม ม.1-ม ศ ลปะ-ท ศนศ ลป การแข งข น ศ ลป สร างสรรค ป.4-ป การแข งข นการเข ยนภาพจ ตรกรรมไทยส เอกรงค ม.1-ม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การประกวดหน งส อเล มเล ก ม.1-ม การประกวดย วบรรณาร กษ ส งเสร มการอ าน ม.1-ม การงานอาช พ การแข งข นแปรร ปอาหาร ม.1-ม โรงเร ยนบ านโคกท า การงานอาช พ การแข งข นจ ดสวนถาดแบบแห ง ป.4-ป , โรงเร ยนบ านโคกนางามปลาเซ ยม ก จกรรมท องถ น การแข งข นเด ยวดนตร พ นเม อง (เด ยวแคน) ป.1-ป , โรงเร ยนบ านโคกฟ นโปง ปฐมว ย การเล าน ทานประกอบท าทาง ปฐมว ย , โรงเร ยนบ านโคกส ว ทยาเสร ม ส ขศ กษา และพลศ กษา การแข งข นตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x