การบ รณาการงานส ขภาพจ ตช มชนตามกล มว ย/flagship ใน DHS/service plan ภายใต กลไกระบบส ขภาพอาเภอ - PDF

Description
การบ รณาการงานส ขภาพจ ตช มชนตามกล มว ย/flagship ใน DHS/service plan ภายใต กลไกระบบส ขภาพอาเภอ ตามบร บทของพ นท และเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ในโครงการพ ฒนาเคร อข ายส ขภาพอาเภอ เพ อพ ฒนาระบบส ขภาพจ

Please download to get full document.

View again

of 102
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 21 | Pages: 102

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบ รณาการงานส ขภาพจ ตช มชนตามกล มว ย/flagship ใน DHS/service plan ภายใต กลไกระบบส ขภาพอาเภอ ตามบร บทของพ นท และเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ในโครงการพ ฒนาเคร อข ายส ขภาพอาเภอ เพ อพ ฒนาระบบส ขภาพจ ตช มชนท ย งย น ในเขตบร การส ขภาพท 5 ป งบประมาณ 2558 ณ โรงแรมชวาล นร สอร ท จ งหว ดนครปฐม ว นท 2 ก มภาพ นธ 2558 โดย เร ออากาศเอก ดร.ภ วนาถ แก วปล ง ระบบส ขภาพระด บอาเภอ (รสอ.) District Health System (DHS) ระบบการทางานด านส ขภาพระด บอาเภอ ร วมก นของท กภาคส วน ด วย การบ รณาการทร พยากรภายใต บร บทของพ นท ผ านกระบวนการช นชม และการจ ดการความร ส งเสร มให ประชาชนและช มชนพ งตนเองได และไม ทอดท งก น โดยม เป าหมายร วมเพ อส ขภาวะของประชาชน กรอบแนวค ด (Conceptual Framework) ภาคต อของ การดาเน นงานระบบบร การส ขภาพอาเภอ การดาเน นงานเคร อข ายเพ อพ ฒนาระบบส ขภาพจ ตช มชนท ย งย น สวนผ ง ราชบ ร ระบบส ขภาพระด บอาเภอ (รสอ.) District Health System (DHS) ท กภาคส วน องค กรภาค ในพ นท อาท โรงพยาบาลช มชน (รพช.) สาน กงานสาธารณส ขอาเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล (รพ.สต.) องค การปกครองส วนท องถ น (อปท.) ว ด โรงเร ยน หน วยงานเอกชน ส วนราชการ ท เก ยวข อง และภาคประชา ส งคม การบ รณาการทร พยากร การจ ดการและใช ประโยชน จากทร พยากรท งด านบ คลากร งบประมาณ ว สด อ ปกรณ ระบบข อม ลสารสนเทศ และเทคโนโลย ร วมก บองค กรภาค ต างๆ ในพ นท ตามสภาพป ญหา ระบบส ขภาพระด บอาเภอ (รสอ.) District Health System (DHS) กล มเป าหมายสาค ญและโจทย หล กของพ นท ของเคร อข ายส ขภาพ ระด บอาเภอ และแต ละรพ.สต. โครงสร างและล กษณะการบร หารจ ดการร วมก น เป นเคร อข ายส ขภาพระด บ อาเภอ เป นเง อนไขท เอ อต อการพ ฒนาคน และพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ล กษณะหน วยบร การ อาท ภาระงาน จานวนประชากรตามกล มอาย ภาระโรค ความพร อมของทร พยากร คน เง น ความร การใช ประโยชน ข อม ล ในการจ ดการ และให บร การปฐมภ ม ภาวะการนาองค กร ท ม การเร ยนร ร วมก นอย างต อเน อง การออกแบบระบบงาน ว ฒนธรรมองค กร ระบบส ขภาพระด บอาเภอ (รสอ.) District Health System (DHS) กระบวนการช นชม ว ธ การ ข นตอน หร อกรรมว ธ เพ อสร าง ความป ต ย นด และให ค ณค าต อการดาเน นงาน ระบบส ขภาพระด บอาเภอ การจ ดการความร การรวบรวม สร าง จ ดระเบ ยบ แลกเปล ยน และประย กต ใช ความร จากการเร ยนร และ การปฏ บ ต โดยพ ฒนาระบบ จากข อม ลไปส สารสนเทศ เพ อให เก ดความร และป ญญา รวมท งเพ อประโยชน ในการนาไปใช เก ดการเร ยนร ขยายผลได การพ งตนเอง ความสามารถในการดารงตนอย ได อย างอ สระ ม นคง สมบ รณ ซ งการพ งตนเองได น น ม ท งในระด บบ คคล ครอบคร ว และช มชน ส ขภาวะ ภาวะท สมบ รณ ท งทางกาย ทางจ ต ทางส งคม และทางป ญญา ทาไมต องเน น?? การพ ฒนาระบบส ขภาพท ระด บอาเภอ เป นระด บท เหมาะสมท ส ดในป จจ บ น สามารถเช อมต อการดาเน นงานด านส ขภาพจากนโยบายส การปฏ บ ต ซ งระด บ อาเภอม ความใกล ช ดมากพอต อการร บร ถ งป ญหา ความต องการ และความจาเป น ในพ นท (local needs) โดยสามารถกาหนดนโยบาย วางแผนการพ ฒนาท งอาเภอ ได อย างเหมาะสม สามารถประสานงานและกระจายทร พยากรในส วนบ คลากร งบประมาณ ว สด อ ปกรณ การสน บสน นทางว ชาการ การจ ดการและใช ประโยชน ระบบข อม ล ร วมก บองค กรภาค ในพ นท อย างครอบคล มและเป นธรรมสอดคล องก บบร บทพ นท สามารถบ รณาการของท กภาคส วน เพ อการพ ฒนาท งในเช งบร หารจ ดการบร การ ส ขภาพและส งคม ได อย างเป นระบบ ระบบส ขภาพอาเภอ: เป นระบบส ขภาพระด บอาเภอ District health System: DHS มองท กส วนในอาเภอเป นเน อเด ยวก น ไม ว า จะเป นสาธารณส ข ส วนราชการ องค การ บร หารส วนท องถ น และภาค ภาคประชาชน ม การทางานส ขภาพ โดยใช อาเภอเป นฐาน ม เป าหมายข บเคล อนการด แล ส ขภาพของประชาชนท งอาเภอ ผสมผสานท งงาน ส งเสร ม ป องก น ร กษา ฟ นฟ เข าด วยก น มองส ขภาพในม มท กว าง และเน นการ ทางานร วมก น ท งภาค ในเคร อข ายและนอก เคร อข ายสาธารณส ข ระบบส ขภาพอาเภอ: รสอ. District health System: DHS อาเภอท ม ระบบส ขภาพระด บอาเภอ ใช ตามองค ประกอบ UCARE ด งน ทางานร วมก นในระด บอาเภอ (Unity District Health Team) ม ส วนร วมของเคร อข ายและช มชน (Community participation) ทางานจนเก ดค ณค า ท งก บผ ร บบร การ และต วผ ให บร การเอง (Appreciation) แบ งป นทร พยากร และการพ ฒนาบ คลากร (Resource sharing and human development) ให บร การส ขภาพตามบร บทท จาเป น (Essential care) DHS U C A R E หล กการดาเน นงานของระบบส ขภาพระด บอาเภอ UCARE การทางานร วมก นในระด บอาเภอ (Unity District Health Team) ของ ภาคส วนต างๆท เก ยวข อง ให ความสาค ญก บ working relationship ค อ ความส มพ นธ ท นาไปส ผลล พธ ทางส ขภาพท ด ข นของ ประชาชน ม การกาหนด ผ ร บผ ดชอบในการ ข บเคล อนและกาหนดบทบาทหน าท ของท มอย างช ดเจนและม การบร หาร จ ดการท ด (Good governance) หล กการดาเน นงานของระบบส ขภาพระด บอาเภอ UCARE หล กการดาเน นงานของระบบส ขภาพระด บอาเภอ UCARE ม ส วนร วมของเคร อข ายและช มชน (Community participation) เน นการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ระด บอาเภอ ในท กข นตอนของการ พ ฒนา (ร วมร บร ร วมค ด ร วม ดาเน นการ ร วมประเม นผล) ม เป าหมายร วมก น ค อ การทางาน ด านส ขภาพ เพ อยกระด บการ พ งตนเอง ทาให ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น และไม ทอดท งก น หล กการดาเน นงานของระบบส ขภาพระด บอาเภอ UCARE ทางานจนเก ดค ณค าท งก บผ ร บบร การ และผ ให บร การเอง (Appreciation and Quality) ค ณค าท สาค ญของการบร การปฐมภ ม เป นค ณค าท เก ดข นท งฝ ายผ ให บร การและผ ร บบร การ สร างค ณค าทาได หลากหลายว ธ อาท การพ ฒนา ค ณภาพเคร อข ายบร การปฐมภ ม โดยไม น งด ดายต อ ความท กข ของผ ป วย พ ฒนาค ณภาพ ท เน นเช งปร มาณ เน อหาและค ณภาพ บร การท ประชาชนได ร บ สร างค ณค าให เก ดข น เหม อนน าหล อเล ยงจ ตใจให เข มแข ง เก ดกาล งใจเป นความส ข เก ดพล งท จะก าว เด นไปข างหน า ผ ร บบร การและประชาชน พ งพอใจต อบร การท ได ร บ หล กการดาเน นงานของระบบส ขภาพระด บอาเภอ UCARE แบ งป นทร พยากร และการพ ฒนา บ คลากร (Resource sharing and human development) ระดมทร พยากรมาใช ร วมก นภายใต การ บร หารจ ดการท ด ม การแบ งป นทร พยากร คน เง น เคร องม อ ความร เทคโนโลย และ ฐานข อม ล เพ อใช ในภารก จทางส ขภาพ พ ฒนาบ คลากร โดยพ ฒนาโดยว เคราะห ส วน ขาดและเต มเต ม ตามสภาพป ญหาและความ ต องการท งของบ คคลและหน วยงาน ร ปแบบการพ ฒนา ทาได หลากหลายว ธ การ อาท การแลกเปล ยนเร ยนร การฝ กอบรม การด งาน การใช ระบบพ เล ยง หล กการดาเน นงานของระบบส ขภาพระด บอาเภอ UCARE บร การส ขภาพตามบร บทท จาเป น (Essential care) เน นการจ ดการป ญหาส ขภาพ ท ตอบสนองต อป ญหาของประชาชนในพ นท สอดคล องตามบร บทและว ฒนธรรม รวมท ง สภาพป ญหาส ขภาพครอบคล มท งด าน การ ส งเสร ม ป องก น ร กษาและฟ นฟ ตามหล กการบร การ ส ขภาพระด บปฐมภ ม (1A4C) การเข าถ งบร การ (Accessibility) การให บร การอย างต อเน อง (Continuity) การเช อมโยงประสาน (Coordination) การให บร การแบบเบ ดเสร จ (Comprehensiveness) ช มชนม ส วนร วม (Community Participation) พ นท กรณ ศ กษา DHS ยกระด บ EPI ด วยพล ง DHS: เม อง ป ตตาน ระบบบร การค ณภาพส การเร ยนร เพ อต อยอดการพ ฒนา DHS: วาร นชาราบ อ บลราชธาน สานเคร อข ายการพ ฒนา DHS ด วยข อม ลโรคเร อร งจากเคร อข ายส ขภาพ ว งจ นทร ระยอง วางรากฐานระบบส ขภาพช มชน อาเภอส นกาแพง เช ยงใหม ขย บการพ ฒนากองท นหล กประก นส ขภาพ อปท. ในเคร อข ายส ขภาพ บ งนาราง พ จ ตร ความท าทายของการพ ฒนา DHS ในเขตเม อง กระท มแบน สม ทรสาคร หน นเสร มว ธ ค ด DHS และพ ฒนาคนด วย DHML ในอาเภอ สระโบสถ ลพบ ร สภาส ขภาพอาเภอ: กลไกข บเคล อน DHS สกลนคร การร อและประกอบสร าง: บทเร ยนการข บเคล อน DHS จ นทบ ร บทสร ปจากพ นท กรณ ศ กษา DHS ไปตามธรรมชาต ไม ปร งแต ง ไปด วยใจ ไม ต ดเคร องม อ อานวยความสะดวก ปฐมภ ม ใหม ผนวกท กงาน อย าร บข บเคล อน WHO: SIX BUILDING BLOCKS ระบบส ขภาพอาเภอ เป นระบบบร การระด บปฐมภ ม DHS = primary health care สน บสน นระบบการด แลส ขภาพตนเองและครอบคร ว ม ระบบ การด แลส ขภาพท บ านและท ช มชน ผ ให บร การ เป นท มส ขภาพ บร การแบบ ผสมผสาน บร การเช งร ก เพ อสร าง ส ขภาพ องค รวม ต อเน อง บร การควบค มป องก นโรค และป ญหาท ค กคามส ขภาพ บร การร กษาพยาบาล และ ฟ นฟ สมรรถภาพ ประชากร เป นเป าหมายใน การให บร การ เช อมโยงก บระบบบร การระด บท ต ยภ ม ตต ยภ ม อย างเป นระบบ ม ค ณภาพ และม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย (Purpose)... ของระบบส ขภาพระด บอาเภอ ค ณภาพช ว ตของประชาชนด ข น สามารถพ งตนเองและด แลส ขภาพตนเอง ได ด เพ มมากข นและช มชนไม ทอดท งก น สถานะส ขภาพ (health status) ของประชาชนในอาเภอด ข น สามารถ จ ดการป ญหาส ขภาพได ด วยตนเอง ลดค าใช จ ายในการร กษาพยาบาล และม ศ กยภาพพอท จะเผช ญก บป ญหาส ขภาพท เปล ยนแปลงไป เคร อข ายความร วมม อในการจ ดการส ขภาพท เข มแข ง ม พล งในการ ข บเคล อนการสร างส ขภาวะในอาเภอ และพร อมร บม อก บการเปล ยนแปลง ต างๆท เก ดข น บร การส ขภาพม ค ณภาพ ได มาตรฐาน ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ ผ ให บร การม ความส ขในการทางาน ระบบส ขภาพอาเภอ District health System: DHS ช มชนและท องถ น ประชาชน ครอบคร ว หม บ าน องค การบร หารส วนท องถ น องค กรอ สระ (NGO) ภาคร ฐ ภาคเอกชน ภาค เคร อข ายท กภาคส วน ค ณภาพ ผลล พธ การพ ฒนา ตามแนวทางการพ ฒนาท กาหนด (กลไกบ นได 5 ข น) ท สามารถยกระด บข นหน งระด บท กข อ หร อเก นระด บสามท กข อ แนวค ด PCA ใช กรอบแนวค ดการจ ดการค ณภาพองค กร ของ Malcolm Baldrige โดยเน นประเม น เคร อข ายบร การปฐมภ ม จากภาพกรอบแนวค ด จะเห นว าบร บท (Context) และหมวด 4 การว ดว เคราะห ข อม ลและการจ ดการ ความร อย ในตาแหน งด านบนและด านล างของโมเดล ตามลาด บ ซ งเป นการบ งบอกให ทราบว า ท กๆหมวด ในโมเดลล วนต องออกแบบการดาเน นการภายใต ข อม ลท เป นจร ง (Evidence Based) เพ อออกแบบ และว เคราะห การดาเน นงานพ ฒนาขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x