หล กส ตรการใช งานส อ edltv - PDF

Description
1 หล กส ตรการใช งานส อ edltv หน วยท 1 การเช อมต อเคร อง edltv เข าก บ Personal Computer และ Notebook จ ดประสงค 1. เพ อให สามารถเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ Personal Computer 2. เพ อให สามารถเช อมต ออ ปกรณ

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 19 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หล กส ตรการใช งานส อ edltv หน วยท 1 การเช อมต อเคร อง edltv เข าก บ Personal Computer และ Notebook จ ดประสงค 1. เพ อให สามารถเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ Personal Computer 2. เพ อให สามารถเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ Notebook 3. เพ อให สามารถใช งานส อ edltv ใน Personal Conputer ก บ Notebook ได 1. การเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ Personal Computer (PC) 1.1 แนะนาอ ปกรณ ส อ edltv ประกอบด วย - เคร องฮาร ดด สก (Harddisk) ภาพประกอบท 1 เคร องฮาร ดด สก ท บรรจ ส อ edltv ท งขนาด 1 TB และ 2TB - อะแดปเตอร (Adapter) ภาพประกอบท 2 อะแดปเตอร ชาร ตไฟของเคร องฮาร ดด สก 2 - สาย USB 3.0 ภาพประกอบท 3 สาย USB 3.0 แต ละร ปแบบท แตกต างก น 1.2 การเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ Personal Computer (PC) - นาอ ปกรณ ส อ edltv มาต อเข าด วยก นท ง 3 ช น สว สป ด/เป ดเคร อง ฮาร ดด สก *บางร นไม ม สว ส ป ด/เป ดเคร อง ท ต ออะแดปเตอร ( ) ต อสาย USB 3.0 การเช อมต ออ ปกรณ edltv เบ องต น ภาพประกอบท 4 การต ออ ปกรณ edltv 1.3 นาอ ปกรณ ส อ edltv ต อเข าก บ Personal Computer ภาพประกอบท 5 นาส อ edltv เช อมต อก บ Personal Computer (PC) 3 1.4 การเข าใช งานส อ edltv ใน Personal Computer (PC) - เข ามาท My Computer - จะเห นไดร ท ม ส อ edltv ซ งม เน อหาเยอะ 2. การเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ Notebook 2.1 นาอ ปกรณ ส อ edltv มาต อเข าด วยก นท ง 3 ช น สว สป ด/เป ดเคร อง ฮาร ดด สก *บางร นไม ม สว ส ป ด/เป ดเคร อง ท ต ออะแดปเตอร ( ) ต อสาย USB 3.0 การเช อมต ออ ปกรณ edltv เบ องต น 2.2 นาอ ปกรณ ส อ edltv ต อเข าก บ Notebook 4 2.3 การเข าใช งานส อ edltv ใน Notebook เข ามาท My Computer จะเห นไดร ท ม ส อ edltv ซ งม เน อหาเยอะ 3. การใช งานส อ edltv ใน Personal Conputer ก บ Notebook 3.1 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 5 โฟล เดอร ใน ฮาร ดด สขนาด 2 TB 3.2 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 2 โฟล เดอร ใน ฮาร ดด สขนาด 1 TB (ในระด บประถมศ กษาม edltv-primary และ ProgrameDLTV) 3.3 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 2 โฟล เดอร ใน ฮาร ดด สขนาด 1 TB (ในระด บม ธยมศ กษาม edltv-secondary และ ProgrameDLTV) 3.4 โฟลเดอร ProgrameDLTV ค อ หน ากาก edltv ของระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา เพ อค ดลอกส อ edltv ในส วนท ต องการ 3.5 ด านในโฟลเดอร ProgrameDLTV ม 2 โฟลเดอร ก บ 2 ไฟล เอกเซลล (Excel) 5 อธ บาย 3.5 โฟลเดอร ท 1 ค อ edltv-primary เป นหน ากากระด บประถมศ กษาสามารถเปล ยนช อใหม ได แต ต องเปล ยนเป นภาษาอ งกฤษเท าน น เช น edltv-pratom เป นต น โฟลเดอร ท 2 ค อ edltv-secondary เป นหน ากากระด บม ธยมศ กษาสามารถเปล ยนช อ ใหม ได แต ต องเปล ยนเป นภาษาอ งกฤษเท าน น เช น edltv-muttayom เป นต น ไฟล เอกเซลล ท (Excel) 1 ค อ ไฟล หมายเลขส อ edltv ระด บประถมศ กษา ไฟล เอกเซลล ท (Excel) 2 ค อ ไฟล หมายเลขส อ edltv ระด บม ธยมศ กษา 3.6 โฟลเดอร แต ละระด บช น edl-ru ค อ ระด บอน บาลหร อปฐมว ยและประถมศ กษาของราชภ ฏสวนด ส ต edltv-primary ค อ ระด บประถมศ กษาของโรงเร ยนว งไกลก งวล edltv-secondary ค อ ระด บม ธยมศ กษาของโรงเร ยนว งไกลก งวล edltv-vocation ค อ หน วยว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3.7 ใน 4 โฟลเดอร ของ 4 ระด บช น ในแต ละระด บช นจะประกอบไปด วยไฟล ท งหมด ตาม ภาพด านล าง แต ในละระด บช นจะใช ไฟล ท ม ช อว า Server2Go เป นต วเป ดระบบส อ edltv โดยการ จาลองหน าเว บไซต ซ งจะอย ในร ปแบบ ออฟไลน (Offline) 3.8 ว ธ การเป ดใช งาน ให ด บเบ ลคล กไฟล Server2Go 6 3.9 ในการใช งานเม อเร มเป ดระบบ 3.10 ระบบจาลองหน าเว บในร ปแบบออฟไลน ข นมา 3.11 เม อเป ดระบบส อ edltv (ระด บประถมศ กษา) ให เล อกส อท จะเร ยนร ซ งม ท งหมด 8 เน อหาสาระและระด บช นท งหมด 6 ระด บ ค อ ประถมศ กษาป ท 1 ประถมศ กษาป ท 6 เม อเล อกเน อหาท ต องการแล วจะพบระบบท เป นหน า สารบ ญ ส วนประกอบ 3.12 แผนการจ ดการเร ยนการสอน เน อในแต ละบทเร ยน 3.13 ด านในของแต ละบทเร ยน ร ปแบบส อ VDO 3.15 ร ปแบบส อ PowerPoint 3.16 ร ปแบบส อ PDF 9 10 หน วยท 2 การเช อมต อเคร อง edltv ออกจอโปรเจคเตอร (Projector Screen) จ ดประสงค 1. เพ อให สามารถเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ โปรเจคเตอร ได 2. เพ อให สามารถเร ยนร ส อ edltv ผ านจอโปรเจคเตอร ได 1. การเช อมต ออ ปกรณ edltv ก บ โปรเจคเตอร ม ล กษณะการเช อมต อ 2 แบบ เพ อใช งานส ออ ด แอลท ว ในการจ ดการเร ยนการสอน ด งน 1.1 โปรเจคเตอร ท ม พอร ต Video Graphic Array (VGA) สามารถเช อมต อคอมพ วเตอร ผ าน สาย VGA เข าก บโปรเจคเตอร เพ อแสดงผลได โดยตรง 1.2 โปรเจคเตอร ท ไม ม พอร ต Video Graphic Array (VGA) ต องทาการเช อมต อผ านสาย แปลงส ญญาณท เหมาะสมก บโปรเจคเตอร โดยน าสายส ญญาณเช อมต อคอมพ วเตอร เข าก บสายแปลง ส ญญาณ แล วเช อมต อไปย งโปรเจคเตอร เพ อแสดงผล การตรวจสอบความพร อมก อนการใช งานส ออ ด แอลท ว ผ านฮาร ดด สต เม อทาการ เช อมต อฮาร ดด สต อ ด แอลท ว เข าก บเคร องคอมพ วเตอร และต อส ญญาณไฟฟ าเร ยบร อยแล ว ให ตรวจสอบความพร อมของการใช งาน โดยเข าไปท My Computer แล วตรวจสอบว าม ไดร (Drives) เพ มข นมาหร อไม โดยจะระบ เป นช อย ห อของฮาร ดด สต เข ามาท My Computer จะเห นไดร ท ม ส อ edltv ซ งม เน อหาเยอะ 2. การเร ยนร ส อ edltv ผ านจอโปรเจคเตอร 2.1 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 5 โฟลเดอร ในฮาร ดด สก ขนาด 2 TB 2.2 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 2 โฟลเดอร ใน ฮาร ดด สก ขนาด 1 TB (ในระด บประถมศ กษาม edltv-primary และ ProgrameDLTV) 2.3 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 2 โฟลเดอร ในฮาร ดด สก ขนาด 1 TB (ในระด บม ธยมศ กษาม edltv-secondary และProgrameDLTV) โฟลเดอร ProgrameDLTV ค อ หน ากาก edltv ของระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา เพ อค ดลอกส อ edltv ในส วนท ต องการ 2.5 ด านในโฟลเดอร ProgrameDLTV ม 2 โฟลเดอร ก บ 2 ไฟล เอกเซลล (Excel) อธ บาย 2.5 โฟลเดอร ท 1 ค อ edltv-primary เป นหน ากากระด บประถมศ กษาสามารถเปล ยนช อใหม ได แต ต องเปล ยนเป นภาษาอ งกฤษเท าน น เช น edltv-pratom เป นต น โฟลเดอร ท 2 ค อ edltv-secondary เป นหน ากากระด บม ธยมศ กษาสามารถเปล ยนช อ ใหม ได แต ต องเปล ยนเป นภาษาอ งกฤษเท าน น เช น edltv-muttayom เป นต น ไฟล เอกเซลล ท (Excel) 1 ค อ ไฟล หมายเลขส อ edltv ระด บประถมศ กษา ไฟล เอกเซลล ท (Excel) 2 ค อ ไฟล หมายเลขส อ edltv ระด บม ธยมศ กษา 2.6 โฟลเดอร แต ละระด บช น edl-ru ค อ ระด บอน บาลหร อปฐมว ยและประถมศ กษาของราชภ ฏสวนด ส ต edltv-primary ค อ ระด บประถมศ กษาของโรงเร ยนว งไกลก งวล edltv-secondary ค อ ระด บม ธยมศ กษาของโรงเร ยนว งไกลก งวล edltv-vocation ค อ หน วยว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 2.7 ใน 4 โฟลเดอร ของ 4 ระด บช น ในแต ละระด บช นจะประกอบไปด วยไฟล ท งหมด ตาม ภาพด านล าง แต ในละระด บช นจะใช ไฟล ท ม ช อว า Server2Go เป นต วเป ดระบบส อ edltv โดยการจาลองหน าเว บไซต ซ งจะอย ในร ปแบบ ออฟไลน (Offline) ว ธ การเป ดใช งาน ให ด บเบ ลคล กไฟล Server2Go.exe 2.9 ในการใช งานเม อเร มเป ดระบบ 2.10 ระบบจาลองหน าเว บในร ปแบบออฟไลน ข นมา 14 หน วยท 3 การเช อมต อเคร อง edltv ออกจอโทรท ศน (Television Screen) จ ดประสงค 1. เพ อให สามารถเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ โทรท ศน ได 2. เพ อให สามารถเร ยนร ส อ edltv ผ านจอโทรท ศน ได 1. การเช อมต ออ ปกรณ edltv ก บ โทรท ศน ม ล กษณะการเช อมต อ 2 แบบ เพ อใช งานส อ edltvท ว ในการจ ดการเร ยนการสอน ด งน 1.1 โทรท ศน ท ม พอร ต Video Graphic Array (VGA) สามารถเช อมต อคอมพ วเตอร ผ านสาย VGA เข าก บ โทรท ศน เพ อแสดงผลได 1.2 โทรท ศน ท ไม ม พอร ต Video Graphic Array (VGA) ต องทาการเช อมต อผ านเคร อง แปลงส ญญาณ (PC-TV Conveter) โดยน าสายส ญญาณเช อมต อคอมพ วเตอร เข าก บเคร องแปลง ส ญญาณ แล วเช อมต อไปย งโทรท ศน เพ อแสดงผล 15 2. การเร ยนร ส อ edltv ผ านจอโทรท ศน 2.1 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 5 โฟลเดอร ในฮาร ดด สก ขนาด 2 TB 2.2 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 2 โฟลเดอร ในฮาร ดด สก ขนาด 1 TB (ในระด บประถมศ กษาม edltv-primary และ ProgrameDLTV) 2.3 เป ดไดร edltv ด านในจะพบ โฟลเดอร ท งหมด 2 โฟลเดอร ในฮาร ดด สก ขนาด 1 TB (ในระด บม ธยมศ กษาม edltv-secondary และProgrameDLTV) 2.4 โฟลเดอร ProgrameDLTV ค อ หน ากาก edltv ของระด บประถมศ กษาและม ธยม ศ กษา เพ อค ดลอกส อ edltv ในส วนท ต องการ 2.5 ด านในโฟลเดอร ProgrameDLTV ม 2 โฟลเดอร ก บ 2 ไฟล เอกเซลล (Excel) อธ บาย 2.5 โฟลเดอร ท 1 ค อ edltv-primary เป นหน ากากระด บประถมศ กษาสามารถเปล ยนช อใหม ได แต ต องเปล ยนเป นภาษาอ งกฤษเท าน น เช น edltv-pratom เป นต น โฟลเดอร ท 2 ค อ edltv-secondary เป นหน ากากระด บม ธยมศ กษาสามารถเปล ยนช อ ใหม ได แต ต องเปล ยนเป นภาษาอ งกฤษเท าน น เช น edltv-muttayom เป นต น ไฟล เอกเซลล ท (Excel) 1 ค อ ไฟล หมายเลขส อ edltv ระด บประถมศ กษา ไฟล เอกเซลล ท (Excel) 2 ค อ ไฟล หมายเลขส อ edltv ระด บม ธยมศ กษา โฟลเดอร แต ละระด บช น edl-ru ค อ ระด บอน บาลหร อปฐมว ยและประถมศ กษาของราชภ ฏสวนด ส ต edltv-primary ค อ ระด บประถมศ กษาของโรงเร ยนว งไกลก งวล edltv-secondary ค อ ระด บม ธยมศ กษาของโรงเร ยนว งไกลก งวล edltv-vocation ค อ หน วยว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 2.7 ใน 4 โฟลเดอร ของ 4 ระด บช น ในแต ละระด บช นจะประกอบไปด วยไฟล ท งหมด ตาม ภาพด านล าง แต ในละระด บช นจะใช ไฟล ท ม ช อว า Server2Go เป นต วเป ดระบบส อ edltv โดยการจาลองหน าเว บไซต ซ งจะอย ในร ปแบบ ออฟไลน (Offline) 2.8 ว ธ การเป ดใช งาน ให ด บเบ ลคล กไฟล Server2Go ในการใช งานเม อเร มเป ดระบบ 2.10 ระบบจาลองหน าเว บในร ปแบบออฟไลน ข นมา 18 หน วยท 4 การเช อมต อเคร อง edltv ผ านระบบเคร อข าย (Network) จ ดประสงค 1. เพ อให ร เก ยวก บอ ปกรณ ท เก ยวข องก บส อ edltv ในระบบเคร อข าย 2. เพ อให สามารถเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ ระบบเคร อข ายได 3. เพ อให สามารถเร ยนร ส อ edltv ผ านระบบเคร อข ายได 1. การเช อมต ออ ปกรณ edltv ก บระบบเคร อข าย 1.1 การเตร ยมอ ปกรณ การใช งาน edltv จากเคร องคอมพ วเตอร ในห องแลบแบบ off-line โดยไม จาเป นต องเช อมต ออ นเทอร เน ต แต จะต องมาเช อมต อระบบแลนก อน 1.2 อ ปกรณ ท ทางโรงเร ยนต องเตร ยม สายแลนขนาดตามความเหมาะสม Switch หร อ Hub ท ใช เช อมต อเคร อข ายคอมพ วเตอร ในห องปฏ บ ต งาน เคร องคอมพ วเตอร ท จะทาเป นเคร อง Server ช ดห ฟ งหร อลาโพง 2. การเช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv ก บ ระบบเคร อข ายได 2.1 เช อมต ออ ปกรณ ส อ edltv เข าก บเคร องคอมพ วเตอร 2.2 ใช สายแลนเช อมต อก บเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย ระบบ edltv เข าก บอ ปกรณ Switch หร อ ฮ บ ท เช อมต อก บเคร องอ นๆ ภายในระบบเคร อข าย 20 3. การแชร ไฟล เพ อใช งานร วมก นผ านเคร อข าย 3.1 โดยการต งค าไฟล pms_config.ini ในส อ edltv แต ละระด บ เป นการแชร เพ อใช งาน ผ านระบบเคร อข ายภายใน 3.2 เป ดไฟล pms_config.ini เพ อทา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x