cenník predplatených služieb - PDF

Description
cenník predplatených služieb Obsah Program služieb SWAN MOBILE. 3 Bezplatné služby. 4 Ostatné služby. 5 Informácie. 6 Kontrola spotreby. / Iné 7 Roaming. 8 Prenos dát a prístup na internet cez GPRS a EDGE

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 18 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
cenník predplatených služieb Obsah Program služieb SWAN MOBILE. 3 Bezplatné služby. 4 Ostatné služby. 5 Informácie. 6 Kontrola spotreby. / Iné 7 Roaming. 8 Prenos dát a prístup na internet cez GPRS a EDGE v roamingu. 9 Roaming v lietadlach. 10 SMS / MMS do zahraničia. / Volania do zahraničia. 11 Zoznam krajín podľa tarifných zón pre volania v roamingu 12 a volania zo zahraničia. Služby mobilnej zábavy / Darcovské SMS správy. 13 Platby za služby cez SMS Union poisťovňa a výpis transakcií 16 Azet Plus / Autobazar.eu / SMS výpis posledných 5 transakcií 17 Zábavné a informačné služby. 18 Volania na audiotexové čísla. / Hlasová odkazová služba. 19 Iné. 20 Spoločné ustanovenia Cenník SWAN MOBILE / Platný od Program služieb SWAN MOBILE Cena za minútu volania na účastnícke čísla O2 Slovensko, vrátane SWAN MOBILE Cena za minútu volania na účastnícke čísla do pevných sietí v SR, vrátane pevnej siete SWAN Cena za minútu volania na účastnícke čísla do ostatných mobilných sietí v SR (Orange, T-Mobile) 0,06 0,06 0,12 Cena za SMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR 0,06 Cena za MMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR (aj na ) 0,25 Cena za 1 MB dát 0,95 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Bezplatné služby - Automaticky aktivované služby Lokálne správy Zobrazenie čísla volajúceho CLIP Zamedzenie zobrazovaniu čísla volaného CLIR Podržanie volania, blokovanie volania SMS, MMS Prístup na internet, prenos dát prostredníctvom GPRS a EDGE Volania do zahraničia Roaming Roaming Datalimit Informácia o zmeškaných volaniach 4 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Ostatné služby Volanie na čísla s predvoľbou Volania na čísla s predvoľbou 0960, 09610, 065X a 069X 0,13 Volanie na skrátené čísla *xxxx (presmerovanie na čísla s predvoľbou 0800) 0 Volanie na skrátené čísla *xxxx (presmerovanie na čísla mobilných a fixných operátorov v SR a čísla s predvoľbou 0850) 0,06 Odosielanie SMS na čísla , 99222, 99202, Tiesňové volania (112, 150, 155, 158, 159) 0 Volanie sluchovo postihnutým účastníkom (12777) 0,202 Volanie na Linku detskej istoty ( , ) 0 Informácie o cenách volaní na číslo *xxxx (hviezdička a štyri čísla) zabezpečujú jednotliví partneri. Cenník SWAN MOBILE / Platný od Informácie Volanie na čísla 16xxx, 17xxx 0,282 Volanie na čísla 18xxx 0,216 Informácie o tel. číslach Orange Slovensko (1185) 0,763 Informácie o tel. číslach T-Com (1180, 1181, 12149) 0,597 Informácie o tel. číslach T-Mobile (1188) 0,763 Informácie o presnom čase (12110) 0,498 T-Com Info Asistent (12111) 0,790 Výber odkazov z Odkazovej schránky T-Mobile 0,282 Výber odkazov z Odkazovej schránky Orange Slovensko 0,282 Volanie na číslo služieb s rozdelením poplatkov (0850) 0,06 Informačné a operátorské služby (12351, 12353) 0,13 6 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Kontrola spotreby Tvar doručenej SMS: Odoslanie SMS vo formáte: spotreba na číslo Prijatie informácie o spotrebe 0,10 Zostávajúce voľné jednotky: min: AAAA, min. len do O2: OOOO, SMS/MMS: SSSS, data: DDDD MB; Aktuálny kredit: KK, KK EUR s DPH, platnosť do DD.MM; Stav DD.MM.YYYY. O2 Aktuálny kredit = zostatkový kredit na SIM karte. Suma je orientačná. Volania a SMS/ MMS vykonané v roamingu môžu byť zohľadnené s oneskorením až niekoľkých dní. Iné Poplatok za prenesenie telefónneho čísla 0 Identifikácia siete volaného účastníka - volanie na Identifikácia zlomyseľných volaní 16 Vydanie PUK kódu 1,50 Výmena SIM karty 8 Aktivácia služby Presmerovanie volania* 0 *Pri presmerovaní volania sa účtuje presmerovaná časť volania. Cenník SWAN MOBILE / Platný od Roaming Príjem SMS / MMS v roamingu 0 Odoslanie SMS v roamingu - zóna 1, 2 0,13 Odoslanie SMS v roamingu - zóna 3, 4, 5 0,35 Odoslanie MMS v roamingu - všetky zóny 0,35 Odchádzajúce volanie v roamingu - zóna 1, 2 0,42 Prichádzajúce volanie v roamingu - zóna 1, 2 0,132 Odchádzajúce volanie a prichádzajúce volanie v roamingu - zóna 3 1,70 Odchádzajúce volanie a prichádzajúce volanie v roamingu - zóna 4 2,50 Odchádzajúce volanie a prichádzajúce volanie v roamingu - zóna 5 10 Volanie na Zákaznícku linku (informácie o Roamingu, najmä o roamingových poplatkoch za hlasové volania, SMS, MMS, iné dátové služby) 0 Na stránke je uvedený zoznam roamingových partnerov s aktuálne dostupnými službami. Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou pri prijatých volaniach sa uplatňuje od prvej sekundy volania a pri odchádzajúcich volaniach po 30 sekundách uskutočneného volania. Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené cenou odchádzajúceho volania z vyššej zóny. Podmienené presmerovanie volania v Roamingu (presmerovanie do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo v rámci Slovenska uskutočnené cez sieť roamingového partnera Poskytovateľa, ak volaný neodpovedá, je mimo dosahu, má obsadené alebo odmietol prichádzajúci hovor) je účtované ako súčet ceny prichádzajúceho volania do siete roamingového partnera a odchádzajúceho volania na Slovensko do odkazovej schránky alebo na zvolené číslo, a to podľa príslušnej zóny. Nepodmienené presmerovanie volania v Roamingu (t. j. pevné, okamžité) je účtované ako odchá- 8 Cenník SWAN MOBILE / Platný od dzajúce volanie zo siete O2 Slovensko podľa platného Cenníka. Roamingové SMS je možné zasielať len do siete operátorov, s ktorými má Poskytovateľ uzavretú roamingovú zmluvu, t. j. nachádzajú sa na aktuálnom zozname roamingových partnerov Poskytovateľa. Roamingové MMS je možné zasielať zo sietí roamingových partnerov Poskytovateľa s dostupnými dátovými službami. Poskytovateľ garantuje doručenie MMS z roamingu do siete Poskytovateľa, ostatných národných mobilných sietí v SR a sietí pre medzinárodné MMS. Aktuálny zoznam sietí pre medzinárodné MMS nájdete na HYPERLINK AT&T USA spoplatňuje už aj pokus o spojenie, t. j. zvonenie od prvej sekundy, a to aj v prípade, ak k nadviazaniu spojenia nedôjde. Prenos dát a prístup na internet cez GPRS a EDGE Prenos dát a prístup na internet cez GPRS a EDGE v roamingu Cena za 1 MB prenesených dát Zóna 1, 2 2 Zóna 3, 4, 5 9 Účtovací interval 10 kb Roaming Datalimit Aktivácia a deaktivácia služby Odoslanie SMS na číslo Aktivačná SMS v tvare: DATALIMIT A 0 deaktivačná SMS v tvare: DATALIMIT D 0 Zrušenie obmedzenia prenosu dát pre aktuálny kalendárny mesiac cez SMS v tvare: DATALIMIT 0 Služba Roaming Datalimit umožňuje Účastníkovi kontrolu spotreby dát v zahraničí stanovením finančného limitu 50 na každej SIM karte. Účastník bude prostredníctvom SMS informovaný vždy, keď jeho spotreba dát v zahraničí dosiahne 80% z finančného limitu. Do limitu nie sú zahrnuté MMS. Deaktivácia služby Roaming Datalimit, opätovná aktivácia a zrušenie obmedzenia dát v Roamingu sa realizuje prostredníctvom SMS. Cenník SWAN MOBILE / Platný od Odosielanie SMS súvisiacich so službou Roaming Datalimit je pre Účastníka bezplatné. Viac informácií na a Roaming v lietadlách Spoločnosť TAP Portugal Wataniya Airways Royal Jordanian Airlines British Airways* Qatan Airways* Oman Air Saudi Arabia Airlines EgyptAir AirAsia Lybian Airlines TAM Brasil Typ lietadla A319 A320 A319 A318 A320, A321 A330 A330 A330 A320 A320 A321 Vďaka službám operátora OnAir je možné telefonovať, prijímať volania, zasielať SMS, MMS a pripojiť sa na internet z paluby nasledovných leteckých spoločností. Podľa pravidiel letovej prevádzky je možné túto Službu využiť mimo štartu lietadla a pristávania (nad 3000 m). Na displeji telefónu sa zobrazí , OnAir. Roamingové služby v lietadlách sú spoplatnené cenami v rámci Zóny 5. * len SMS a dátové prenosy Pred odletom si vždy overte u personálu letiska, či dané lietadlo podporuje uvedené roamingové služby. 10 Cenník SWAN MOBILE / Platný od SMS / MMS do zahraničia Odoslanie SMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov 0,10 Odoslanie MMS na účastnícke čísla zahraničných operátorov 0,25 Medzinárodné SMS je možné zasielať len do siete operátorov, s ktorými má Poskytovateľ uzavretú roamingovú zmluvu, t. j. nachádzajú sa na aktuálnom zozname roamingových partnerov Poskytovateľa. Medzinárodné MMS je možné zasielať do sietí operátorov v krajinách, ktoré nájdete na aktuálnom zozname sietí pre medzinárodné MMS. Pravidelne aktualizované zoznamy nájdete na stránke a Pri zasielaní SMS/MMS do siete operátora, ktorý nie je uvedený v príslušnom zozname, Poskytovateľ nemôže garantovať jej doručenie, takáto SMS/MMS však bude napriek nedoručeniu spoplatnená. Pred odoslaním SMS/MMS Vám odporúčame overiť si, či sa daný operátor nachádza v príslušnom zozname. Volania do zahraničia Zóna / min. Zóna 1 0,28 Zóna 2 0,40 Zóna 3 0,60 Zóna 4 1 Zóna 5 3,50 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Zoznam krajín podľa tarifných zón pre volania v roamingu a volania do zahraničia Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Česko Ďalšie členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko*, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia), Azory (Portugalsko), Francúzska Guyana, Gibraltár, Guadeloupe (Francúzsko), Kanárske ostrovy (Španielsko), Madeira (Portugalsko), Martinik (Francúzsko), Monako, San Maríno, Vatikán (Taliansko), Réunion (Francúzsko) + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Kanada, Britské Panenské ostrovy Rusko a ostatné krajiny sveta Volanie z lietadiel (OnAir)*, satelitné sieťe * platí len pre volania v roamingu Zoznam zmluvných operátorov a krajín, kde poskytuje Poskytovateľ službu roaming, sa priebežne aktualizuje a je uvedený na stránke a 12 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Služby mobilnej zábavy a nemobilné služby Služby tretích strán a partnerov Služby tretích strán a partnerov Poskytovateľa, spoplatnenie a cenové úrovne prostredníctvom prijatej alebo odoslanej SMS správy.detailné informácie o konkrétnej službe zabezpečujú jednotliví partneri cez svoje komunikačné kanály. Služba SMS hry a súťaže, SMS hlasovania, SMS inzeráty, SMS zoznamka, SMS help, tipy, rady, ostatné služby Darcovské SMS správy DMS - darcovská SMS správa Hodina deťom Cena s DPH 0 ; 0,033 ; 0,066 ; 0,08 ; 0,100 ; 0,133 ; 0,166 ; 0,199 ; 0,332 ; 10,0 0,398 ; 0,465 ; 0,498 ; 0,597 ; 0,664 ; 0,730 ; 0,797 ; 0,830 ; 0,996 ; 1,162 ; 1,195 ; 1,328 ; 1,494 ; 1,593 ; 1,660 ; 1,826 ; 1,992 ; 2,158 ; 2,324 ; 2,390 ; 2,490 ; 2,656 ; 2,821 ; 2,987 ; 3,153 ; 3,187 ; 3,319 ; 3,485 ; 3,585 ; 3,651 ; 3,817 ; 3,950 ; 3,983 ; 4,647 ; 4,780 ; 5,975 ; 6,372 ; 7,965 ; 0,200 ; 0,300 ; 0,400 ; 0,500 ; 0,600 ; 0,700 ; 0,800 ; 0,900 ; 1,0 ; 1,100 ; 1,200 ; 1,300 ; 1,400 ; 1,500 ; 1,600 ; 1,700 ; 1,800 ; 1,900 ; 2,0 ; 2,100 ; 2,200 ; 2,300 ; 2,400 ; 2,500 ; 2,600 ; 2,700 ; 2,800 ; 2,900 ; 3,0 ; 3,500 ; 4,0 ; 4,500 ; 5,0 ; 5,500 ; 6,0 ; 6,500 ; 7,0 ; 7,500 ; 8,0 ; 8,500 ; 9,0 ; 9,500 Odoslanie SMS na skrátené číslo 877 0,06 Prijatie SMS zo skráteného čísla 877 1,00 Odoslanie SMS na skrátené číslo 800 2,00 Prijatie SMS zo skráteného čísla Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH. Cenník SWAN MOBILE / Platný od Dobrá krajina (Nadácia Pontis) Odoslanie SMS na skrátené číslo Prijatie SMS zo skráteného čísla 871 5,00 Služba je platná od do Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH. Platby za služby cez SMS MHD lístky (v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a v Prešove) Služba Cena s DPH Základný SMS lístok (na kúpu je potrebné zaslať prázdnu SMS na číslo 1166 v prípade Košíc) 0,80 Základný SMS lístok (na kúpu je potrebné zaslať prázdnu SMS na číslo 1100 v prípade Bratislavy 1155 a v prípade Žiliny) 1,00 Základný SMS lístok (na kúpu je potrebné zaslať prázdnu SMS na číslo 1144 v prípade Prešova) 0,70 24-hodinový SMS lístok (na kúpu je potrebné zaslať prázdnu SMS na číslo 1124 v Bratislave) 4,50 Kópia SMS lístka (kópiu SMS lístka získate zaslaním prázdnej SMS na číslo 1101 v prípade Bratislavy 0,20 INFO správa (informačnú správu získate zaslaním SMS v tvare: INFO na číslo 1100 alebo 1124 v prípade Bratislavy, 1166 v prípade Košíc, 1155 v prípade Žiliny a 1144 v prípade Prešova) 0,08 Službu SMS lístok prevádzkuje spoločnosť DPB, a. s., na MHD v Bratislave, DPMK, a. s., na MHD v Košiciach a DPMŽ, s. r. o., na MHD v Žiline a DPMP, a.s. v Prešove. 14 Cenník SWAN MOBILE / Platný od SMS Parkovné (v Bratislave, Košiciach, Martine, Prešove, Trenčíne a vo Zvolene) INFO správa (informačnú správu získate zaslaním SMS v tvare: INFO na číslo 2200) 0 Odoslanie SMS na skrátené číslo Prijatie SMS zo skráteného čísla ,39, 0,40, 0,50, 0,60, 0,77, 1, 1,10, 1,20 (podľa mesta a parkovacej zóny) Účastník zašle SMS v tvare Skratka mestamedzeraoznačenie parkovacej zónymedzeraevidenčné číslo vozidla, napr. BA A4 BA123XY, KE A1 KE123XY, TN A1 TN123XY, MT A2 MT123XY, PO A2 PO123XY alebo ZV A1 TT123XY. mypay - SMS platby Odoslanie SMS na skrátené číslo Prijatie SMS zo skráteného čísla 8877 (podľa konkrétnej služby) od 0,10 do 20 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Union - SMS poistenie Odoslanie SMS na skrátené číslo 6655 v tvare: Meno Priezvisko RodneCisloBezLomky DatumOdchoduDDMMRRR Datu PrichoduDDMMRRR TypPoistenia 0,395 Odoslanie SMS na skrátené číslo 6655 v tvare: RodneCisloBezLomky 0,395 Prijatie SMS so službou poistenia (podľa typu a dĺžky poistenia) 0,498 35,053 Prijatie iných SMS súvisiacich s poistením 0 Odoslanie SMS na skrátené číslo 6655 v tvare: HELP resp. prázdnej SMS 0,395 Odoslanie SMS na skrátené číslo 6655 v tvare: STORNO RodneCisloBezLomky 0,395 Poskytovateľom cestovného a horského poistenia cez SMS je Union poisťovňa. Cena poistenia závisí od typu poistenia a počtu dní. Cena za poistenie nepodlieha DPH. Na platbu SMS poistenia nie je možné využiť Kredit získaný v rámci akcie zo strany Poskytovateľa. Viac informácií a kompletné poistné podmienky získate na čísle alebo na webovej stránke 16 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Azet Plus AZET PLUS 30 (dobitie kreditu na 30 dní) Odoslanie SMS na skrátené číslo Prijatie SMS zo skráteného čísla ,987 Tvar odoslanej SMS: PLUS30 AzetID - aktivácia služby PLUS30 STOP PLUS30 AzetID - deaktivácia služby PLUS30 AZET PLUS 30 (dobitie kreditu na 13 dní) Odoslanie SMS na skrátené číslo Prijatie SMS zo skráteného čísla ,593 Tvar odoslanej SMS: PLUS AzetID - aktivácia služby PLUS STOP PLUS AzetID - deaktivácia služby PLUS Odoslanie SMS na skrátené číslo Prijatie SMS zo skráteného čísla Autobazar.eu - SMS platba za inzerciu Odoslanie SMS na skrátené číslo Prijatie SMS zo skráteného čísla SMS výpis posledných 5 transakcií za služby cez SMS Účastník zašle SMS v tvare: PLATBY na skrátené číslo 321. Po odoslaní SMS správy na jedno z uvedených čísel Vám príde spätná SMS správa približne do dvoch minút. Cenník SWAN MOBILE / Platný od Zábavné a informačné služby Služba Pozadia, šetriče, témy, Java hry, zvonenia, skladby, videá, uvítacie tóny, balíčky služieb, info služby a interaktívne služby, iné Ostatné poplatky Cena s DPH 0 ; 0,066 ; 0,100 ; 0,166 ; 0,332 ; 0,398 ; 0,498 ; 0,664 ; 0,830 ; 0,996 ; 1,328 ; 1,660 ; 1,992 ; 2,656 ; 3,319 ; 3,983 0 ; 0,066 ; 0,100 ; 0,166 ; 0,332 ; 0,398 ; 0,498 Služba Cena s DPH Odoslanie SMS na číslo 802 0,06 Zábavné a informačné služby Poskytovateľa a cenové úrovne prostredníctvom prijatých SMS / MMS správ alebo cez webový alebo wapový portál Poskytovateľa. Denný limit na Služby mobilnej zábavy a nemobilné služby je 30 na Účastníka, resp. telefónne číslo. Pre blokovanie Služieb mobilnej zábavy a nemobilných služieb je potrebné kontaktovať Zákaznícku linku 929. Za odoslanie SMS správy na skrátené číslo z Roamingu je okrem služby účtovaná aj cena za odoslanie SMS správy v Roamingu podľa zón uvedených v časti Roaming. 18 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Volania na audiotexové čísla Predvoľby Cena s DPH / min. 09XY 1 0,5 09XY 2 0,6 09XY 3 0,8 09XY 4 1,0 09XY 5 1,2 09XY 6 1,6 09XY 7 2,0 09XY 8 3,0 Všetky volania na audiotexové čísla, uskutočnené zo siete O2 Slovensko vrátane SWAN MOBILE, sú účtované za každú začatú minútu. Hlasová odkazová služba Aktivácia Hlasovej odkazovej schránky 0 Volanie - výber odkazov z vlastnej odkazovej schránky v SWAN MOBILE / min. 0,066 Presmerovanie do vlastnej odkazovej schránky SWAN MOBILE 0 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Iné Volanie na Zákaznícku Linku SWAN MOBILE 929 alebo ,065 Volania na Zákaznícke Linky: (alebo 940) ,065 V prípade zmeny spôsobu úhrady za Služby prostredníctvom Kreditu na úhradu prostredníctvom faktúry sa Účastníkovi prípadný nevyčerpaný kredit v plnej vyške prenáša (nevzťahuje sa na Kredit získaný v rámci akcie zo strany Poskytovateľa). V prípade prepadnutia kreditu z dôvodu ukončenia jeho platnosti môže Účastník počas platnosti Zmluvy o pripojení opätovne získať hodnotu posledného prepadnutého kreditu, ak si dobije kredit o minimálne 6 (180,76 Sk). Kredit nadobudnutý v rámci akcie zo strany Poskytovateľa sa okrem bonusových kreditov, ktoré získa Účastník pri dobíjaní cez internet alebo bankomaty, neobnovuje. 20 Cenník SWAN MOBILE / Platný od Spoločné ustanovenia Volania sú účtované 60+1, t.j. sekundovou tarifikáciou po prvej minúte, pričom prvá minúta sa účtuje celá bez ohľadu na dĺžku volania a každá sekunda predstavuje jednu hovorovú jednotku, ak nie je uvedené inak. Maximálna dĺžka jedného volania môže byť zo strany Poskytovateľa s prihliadnutím na technologické parametre verejnej telefónnej siete obmedzená na 30 minút. Účtovací interval pri službe prenosu dát je 1 KB. Informácie o aktuálnych cenách služieb Poskytovateľa a o prípadných zľav á c h z t ý c h t o c i e n m ô ž e t e z í s k a ť n a z á k a z n í c k e j l i n k e , n a a d r e s e alebo Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto Cenníku, majú rovnaký význam ako pojmy definované vo Všeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete Poskytovateľa. Sieť O2 Slovensko a SWAN MOBILE znamená verejnú mobilnú telefónnu sieť poskytovanú spoločnosťou Telefónica Slovakia, s. r. o. Účinnosťou nového znenia Cenníka stráca jeho predošlé znenie platnosť a účinnosť, pokiaľ nie je s Účastníkom dohodnuté inak. Ceny za volania v tomto cenníku sú uvedené za jednu minútu volania, ak nie je výslovne uvedené inak. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené s DPH a prepočítané podľa konverzného kurzu 1 = 30,1260 Sk. Videohovory sa pre účely tohto cenníka považujú za bežné volania. Realizácia videohovoru je závislá od sieťových možností a od možností koncového zariadenia. Cenník SWAN MOBILE / Platný od Zákaznícka linka SWAN MOBILE , skrátený tvar 929 Zákaznícka linka SWAN MOBILE zo zahraničia: Stav kreditu: *100*# Hlasová schránka: Zoznam a adresy predajní SWAN MOBILE nájdete na Poskytovateľom služby je Telefónica Slovakia, s.r.o. SAP kód
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x