АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - PDF

Description
1 УДК : АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Мурко І.І., аспірант Запорізький державний університет Статтю присвячено проблемі конвергенції

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 26 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 УДК : АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Мурко І.І., аспірант Запорізький державний університет Статтю присвячено проблемі конвергенції національних варіантів англійської мови на лексикосемантичному рівні. В ній на матеріалі лексикографічних посібників та періодичних видань досліджується надходження американських неологізмів у британський, австралійський та інші варіанти. Ключові слова: конвергенція, лексико-семантичний рівень, лексичний неологізм, семантичний неологізм, професійний жаргон, молодіжний сленг, словотворчий елемент. Мурко И.И. АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ КАК ИСТОЧНИК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА / Запорожский государственный университет, Украина Статья посвящена проблеме конвергенции национальных вариантов английского языка на лексикосемантическом уровне. В ней на материале лексикографических пособий и периодических изданий исследуется поступление американских неологизмов в британский, австралийский и другие варианты. Ключевые слова:конвергенция, лексико-семантический уровень, лексический неологизм, семантический неологизм, профессиональный жаргон, молодёжный сленг, словообразовательный элемент. Murko I.I. AMERICAN ENGLISH AS A SOURCE OF LEXICAL AND SEMANTIC NEOLOGISMS OF THE ENGLISH LANGUAGE / Zaporizhzhya state university, Ukraine The article deals with the convergence of national varieties of the English Language at lexical and semantic level. Based on lexicographical manuals and periodicals, it examines the ways American neologisms enter the British, Australian and other varieties of English. Key words: сonvergence, lexical and semantic level, lexical neologism, semantic neologism, professional jargon, youth slang, word-building element. На сучасному етапі історичного розвитку англійська мова є, як відомо, мовою полінаціональною - вона обслуговує кілька націй і існує в формі національних варіантів (британського, американського, австралійського та ін.). Відмінність соціокультурного фону зумовлює особливості у розвитку кожного з різновидів. Однак, як відмічають науковці, приналежність до єдиної комунікативної системи мови, тісні і різноманітні зв'язки між регіонами сприяють зближенню мовних форм, їх конвергенції [1,5]. Особливо інтенсивно взаємодія та взаємовплив національно-територіальних варіантів спостерігається на лексикосемантичному рівні. Такий екстралінгвістичний фактор, як лідерство США в науці, техніці, у міжнародних відносинах, а також демократичність американських мовних норм, зумовлює той факт, що неологізми англійської мови виникають, головним чином, в американському варіанті, і саме цей варіант є основним постачальником лексичних інновацій у інші різновиди англійської мови. Завдяки сучасним засобам масової інформації численні новотворення-американізми за походженням за короткий час стають спільноанглійськими одиницями або ж, як зазначає Ю.А.Зацний, чию думку ми поділяємо, переходять до спільного ядра двох чи кількох національних варіантів [2,170] (у даній статті ми досліджуємо, головним чином, американські надходження у британський варіант). Запозичуватися з американського варіанта можуть, перш за все, новотворення - одиниці, які виникли в США і позначають поняття та речі, що були відсутні у суспільній практиці носіїв як самого американського варіанта, так і варіанта, що запозичує. Серед таких одиниць - Rollerblade, що є торгівельною маркою особливого різновиду роликових ковзанів з одним рядом колес (цей іменник дав поштовх для виникнення числених похіних: rollerblader, rollerblading, to rollerbladе), fantasy football змагання, в яких учасники створюють уявні команди із реально існуючих гравців футбольних ліг і набирають очки в залежності від справжньої гри цих гравців: Hire a four-seater covered four-wheel bicycle from the Enormous Crocodile Company and travel by pedal power; or rollerblade your way around with skates from Cheapskates on Chaffers Street Park or Ferg's Rock 'n' Kayak at Queen's Wharf (Independent, Nov. 10, 2001) London's too conservative to allow rollerblades to take over the streets. In other words, what any sane person would call rollerblading . (Independent, Aug. 26, 2000) Вісник Запорізького державного університету 1, 2002 The Olsen Brothers launched the Rollerblade Company in America in 1982, introducing a new form of lowimpact exercise and urban recreation to a population undergoing an exercise boom. (Independent, Sept. 16, 2001) Об'єктом запозичення можуть бути також слова та словосполучення, які позначають предмети і явища, що раніше були специфічні для суспільного життя лише носіїв американського варіанта. Наприклад, setaside земля, вилучена з сільськогосподарського виробництва з метою скорочення надлишків продукції (термін, відомий у США з початку 40-х років, а у Британії - з 80-х у зв'язку з запровадженням політики, що мала за мету зменншення яловичих та масляних гір і винних озер [3,275]), doula компаньйон молодої матері, жінка, яка допомагає їй, морально підтримує під час пологів (у США - з 80-х, у Великій Британії - з 90-х), superpredator жорстокий, агресивний підліток, що скоює тяжкі злочини (у Сполучених Штатах - з 1996 року, а вже з і у Британії), drug-czar (drug czar, drugs czar, drugs tsar) керівник спеціального відділу по боротьбі з наркотиками (у США - з 1988 року, в 1997 році в Великій Британії також було введено посаду царя ): Drug tsar Keith Hellawell launched his final annual report today as campaigners claimed the Government's policy on cannabis and other illegal substances was faltering. (Independent, Aug. 2, 2001) Крім лексичних новотворень, прикладами яких були зазначені вище одиниці, американський варіант також постачає в інші національні варіанти нові семантичні неологізми, тобто нові значення слів, які складають інвентар їхніх лексико-семантичних систем. Такими є, наприклад, лексеми buddy той, хто пропонує своє товариство, поміч і моральну підтримку хворим на СНІД (вживається також як дієслово), graze швидко перемикати телевізійні канали, дивлячись кілька телепрограм , tag графіті, яке складається з оздобленого прізвиська, ініціалів чи слова, що є підписом художника , plastic кредитна або інша платіжна картка (у розмовному мовленні), walker чоловік, який за грошову винагороду супроводжує жінку в громадських місцях . Деякі з одиниць, що запозичуються, можуть мати певні обмеження у вживанні. Наприклад, прикметник bi-media, той, що охоплює чи працює з двома засобами масової інформації одночасно , у Великій Британії застосовується, головним чином, по відношенню до ВВС, оскільки це єдина у країні організація, що керує як радіо, так і телебаченням. А словосполученням cardboard city ( територія у великому місті, де бездомні люди збираються на ніч у тимчасові схованки, зроблені з картонних коробок та іншого паківельного матеріалу ) називають, як правило, місцевість, що прилягає до станції Ватерлоо, - місце нічлігу лондонських бомжів: Other bi-media programmes will celebrate the 70th birthday of the pianist Alfred Brendl next January with live Radio 3 concerts and a BBC2 documentary. (Independent, Oct. 23, 2000) You've got to come to a bottom - which doesn't mean becoming a skid-row bum, with string round the waist, living in cardboard city, says Jones, who was still married with two children and working as a dentist with an ever-increasing overdraft when he finally admitted he was an alcoholic who needed help. (Independent, Jan. 1, 2001) Тематичний спектр лексики, що розпочала своє існування в американському варіанті, різноманітний, однак певна концентрація новотворень спостерігається у таких сферах: економіка і бізнес: intrapreneur службовець, якому надається можливість реорганізації підприємства , ring-fence захищати чи гарантувати безпеку фондів , technology transfer перехід нових технологій від винахідника до споживача , cold-calling практика телефонних дзвінків чи візитів з метою продати товари чи послуги потенційним клієнтам без попередньої домовленості з ними ; наука і технологія: GIFT ( від gamete intra-fallopian transfer) методика, що надає можливість безплідним парам зачати дитину , v-chip (або ж violence chip) комп'ютерний чіп, який додається до телевізійного приймача, щоб запопігти перегляд дітьми програм з надмірною кількістю брутальних чи еротичних сцен ; політика: peace dividend прибуток, особливо фінансовий, отриманий за рахунок скорочення витрат на воєнні цілі , sleaze factor скандальний бік ситуації, справи, особливо пов'язаний з корупцією політичних структур , людина і суспільство: challenged фізично чи розумово неповноцінний , abled фізично повноцінний , ableism дискримінація фізично неповноцінних людей , narcoterrorism злочинність, пов'язана з торгівлею наркотиками , sleazebag людина з поганою репутацією , out викривати схильність до гомосексуалізму визначної чи відомої людини ; 2 Філологічні науки музика: hip-hop танцювальна музика, яка поєднує реп (часто на політичні теми) на фоні скупої електронної основи з жорстким ритмом , new jack/jill swing різновид танцювальної музики, що поєднує в собі елементи ритм-енд-блюзу, соулу, хіп-хопу і репу : However, economists believe this kind of earmarking is gimmicky: nobody would ever opt to ring-fence their taxes for unglamorous but essential public spending such as prisons or road cleaning (Independent, May 16, 2001) Jerry Benson, director of technology transfer at the National Physical Laboratory, one of the organisations running the scheme, says: Small manufacturers need all the help they can get at the moment and they need to be as competitive as they can. (The Times, Nov. 10,2001) Those who have not decided what to do after university get regular glimpses of the world of work through careers' services, through graduate fairs and through cold calling by big employers (Independent, Aug. 15, 2001) A new weapon to fend off that unwelcome breed of salesman, the cold-caller, has emerged from an unexpected source: a double-glazing company. Ironically, Mr Ashwell, now 43, became a double-glazing salesman after a cold-calling salesman turned up on his doorstep one evening 20 years ago. (Independent, Apr. 1, 2001) The almost exclusively military response to narcoterrorism in Latin America, he points out, has the same fateful momentum as American policy in Vietnam. (Independent, Sept. 15, 2001) We all knew that she was being naughty to out a cabinet minister. (Independent, Oct. 14, 2001) Ursula Rucker is Queen of the Poetry Slam, the most formidable of the black poetesses operating on the fringes of hip hop, a massive influence on younger peers like Dana Bryant and Jill Smith. (Independent, Sept. 7, 2001) Американський варіант може виступати у ролі варіанта-посередника у процесі поповнення інших варіантів іншомовними словами. Так, японське слово honcho хазяїн, бос, яке ще у сорокові роки стало вживаним у США, з кінця 80-х поширюється й у Великій Британії. Через техаський кордон увійшло до англомовного світу мексикано-іспанське слово fajitas, яке є назвою страви, що набула популярності по обидва боки Атлантики, - маринованих шматочків м`яса чи риби зі спеціями, які подаються у маїсовій паляниці (про асиміляцію цього слова свідчить його вживання у складі сталих сполучень fajita restaurant, fajita sauce). Лексема fajitas поповнила ряд інших назв страв популярної кухні Tex-Mex (від Texan- Mexican), таких як nachos, burrito, taco, quesadillas; ресторан, який спеціалізується на приготуванні вищезазначених страв, називається taqueria: That one is head honcho, invincible and indefatigable, one s victories legion and one s valour legendary, is for others to remark. (The Times, Nov. 15, 2001) Being a sucker for anything with three chillis and a Hot! warning on the box, I lunged for the Sainsbury's Chicken Fajitas. (Independent, Apr. 16, 2000) Unauthentic burritos and fatty fajitas are usually the staple of Mexican restaurants in this country, but Karina Mantavia finds the real deal in Brighton What's called Mexican food here is actually Tex-Mex food, and bad Tex-Mex food at that: an ingenious, double bastardisation of two cuisines for the price of one. Alongside the nachos 'n' dips, tacos and quesadillas, which in Mexico are only eaten between meals, some genuinely weird and wonderful dishes can be had at pretty good prices: starters and desserts are around 3-5, mains range from (Independent, June 18, 2000) Необхідність поповнення не тільки номінативних, а й експресивних засобів мови зумовлює той факт, що з американського варіанта широко запозичуються поряд з літературною лексикою одиниці нелітературних підсистем - професійних та соціальних жаргонів, сленгу (конотативно-забарвленої лексики, яка вийшла за межі певних соціальних груп, має загальномовний характер, але не вважається стандартною , літературною). Так, професійний жаргон американських медиків поповнив словник їхніх колег в інших англомовних країах акронімом gomer ( get out of my emergency room ), який позначає пацієнта, що вважається не вартим лікування через похилий вік та слабке здоров'я. З американського сленгу британський отримав ще одну назву для людини, яку легко експлуатувати, дурити - patsy, а для особи в стані нервового збудження - ще одну х
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x