สร ปผลรายช อโรงเร ยนท เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษา เข าแข งข นในระด บภาค งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ณ จ งหว ดระยอง ระหว างว นท ธ นวาคม PDF

Description
ท โรงเร ยน ก จกรรม ระด บช น จานวนคน กล มสาระการเร ยนร หมายเหต 1 ว ดพลงช างเผ อก อ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร เด ยว 1 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร 2 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP แปรร ปอาหาร

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 47 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท โรงเร ยน ก จกรรม ระด บช น จานวนคน กล มสาระการเร ยนร หมายเหต 1 ว ดพลงช างเผ อก อ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร เด ยว 1 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร 2 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP แปรร ปอาหาร ราวงมาตรฐาน ประเภทท ม 8-10 คน ป คณ ตศาสตร การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) ระบามาตรฐาน ประเภทท ม 6-12 คน ป ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) นาฎศ ลป ไทยสร างสรรค ท มไม เก น 16 คน ป ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) ร องเพลงไทยล กท ง ชายเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (ข ม 7 หย อง) ป ศ ลปะ (ดนตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (ข บร องเพลงไทย) ป ศ ลปะ (ดนตร ) รวมศ ลป สร างสรรค รวมศ ลป สร างสรรค Sudoku 1 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เพลงค ณธรรม เพลงค ณธรรม 5 5 เล าน ทานค ณธรรม มารยาทไทย 1 2 อ านออกเส ยงและจ บใจความสาค ญ (เด ยว) 1 ภาษาไทย อ จฉร ยภาพว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร Multi skills Competition เด ยว 1 ภาษาต างประเทศ lmpromptu Speech 1 ภาษาต างประเทศ 2 ช มชนว ดกลางกร า อ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร เด ยว 1 คณ ตศาสตร ประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ร องเพลงพระราชน พนธ ชายเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด 2 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) แต งบทร อยกรอง (ท ม 2 คน) กลอนส 2 ภาษาไทย ว ดหนองก นเกรา ค ดเลขเร ว เด ยว 1 คณ ตศาสตร ห นยนต บ งค บม อ ป.1-6 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตร ) ห นยนต อ ตโนม ต ป.1-6 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตร ) ตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ป ส ขศ กษาและพลศ กษา Cross word 2 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ละครประว ต ศาสตร ป เร ยงความและค ดลายม อ เด ยว 1 ภาษาไทย โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ว ทยาศาสตร การแข งข นทางว ทยาศาสตร (Science Show) ว ทยาศาสตร (เคร องร อน) 4 ว ดคงคาวราราม ค ดเลขเร ว เด ยว 1 คณ ตศาสตร การแข งข นงานใบตอง พานพ มส กการะ 6 การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ดนตร ไทยและข บร อง (วงเคร องสายวงเล ก) ป ศ ลปะ (ดนตร ) ประกวดผลประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ป ว ทยาศาสตร (เคร องร อน) 5 ว ดส ขไพรว น การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ เตอร 2 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตร ) สร างหน งส ออ เล กทรอน กส 2 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตร ) โปรแกรมนาเสนอ (Persentation) 2 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (วงอ งกะล ง) ป ศ ลปะ (ดนตร ) เล าน ทานประกอบส อ เด ยว ปฐมว ย 1 ปฐมว ย หน งส อเล มเล ก ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน คาคม ป ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ภาพยนตร ส น ป ช มชนว ดตะเค ยนงาม การสร าง Webpage ประเภท Web Editor 2 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตร ) ทาอาหารคาวหวานจานเด ยว (ประเภทเส น) อาหารไทย (ขนมไทย) สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด 2 การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) ละครค ณธรรม ป โครงงานค ณธรรม 5 7 บ านว งห น วาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก 2 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตร ) ร องเพลงไทยสากล ชายเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) 8 บ านเน นหย อง ทาน าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ร องเพลงไทยสากล หญ งเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) ร องเพลงพระราชน พนธ หญ งเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) ร องเพลงไทยล กท ง หญ งเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) ท องอาขยานทานองเสนาะ เด ยว 1 ภาษาไทย 9 ว ดสารนารถธรรมาราม การจ ดสวนถาดแบบช น การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) นาฎศ ลป ไทยอน ร กษ ท มไม เก น 16 คน ป ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) ดนตร ไทยและข บร อง ป ศ ลปะ (ดนตร ) (วงป พาทย -ไม นวมผสมเคร องสายเคร องเด ยว) สภาน กเร ยน ป ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 10 ว ดหนองกะพ อ จ กสานไม ไผ การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) แกะสล กผ ก ผลไม การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) 11 บ านเน นสมบ รณ โครงงานอาช พ การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ดนตร ไทยและข บร อง (ฆ องวงใหญ ) ป ศ ลปะ (ดนตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (ฆ องวงเล ก) ป ศ ลปะ (ดนตร ) โครงงานส ขศ กษาและพละศ กษา ป.1-6 ส ขศ กษาและพลศ กษา 12 บ านย บตาเหน ง ร องเพลงสากล ชายเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) ข บขานประสานเส ยง ท มไม เก น 40 คน ป ศ ลปะ (ดนตร ) 1 บ านห วยท บมอญ ร องเพลงสากล หญ งเด ยว ป ศ ลปะ (ดนตร ) 14 บ านเจร ญส ข ดนตร ไทยและข บร อง (ระนาดเอก) ป ศ ลปะ (ดนตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (ซอด วง) ป ศ ลปะ (ดนตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (ซออ ) ป ศ ลปะ (ดนตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (จะเข ) ป ศ ลปะ (ดนตร ) ดนตร ไทยและข บร อง (ขล ยเพ ยงออ) ป ศ ลปะ (ดนตร ) 15 ว ดปากน าพ งราด ดนตร ไทยและข บร อง (ระนาดท ม) ป ศ ลปะ (ดนตร ) อ านออกเส ยงและจ บใจความสาค ญ เด ยว 1 ภาษาไทย 16 บ านท งเค ด ประต มากรรมลอยต ว ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) ประต มากรรมลอยต ว ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) ป นด นน าม น ประเภทท ม คน ปฐมว ย ปฐมว ย 17 ช มชนบ านว งจ นทน วาดภาพระบายส 1 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) 18 บ านชาฆ อ วาดภาพระบายส 1 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) สวดมนต แปล ป บ านบ งตากาด สร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ท ม คน ปฐมว ย ปฐมว ย 20 บ านช มแสง แอโรบ ก Spelling Bee ป ส ขศ กษาและพลศ กษา ภาษาต างประเทศ 21 ว ดเน นเขาด น การใช เข มท ศและการคาดคะเน 10 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 22 ว ดเน นยาง การผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล 6 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2 บ านมะเด อ Amath 2 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เคร องร อนกระดาษ ประเภทร อนนาน 2 ว ทยาศาสตร (เคร องร อน) 24 ร งนภาพ ทยา เล าน ทานค ณธรรม 1 การแข งข นพ ดภาษาจ น 1 ภาษาต างประเทศ 25 บ านหนองไทร มารยาทไทย 2 26 บ านยางเอน โครงงานค ณธรรม 5 27 บ านเขาช องลม เร ยงความและค ดลายม อ เด ยว 1 ภาษาไทย 28 ว ดพลงไสว ท องอาขยานทานองเสนาะ เด ยว 1 ภาษาไทย 29 ว ดเน นทราย โครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ว ทยาศาสตร 0 ว ดว งหว า เคร องร อนกระดาษ ประเภทร อนนาน 2 ว ทยาศาสตร 1 บ านเน นส ขสารอง เคร องร อนประเภทร อนไกล 2 ว ทยาศาสตร (เคร องร อน) 2 บ านน าใส เล าน ทาน Story telling เด ยว 1 ภาษาต างประเทศ lmpromptu Speech 1 ภาษาต างประเทศ บ านน าเป น Spelling Bee 1 ภาษาต างประเทศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x