ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช - PDF

Description
1 โครงงานว ทยาศาสตร ป ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 32 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 โครงงานว ทยาศาสตร ป ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6 ด.ญ.พ ทธวรรณ ภ ม เว ยงศร นางราตร สร อยสว สด เหร ยญทอง อ นด บท 1 ต วแทนเขต 3 การแข งข นทาอาหาร คาว- หวาน ป ด.ช.พลกฤษณ อ ปร ง นางดร ณ น นหล กคา เหร ยญทอง ต วแทนเขต เพ อส ขภาพ(อาหารประเภทเส น) 2. ด.ญ.ร งท พย อาจหาญ นายจ มพล สว สด ม ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.สโรชา ทาบ ญ 4 มารยาทไทย ป ด.ช.นฤดล ก ต ยวงษ นางโชต กา ส งห ทอง เหร ยญทอง ต วแทนเขต 2. ด.ช.ภ ชก ล ส งห สาราญ อ นด บท 1 5 มารยาทไทย ป ด.ช.ธนว ฒน ผาล กโรจน นางโชต กา ส งห ทอง เหร ยญทอง ต วแทนเขต 2. ด.ญ.วรฉ ตร แพนท พย อ นด บท 1 6 Spelling Bee ป.1-3 ด.ช.คฑาทอง ก ลยาวงษ นางเต มดวง กาฬะพ นธ เหร ยญทอง ต วแทนเขต นางราเพยภรณ หนองเส อ นด บท 1 7 Multi - skill ป.4-6 ด.ช.ธนบด วงษ ว ช ย นางจ นตนา ศ ร เนตร เหร ยญทอง อ นด บท 1 ต วแทนเขต 8 การวาดภาพด วยโปรแกรม ป ด.ช.ธนกฤต เพ ยนชามาตย นางกรรณ การ วงษ คาด วง เหร ยญทอง ต วแทนเขต คอมพ วเตอร กราฟ ก(Paint) 2. ด.ญ.ดาราร ตน ผ วผา อ นด บท 1 9 การสร างภาพ Webpege ป ด.ช. กฤษณพงศ ภ ม เว ยงศร นางกรรณ การ วงษ คาด วง เหร ยญทอง ต วแทนเขต ประเภท WebEditor 2. ด.ญ.ชน ญธ ดา ด โนนโพธ อ นด บท 1 10 การวาดภาพด วยโปรแกรม ไม จาก ด 1. ด.ช.พ รพล หม นอภ ย นางกรรณ การ วงษ คาด วง เหร ยญทอง ต วแทนเขต Computer กราฟ ก(การศ กษาพ เศษ) ช วงช น 2. ด.ช.กฤษณพล ม งส งเน น นางสาวนร นทร ไทยง อม อ นด บท 1 11 มารยาทงามอย างไทย ไม จาก ด 1. ด.ช.ส ญญา พ ทธา นางศ ทนา อ กขราสา เหร ยญทอง ต วแทนเขต (การศ กษาพ เศษ) ช วงช น 2. ด.ญ.ก ส มา คงคา นางโชต กา ส งห ทอง อ นด บท 1 12 ส งประด ษฐ ว ทยาศาสตร ป ด.ช.ภ ม ภ ทร พรมเม องขวา นางจร ยา น ตยา เหร ยญทอง 2. ด.ช.เชาวน วรรธ ศร ชมช น อ นด บท 2 13 เร ยงความและค ดลายม อ ป.1-3 ด.ญ.จาร วรรณ คาช าง นางโสทร คร ธวงษ เหร ยญทอง อ นด บท 2 14 ป นด นน าม น ปฐมว ย 1. ด.ญ.ญาณ ศา มากเพ ง นางศ ภทธา พลสาร เหร ยญทอง 2. ด.ช.กฤตพล ฝ ายบ ญ นางว ฒนาพร อาคมคง อ บด บท 2 3. ด.ช.พ นกร ม นเขตกรณ 15 Spelling Bee ป.4-6 ด.ญ.มณ ร ตน ไร ส งเน น นางจ นตนา ศ ร เนตร เหร ยญทอง อ นด บท 2 16 ศาสตร คณ ตในช ว ตประจาว น ป ด.ช.กฤษณะ พลพ มพ นางศ ทนา อ กขราสา เหร ยญทอง (การศ กษาพ เศษ) 2. ด.ช.อน ชา ภ มลา นางน ตยา โคตรมงคล อ บด บท 2 3. ด.ช.ภาน พงษ ผ วผา นางสาวส มนมาลย ศ ร เนตร 17 โครงงานคณ ตศาสตร ป ด.ญ.จ ราพร ป ญญาม นางไกษร เม องแก ว เหร ยญทอง 2. ด.ญ.กนกพรรณ โขส งเน น นายธน ช ฐาก ลธเนศ อ บด บท 2 3. ด.ญ.ว ภาดา ด นาง 18 โครงงานค ณธรรม ป เด กหญ งจ ต พร ศร ชมช น นางวาสนา ศร พลเร อน เหร ยญทอง 2.เด กหญ งพ ชร ฎา ป ตถาพงษ นางร ตต กร จ นทร ศ ร อ บด บท 3 3.เด กหญ งว ยะดา ธนะภ ม ช ย 4.เด กหญ งจ นทร จ รา ส ภาแสน 5.เด กหญ งพรพ ไล แก นบ ดด 19 Impromptu Speech ป.1-3 ด.ช.ส รว ชญ สระม ณ นางราเพยภรณ หนองเส เหร ยญทอง นางเต มดวง กาฬะพ นธ อ บด บท 3 20 แต งบทร อยกรอง กลอนส ป ด.ญ.ศศ ธร เหมร ตน ห ร ญ นางสาวย พ น ช นพลทราย เหร ยญทอง 2.ด.ญ.ชลกาญจน พลนอก อ บด บท 3 21 หน งส อเล มเล ก ป ด.ญ.จรรยพร วรรณราช นางสาวย พ น ช นพลทราย เหร ยญทอง (การศ กษาพ เศษ) 2.ด.ญ.เบญจวรรณ ส งห ท ย นางสาวนร นทร ไทยง อม อ บด บท 5 3.ด.ช.พ ฒนพงษ กาเดช 22 ศ ลป สร างสรรค ป เด กชายมาฆเดช เม องโคตร นายสวาท กาเดช เหร ยญทอง 2.เด กหญ งศร นญา ลาก ล น.ส.ส จ ราภรณ ศ ร ร กษาส ทธ อ บด บท 5 3.เด กหญ งช ต มา เกตมณ 23 เล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย ด.ญ. พ ชรธ ดา จ นทนม ลตร นางสมหมาย หล าบาง เหร ยญทอง อ บด บท 6 24 ประต มากรรมลอยต ว ป เด กชายร ตน ฐช ต ส ขสมพล นายสวาท กาเดช เหร ยญทอง 2.เด กชายศ ม ร น ศ ร สมบ ต นายจร ล มาตราค ด อ บด บท 6 3.เด กชายตะว น จ นดาเว ยง 25 ศ ลป สร างสรรค ป ด.ญ.ส น ษา โพนภ งา นายสวาท กาเดช เหร ยญทอง 2. ด.ญ.พน ตน นท สารเหล าโพธ นางวน ดา นาวาส ทธ อ บด บท 8 3. ด.ญ.ท กษ ณา เศษอ อน 26 Story telling ป.4-6 ด.ช.ธนพล ผมงาม นางมณ สรา วงษ กรวด เหร ยญทอง อ บด บท 8 27 การแข งข นสวดมนต แปล ป เด กหญ งเมร น อยคาม ล นางร ตต กร จ นทร ศ ร เหร ยญทอง 2.เด กหญ งมน ตา พ ศณ นายบรรจง ศร บ ญเร อง อ บด บท 8 3.เด กหญ งชน ดดา สาผ ยทา นายทว ศร ภา 4.เด กหญ งธ ดาพร ซ อตรง 5.เด กหญ งปวร ศา ป โท 6.เด กหญ งจ นดาร ตน หม นม 7.เด กหญ งป ญณพร ประโพธ ศร 8.เด กหญ งส ดาร ตน พงษ พ ศาล 9.เด กหญ งพ ณพรรณ ม นตาพ นธ 10.เด กหญ งอร สราพร จ นทร มา 28 แอโรบ ก ป เด กหญ งสโรชา เหล าเจร ญ นายโสภา นามนวด เหร ยญทอง 2.เด กหญ งศศ ว มล ส มมาคา นางน ตยา โคตรมงคล อ บด บท เด กหญ งเปรมฤด แสนน ล นางสาวส มนมาลย ศ ร เนตร 4. เด กหญ งอาท ตยา ศร ม กดา 5.เด กหญ งอร ศรา ทองส 6.เด กหญ งพ ชน ดา ตาป 7.เด กหญ งวรรณศ ร พรมเม องขวา 8.เด กหญ งส ก ญญา ไชยป ดถา 9.เด กหญ งธร ตรา ส วรรณธรรมา 10.เด กหญ งศ ภ ศรา ส หาราช 11.เด กหญ งว ลาว ลย วงษ สม 12.เด กหญ งกรรณ การ โทหล า 13.เด กหญ งวราร ตน แปน น 14.เด กหญ งชลธ ชา ศ ร สาธร 15.เด กหญ งพ ชน ดา ภาน อย 29 วาดภาพระบายส ป.4-6 ด.ญ.อรณ ศร ซ ย นายสวาท กาเดช เหร ยญทอง อ นด บท ท องอาขยานทานองเสนาะ ป.4-6 ด.ญ.ธน สรา ก ต ยวงษ นางอ ไร วงศ วท ญญ เหร ยญเง น อ นด บท 1 31 วาดภาพระบายส (การศ กษาพ เศษ) ป.1-6 ด.ช.ว ทยา นาคลา นายสวาท กาเดช เหร ยญเง น อ นด บท 1 32 ร องเพลงล กท ง ป.1-6 ชาย ป.1-6 ด.ช.ธ รภ ทร น อยโนนทอง นางสาวรมณ ศร บ ญเร อง เหร ยญเง น อ นด บท 1 33 ปะต ด ป ด.ญ.กนกพร ล มพ ท กษ ทร พย นายสวาท กาเดช เหร ยญเง น อ นด บท 4 2. ด.ญ.ปน ดดา ห อทร พย 34 ท องอาขยานทานองเสนาะ ป.1-3 ด.ญ.ฐาปน วงษ ส งห นางศ ทนา อ กขราสา เหร ยญเง น อ นด บท 7 35 ปะต ด ป ด.ญ.ร ชนก อร ญสาร นายสวาท กาเดช เหร ยญเง น อ นด บท 7 2. ด.ญ.กฤตล กษณ ปรางค นอก นางสาวส จ ราภรณ ศ ร ร กษาส ทธ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x