กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา PDF

Description
หน แบบทดสอบ Pre O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาช แจงแบบทดสอบสาระการเร

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 16 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน แบบทดสอบ Pre O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาช แจงแบบทดสอบสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 1. แบบทดสอบฉบ บน ม 23 ข อ คะแนนเต ม 25 คะแนน ให เวลาทาแบบทดสอบ 30 นาท 2. แบบทดสอบเป นแบบปรน ย แบ งเป น 2 ตอน ส วนท 1 แบบระบาย 1 คาตอบ : เล อกคาตอบท ถ กท ส ดเพ ยง 1 คาตอบ ข อ 1 21 (ข อละ 1 คะแนน คะแนนเต ม 21 คะแนน) ส วนท 2 แบบระบาย 3 คาตอบ : เล อกคาตอบท ถ กท ส ดเพ ยง 3 คาตอบ ข อ (ข อละ 2 คะแนน โดยต องตอบให ถ กต องท ง 3 คาตอบจ งจะได คะแนน รวม 4 คะแนน ) ต วอย างส วนท 1 : แบบระบาย 1 คาตอบ ต วอย าง 0. การกวาดพ นท ป ด วยอ ฐต วหนอน ควรใช ไม กวาดชน ดใด ว ธ ตอบ ถ าน กเร ยนค ดว า ต วเล อกท 3. เป นคาตอบท ถ กต องท ส ด ให น กเร ยนใช ด นสอดา ระบายลงในกระดาษคาตอบ ด งน ต วอย างส วนท 2 : แบบระบาย 3 คาตอบ ต วอย าง 00. ข อใดเป นอ ปกรณ ประเภทหน วยความจา 1. ลาโพง 2. ซ พ ย 3. แฟลชไดร ฟ 4. จอภาพ 5. เคร องพ มพ 6. ฮาร ดด สก ว ธ ตอบ ถ าน กเร ยนค ดว า ต วเล อกข อท 2, 3 และ 6 เป นคาตอบท ถ กต องท ส ด ให น กเร ยนใช ด นสอดา ระบายลงในกระดาษคาตอบ ด งน ข อ 00. ห ามทาข อสอบจนกว ากรรมการค มสอบจะอน ญาต Pre o-net : การงานฯ ป.6 หน า 1 ส วนท 1 แบบระบาย 1 คาตอบ : เล อกคาตอบท ถ กท ส ดเพ ยง 1 คาตอบ ข อ 1 21 (ข อละ 1 คะแนน คะแนนเต ม 21 คะแนน) 1. การจ ดวางเคร องใช ในห องต างๆ ควรพ จารณาส งใดเป นส วนประกอบ 1. ล กษณะของส งของ 2. ความหร หรา 3. ความเหมาะสม 4. ความพอใจ 2. ใครควรปร บปร งพฤต กรรมในเร องมารยาท 1. ส ดาให เพ อนย มหน งส อเพ ออ านสอบ 2. ส ธ ยกม อไหว พ อแม เพ อนท กคร งท พบก น 3. ส ม ตรย นจานอาหารให เพ อนท ต กไม ถ ง 4. สมปองเข ยนข อความตอบโต ท ผน งห องน า 3. เพราะเหต ใดจ งไม ควรปล อยให ทางเด นรอบๆ บ านม น าท วมข ง 1. จะทาให ด นผ กร อน 2. เป นท อย อาศ ยของส ตว ร าย 3. จะเก ดตะไคร น าเกาะทาให ล น 4. จะทาให ต นไม บร เวณน นตายได 4. ผ าใยส งเคราะห สวมใส ได ด ในหน าหนาวแต ไม เหมาะก บการสวมใส ในหน าร อน เพราะอะไร 1. ผ าจะต ดแนบต ว 2. สวมใส แล วจะเป นม นวาว 3. ระบายความร อนไม ด 4. ย ดหย นได ไม ด 5. ถ าน กเร ยนม โอกาสไปเท ยวชายทะเล ควรเล อกแต งกายอย างไร 1. ช ดเส อและกระโปรงหร อกางเกงต ดก น 2. เส อย ดแขนยาว และกางเกงย นส 3. เส อย ดแขนส น และกางเกงขาส น 4. ช ดน กเร ยน 6. การตากเส อผ า เราต องสล ดผ าก อน เพ อจ ดประสงค ใด 1. เพ อด ว าม อะไรต ดอย หร อไม 2. เพ อไม ให ผ าเก ดรอยย บ 3. เพ อให ผ าแห งเร วข น 4. เพ อให ผ าอ อนต ว 7. คาว า แต งกายถ กกาลเทศะ หมายถ งอะไร 1. การแต งกายตามสบาย 2. การใส ส ทหร อช ดกระโปรงยาวไปท กๆ ท ท กๆ ท 3. การใส เส อผ าส ดาไปร วมงานมงคลต างๆ 4. การใส เส อผ าให เหมาะสมก บงานหร อ สถานท ท ไป Pre o-net : การงานฯ ป.6 หน า 2 8. ข อใดจ ดเป นมารยาทท ไม ด ในการน งโต ะร บประทานอาหาร 1. นกน งเท าข อศอกบนโต ะ 2. แอนน งต วตรงวางม อท ขาหร อเข า 3. น ยน งห างจากขอบโต ะพอสมควร 4. โอ รอล กจากโต ะอาหารพร อมก บคนอ นๆ 9. ขณะปร งอาหาร ผ ปร งอาหารต องระม ดระว งเก ยวก บเร องใดมากท ส ด 1. การช มรสชาต อาหาร 2. ท าทางการปร งอาหาร 3. การไอ จามรดอาหาร 4. การแต งกาย 10. ถ าบ านม บร เวณกว างขวาง แล วต องการปล ก ไม ดอกไม ประด บ ควรปล กแบบใดจ งจะสวยงาม และเหมาะสมท ส ด 1. จ ดเป นแปลงๆ ตามชน ดของไม ดอกไม ประด บ 2. จ ดเป นไม กระถาง 3. จ ดเป นไม แขวน 4. จ ดเป นสวนหย อม 11. ห องร บแขก ควรจ ดให ม ไม ประด บตกแต งภายในห อง เพ อจ ดประสงค ใด 1. ป ดบ งม มอ บ 2. ช วยให ห องม ส เข ยว 3. เพ มความสวยงาม 4. ช วยให อากาศสดช น 12. การปล กต นไม ไว ในบร เวณบ านโดยขาดการ ด แลร กษา จะเก ดผลเส ยอย างไรมากท ส ด 1. ทาให ต นไม ตาย 2. ทาให ต นไม ไม เจร ญเต บโต 3. เก ดความสกปรกภายในบร เวณบ าน 4. เป นท หลบซ อนของขโมย และส ตว ม พ ษ 13. การร บประทานอาหารร วมก บผ อ น เราควร ปฏ บ ต ตนตามแบบใคร 1. ปลาร บประทานอาหาร แล วด มน าตาม ไปด วย 2. มดพ ดค ยสน กสนานขณะร บประทานอาหาร 3. เด ยวต กอาหารมาเก บไว ในจานของตนเอง 4. เก ใช ช อนกลางต กอาหาร 14. อาหารประเภทใดท สามารถสร างเซลล และเน อเย อต างๆ ให ก บร างกาย 1. แป งและน าตาล 2. ผลไม 3. ผ กใบเข ยว 4. เน อส ตว 15. การประกอบอาหารแต ละม อ ควรคาน งถ งส งใดมากท ส ด 1. จานวนคนท ร บประทานอาหาร 2. เวลาท ใช ประกอบอาหาร 3. รสชาต ของอาหาร 4. ค าใช จ าย 16. การเล อกซ อเส อผ าตามความจาเป น หมายความว าอย างไร 1. อากาศหนาวแล ว จะต องร บซ อเส อก นหนาว 2. กระโปรงเก าแล ว จะต องซ อใหม 3. เส อต วน แบบสวย ต องร บซ อเก บไว ใส งานว นเด ก 4. ช ดน สวยด และกาล งลดราคา 17. การทาความสะอาดเส อผ าท ม รอยเป อน ม หล กการปฏ บ ต อย างไร 1. ปล อยให รอยเป อนแห ง 2. แช น าสะอาด 30 นาท 3. ป ายน ายาขจ ดคราบท บร เวณรอยเป อน 4.สารวจรอยเป อน แล วลงม อซ กให ถ กว ธ และเหมาะสม 18. การออกแบบงานประด ษฐ ต างๆควรย ดหล กข อใด 1. ความผสมกลมกล น 2. โทรท ศน 3. คอมพ วเตอร 4. ดาวเท ยม 19. เด กหญ งสายฝนเป ดร านให เช าหวงยางอย ท บางแสน น กเร ยนค ดว าสายฝนควรออกแบบการ ประด ษฐ ของตกแต งร านแบบใดจ งเหมาะสมก บสภาพแวดล อม 1. แก วน า + ทราย + ส โปสเตอร + เปล อกหอยต างๆ + เจล + เช อก = เท ยนเจล 2. ไม เส ยบปลาหม ก + เช อก + เข ม + กระป อง + ส = โมบายกระป อง 3. ขวดน าอ ดลมพลาสต ก + ม ด + ส โปสเตอร + น าด ม + ปลาทะเล = อ างเล ยงปลา 4. กะลามะพร าว + หลอดไฟ + ท อพ ว ซ + สายไฟ = โคมไฟ 20.ข อม ลในบ ตรประชาชน จ ดเป นข อม ลชน ดใด 1. ข อม ลต วเลข ข อม ลต วอ กขระ และข อม ลภาพ 2. ข อม ลต วเลข และข อม ลภาพ 3. ข อม ลต วเลข และข อม ลต วอ กขระ 4. ข อม ลต วอ กขระ และข อม ลภาพ 21. บ คคลใดใช คอมพ วเตอร เป นเคร องม อในทางท ไม เหมาะสม 1. วาร ใช คอมพ วเตอร แนะนาสม นไพรในโรงเร ยน 2. สมศร ใช คอมพ วเตอร ส งคล ปแอบถ ายเพ อนน กเร ยนหญ งเข าห องน า 3. กานดาใช คอมพ วเตอร ส บค นข อม ลจากอ นเตอร เน ตเพ อมาทารายงานส งคร 4. น าฝนใช คอมพ วเตอร เก บข อม ลร ปภาพเข าค ายล กเส อใส แผ นซ ด แจกเพ อน Pre o-net : การงานฯ ป.6 หน า 3 ส วนท 2 แบบระบาย 3 คาตอบ : เล อกคาตอบท ถ กท ส ดเพ ยง 3 คาตอบ ข อ (ข อละ 2 คะแนน โดยต องตอบให ถ กต องท ง 3 คาตอบจ งจะได คะแนน รวม 4 คะแนน ) 22. ข อใดบ างเป นการนาเสนอข อม ลคะแนนซ งเป นผลสอบของ ๘ กล มสาระ ของน กเร ยนช น ป. ๖ ท ง ห องโดยใช คอมพ วเตอร 1. เป ดโปรแกรม Word 2. เป ดโปรแกรม Excell 3. คล กคล ปอาร ทร ปภาพค ดลอกมาวางในหน าท พ มพ งาน 4. พ มพ ตารางแต ละคนและคล ก 5. พ มพ ภาพออกจากเคร องพ มพ 6. พ มพ ตารางคะแนนออกจากเคร องพ มพ 23. ข อใดบ างเป นการเล อกอาช พท เหมาะสมก บความสนใจและความสามารถในการทางาน 1. ร กสวยร กงาม----ชอบแต งต ว-----ช างเสร มสวย 2. เร ยนไม เก ง ชอบล ม หมอ 3. เร ยนไม เก ง เต ย แอร โฮสเตส 4. ชอบอ าน ชอบเข ยน น กประพ นธ 5. ร างกายแข งแรง------ชอบเต น-----คร แอร โรบ ค 6. เง ยบคร ม------พ ไม ช ด------ประชาส มพ นธ Pre o-net : การงานฯ ป.6 หน า 4 ^--^-----ขอให น กเร ยนท กคนโชคด ----^--^ เฉลยแบบทดสอบกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ข อ เฉลย ข อ เฉลย ข อ เฉลย , 4, , 4, กระดาษคาตอบ Pre o-net สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 ช อ...นามสก ล...โรงเร ยน... อาเภอ... จ งหว ด ปท มธาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป ส วนท 1 แบบระบาย 1 คาตอบ ข อ 1 21 ระบาย 1 ต วเล อก ส วนท 2 ระบาย 3 ต วเล อก ข อ 21 ข อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x