จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 - PDF

Description
สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร

Please download to get full document.

View again

of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 53 | Pages: 70

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 มาตรฐาน ต วช ว ด มาตรฐาน ต วช ว ด มาตรฐาน ต วช ว ด ภาษาไทย (หน า 2) คณ ตศาสตร (หน า 7) ว ทยาศาสตร (หน า 16) ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม (หน า 31) ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) (หน า 48 ) ศ ลปะ (หน า 53 ) ส ขศ กษาและพลศ กษา (หน า 60) การงานอาช พและเทคโนโลย (หน า67) จากการประช มปฏ บ ต การพ จารณาต วช ว ดในหล กส ตรแกนกลางฯ สาหร บการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน ระหว างว นท ๑๘-๑๙ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด ไชน าปร นซ เซส กทม. 2 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1. ช นประถมศ กษาป ท 6 (ม จ านวนท งส น 5 มาตรฐาน 31 ต วช ว ด) สาระท 1 การอ าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อน าไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาในการด าเน น ช ว ต และม น ส ยร กการอ าน ต วช ว ดท 1 อธ บายความหมายของคา ประโยค และส านวนจากเร องท อ าน (ท 1.1 ป.4/2) ต วช ว ดท 2 สร ปความร และข อค ดจากเร องท อ าน เพ อนาไปใช ในช ว ตประจาว น (ท 1.1 ป.4/6) ต วช ว ดท 3 อธ บายความหมายโดยน ยจากเร องท อ านอย างหลากหลาย (ท 1.1 ป.5/3) ต วช ว ดท 4 ว เคราะห และแสดงความค ดเห นเก ยวก บเร องท อ านเพ อนาไปใช ในการดาเน นช ว ต (ท 1.1 ป.5/5) ต วช ว ดท 5 อธ บายความหมายของคา ประโยคและข อความท เป นโวหาร (ท 1.1 ป.6/2) ต วช ว ดท 6 แยกข อเท จจร งและข อค ดเห นจากเร องท อ าน (ท 1.1 ป.6/4) ต วช ว ดท 7 อธ บายการนาความร และความค ด จากเร องท อ านไปต ดส นใจแก ป ญหาในการดาเน นช ว ต (ท 1.1 ป.6/5) ต วช ว ดท 8 อ านงานเข ยนเช งอธ บาย คาส ง ข อแนะนา และปฏ บ ต ตาม (ท 1.1 ป.6/6) ต วช ว ดท 9 อธ บายความหมายของข อม ล จากการอ านแผนผ ง แผนท แผนภ ม และกราฟ (ท 1.1 ป.6/7) สาระท 2 การเข ยน มาตรฐาน ท 2.1 ใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวใน ร ปแบบต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศและรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดท 1 เข ยนส อสารโดยใช คาได ถ กต องช ดเจน และเหมาะสม (ท 2.1 ป.6/2) ต วช ว ดท 2 เข ยนเร ยงความ (ท 2.1 ป.6/4) ต วช ว ดท 3 เข ยนย อความจากเร องท อ าน (ท 2.1 ป.6/5) ต วช ว ดท 4 เข ยนจดหมายส วนต ว (ท 2.1 ป.6/6) สาระท 3 การฟ ง การด และการพ ด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความร ความค ด และความร ส กใน โอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค ต วช ว ดท 1 พ ดแสดงความร ความเข าใจจ ดประสงค ของเร องท ฟ งและด (ท 3.1 ป.6/1) ต วช ว ดท 2 ว เคราะห ความน าเช อถ อจากการฟ งและด ส อโฆษณาอย างม เหต ผล (ท 3.1 ป.6/3) ต วช ว ดท 3 พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษาค นคว าจากการฟ ง การด และการสนทนา (ท 3.1 ป.6/4) ต วช ว ดท 4 พ ดโน มน าวอย างม เหต ผล และน าเช อถ อ (ท 3.1 ป.6/5) 3 สาระท 4 หล กการใช ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข าใจธรรมชาต ของภาษาและหล กภาษาไทย การเปล ยนแปลงของภาษาและพล งของภาษา ภ ม ป ญญาทางภาษา และร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต ต วช ว ดท 1 ใช พจนาน กรมค นหาความหมายของคา (ท 4.1 ป.4/3) ต วช ว ดท 2 แต งประโยคได ถ กต องตามหล กภาษา (ท 4.1 ป.4/4) ต วช ว ดท 3 จาแนกส วนประกอบของประโยค (ท 4.1 ป.5/2) ต วช ว ดท 4 ใช คาราชาศ พท (ท 4.1 ป.5/4) ต วช ว ดท 5 ใช สานวนได ถ กต อง (ท 4.1 ป.5/7) ต วช ว ดท 6 ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคาในประโยค (ท 4.1 ป.6/1) ต วช ว ดท 7 ใช คาได เหมาะสมก บกาลเทศะและบ คคล (ท 4.1 ป.6/2) ต วช ว ดท 8 รวบรวมและบอกความหมายของคาภาษาต างประเทศท ใช ในภาษาไทย (ท 4.1 ป.6/3) ต วช ว ดท 9 ระบ ล กษณะของประโยค (ท 4.1 ป.6/4) ต วช ว ดท 10 แต งบทร อยกรอง (ท 4.1 ป.6/5) ต วช ว ดท 11 ว เคราะห และเปร ยบเท ยบสานวนท เป นคาพ งเพย และส ภาษ ต (ท 4.1 ป.6/6) สาระท 5 วรรณคด และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข าใจและแสดงความค ดเห น ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมไทยอย างเห นค ณค าและ นามาประย กต ใช ในช ว ตจร ง ต วช ว ดท 1 สร ปเร องจากวรรณคด หร อวรรณกรรมท อ าน (ท 5.1 ป.5/1) ต วช ว ดท 2 แสดงความค ดเห นจากวรรณคด หร อวรรณกรรมท อ าน (ท 5.1 ป.6/1) ต วช ว ดท 3 อธ บายค ณค าของวรรณคด และวรรณกรรมท อ านและนาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง (ท 5.1 ป.6/3) 2. ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (ม จ านวนท งส น 5 มาตรฐาน 35 ต วช ว ด) สาระท 1 การอ าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อน าไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาในการด าเน น ช ว ต และม น ส ยร กการอ าน ต วช ว ดท 1 ระบ และอธ บายคาเปร ยบเท ยบ และคาท ม หลายความหมายในบร บทต างๆ จากการอ าน (ท 1.1 ม.1/4) ต วช ว ดท 2 จ บใจความสาค ญ สร ปความ และอธ บายรายละเอ ยดจากเร องท อ าน (ท 1.1 ม.2/2) ต วช ว ดท 3 ว เคราะห และจาแนกข อเท จจร ง ข อม ลสน บสน น และข อค ดเห นจากบทความท อ าน (ท 1.1 ม.2/5) ต วช ว ดท 4 ระบ ข อส งเกตการชวนเช อ การโน มน าว หร อความสมเหต สมผลของงานเข ยน (ท 1.1 ม.2/6) ต วช ว ดท 5 ระบ ความแตกต างของคาท ม ความหมายโดยตรงและความหมายโดยน ย (ท 1.1 ม.3/2) ต วช ว ดท 6 ระบ ใจความสาค ญและรายละเอ ยดของข อม ลท สน บสน นจากเร องท อ าน (ท 1.1 ม.3/3) 4 ต วช ว ดท 7 ว เคราะห ว จารณ และประเม นเร องท อ านโดยใช กลว ธ การเปร ยบเท ยบเพ อให ผ อ านเข าใจได ด ข น (ท 1.1 ม.3/5) ต วช ว ดท 8 ประเม นความถ กต องของข อม ลท ใช สน บสน นในเร องท อ าน (ท 1.1 ม.3/6) ต วช ว ดท 9 ว จารณ ความสมเหต สมผล การลาด บความ และความเป นไปได ของเร อง (ท 1.1 ม.3/7) ต วช ว ดท 10 ว เคราะห เพ อแสดงความค ดเห นโต แย งเก ยวก บเร องท อ าน (ท 1.1 ม.3/8) ต วช ว ดท 11 ต ความและประเม นค ณค า และแนวค ดท ได จากงานเข ยนอย างหลากหลายเพ อนาไปใช แก ป ญหา ในช ว ต (ท 1.1 ม.3/9) สาระท 2 การเข ยน มาตรฐาน ท 2.1 ใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวในร ปแบบ ต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศและรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดท 1 เข ยนข อความโดยใช ถ อยคาได ถ กต องตามระด บภาษา (ท 2.1 ม.3/2) ต วช ว ดท 2 เข ยนย อความ (ท 2.1 ม.3/4) ต วช ว ดท 3 เข ยนจดหมายก จธ ระ (ท 2.1 ม.3/5) ต วช ว ดท 4 เข ยนอธ บาย ช แจง แสดงความค ดเห นและโต แย งอย างม เหต ผล (ท 2.1 ม.3/6) ต วช ว ดท 5 เข ยนว เคราะห ว จารณ และแสดงความร ความค ดเห น หร อโต แย ง ในเร องต างๆ (ท 2.1 ม.3/7) สาระท 3 การฟ ง การด และการพ ด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความร ความค ด และความร ส กใน โอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค ต วช ว ดท 1 แสดงความค ดเห นและประเม นเร องจากการฟ งและการด (ท 3.1 ม.3/1) ต วช ว ดท 2 ว เคราะห และว จารณ เร องท ฟ งและด เพ อนาข อค ดมาประย กต ใช ในการดาเน นช ว ต (ท 3.1 ม.3/2) ต วช ว ดท 3 พ ดในโอกาสต างๆ ได ตรงตามว ตถ ประสงค (ท 3.1 ม.3/4) ต วช ว ดท 4 พ ดโน มน าวโดยน าเสนอหล กฐานตามลาด บเน อหาอย างม เหต ผลและน าเช อถ อ (ท 3.1 ม.3/5) สาระท 4 หล กการใช ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข าใจธรรมชาต ของภาษาและหล กภาษาไทย การเปล ยนแปลงของภาษาและพล งของภาษา ภ ม ป ญญาทางภาษา และร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต ต วช ว ดท 1 อธ บายล กษณะของเส ยงในภาษาไทย (ท 4.1 ม.1/1) ต วช ว ดท 2 ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคาในประโยค (ท 4.1 ม.1/3) ต วช ว ดท 3 จาแนกและใช ส านวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ต (ท 4.1 ม.1/6) ต วช ว ดท 4 สร างคาในภาษาไทย (ท 4.1 ม.2/1) 5 ต วช ว ดท 5 ว เคราะห โครงสร างประโยคสาม ญ ประโยครวม และประโยคซ อน (ท 4.1 ม.2/2) ต วช ว ดท 6 ใช คาราชาศ พท (ท 4.1 ม.2/4) ต วช ว ดท 7 จาแนกและใช คาภาษาต างประเทศท ใช ในภาษาไทย (ท 4.1 ม.3/1) ต วช ว ดท 8 ว เคราะห โครงสร างประโยคซ บซ อน (ท 4.1 ม.3/2) ต วช ว ดท 9 ว เคราะห ระด บภาษา (ท 4.1 ม.3/3) ต วช ว ดท 10 ใช คาท บศ พท และศ พท บ ญญ ต (ท 4.1 ม.3/4) ต วช ว ดท 11 อธ บายความหมายคาศ พท ทางว ชาการและว ชาช พ (ท 4.1 ม.3/5) ต วช ว ดท 12 แต งบทร อยกรอง (ท 4.1 ม.3/6) สาระท 5 วรรณคด และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข าใจและแสดงความค ดเห น ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมไทยอย างเห นค ณค าและ นามาประย กต ใช ในช ว ตจร ง ต วช ว ดท 1 สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ านในระด บท ยากข น (ท 5.1 ม.2/1) ต วช ว ดท 2 ว เคราะห ว ถ ไทยและค ณค าจากวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน (ท 5.1 ม.3/2) ต วช ว ดท 3 สร ปความร และข อค ดจากการอ าน เพ อนาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง (ท 5.1 ม.3/3) 3. ช นม ธยมศ กษาป ท 6 (ม จ านวนท งส น 5 มาตรฐาน 24 ต วช ว ด) สาระท 1 การอ าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อน าไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาในการด าเน น ช ว ต และม น ส ยร กการอ าน ต วช ว ดท 1 ต ความ แปลความ และขยายความเร องท อ าน (ท 1.1 ม.4-6/2) ต วช ว ดท 2 ว เคราะห และว จารณ เร องท อ านในท ก ๆ ด านอย างม เหต ผล (ท 1.1 ม.4-6/3) ต วช ว ดท 3 คาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ าน และประเม นค าเพ อนาความร ความค ดไปใช ต ดส นใจแก ป ญหา ในการดาเน นช ว ต (ท 1.1 ม.4-6/4) ต วช ว ดท 4 ว เคราะห ว จารณ แสดงความค ดเห นโต แย งก บเร องท อ าน และเสนอความค ดใหม อย างม เหต ผล (ท 1.1 ม.4-6/5) สาระท 2 การเข ยน มาตรฐาน ท 2.1 ใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวในร ปแบบ ต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศและรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดท 1 เข ยนส อสารในร ปแบบต างๆ ได ตรงตามว ตถ ประสงค โดยใช ภาษาเร ยบเร ยงถ กต อง ม ข อม ลและ สาระสาค ญช ดเจน (ท 2.1 ม.4-6/1) ต วช ว ดท 2 เข ยนเร ยงความ (ท 2.1 ม.4-6/2) 6 ต วช ว ดท 3 เข ยนย อความจากส อท ม ร ปแบบ และเน อหาหลากหลาย (ท 2.1 ม.4-6/3) ต วช ว ดท 4 ประเม นงานเข ยนของผ อ น แล วนามาพ ฒนางานเข ยนของตนเอง (ท 2.1 ม.4-6/5) ต วช ว ดท 5 เข ยนรายงานการศ กษาค นคว าเร องท สนใจตามหล กการเข ยนเช งว ชาการ และใช ข อม ลสารสนเทศ อ างอ งอย างถ กต อง (ท 2.1 ม.4-6/6) สาระท 3 การฟ ง การด และการพ ด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความร ความค ด และความร ส กใน โอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค ต วช ว ดท 1 สร ปแนวค ด และแสดงความค ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x