รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 - PDF

Description
ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 18 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน จ.ภ.ว ชาการ มกราคม 2556 ณ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ระด บ ม.ต น และ ม.ปลาย จากโรงเร ยนใน 8 จ งหว ดภาคใต (สต ล ยะลา ป ตตาน นราธ วาส สงขลา พ ทล ง ตร ง นครศร ธรรมราช) และประเทศมาเลเซ ย กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร การทดสอบความร ทางว ทยาศาสตร ระด บ ม.ต น เด กชายอ มมาร มานะกล า ม.3/3 เด กชายจ ฟร ย แสม ม.3/1 เด กชายจ ฟน ย แสม ม.3/3 เด กชายชนาธ ป ช วยด ม.3/3 เด กหญ งจ ยดา ส นพงศธร ม.3/3 เด กหญ งอ สร นา ตาเดอ น ม.3/3 การทดสอบความร ทางฟ ส กส ระด บ ม.ปลาย เด กชายพ ชญ ฌา ห ร ญช ฬหะ ม.4/6 นายอะลาว ย หมาดท ง ม.5/1 นางสาวนภ สสร ต นสก ล เด กหญ งพ ชชาภา ตร ยงค นายบ ญญว ต จางอ สระก ล ม.5/3 ม.4/1 ม.5/4 การทดสอบความร ทางเคม ระด บ ม.ปลาย นายพ รว ฒน แซ จง ม.5/3 นางสาวณ ฐนร เน องนา ม.5/3 การทดสอบความร ทางช วว ทยา ระด บ ม.ปลาย นายศ รส ทธ เหล าเพชรสก ลช ย ม.5/4 นายศ ภกร วงศ ว ฒนาก ล ม.4/4 เด กหญ งนร ศา เหมาะทอง ม.4/2 อ จฉร ยภาพทางช วว ทยา ระด บ ม.ปลาย นางสาวป ญชณ ตต เอ ยวสก ล ม.5/3 เร อพล งงานทางเล อก ระด บม ธยมศ กษา (ท ม 3 คน) รองชนะเล ศอ นด บ 2 เด กชายภ ม รพ อาร ร กษ ม.3/1 เด กชายธ ญเดช ล อก จนา ม.3/1 เด กชายร ฐกร แดงน ย ม.3/1 1 โครงงานว ทยาศาสตร สาขาว ทยาศาสตร ประย กต ระด บ ม.ต น (ท ม 3 คน) เด กชายก ต พ ฒน ก ญจาจ โรจน ม.3/4 เด กชายพรรษชล ช มชาต ม.3/4 เด กชายส รชาต อ กษรช น ม.3/4 รางว ลด เด น เด กหญ งปณ ตา ตาวาโต ม.3/3 เด กหญ งชร นทร ร ตน ช ร ตน ม.3/3 เด กหญ งปณ ฏฐา ดาทองเสน ม.3/3 โครงงานว ทยาศาสตร สาขาช วภาพ ระด บ ม.ต น (ท ม 3 คน) รางว ลชมเชย เด กชายน ต ธร ส กใส เด กหญ งนวพร ศร เอ ยด เด กหญ งตร ล กษณ ธรรมด ม.3/4 ม.3/4 ม.3/4 โครงงานว ทยาศาสตร สาขากายภาพ ระด บ ม.ต น (ท ม 3 คน) เด กชายพย งศ กด สมมาตร ม.3/4 เด กชายช ยว ฒ นาคสง า ม.3/4 เด กหญ งณ ชกานต ท พช ยย ทธ ม.3/4 รางว ลด เด น เด กหญ งน จญ ยวา โต ะหล ง ม.3/3 เด กหญ งธนภรณ ชยโสภ ฏฐ ม.3/3 เด กหญ งณ ฐวด เจะจาโรจน ม.3/1 โครงงานว ทยาศาสตร สาขาช วภาพ ระด บ ม.ปลาย (ท ม 3 คน) นางสาวชน ตน นท น นหน ม.6/3 นางสาวศ ภมาศ ร ตนพย ต ม.6/3 นางสาวดวงฤท ย ล อมเม อง ม.6/2 โครงงานว ทยาศาสตร สาขากายภาพ ระด บ ม.ปลาย (ท ม 3 คน) นายวงศธร ตระการก จน ก ล ม.6/3 นายว รภ ทร ร ตนช ดเจน ม.6/3 นายพ ทธเทว ญ หย งย นยง ม.6/3 รางว ลด เด น นางสาวก ญญ วรา ย วเบญจพล ม.6/2 นางสาวพ ทธชาต ศร ประไพ ม.6/2 นางสาวส พ ตรา เกล ยงจ ย ม.6/2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร การทดสอบความร ทางคณ ตศาสตร ระด บ ม.ต น เด กชายปพน บาร งเม อง ม.3/3 เด กชายส ทธ ภาคย จ ลาน พ นธ ม.3/3 เด กหญ งนดา ย ม สซา ม.3/3 เด กหญ งปณ ตา ตาวาโต ม.3/3 เด กหญ งธนภรณ ชยโสภ ฏฐ ม.3/3 เด กหญ งช ดชนก ช นไชยชนะ ม.3/4 ค ดเลขเร ว ระด บ ม.ต น เด กหญ งภาณ นน ช ร ตนะ ม.3/6 เด กชายกานต มากทร พย ส น ม.2/3 เด กชายพ ชรกฤษฏ ก ณฑล ม.1/1 เด กชายณ ฐวร เก ยรต ขจรเดช ม.3/3 เด กชายเมธาว ก อไวทยเจตน ม.3/3 การใช งานโปรแกรม GSP ระด บ ม.ต น (ท ม 2 คน) เด กชายสมาธ ผ วเหล อง ม.2/3 เด กชายอธ ว ฒน แดงเอ ยด ม.2/5 2 การทดสอบความร ทางคณ ตศาสตร ระด บ ม.ปลาย นายว รภ ทร ร ตนช ดเจน ม.6/3 นางสาวณ ฐกานต น อยสร าง ม.6/3 นายว ฒ ชน อ กโขส วรรณ ม.4/1 นางสาวพ ทธชาต ศร ประไพ ม.6/2 นายซ ยน ดด น น ยผอม ม.6/2 ค ดเลขเร ว ระด บ ม.ปลาย เด กชายสรว ชญ พรหมนวล ม.4/1 เด กหญ งภ ทราวด ช มด ม.4/5 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ การทดสอบความร ทางภาษาอ งกฤษ ระด บ ม.ต น เด กหญ งมนต นภา เศรษฐส ข ม.2/4 เด กหญ งธ ญรดา น ลโกส ย ม.2/1 เด กหญ งป ญชาน ร กษกาฬ ม.2/3 Reading ระด บ ม.ต น เด กหญ งภ ทรวรรณ ปาละส น ม.2/3 เด กชายธนโชต ช มวงษ ม.3/5 เด กชายภาณ แวมะช ย ม.2/3 เด กหญ งร ชดา ม าเหร ม ม.2/3 เด กหญ งเค ยงชนก ยะโกบ ม.2/3 เด กหญ งก นทรา เพชรต บ ม.3/5 เด กหญ งอร สา จ รส ทธ บ ณฑ ตย ม.2/4 เด กหญ งจ วราภรณ หมานเส ง ม.3/5 เด กหญ งกรรณ กา หมวกทอง ม.2/3 เด กหญ งว นอ สล น า ขว ญหล ม.3/1 เด กหญ งไอร ณ แววศ กด ม.3/1 เด กหญ งนพล กษณ ร ตนอ บล ม.3/5 เด กหญ งศ รภ สสร เล ยมแก ว ม.2/3 เด กหญ งพ ชร นทร เพ ชรส ร ยา ม.3/5 Speech ระด บ ม.ต น เด กหญ งฮ ซนาห สะหม ดหานาย ม.2/4 การทดสอบความร ทางภาษาอ งกฤษ ระด บ ม.ปลาย นางสาวโจเฟ ย ล ม ม.5/3 เด กหญ งกว นท พย ฟ งธรรมสาร ม.4/3 เด กหญ งพ ธ ตา โสภณว ร ยานนท ม.4/4 เด กหญ งหท ยร ตน ร ตนพ ท กษ พงศ ม.4/4 เด กหญ งภ ทรภร น ศวอน ตรพ นธ ม.4/4 Speech ระด บ ม.ปลาย นางสาวศ วนาถ โปษยาอน ว ตร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม.6/3 การเป ดพจนาน กรม ระด บ ม.ต น เด กหญ งน สร น ห สมา ม.2/5 เด กหญ งม ญชร เส นบ ตร ม.2/5 เด กหญ งส ภ สสรา พ กาพล ม.2/5 เด กหญ งต วนซ ไรยา ต แวมะ ม.2/5 เด กหญ งอาลดา ชาตร วงศ ม.2/5 เด กชายจ รส ทธ บ รณถาวรสม ม.2/5 เด กชายอภ ส ทธ วงศ ชวล ต ม.2/5 เด กหญ งจ นจ รา ตาภ ม.3/3 เด กชายน ต ธร เวชส ทธ ม.2/5 เด กหญ งอร ชพร มาส นธ ม.3/4 เด กชายม บ น เล งฮะ ม.2/5 เด กหญ งจ ร ฐ ต กาล พ ลทว ม.3/2 เด กชายศ กด พ ฒน ว ฒนไทย ม.3/3 3 การทดสอบความร ทางภาษาไทย ระด บ ม.ต น เด กหญ งน ไรดา บ สน ม ม.2/5 เด กหญ งณ ฐธ ดา เทพสง ม.3/4 เด กหญ งอ จฉรา ศร มะห นโต ม.3/4 เด กหญ งศรสวรรค บ ตรแสง ม.3/4 เด กหญ งน ทธมน ค มภะสาโน ม.3/3 เด กหญ งอ สมา หว นต หม น ม.3/4 เด กชายเมธาส ทธ บ ญย ง ม.3/4 เด กชายดาน ส หะย สาและ ม.3/3 เด กหญ งน ศร น ม นะ ม.3/5 การทดสอบความร ทางภาษาไทย ระด บ ม.ปลาย นางสาวพ รยา เก ดไชยศร ม.5/2 นางสาวพ ชรพร ยอดร ตน ม.5/2 นางสาวชน ตกานต จะระแอ ม.6/2 เด กหญ งภาว น นฤนาทม ง ม.4/5 นางสาวณ ฏฐธ ดา น มนวล ม.5/1 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม การทดสอบความร ทางส งคมศ กษา ระด บ ม.ต น เด กหญ งเพ ญพ ชชา จ นทร มณ ม.2/2 เด กหญ งอ มาพร อ นอก ม.2/1 เด กหญ งณ ชยา แก นส วรรณ ม.2/1 เด กหญ งส ณหวด เจร ญฤทธ ม.2/1 เด กหญ งณ ฐกานต อ นทร นวล ม.2/1 เด กหญ งปว ณ น ช ศ ร อน นต เจร ญ ม.2/1 เด กหญ งอามาล น า วาหะ ม.2/4 เด กหญ งศรณร ชฎ เกอากะ ม.2/1 การทดสอบความร ทางประว ต ศาสตร ไทย ระด บ ม.ต น เด กชายส ภนต ธ ลาพรหมแก ว ม.2/4 เด กชายเฉล มช ย จ นทร ดอน ม.2/4 เด กหญ งพ มชนก อน สาร ม.2/4 เด กหญ งชนาธ นาถ ชอบงาม ม.2/4 เด กชายภาน ภ ทร ช ยแก ว ม.2/4 เด กหญ งธ ต น นท ฟ าสว างวงค ม.2/4 การทดสอบความร ทางพระพ ทธศาสนา ระด บ ม.ต น เด กหญ งภารด จ นทร เพชร ม.2/1 เด กหญ งอว สดา บ วเน ยม ม.2/3 เด กชายณ ชว ฒ เทพพรหม ม.2/4 เด กชายวรากร เก าเอ ยน ม.2/1 เด กหญ งวช รญาณ แบ สก ล ม.2/1 เด กหญ งภรณ เพชรร ตน เพชรภาน ม.2/3 เด กหญ งพ มพ ชญา เพชรร ตน ม.2/1 การทดสอบความร ทางอ สลามศ กษา ระด บ ม.ต น เด กหญ งณ ฐส น ชอบงาม ม.2/2 เด กหญ งรอฮาน า กะเส น ม.2/2 เด กหญ งน ร ณ เหร นเส บ ม.2/3 เด กชายฟาร ต ตอแลมา ม.2/3 การทดสอบความร ทางส งคมศ กษา ระด บ ม.ปลาย เด กหญ งน สร น สาน ง ม.4/6 การทดสอบความร ทางประว ต ศาสตร ไทย ระด บม.ปลาย เด กหญ งชน ตา ช จ ต ม.4/6 การทดสอบความร ทางพระพ ทธศาสนา ระด บ ม.ปลาย นางสาวว นว สาข คงเพ ชร ม.6/1 4 กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา การทดสอบความร ทางส ขศ กษา ระด บ ม.ต น เด กหญ งปาล ตา ศร ร ภาพ ม.3/2 เด กหญ งฟาต นอาก ละห สาเหาะ ม.3/4 เด กหญ งณ ชชา ส ทธ ป ญญา ม.3/5 เด กหญ งฌาม ญช ช ว ร ทธ พล ม.3/2 เด กหญ งธนพร ซ นบ ญ ม.3/2 เด กหญ งว ดาร กษ พรหมจ นทร ม.3/2 เด กหญ งนลพรรณ หน อน ล ม.3/2 เด กหญ งญาณ ศา ส งแสง ม.3/4 เด กหญ งพ ชญา สก ลประด ษฐ ม.3/4 เด กหญ งณ ฏฐาภรณ ช ยแก ว ม.3/2 การทดสอบความร ทางส ขศ กษา ระด บ ม.ปลาย นางสาวเบญญา อน นตประเสร ฐ ม.4/2 นางสาวชนาน นท ข นจ นทร ม.4/3 เด กหญ งจ นดามณ แป นดวง ม.4/2 เด กหญ งศ รดา ช นทอง ม.4/1 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ วาดภาพด วยส โปสเตอร ระด บ ม.ต น เด กหญ งศล ดา ช พงศ เด กชายศ วกร แสงคงทอง เด กชายอ ฟนาน จ ลยานนท ม.1/3 ม.2/3 ม.3/5 วาดภาพแสง - เงาห นน งด วยด นสอ ระด บ ม.ต น เด กหญ งท พรดา ว ช ยด ษฐ ม.2/1 เด กหญ งปร ยวาท พรหมน าดา ม.2/1 เด กชายพงศกร แก วมณ ม.2/2 เด กหญ งนภ สวรรณ คงเกล ยง ม.3/3 ข บร องเพลงไทยล กท ง ระด บ ม.ต น เด กหญ งปาร ฉ ตร ช นวล ม.2/1 วาดภาพด วยส โปสเตอร ระด บ ม.ปลาย เด กชายอน ส ษฐ ชนะสงคราม ม.4/3 วาดภาพแสง - เงาห นน งด วยด นสอ ระด บ ม.ปลาย นางสาวว ส ชนา ท พย สมบ ต ม.5/3 นางสาวธ ชา เจ ะสา ม.6/2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย การสร าง Web Page ด วย Web Editor ระด บ ม.ต น (ท ม 2 คน) เด กชายช ยปว ณ อ อนเร อง ม.3/1 เด กชายศ ภพล เสนพงษ ม.3/2 เด กชายศ ภกร ชวนว ฒนา ม.3/4 เด กชายร ตภ ม นพพ ตร ม.3/3 เด กชายณ ฐกรณ หน มโน ม.2/1 เด กหญ งเปม กา ชายแก ว ม.2/2 เด กหญ งว ภาว มาล ว ด ม.2/4 เด กหญ งเพ ญนภา สงข น ม.2/4 เด กชายธนภ ทร ส มพ นธร ตน ม.1/1 เด กชายจ รภ ทร จ นธาดา ม.1/2 การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ระด บม ธยมศ กษา นายวงศธร ตระการก จน ก ล ม.6/3 นายพ ทธพงศ หย งย นยง ม.5/3 เด กหญ งปร ชญา บาร งเสนา ม.4/4 เด กชายเปศล ปฏ ม นทร ม.4/6 นายจ ราว ฒน น ยกองศ ร ม.4/6 5 International Competition Mathematics Competition Grade 7-9 เด กหญ งร จ รดา จ นทร ละออง ม.2/6 เด กหญ งณ ฎฐณ ชา ปร ธ ญ ม.3/6 เด กชายร สล น ขว ญหล ม.1/5 เด กชายส พศ น พฤกษเศรษฐ ม.2/6 เด กหญ งกมลชนก ส ขอน นต ม.2/6 เด กหญ งชว ลน ช ลาโป ม.3/6 Science Competition Grade 7-9 เด กหญ งอ จฉราวด ร ชตเศรษฐ ม.3/6 เด กชายณ ฐปค ลภ จ นทร พงษ ม.2/6 เด กหญ งว นเพ ญ ว พ ฑฆ ก ลวาทย ม.1/5 เด กหญ งชน กานต เพชรโชต ม.3/3 เด กหญ งว ศ ลยา ว ไลร ตน ม.2/5 Competition Testing English Knowledge Grade 7-9 เด กชายชนาว ร เหล มหมาด ม.3/6 เด กหญ งยศวจ อย างด ม.3/6 เด กหญ งณ ฐชยา ว งช วย ม.1/5 เด กชายประว ทย ส ทธ โกศล ม.3/6 เด กหญ งธน ชญา ต งก อสก ล ม.2/6 เด กหญ งเบญญาภา จ ตรานนท ม.1/5 เด กหญ งน ฐชา แหล ทองคา ม.1/5 เด กหญ งซาร น า หม ดส ข ม.3/6 เด กหญ งปรรณ ส งข แก ว ม.2/6 เด กหญ งศษณา มน สศ ภมงคล ม.1/5 Reading Competition Grade 7-9 เด กหญ งมนพร เพชรศร ม.3/6 เด กหญ งน ทซ ส ขมาศ ม.1/5 เด กหญ งว ร ญญา สาย นต ม.2/6 เด กหญ งแพรวา ฤทธ ศ กด ม.3/6 เด กหญ งก ลชยา ท พย เพ ง ม.3/6 เด กชายฮาซาน หละส น ม.3/6 เด กหญ งมน ญญา เย ยมสาร ม.3/6 Speech Competition Grade 7-9 เด กหญ งบ วบ ชา เต ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x