เค าโครงว ทยาน พนธ ช อเร องว ทยาน พนธ การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 - PDF

Description
เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา มะล อร ณ รห สประจ าต ว 53M ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 23 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา มะล อร ณ รห สประจ าต ว 53M ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส ธ พรรณหาญ ป การศ กษา 2555 ช อเร องว ทยาน พนธ การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES PACKAGE ON THE TOPIC OF THE INTERESTING HOMEWORK FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS 1 เค าโครงว ทยาน พนธ 1. ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 มาตรา 22 ระบ ว า การจ ดการศ กษา ต องย ดหล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญ ท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มศ กยภาพ และมาตรา 24 การจ ดกระบวนการเร ยนร ให สถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องด าเน นการด งน ข อ (2) ก าหนดให ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา และข อ (3) ก าหนดให จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จาก ประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ าน และเก ดการใฝ ร อย างต อเน อง ซ งหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ม งพ ฒนาผ เร ยนท กคน ซ งเป น ก าล งของชาต ให เป นมน ษย ท ม ความสมด ลท งด านร างกาย ความร ค ณธรรม ม จ ตส าน กในความเป น พลเม องไทยและเป นพลโลก ย ดม นในการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ม ความร และท กษะพ นฐาน รวมท งเจตคต ท จ าเป นต อการศ กษา การประกอบอาช พ และการศ กษาต อตลอดช ว ต โดยม งเน นผ เร ยนเป นส าค ญบนพ นฐานความเช อท ว า ท กคนสามารถ เร ยนร และพ ฒนาตนเองได เต มตามศ กยภาพ (กระทรวงศ กษาธ การ, 2551 : 3) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นสาระการเร ยนร ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความเข าใจม ท กษะ พ นฐานท จ าเป นต อการด ารงช ว ต สามารถน าความร เก ยวก บการด ารงช ว ต การงานอาช พและ เทคโนโลย มาประย กต ใช ในการท างานได อย างสร างสรรค และแข งข นในส งคมไทยและสากลเป น แนวทางในการประกอบอาช พ ร กการท างาน และม เจตคต ท ด ต อการท างาน สามารถด ารงช ว ตอย ใน ส งคมได อย างพอเพ ยงและม ความส ข (กระทรวงศ กษาธ การ, 2551 : 104) กระบวนการเร ยนร ท ผ เร ยนจะสามารถสร างสรรค ความร ข นในโครงสร างทางป ญญาของคนได ต องได ร บการศ กษาท กษะ การเร ยนร ท ส าค ญ ๆ โดยไม ม กฎตายต ว (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน, 2545 : 9-10) ซ งการจ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญม กระบวนการเร ยนร อย มากมายหลายว ธ การเร ยนร โดยใช กระบวนการกล ม เป นอ กว ธ หน งซ ง ส ว ทย ม ลค า และอรท ย ม ลค า (2546 : 101) ได กล าวไว ว าเป นว ธ การเร ยนร ท เน นผ เร ยนได เร ยนร เป นข นตอน ให ผ เร ยนเป นผ ค ด ผ ลงม อปฏ บ ต ก จกรรมต างๆ ผ สอนเป นผ ก าก บควบค มให ผ เร ยนม การปฏ บ ต ฝ กฝนจนเก ดท กษะ สามารถปฏ บ ต ตาม ข นตอนได และร บร ช นตอนท งหมด จนสามารถน าไปใช ได จร งในสถานการณ ต าง ๆ ซ งสอดคล องก บ กระทรวงศ กษาธ การ (2545 : 36-37) ท ได กล าวถ งการจ ดก จกรรมท ให ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต ด วย ตนเอง ม งเน นการฝ กอย างสม าเสมอ ท งการท างานเป นรายบ คคลและรายกล ม ช วยให ผ เร ยนม สต ร จ กค ด และพ จารณาอย างส ข มรอบคอบ ค ดว เคราะห วางแผนการท างานอย างม ข นตอนใคร ครวญ การท างานอย างไม ประมาท ม การประเม นและปร บปร งการท างานให เก ดการพ ฒนาอย เสมอ จะท าให ผ เร ยนสามารถท างานได บรรล ตามเป าหมาย การจ ดประสบการณ การเร ยนร ให ผ เร ยน เร ยนเป นกล ม คละความสามารถก น ล กษณะเด นของการเร ยนแบบน จะเน น ความร วมม อร วมแรงก นระหว างสมาช ก 2 ท กคน ท กคนจะม หน าท และความร บผ ดชอบท จะเร ยนร กระบวนการแก ป ญหาต าง ๆ ร วมก น สมาช กกล มจะได ร บความส าเร จร วมก น (จ ราพร น ลก าเน ด, 2547 : 3) และผ เร ยนม ความพยายาม ท จะเร ยนร ให บรรล เป าหมาย ให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น การเร ยนร ม ความคงทน ใช เหต ผล และค ดอย างม ว จารณญาณ ม น าใจ เห นค ณค าของ ความแตกต าง ม ความค ดท หลากหลาย สามารถ ประสานส มพ นธ และการรวมกล ม (ท ศนา แขมณ, 2545 : 198) 2 การจ ดก จกรรมการเร ยนร ในกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ของน กเร ยน ในโรงเร ยนช มชนบ านเขาล กช างป ท ผ านมา พบว าการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนย งไม ประสบ ผลส าเร จเท าท ควร ซ งม สาเหต มาจากหลายประการ ได แก ขาดส อการเร ยนการสอน คร ผ สอน 2ไม ม ความถน ดในเน อหาท จะสอน คร ขาดประสบการณ ไม ม เทคน คการสอนท ด งด ดความสนใจของ ผ เร ยน คร ม ภาระมาก น กเร ยนขาดท กษะกระบวนการในการท างาน ท าให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ต าและน าความร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได น อย ด งรายงานการศ กษาของโรงเร ยนช มชนบ าน เขาล กช าง ประจ าป การศ กษา 2554 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ม คะแนนเฉล ยร อยละ (งานว ชาการโรงเร ยน, 2554 : 18)2 จากท ต งไว ร อยละ 80 ผ ว จ ยในฐานะผ ร บผ ดชอบสอนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย (งานบ าน) ช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนช มชนบ านเขาล กช าง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต 2 2จ งได จ ดก จกรรมการเร ยนร โดยพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ข นเพ อส งเสร มให น กเร ยน เร ยนร ได ด วยตนเอง ม ค ณล กษณะใฝ ร ใฝ เร ยนม ความสนใจในการเร ยน ซ งจะเป นผลให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนเพ มส งข น และสามารถน าความร ท ได จากการปฏ บ ต จร งไปใช ใน ช ว ตประจ าว นได 2. ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 2.1 เพ อพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 2.2 เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ก อนเร ยนและหล งเร ยน จากการเร ยนโดยใช ช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ท ม ต อช ดก จกรรม การเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 3 3. กรอบแนวค ดท ใช ในการว จ ย การว จ ยเพ อพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร เร องงานบ านน าร ส าหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนช มชนบ านเขาล กช าง ในคร งน ผ ว จ ยใช ทฤษฎ การเร ยนร ของพ อาเจนต ด านการปฎ ส มพ นธ บร เนอร ด านการเร ยนร โดยการค นพบ และกานเยด านการเร ยนร แบบผสมผสาน มาประย กต ใช ในการเร ยนการสอน ด งน ป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ต 1. ช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 2. ทฤษฎ การเร ยนร ของ พ อาเจนต ด าน การปฎ ส มพ นธ บร เนอร ด านการเร ยนร โดย การค นพบและกานเย ด าน การเร ยนร แบบผสมผสาน 3. แบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยน 4. แบบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 1. การจ ดก จกรรม การเร ยนร โดยใช ช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 5 2. การท าแบบทดสอบ แบบทดสอบก อนเร ยนและ หล งเร ยน 3. การท าแบบว ด ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 1. ได ช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 2. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 5 ท เร ยนด วยช ดก จกรรม การเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 3. ความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อ ช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ าน น าร ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 5 แผนภ ม ท 1.1 กรอบแนวค ดในการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 4.1 ช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ม ประส ทธ ภาพ E 1 / E 2 ตามเกณฑ 80/ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ท เร ยนด วยช ดก จกรรม การเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ท พ ฒนาส งข นกว าก อนเร ยน 4.3 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ม ความพ งพอใจต อช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร โดยใช กระบวนการกล ม ในระด บมาก 4 5. ขอบเขตการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนในเขตค ณภาพกบ นทร บ ร 6 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต 2 ป การศ กษา 2555 จ านวน 8 โรงเร ยน จ านวนน กเร ยน 185 คน กล มต วอย าง เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนช มชนบ านเขาล กช าง อ าเภอกบ นทร บ ร จ งหว ดปราจ นบ ร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต 2 ป การศ กษา 2555 จ านวน 20 คน โดยว ธ ส มอย างง าย เน อหาท น ามาใช ในการว จ ย เน อหา ได แก เน อหาในกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ประถมศ กษาป ท 5 เร อง งานบ านน าร จ านวน 5 ช ด ด งน ช ดก จกรรมท 1 เร อง บ านสะอาดน าอย ช ดก จกรรมท 2 เร อง การท าความสะอาดห องต าง ๆ ในบ าน ช ดก จกรรมท 3 เร อง การเล อกใช เส อผ าให เหมาะสมก บตนเองและโอกาส ช ดก จกรรมท 4 เร อง การท าความสะอาดเส อผ า ช ดก จกรรมท 5 เร อง การซ อมแซมเส อผ าด วยม อ ระยะเวลา ระยะเวลา ได แก เวลาในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน เร อง งานบ านน าร จ านวน 10 ช วโมง เป นเวลา 5 ส ปดาห ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ค าจ าก ดความท ใช ในการว จ ย 6.1 ช ดก จกรรมการเร ยนร หมายถ ง เอกสารท บรรจ เน อหาท ใช ประกอบการเร ยน ด วยก จกรรมแบบกล มของแต ละแผนการจ ดการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 ท ผ ว จ ยจ ดท าข น จ านวน 5 ช ด 6.2 ประส ทธ ภาพของช ดก จกรรมการเร ยนร หมายถ ง ระด บประส ทธ ภาพท ใช ใน การหาประส ทธ ภาพของช ดก จกรรมการเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x