5 ว ตถ ประสงค เช ง พฤต กรรมปลายทางท 3ว ด ได (TPO) (6) ระด บ ความ ส าค ญ (7) ข อค าถาม+ข อม ลค าตอบแบบปรน ยต วเล อก - PDF

Description
การสร างสอบมาตรฐานรายว ชา ว ชา งานฝ กฝ ม อ รห สว ชา ปวช. สาขางานเทคน คพ &นฐาน ป การศ กษา 1/2556 ผ สอน นายประพ นธ ข งสร อย หมายเหต ล าด บข &นท 35 ให น าม ล จากล าด บข &นท 33( ในว เคราะห ฯ ) มาเข

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 30 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างสอบมาตรฐานรายว ชา ว ชา งานฝ กฝ ม อ รห สว ชา ปวช. สาขางานเทคน คพ &นฐาน ป การศ กษา 1/2556 ผ สอน นายประพ นธ ข งสร อย หมายเหต ล าด บข &นท 35 ให น าม ล จากล าด บข &นท 33( ในว เคราะห ฯ ) มาเข ยนเป นว ตถ ประสงค และ สร างสอบมาตรฐาน, จบ 1 ให ข ดเส นก &นด วย/ 3 ให ออกสอบจ านวน 2 หมายเหต เกณฑ การพ จาณาความสอดคล องระหว างสอบก บว ตถ ประสงค : 5 = เห นด วยอย างย 3ง / 4 = เห นด วย / 3 = ไม แน ใจ / 2 = ไม เห นด วย / 1 = ไม เห นด วยอย างย 3ง 5 1.บอกสาเหต ของการเก ด อ บ ต เหต ต างๆได ความ ส าค (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ 1 1. การปฏ บ ต งานช าง การเก ดอ บ ต เหต เก ดจากสาเหต ใด เป นหล ก ก. ผ ปฏ บ ต งานประมาท ข. เคร 3องจ กรเส 3อมสภาพ ค. สถานท 3สกปรก ง. ไม ม ระบบการจ กการ 2.ใดเป นสาเหต ส าค ท 3ท าให เก ดอ บ ต เหต ในขณะ ปฏ บ ต งาน ก.ความประมาท ข.เคร 3องม อช าร ด ค.ไม เช 3อฟ งผ ควบค ม ง.ผ ปฏ บ ต งานเจ บป วย 3.ผ ปฏ บ ต งานไว ผมยาวร งร งจะเก ดอ นตรายแบบใด ก.อาจเก ดไฟล กไหม ข. เก ดส มผ สสารเคม ได ง าย ค.ไฟฟ าด ด ง.เคร 3องจ กรหม นด งเข าเคร 3องได 2.บอกผลกระทบท 3เก ด จากอ บ ต เหต ได ความ ส าค (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ 1 4.ใดค อความส เส ยทางตรงจากอ บ ต เหต ก.พรช ยตกน 3งร านเส ยช ว ต ข.มานะเข าท างานสาย ค.บร ษ ทจ ายค าซ อมแซมเคร 3องจ กร ง.การผล ตหย ดชะง ก 3.บอกประโยชน ของ ความปลอดภ ยในการ ปฏ บ ต งาน 5. ใดค อความปลอดภ ยในการท างาน ก. สาธ ตท างานท 3บร ษ ทโตโยต าอย างม ความส ข ข. ล งส ขปวดหล งจากการก มเงยขายผลไม ค. พ ศสม ยปวดเม 3อยจากการพ มพ มพ วเตอร ง. ป เตอร ม ผ 3นค นตามต วเพราะแพ สารเคม ใน การท างาน 4.บอกการป องก น อ บ ต เหต ได 5.บอกเคร 3องหมาย ส ล กษณ ความปลอดภ ย 6. ใดค อการป องก นอ บ ต เหต ก.ไม สวมแว นตาขณะเจ ยระไน ข.สวมรองเท าแตะเช 3อม ค.สวมถ งม อขณะจ บสารเคม ง.ส บบ หร 3ขณะพ นส 7.ส ล กษณ ส เหล อง ม ความหมายอย างไร ก.เคร 3องหมายบ งค บ ข. เคร 3องหมายห าม ค. เคร 3องหมายปลอดภ ย ง. เคร 3องหมายระว ง (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ 1 8. เคร 3องหมายห ามโดยท 3วไปจะใช ส อะไร ก.ส น &าเง น ข. ส เหล อง ค. ส ส ม ง. ส แดง 9. เคร 3องหมายบ งค บให ปฏ บ ต โดยท 3วไปจะใช ส อะไร ก.ส น &าเง น ข. ส เหล อง ค. ส ส ม ง. ส แดง 6.บอกเคร 3องม อและ อ ปกรณ ท 3ป องก น อ นตรายได 7.ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ การท างานได อย าง ปลอดภ ย 10. งานล กษณะใดท 3ต องใช เคร 3องป องก นดวงตาและ ใบหน า ก.งานเจ ยระไน ข. งานเช 3อมโลหะ ค. งานพ นส ง. งานข ดผ วโลหะ 11. กฎของโรงงานม ไว เพ 3ออะไรเป นส าค ก. เพ 3อให โรงงานสวยงาม ข. เพ 3อให ผ ปฎ บ ต งานท กคนย ดถ อเป นปฎ บ ต อย าง เคร งคร ด ค. เป นกฎหมายบ งค บ ง. เพ 3อให ผ ควบค มด แลได ง าย 8. บอกความหมายของ งาน 9. บอกหน วยการ ระบบเมตร กได (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ ใดเป นส 3งท 3ผ ปฎ บ ต งานต องค าน งถ งเป นอ นด บแรก ก. ผลงาน ข. ท างานให เสร จท นเวลา ค. ความปลอดภ ย ง. ปร มาณงาน 13. ใดค อความหมายของงาน ก.การตรวจสอบขนาดของช &นงาน ข. การตรวจสอบร ปร างของช &นงาน ค. การตรวจสอบความเร ยบร อยของช &นงาน ง. การควบค มขนาดช &นงาน 14.การเล อกใช เคร 3องม อ ควรพ จารณาถ งใดมากท 3ส ด ก. ความเท 3ยงตรงท 3ต องการ ข. ความเหมาะสมของเคร 3องม อ ค. ความละเอ ยดของเคร 3องม อ ง. ความรวดเร วของเคร 3องม อ 15. หน วยความยาวระบบเมตร ก ค อ ก.ฟ ต ข. ม ลล เมตร ค. หลา ง. น &ว 16. ความยาว1/8 น &ว ม ค าเท าก บก 3ม ลล เมตร ก. 3 มม. ข มม. ค มม. ง มม. 10. บอกหน วยการ ระบบอ งกฤษได (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ 1 17.หน วยความยาวระบบอ งกฤษ ค อ ก.เมตร ข. ม ลล เมตร ค. หลา ง. ก โลเมตร 11. บอกชน ดเคร 3องม อ งานตรวจสอบได 18. เคร 3องม อและตรวจสอบแบ งได ก 3ประเภท ก. 2 ข. 4 ค. 4 ง บอกควรปฏ บ ต ใน การใช เคร 3องม อ 19. การและตรวจสอบช &นงาน ไม ควรปฏ บ ต ตามใด ก. ลบช &นงานก อน ข.ช &นงานขณะหม น ค. ระว งไม ให เคร 3องม อตกหล น ง. ตรวจเคร 3องม อก อน 20. เคร 3องม อความยาวใดท 3ค าได หยาบกว า เคร 3องม ออ 3น ก. บรรท ดเหล ก ข. ตล บเมตร ค. เวอร เน ยร คาล ปเปอร ง. ไมโครม เตอร 21. เคร 3องม อใดท 3ค าได ละเอ ยท 3ส ด ก. บรรท ดเหล ก ข. ตล บเมตร ค. เวอร เน ยร คาล ปเปอร ง. ไมโครม เตอร 13. บอกส วนประกอบ ของเวอร เน ยร คาล ปเปอร (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ เคร 3องม อท 3ใช ตรวจสอบความราบเร ยบผ วงานค อ ใด ก.บรรท ดเหล ก ข. ตล บเมตร ค. ฉากตาย ง. บรรท ดเส นผม 23. เวอร เน ยร คาล ปเปอร ม ส วนประกอบก 3ส วน ก. 5 ข. 6 ค. 7 ง โครงสร างของเวอร เน ยร คาล ปเปอร ท าจากว สด ใด ก. เหล กหล อ ข. เหล กเหน ยว ค. เหล กแข ง ง. เหล กไร สน ม 14. บอกควรระว งใน การใช เวอร เน ยร คาล ป เปอร 25. ใดค อหล กการใช เวอร เน ยร คาล ปเปอร ก. วางเวอร เน ยร รวมก บเคร 3องม ออ 3น ข. ใช เวอร เน ยร งานขณะหม น ค. วางเวอร เน ยร บนผ า ง. ใช งานเสร จแล วให เก บท นท 15. บอกการใช งานของ ฉาก 26. ฉากใช งานในล กษณะใด ก. ตรวจสอบม ม ข. ใช แทนบรรท ดทาบข ด ค. ใช ตรวจสอบผ วด บ ง. ใช แทนค อน 16.บอกการใช งานของ บรรท ดเส นผม (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ ถ าต องการตรวจสอบความราบเร ยบผ วงานควรใช เคร 3องม อตรวจสอบชน ดใด ก. ฉาก ข.บรรท ดเหล ก ค. บรรท ดเส นผม ง. เวอร เน ยร คาล ปเปอร 17. อ านค าสเกลเวอร เน ยร ละเอ ยด1/20 มม. 28. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/20มม. ก.0.05 มม. ค.1.05 มม. ข.3.05 มม. ง.3.15 มม. 29. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/20มม. ก.0.95 มม. ค.2.95 มม. ข.1.95 มม. ง.3.95 มม. (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/20มม. ก มม. ข มม. ค มม. ง มม. 31. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/20มม. ก.8.50 มม. ค มม. ข มม. ง มม. 32. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/20มม. ก มม. ค มม. ข.9.45 มม. ง.9.41 มม. พฤต กรรม ปลายทางท 3 (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความตรง ของสอบแต ละ จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/20มม. ก.4.05 มม. ค มม. ข.4.01 มม. ง มม. 34.จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/20มม. ก มม. ข มม. ค มม. ง มม. 18 จงอ านเวอร เน ยร ละเอ ยด 1/50มม.(0.02 มม.) 35. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/50 มม. ก มม. ข มม. ค มม. ง มม. (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ 36 จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/50 มม. ก. 5.01มม. ข มม. ค มม. ง มม. 37 จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/50 มม. ก มม. ข 4.72 มม. ค มม. ง มม. 38 จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/50 มม. ก มม. ข มม. ค มม. ง มม. (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ 39 จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/50 มม. จงอ านเวอร เน ยร ละเอ ยด 1/128 น &ว ตามร ปท 3ให มา ก มม. ข มม. ค มม. ง มม. 40. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/128 น &ว ก. 6/32 น &ว ข. 16/32 น &ว ค. 42/128 น &ว ง. 52/128 น &ว 41. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/128 น &ว 3 ก. 3 45/128 น &ว ข. 3 40/128 น &ว ค. 3 4/128 น &ว ง. 3 5/128 น &ว (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ 42. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/128 น &ว ก. 2 45/128 น &ว ข. 2 40/128 น &ว ค. 2 4/128 น &ว ง. 2 5/128 น &ว 43. จากร ปอ านค าเวอร เน ยร 1/128 น &ว อธ บายล กษณะชน ด ของเคร 3องม องานร าง แบบ ก. 3/32 น &ว ข. 7/32 น &ว ค. 4/128 น &ว ง. 7/128 น &ว 44. เคร 3องม อท 3ใช ส าหร บรองร บช &นงานและ เคร 3องม อต างๆในการร างแบบ ค อ ก. เหล กข ด ข. ฉาก ค. แท น ง. บรรท ดเหล ก (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ 45. เคร 3องม อท 3ใช ส าหร บข ดเพ 3อท าเส นร างลงบน ว สด ช &นงาน ค อ ก. เหล กข ด ข. ฉาก ค. แท น ง. บรรท ดเหล ก 46. เคร 3องม อท 3ใช ส าหร บร างแบบและขนาดความ ยาวในแนวเส นตรง ค อ ก. เหล กข ด ข. ฉาก ค. แท น ง. บรรท ดเหล ก 47. เคร 3องม อท 3ใช ส าหร บงานตรวจสอบม มฉากของ ช &นงาน ค อ ก. แท น ข. บรรท ดเหล ก ค. ฉาก ง. ใบม ม 48. เคร 3องม อท 3ใช ส าหร บข ดเส นขนานก บขอบ ช &นงาน ค อ ก. วงเว ยนขาโค ง ข. วงเว ยน ค. เหล กข ด ง. ใบม ม 49. เคร 3องม อท 3ใช ส าหร บเข ยนวงกลมหร อส วนโค ง ท 3ม ร ศม ขนาดให ค อ ก. วงเว ยนขาโค ง ข. วงเว ยน ค. วงเว ยนขาเล 3อน ง. เวอร เน ยร ความส ง ล กษณะท 3วไปของเล 3อย ต ดเหล ก (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ 50. ใดค อล กษณะของงานเล 3อย ก. การข ดถ ช &นงานให ขาดจากก น ข. การถากผ วช &นงานให ราบเร ยบ ค. การปร บผ วงานให ราบเร ยบ ง. การต ดแบ งแยกช &นงาน 51. เล 3อยต ดเหล กม ส วนประกอบก 3ส วน ก. 3 ส วน ข. 4 ส วน ค. 5 ส วน ง. 6 ส วน 52. ด ามเล 3อยม อย 2 ชน ด ค อ ก. ด ามป นและด ามม ด ข. ด ามป นและด ามตรง ค. ด ามตรงและด ามโค ง ง. ชน ดปร บขนาดได และ ไม ได เล อกใช ใบเล 3อยต ด เหล ก 53.ถ าต องการเล 3อยว สด แข งและบาง ควรเล อกใบ เล 3อยตามใด ก. 14 ฟ น/น &ว ข. 18 ฟ น/น &ว ค. 24 ฟ น/น &ว ง. 32 ฟ น/น &ว 54. ใบเล 3อยม อในประเทศไทยท 3ใช งานก นอย ม ความยาวเท าไร ก. 200 มม. ข. 250 มม. ค. 300มม. ง. 350 มม. บอกควรระว งในการ ใช ใบเล 3อย (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ 55.โดยท 3วไปฟ นใบเล 3อยม ม มล 3มประมาณเท าใด ก. 45 องศา ข. 50 องศา ค. 65 องศา ง. 70 องศา 56.ม มล 3ม ม มฟร ม มคายรวมก นได ก 3องศา ก. 45 องศา ข. 90 องศา ค. 120 องศา ง. 180 องศา 57. ใบเล 3อยห กเป นสาเหต มาจากใด ก. ใบเล 3อยต ง ข.ใบเล 3อยหย อน ค.ขณะเล 3อยเก ดการง ด ง. แนวเล 3อยเอ ยง 58. แนวเล 3อยเอ ยง ม สาเหต มาจากใด ก. ใบเล 3อยต ง ข.ใบเล 3อยหย อน ค.ใบเล 3อยเอ ยง ง. คมใบเล 3อยส กหรอ 59. การป องก นการเล 3อนไถล ขณะเร 3มต นเล 3อย ม ว ธ แก อย างไร ก. ท าร องบากบร เวณแนวเช 3อม ข. ต งใบเล 3อยให พอเหมาะ ค. จ บช &นงานให แน น ง. เล 3อยให ต &งฉากก บงาน ล กษณะท 3วไปของ ตะไบ (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ 60. ตะไบท าจากว สด ใด ก. เหล กหล อ ข.เหล กกล าคาร บอน ค.เหล กเคร 3องม อ ง.เหล กเหน ยว 61. จ ดม งหมายของการใช ตะไบ ค อ ก. ข &นร ปแปรร ปโลหะ ข. ปร บแต งปร บประกอบช &นงาน ค. ตะไบปร บผ วราบเร ยบโลหะ ง. ต ดและปร บขนาดโลหะ 62. ชน ดของตะไบ เร ยกช 3อตามล กษณะส วนใด ก. ความยาวของตะไบ ข. ความคมของตะไบ ค. ความหยาบละเอ ยดของตะไบ ง. พ &นท 3หน าต ดของตะไบ 63. ขนาดของตะไบจากส วนใดถ งส วนใด ก. ปลาย ถ งโคน ข. ปลายถ งก 3นตะไบ ค. ปลายถ งขอบ ง. ปลายถ งด ามจ บ 64. การเล อกใช คมต ดตะไบ จะพ จารณาจากใด ก. ผ วช &นงาน ข. ชน ดของว สด ค. ความต องการลดขนาด ง. ถ กท ก (8)ผ เช 3ยวชา พ จารณาความ ตรงของ สอบแต ละ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x