ก จกรรม เวลา ท ใช แข งข น จานวน น กเร ยน ต อท ม ม.4-6 (ท กส งก ด) - PDF

Description
1 ตารางสร ปก จกรรมการประกวดและแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร เน องในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ก จกรรม จานวน น กเร ยน ต

Please download to get full document.

View again

of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 32 | Pages: 70

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ตารางสร ปก จกรรมการประกวดและแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร เน องในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ก จกรรม จานวน น กเร ยน ต อท ม เวลา ท ใช แข งข น ป.1-3 ป.4-6 รายการแข งข น ม.1-3 ขยายโอกาสฯ 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก 2 2 ชม. 2. การสร างการ ต นแอน เมช น (2D Animation) 2 5 ชม. 3. การออกแบบส งของเคร องใช ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร 2 3 ชม. 4. การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร 2 5 ชม. 5. การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) 2 3 ชม. 6. การใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) 2 3 ชม. 7. การสร าง Webpage ประเภท CMS 2 3 ชม. 8. การสร าง Webpage ประเภท Web Editor 2 3 ชม. 9. การสร าง Webpage ประเภท Text Editor 2 3 ชม. 10. การเข ยนโปรแกรมด วยภาษาคอมพ วเตอร 2 3 ชม. 11. การประกวดโครงงานคอมพ วเตอร ประเภทซอฟต แวร การต ดต อภาพยนตร 2 5 ชม. 13. การค นหาอ จฉร ยะไอท คอมพ วเตอร 2 รวม 13 ก จกรรม ( 26 รายการแข งข น) สพม. ม.4-6 (ท กส งก ด) 2 3 รายละเอ ยดเกณฑ การประกวดและแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร เน องในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก 1.1 ค ณสมบ ต ผ เข าแข งข น - น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท ประเภทและจานวนท มท เข าแข งข น - แข งข นประเภทท มๆ ละ 2 คน จานวน 1 ท ม 1.3 ว ธ ดาเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น ใช โปรแกรม Paint ในการแข งข น หน วยจ ดแข งข นจ ดเตร ยมคอมพ วเตอร สาหร บใช ในการแข งข นให ท มละ 1 เคร อง โดยม ระบบ ปฏ บ ต การไม ต ากว า Windows XP, Memory ไม น อยกว า 512 Mb, CPU ไม น อยกว า 1.2 GHz, VGA CARD ไม น อยกว า 64 Mb และไม ม การเช อมโยงระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต น กเร ยนวาดภาพตามห วข อท คณะกรรมการกาหนด ซ งจะแจ งให ทราบในว นแข งข น การวาดภาพ ให สร างเร องราวท ต อเน อง ใน 1 หน าจอ ม 4 ช อง ห ามน าเอกสาร อ ปกรณ บ นท กข อม ล อ ปกรณ ส อสารท กประเภท และว สด อ ปกรณ อ นๆ นอกเหน อจากท คณะกรรมการจ ดเตร ยมไว ให เข าไปในห องแข งข น หากฝ าฝ นจะปร บให ออกจากการแข งข น ใช เวลาแข งข น 2 ช วโมง ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 1.4 เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน ความถ กต องสมบ รณ ของเน อหา 30 คะแนน ความค ดสร างสรรค 30 คะแนน ความสวยงาม 20 คะแนน การจ ดองค ประกอบของภาพ 20 คะแนน ท งน เกณฑ การให คะแนนย อยแต ละรายการอย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการจะก าหนด แต คะแนน รวมให เป นไปตามเกณฑ การให คะแนนตามรายการข างต น 1.5 เกณฑ การต ดส น คณะกรรมการต ดส น ค ดเล อกผ ท ได คะแนนตามเกณฑ ด งน คะแนนร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทอง คะแนนร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญเง น คะแนนร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทองแดง ได คะแนนต ากว าร อยละ 60 ได ร บเก ยรต บ ตร เว นแต กรรมการม ความเห นเป นอย างอ น 1.6 คณะกรรมการการแข งข น ค ณสมบ ต ของกรรมการ กรรมการต ดส นก จกรรมเป นผ ทรงค ณว ฒ หร อม ความช านาญ เช ยวชาญ เฉพาะด าน เช น ด านคอมพ วเตอร ด านศ ลปะ ด านกราฟ ก ด านการ ต น ฯลฯ กรรมการควบค มการแข งข น ได แก ผ ควบค มด แลระบบคอมพ วเตอร ช างเทคน ค และกรรมการผ ดาเน นการแข งข น จานวนกรรมการ ข อ และ ให พ จารณาตามความเหมาะสม แนวทางการดาเน นงานของกรรมการ กาหนดห วข อสาหร บใช ในการแข งข น (Theme) กาหนดให สร างเร องราวท ต อเน อง ใน 1 หน าจอ ม 4 ช อง ให ต ดส นและรายงานผลการแข งข นท กลาด บ ณ จ ดแข งข น ข อควรคาน ง กรรมการต องไม ต ดส นในกรณ สถานศ กษาของตนเข าแข งข น กรรมการท มาจากคร ผ สอน ควรแต งต งให ต ดส นในระด บช นท ทาการสอน กรรมการควรมาจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอ น หร อหน วยงานอ น อย างหลากหลาย กรรมการควรให ข อเสนอแนะเต มเต มให ก บน กเร ยนท ชนะในลาด บท การเข าแข งข นระด บชาต ท มท ได คะแนนส งส ดล าด บแรกจากการแข งข นระด บเขตพ นท การศ กษาจะเป นต วแทน เข าแข งข นในระด บภาค ท มท ได คะแนนส งส ด 3 ล าด บแรกจากการแข งข นระด บภาคจะได เป นต วแทนเข าแข งข น ในระด บชาต ในกรณ ท ม ท มในล าด บส งส ดเก นกว า 3 ท ม ให พ จารณาล าด บท ตามล าด บข อของการให คะแนน เช น ม ผ ท ได คะแนนข อท 1 เท าก น ให ด คะแนนข อท 2 ท มใดได คะแนนข อท 2 มากกว า ถ อเป นผ ชนะ แต ถ าข อท 2 เท าก น ให ด คะแนนในลาด บถ ดไป กรณ คะแนนเท าก นท กข อให ใช ว ธ จ บฉลาก ให คณะกรรมการผ จ ดการแข งข น จ ดทาข อม ลรายช อท มท ได คะแนนส งส ด 3 ล าด บแรก ท จะ เป นต วแทนแข งข นในระด บชาต ประกอบด วย ช อน กเร ยน ช ออาจารย ท ปร กษา ช อโรงเร ยน หมายเลขโทรศ พท พร อมผลงานท ได ร บรางว ล ส งไปท ส าน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ถนนราชดาเน นนอก เขตด ส ต กร งเทพฯ 5 2. การสร างการ ต นแอน เมช น (2D Animation) 2.1 ค ณสมบ ต ผ เข าแข งข น - น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ประเภทและจานวนท มท เข าแข งข น - แข งข นประเภทท มๆ ละ 2 คน จานวน 1 ท ม 2.3 ว ธ ดาเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น น กเร ยนระบ ช อโปรแกรมและเวอร ช นท จะใช ในการแข งข นตามความถน ดในข นตอน การสม คร (ไม จาก ดโปรแกรม) หน วยจ ดแข งข นจ ดเตร ยมคอมพ วเตอร สาหร บใช ในการแข งข นให ท มละ 1 เคร อง โดยม ระบบ ปฏ บ ต การไม ต ากว า Windows XP, Memory ไม น อยกว า 1 GB, CPU ไม น อยกว า 2.0 GHz, VGA CARD ไม น อยกว า 64 Mb และไม ม การเช อมโยงระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต คณะกรรมการจะเป นผ จ ดเตร ยมอ ปกรณ (ไมโครโฟน ห ฟ ง ด นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล ข อม ล และเส ยงประกอบ สาหร บใช ในการแข งข น น กเร ยนต ดต งโปรแกรมคอมพ วเตอร ตามท ระบ ด วย CD หร อ DVD เท าน น ก อนการแข งข น 1 ช วโมง โดยได ร บการอน ญาตจากคณะกรรมการ หล งจากท น กเร ยนต ดต งโปรแกรมแล วให ส งแผ น CD หร อ DVD ก บคณะกรรมการเพ อตรวจสอบและเก บร กษาไว น กเร ยนออกแบบ Story Board และสร างการ ต นแอน เมช นท สามารถน าเสนอแสดงผลได ไม น อยกว า 2 นาท ตามห วข อท คณะกรรมการกาหนด ซ งจะแจ งให ทราบในว นแข งข น ห ามน าเอกสาร อ ปกรณ บ นท กข อม ล อ ปกรณ ส อสารท กประเภท และว สด อ ปกรณ อ นๆ นอกเหน อจากท คณะกรรมการจ ดเตร ยมไว ให เข าไปในห องแข งข น หากฝ าฝ นจะปร บให ออกจากการแข งข น ใช เวลาแข งข น 5 ช วโมง (รวมเวลาร บประทานอาหาร) ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 2.4 เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน ความถ กต องสมบ รณ ของ Story Board และเน อหา 30 คะแนน การออกแบบล กษณะของฉาก ต วละคร และการเคล อนไหว 30 คะแนน ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน ความสวยงาม 10 คะแนน ความถ กต องสมบ รณ ของภาพและเส ยง 10 คะแนน ท งน เกณฑ การให คะแนนย อยแต ละรายการอย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการจะก าหนด แต คะแนน รวมให เป นไปตามเกณฑ การให คะแนนตามรายการข างต น 2.5 เกณฑ การต ดส น คณะกรรมการต ดส น ค ดเล อกผ ท ได คะแนนตามเกณฑ ด งน คะแนนร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทอง คะแนนร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญเง น คะแนนร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทองแดง ได คะแนนต ากว าร อยละ 60 ได ร บเก ยรต บ ตร เว นแต กรรมการม ความเห นเป นอย างอ น 6 2.6 คณะกรรมการการแข งข น ค ณสมบ ต ของกรรมการ กรรมการต ดส นก จกรรมเป นผ ทรงค ณว ฒ หร อม ความช านาญ เช ยวชาญ เฉพาะด าน เช น ด านคอมพ วเตอร ด านศ ลปะ ด านการ ต น ฯลฯ กรรมการควบค มการแข งข น ได แก ผ ควบค มด แลระบบคอมพ วเตอร ช างเทคน ค และกรรมการผ ดาเน นการแข งข น จานวนกรรมการ ข อ และ ให พ จารณาตามความเหมาะสม แนวทางการดาเน นงานของกรรมการ กาหนดห วข อสาหร บใช ในการแข งข น (Theme) จ ดเตร ยมอ ปกรณ (ไมโครโฟน ห ฟ ง ด นสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ข อม ล เน อเร อง (Text File) และเส ยงประกอบ สาหร บใช ในการแข งข น ก อนการแข งข นให กรรมการอ านวยความสะดวกในการต ดต งโปรแกรม ของน กเร ยน ให กรรมการเร ยกเก บแผ น CD หร อ DVD เพ อตรวจสอบและเก บร กษาไว ให ต ดส นและรายงานผลการแข งข นท กลาด บ ณ จ ดแข งข น ข อควรคาน ง กรรมการต องไม ต ดส นในกรณ สถานศ กษาของตนเข าแข งข น กรรมการท มาจากคร ผ สอน ควรแต งต งให ต ดส นในระด บช นท ทาการสอน กรรมการควรมาจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอ น หร อหน วยงานอ น อย างหลากหลาย กรรมการควรให ข อเสนอแนะเต มเต มให ก บน กเร ยนท ชนะในลาด บท การเข าแข งข นระด บชาต ท มท ได คะแนนส งส ดล าด บแรกจากการแข งข นระด บเขตพ นท การศ กษาจะเป นต วแทน เข าแข งข นในระด บภาค ท มท ได คะแนนส งส ด 3 ล าด บแรกจากการแข งข นระด บภาคจะได เป นต วแทนเข าแข งข น ในระด บชาต ในกรณ ท ม ท มในล าด บส งส ดเก นกว า 3 ท ม ให พ จารณาล าด บท ตามล าด บข อของการให คะแนน เช น ม ผ ท ได คะแนนข อท 1 เท าก น ให ด คะแนนข อท 2 ท มใดได คะแนนข อท 2 มากกว า ถ อเป นผ ชนะ แต ถ าข อท 2 เท าก น ให ด คะแนนในลาด บถ ดไป กรณ คะแนนเท าก นท กข อให ใช ว ธ จ บฉลาก ให คณะกรรมการผ จ ดการแข งข น จ ดทาข อม ลรายช อท มท ได คะแนนส งส ด 3 ล าด บแรก ท จะ เป นต วแทนแข งข นในระด บชาต ประกอบด วย ช อน กเร ยน ช ออาจารย ท ปร กษา ช อโรงเร ยน หมายเลขโทรศ พท พร อมผลงานท ได ร บรางว ล ส งไปท ส าน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ถนนราชดาเน นนอก เขตด ส ต กร งเทพฯ 8 ต วอย าง Story Board การแข งข นการสร างการ ต นแอน เมช น (2D Animation) โรงเร ยน...ส งก ด...หน าท :. Scene : เวลา : คาอธ บาย : Sound FX : Scene : เวลา : คาอธ บาย : Sound FX : Scene : เวลา : คาอธ บาย : Sound FX : 9 3. การออกแบบส งของเคร องใช ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร 3.1 ค ณสมบ ต ผ เข าแข งข น - น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ประเภทและจานวนผ เข าแข งข น - แข งข นประเภทท มๆ ละ 2 คน จานวน 1 ท ม 3.3 ว ธ ดาเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น น กเร ยนระบ ช อโปรแกรมและเวอร ช นท จะใช ในการแข งข นตามความ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x