ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 - PDF

Description
ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 ว ชาส ขศ กษา พ หน วยการเร ยนร ท 2 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 53 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 ว ชาส ขศ กษา พ หน วยการเร ยนร ท 2 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 3 หน วยการเร ยนร ท 3 อาหารและโภชนาการ (เวลา 3 ช วโมง) ประส ทธ ร งเสาร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนตากใบ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 15 กระทรวงศ กษาธ การ ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ช ดท 3 หน วยการเร ยนร ท 3 หล อาหารและโภชนาการ (เวลา 3 ช วโมง) นายประส ทธ ร งเสาร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนตากใบ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 15 กระทรวงศ กษาธ การ ก ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตช ดน จ ดทาข นเพ อเป นเคร องม อในการพ ฒนาท กษะช ว ต ให ก บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ในสภาพส งคมท ม การเปล ยนแปลง ได ส งผลกระทบต อเด ก ว ยเร ยนเป นอย างมาก ท งการดาเน นช ว ตท ามกลางกระแสเทคโนโลย ท ล าสม ย การเผช ญส งย วย ท ก อให เก ดป ญหาเด กและเยาวชนทว ความร นแรงเพ มมากข น เด กและเยาวชนท ม ท กษะช ว ต ในระด บต าหร อขาดภ ม ค มก นทางส งคม คานา การพ ฒนาท กษะช ว ตเป นภ ม ค มก นให รอดปลอดภ ยจากการครอบงาของส อ และ เทคโนโลย และต งร บต อการก าวร กทางส งคมอย างร เท าท น ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ต ม ท งหมด 6 ช ด ช ดท 1 อารมณ ทางเพศและการจ ดการท เหมาะสม ช ดท 2 ว ธ การสร างและร กษาส มพ นธภาพก บบ คคลอ น ช ดท 3 การปฏ บ ต ตนเก ยวก บอนาม ยเจร ญพ นธ ของว ยร น ช ดท 4 ท กษะการเต อนเพ อนเก ยวก บพฤต กรรมเส ยงต อการม เพศส มพ นธ ช ดท 5 การป องก นตนเองเม ออย ในสถานการณ เส ยงต อการม เพศส มพ นธ ช ดท 6 ป ญหาและผลกระทบจากการม เพศส มพ นธ โดยไม คาดค ด ช ดก จกรรมแต ละช ดจะม แผนการจ ดการเร ยนร เป นค ม อในการฝ กท กษะช ว ต ซ งเป นการสอนสอดแทรกในการเร ยนการสอน โดยคร เป นผ ต งประเด นคาถามให ผ เร ยนได สะท อน (Reflect) เช อมโยง (Connect) และปร บใช (Apply)ซ งเร ยกคาถามด งกล าวโดยย อว า คาถาม R - C - A ผ จ ดทาหว งว าช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตช ดน จะเป นแนวทางหน งในการจ ด กระบวนการสอนค ดให ก บผ เร ยนได ตามเจตนารมณ ของหล กส ตร และเป นประโยชน ต อการจ ด กระบวนการเร ยนร ของคร ในกล มสาระส ขศ กษาและพลศ กษาและกล มสาระอ นๆ ได ตามสมควร จ ฑาร ตน ส จ นทร ข สารบ ญ เร อง หน า คานา ก สารบ ญ ข คาช แจง 1 ข นตอนการใช ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต 2 ว ตถ ประสงค 3 จ ดประสงค การเร ยนร 3 แบบทดสอบก อนเร ยน 4 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน 8 กรอบเน อหา 9 กรอบก จกรรม 16 ก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต 31 แบบทดสอบหล งเร ยน 36 เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน 40 บรรณาน กรม 41 1 คาช แจง ช ดก จกรรม ฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย จ ดทาข นเพ อ ส งเสร มและพ ฒนาการค ดสร างสรรค และความสามารถในการ แก ป ญหาอนาคต ให ก บน กเร ยน โดยสอดแทรกในการจ ดก จกรรมการเร ยน การสอน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 การดารงช ว ต และครอบคร ว ในแต ละช ดประกอบด วย 1. ว ตถ ประสงค 2. จ ดประสงค การเร ยนร 3. กรอบเน อหา 4. กรอบก จกรรม 5. ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต 6. แบบทดสอบ 2 ข นตอนการใช ช ดก จกรรม 1. ศ กษาว ตถ ประสงค และจ ดประสงค การเร ยนร ของช ดก จกรรม 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยน 3. ศ กษากรอบเน อหา 4. ศ กษากรอบก จกรรม 5. ปฏ บ ต ก จกรรม 6. เม อปฏ บ ต ก จกรรมเสร จแล วประมวลความร และทาแบบฝ กท กษะการค ด แก ป ญหาอนาคต ซ งประกอบด วย 6 ข นตอน ค อ 6.1 ข นระบ ป ญหา 6.2 ข นระบ ป ญหาท สาค ญ 6.3 ข นค ดหาแนวทางการแก ป ญหา 6.4 ข นกาหนดเกณฑ เพ อประเม นแนวทางการแก ป ญหา 6.5 ข นประเม นแนวทางการแก ป ญหาเพ อเล อกแนวทางการ แก ป ญหาท ด ท ส ด 6.6 ข นเสนอแนวทางการแก ป ญหาท ด ท ส ดและพ ฒนาแผนปฏ บ ต งาน 7. ประเม นผลงานร วมก บคร 8. ทาแบบทดสอบหล งเร ยน 3 ว ตถ ประสงค ของช ดก จกรรม 1. เพ อฝ กให น กเร ยนม ท กษะในการเล อกซ ออาหารประเภทต างๆ ได 2. เพ อให น กเร ยนเร ยนร ท กษะการปร งอาหารได ถ กต องตามหล กการประกอบ อาหารได 3. เพ อให น กเร ยนบอกความสาค ญของการแปรร ปและการถนอมอาหารได 4. เพ อให น กเร ยนประย กต ใช แปรร ปอาหารและถนอมอาหารของท องถ นได จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกว ธ การเล อกซ ออาหารประเภทต างๆ ได 2. บอกว ธ การเตร ยมและการปร งอาหารชน ดต างๆ ได 3. อธ บายว ธ การเตร ยมและการปร งอาหารเพ อถนอมค ณค าทางอาหารได 4. ปร งอาหารได ถ กต องตามหล กการประกอบอาหารได อย างน อย 1 ชน ด 5. บอกความสาค ญของการแปรร ปและการถนอมอาหารได 6. บอกว ธ แปรร ปอาหารและถนอมอาหารได อย างถ กต อง 7. บอกหล กการเล อกอ ปกรณ ท ใช ในการถนอมอาหารได 8. แปรร ปอาหารและถนอมอาหารได อย างถ กต องอย างน อย 1 ชน ด 4 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยการเร ยนร ท 3 คาช แจง จงเล อกคาตอบท ถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว แล วทาเคร องหมาย ลงในช องท ตรงก บข อท เล อกลงในกระดาษคาตอบ จานวน 10 ข อ เวลา 5 นาท 1. ข อใดเป นล กษณะของเน อหม ท ควรเล อกซ อ ก. เน อม ส ชมพ ม นส ขาว ข. เน อม ส ชมพ เส นเน อหยาบ ค. เน อม ส แดง เส นเน อหยาบ ม นส ขาว ง. เน อม ส แดงสด เส นเน อเล กละเอ ยด 2. หล กในการเล อกซ อผ กท ร บประทานห ว ควรเล อกอย างไร ก. เล อกท ใหม สด ไม เห ยวช า ห วม ล กษณะอวบน า ข. เล อกท ส วนใบม รอยแมลงก ดแทะ ห วไม เห ยว ค. เล อกห วท ม เน อแน น น าหน กเหมาะสมก บขนาด ง. เล อกห วใหญ น าหน กเบา และใบม ส เข ยวสดไม ม รอยแมลงก ดแทะ 5 3. การเก บร กษาอาหารแห งในข อใดเก บได อย างถ กว ธ ก. ข าวสาร ควรเก บไว ให ม ดช ด พ นจากแสงแดด ข. อาหารกระป อง ควรเก บในท ช น และม แสงแดดส องถ ง ค. ปลาแห ง ควรเก บอย างม ดช ด และม อากาศถ ายเทได ด ง. พร กแห ง ควรเก บในท แห งไม เป ยกช น และม อากาศถ ายเทได ด 4. การปร งอาหารในข อใดจะต องใช ไฟแรงเป นพ เศษ ก. ผ ดผ กรวมม ตร ข. ต มยาปลาเน ออ อน ค. เน อแดดเด ยวทอด ง. แกงจ ดตาล งหม ส บ 5. การป ดฝาภาชนะในการประกอบอาหาร ม ประโยชน อย างไร ก. เพ อให ส กเร ว และป องก นการส ญเส ยว ตาม น ข. เพ อลดกล นคาวของอาหาร และทาให อาหารส กเร ว ค. เพ อป องก นการระเหย ทาให อาหารม รสชาต ด ข น ง. เพ อให ผ กท ใช ในการประกอบอาหารม ส เข ยวสดและกรอบ 6 6. การประกอบอาหารในข อใดใช น าเป นต วนาความร อนเพ อทาให อาหารส ก ก. การป ง ข. การรวน ค. การเค ยว ง. การทอดผสมก บการผ ด 7. การถนอมอาหารโดยว ธ การดอง ไม ควรเก บไว ในภาชนะประเภทใด ก. โอ ง ข. ไห ค. หม อเคล อบ ง. หม ออะล ม เน ยม 8. ท เร ยน เป นผลไม ท เหมาะสาหร บการถนอมอาหารด วยว ธ ใด ก. การเช อม ข. การกวน ค. การแช อ ม ง. การทาแยม 7 9. การถนอมอาหารด วยความเย นโดยใช ไนโตรเจนเหลว เหมาะสาหร บอาหาร ประเภทใด ก. อาหารก งสาเร จร ป หร ออาหารสาเร จร ป ข. อาหารทะเลท ต องการเก บไว ในระยะส น ค. อาหารประเภทผ กและผลไม ท ต องการความสดเป นพ เศษ ง. อาหารทะเลประเภทปลาท ต องใช เวลาในการขนส งนาน 10. การใช สารก นบ ดในการถนอมอาหาร ควรใช อย างไรจ งจะเก ดความปลอดภ ย ต อผ บร โภค ก. ใช สารก นบ ดในปร มาณน อยท ส ด ข. ใช สารก นบ ดในอาหารท เก บในระยะเวลาส นท ส ด ค. ใช สารก นบ ดในอาหารท ม น าหน ก 5 ก โลกร มข นไป ง. ใช สารก นบ ด 1 กร ม ต อน าหน กอาหาร 1 ก โลกร ม 8 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน 1. ก 2. ค 3. ง 4. ข 5. ก 6. ง 7. ง 8. ข 9. ก 10. ง 9 กรอบเน อหา ใบความร ท 1 เร อง หล กการเล อกซ อและประกอบอาหาร และการพ ฒนาท กษะช ว ต 1. หล กการซ ออาหาร 1.ความประหย ด 2.ประโยชน 3.ปร มาณของท จะซ อ 4.ค ณภาพของท จะซ อ 5. สถานท ซ อ ว ธ การเล อกซ ออาหารประเภทต างๆ 1. การเล อกซ อเน อส ตว 10 11 2. การเล อกซ อผ ก 12 ใบความร ท 2 เร อง การแปรร ปและการถนอมอาหาร และการพ ฒนาท กษะช ว ต 1. การแปรร ปอาหาร การแปรร ปอาหาร หมายถ ง กระบวนการปร บปร ง เปล ยนแปลงร ปร างและ รสชาต ของอาหารให ม ล กษณะแปลกใหม แตกต างไปจากเด ม เพ อเพ มม ลค าและ ค ณภาพ 1.1 การแปรร ปอาหารม ความสาค ญ ด งน -ประหย ดงบประมาณในการซ ออาหารใหม -ช วยประหย ดทร พยากร ไม ท งของเหล อ -ทาให ผ ร บประทานอาหารไม เบ อ -ค ณค าทางโภชนาการเพ มข น -เป นการสร างสรรค อาหาร -เป นการถนอมอาหาร -เป นการเพ มม ลค าและรายได 1.2 หล กการแปรร ปอาหาร -อาหารท นามาแปรร ปต องม สภาพด -อาหารจะม รสชาต ล กษณะแตกต างจากอาหารเด ม น าร บร บประทาน 13 -ค ณค าทางโภชนาการต องไม ส ญเส ย -อาหารต องไม ม สารปร งแต งท เป นโทษ -สามารถนามาร บประทานได 1.3 ว ธ การแปรร ปอาหารประเภทต างๆ -ว ตถ ด บท เหล อใช จากการประกอบอาหาร ค อ เคร องปร งต างๆ ท ม มาก เก นความจาเป น เช น แยกไข ขาวออก ใช แต ไข แดงในการทาอาหารหวาน -ผลไม ท มากในฤด กาล ผลไม บางอย างออกมามากจนล นตลาด สามารถ แปรร ปได หลายว ธ เช น การกวน การเช อม การแช อ ม 2. การถนอมอาหาร 2.1 ความหมายและความสาค ญของการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร หมายถ ง การเก บร กษาอาหารให คงสภาพเด มมาก ท ส ด ร บประทานได นาน อาจด ดแปลงให ม ส กล น รส แตกต างไปจากเด ม และม ความสาค ญด งน -ช วยย ดอาย อาหารไว บร โภคได นานข น -ช วยให อาหารม รสชาต ด ข น -เป นการประหย ดค าอาหารให ก บครอบคร ว -เป นการเพ มรายได ให ก บครอบคร ว หล กการถนอมอาหาร การถนอมอาหารควรคาน งถ งหล กเกณฑ ต อไปน -ร กษาค ณค าทางโภชนาการไว ให มากท ส ด -ต องค มค าก บเวลาและเง นท น -คาน งถ งความปลอดภ ยในการบร โภค -เล อกว ธ การถนอมให เหมาะก บอาหาร 2.3 ว ธ การถนอมอาหาร การถนอมอาหารม หลายว ธ ด งน -การตากแห ง ใช ได ก บ เน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x