ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย - PDF

Description
ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย กองแผนงาน 14 ต ลาคม 2557 สารบ ญ ส วนท 1 นโยบาย 1 นโยบายร ฐบาลของคณะร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชานายกร ฐมนตร 2 หน า นโยบายกระทรวงสาธารณส ข 3 นโยบายและมาตรการการส

Please download to get full document.

View again

of 102
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 8 | Pages: 102

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย กองแผนงาน 14 ต ลาคม 2557 สารบ ญ ส วนท 1 นโยบาย 1 นโยบายร ฐบาลของคณะร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชานายกร ฐมนตร 2 หน า นโยบายกระทรวงสาธารณส ข 3 นโยบายและมาตรการการส งเสร มส ขภาพตามกล มว ยและอนาม ยส งแวดล อม 7 กรมอนาม ย ประจาป พ.ศ ความเช อมโยงระหว างนโยบายร ฐบาล นโยบายร ฐมนตร ย ทธศาสตร กระทรวง 9 สาธารณส ข และกรมอนาม ย ส วนท 2 แผนการดาเน นงาน 11 แผนการบ รณาการย ทธศาสตร ส ขภาพ ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนย ทธศาสตร บ รณาการท เก ยวข องก บกรมอนาม ย 14 1) กล มสตร และเด กปฐมว ย (0-5 ป ) 2) กล มเด กว ยเร ยน (5-14 ป ) 3) กล มเด กว ยร น ( ป ) 4) กล มว ยทางาน (15-59 ป ) 5) กล มผ ส งอาย (60 ป ข นไป) และกล มคนพ การ 6) ด านส งแวดล อมและส ขภาพ 7) ด านระบบบร การปฐมภ ม 8) ด านระบบควบค มโรค 9) ด านระบบการค มครองผ บร โภคด านบร การ อาหาร และผล ตภ ณฑ ส ขภาพ สร ปต วช ว ด (KPIs) 32 สร ปต วช ว ดท เก ยวข องก บกรมอนาม ย 33 ส วนท 3 การบร หารงบประมาณ 36 แนวทางการบร หารงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ นโยบายการประหย ด กรมอนาม ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 การต ดตาม/ประเม นผล 41 แนวทางการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน กรมอนาม ย 42 ภาคผนวก 46 รายละเอ ยดต วช ว ด (Template KPIs) 47 บทบาทส วนกลางและศ นย อนาม ย 85 ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 กรมอนาม ย หน า ข ส วนท 1 นโยบาย ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 กรมอนาม ย หน า 1 นโยบายของคณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร... ตามท ม พะบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งต ง พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ด ารงต าแหน ง นายกร ฐมนตร เม อว นท 24 ส งหาคม 2557 และได แถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร ต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต เม อว นศ กร ท 12 ก นยายน2557โดยม นโยบายในการบร หารราชการแผ นด น ในเร องต างๆ 11 ด าน ซ งได น า ย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศว าด วยการเข าใจ เข าถ ง และพ ฒนาตามแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห วมาเป นหล กส าค ญ ใช ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงซ งทรงเน นความพอด พอสมควรแก ฐานะ ความม เหต ม ผล การม ภ ม ค มก นมาเป นแนวค ด ใช แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 รวมท งแนวทางของคณะ ร กษาความสงบแห งชาต และประชาชนเป นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ข อส าค ญค อ นโยบายท กด านต องการสร างความเข มแข งแก องค กรปกครองท กระด บต งแต ท องถ นจนถ งประเทศและต องการให ประชาชนเก ดความช ดเจน ร ล วงหน าว าประเทศของเราจะก าวไปทางไหน จะม อะไรเก ดข นหร อไม เก ดข นในอนาคตอ นใกล เพ อจะได เตร ยมต วได ถ กต อง ประเด นนโยบาย 11 ด าน ได แก 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 2. การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 3.การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 4. การศ กษาและเร ยนร การทะน บาร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 5.การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 6. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 7. การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 8.การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการ ท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11.การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม **************************************** หมายเหต สามารถศ กษารายละเอ ยดเพ มเต มได ท ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 กรมอนาม ย หน า 2 นโยบายการดาเน นงาน ของ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ข ศ. นพ. ร ชตะ ร ชตะนาว น และ ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงสาธารณส ข นพ. สมศ กด ช ณหร ศม ในบทบาทหน าท เจ ากระทรวงสาธารณส ข และ กาก บด แลองค กร และหน วยงานของร ฐท เก ยวก บส ขภาพ หล กการสาค ญของนโยบาย 1. ม งเน นประโยชน ท จะเก ดก บประชาชนอย างเป นร ปธรรมและม ความเสมอภาค 2. ม งเน นทาให เร ว ทาจร ง ทาให ได ผล และม ผลต อเน องอย างย งย น ตามแนวทางท านนายกร ฐมนตร 3. ม งเน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนอย างกว างขวาง บนพ นฐานของข อม ลเช งประจ กษ 4. ม งเน นการพ ฒนาบ คลากรส ขภาพ ให สามารถทางานได อย างม ความส ขและภาคภ ม ใจ นโยบาย 1. ให ความส าค ญส งส ดต อการพ ฒนางานสาธารณส ขตามแนวพระราชด าร และโครงการเฉล มพระเก ยรต เพ อเท ดพระเก ยรต พระบรมวงศาน วงศ ท กพระองค โดยขอให ท กหน วยงานในส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ถ อเป นนโยบายส าค ญ ท ต องด าเน นการพ ฒนาอย างต อเน องให สมพระเก ยรต และให เก ดประโยชน ส งส ด ต อประชาชน 2. พ ฒนาระบบบร การส ขภาพให ท กคนบนแผ นด นไทยสามารถเข าถ งการบร การท ม ค ณภาพอย างท วถ ง โดยม การใช ทร พยากรส ขภาพอย างม ประส ทธ ภาพ และเป นระบบท ย งย น 2.1 พ ฒนาและด าเน นการทศวรรษแห งการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม โดยเน นการพ ฒนาข ด ความสามารถในการด แลส ขภาพด วยตนเองโดยการสน บสน นของระบบบร การสารสนเทศด านส ขภาพ และการ ม บ คลากรและแพทย ด านเวชศาสตร ครอบคร วให ครอบคล มท วถ งท งในเขตเม อง กร งเทพมหานคร และชนบท 2.2 พ ฒนาระบบบร การในแต ละเขตพ นท โดยเน นความเข มแข งระบบบร การระด บปฐมภ ม ระบบ เคร อข ายการส งต อระหว างสถานบร การส ขภาพ ท งในภาคร ฐและเอกชนท ม ประส ทธ ภาพการพ ฒนาโครงสร าง พ นฐานระบบบร การท กระด บ ท งน โดยม ระบบอภ บาลอย างม ส วนร วมและโปร งใส เพ อให เก ดการกระจายและ การใช ทร พยากร อย างเสมอภาคและม ประส ทธ ภาพส งส ด 2.3 พ ฒนาระบบหล กประก นส ขภาพให ท กกองท นม ความกลมกล นเป นหน งเด ยว (harmonization) ในเร องส ทธ ประโยชน การเข าถ งบร การ การสน บสน นทางการเง น และระบบข อม ล 2.4 เร งร ดด าเน นการให การบร การการแพทย ฉ กเฉ นตามนโยบาย ใช บร การได ท กท ฟร ท กส ทธ ม ความเป นจร งในทางปฏ บ ต 2.5 เร งร ดการด าเน นการระบบการสร างเสร มส ขภาวะส าหร บผ ส งอาย และผ อย ในภาวะพ งพ ง รวมท ง ผ ป วยในระยะท ายของช ว ต ให เก ดผลเป นร ปธรรมภายในหน งป และม ผลอย างต อเน องอย างย งย น โดยเน นการ ด แลโดยช มชนและครอบคร ว ด วยการสน บสน นและความร วมม ออย างใกล ช ดระหว างสถานบร การส ขภาพและ องค กรปกครองส วนท องถ น ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 กรมอนาม ย หน า 3 2.6 เร งร ดพ ฒนาระบบการเข าถ งบร การส ขภาพและพ ฒนาหน วยบร การส ขภาพส าหร บประชากรท ม ความต องการบร การร ปแบบพ เศษโดยเฉพาะอย างย งการเข าถ งบร การส าหร บคนพ การประชากรท ม ป ญหา สถานะและส ทธ ประชากรต างด าว/แรงงานต างด าว ประชาชนตามพ นท พ เศษ เช น ชายแดนห างไกล ห าจ งหว ดภาคใต และการสร างเสร มส ขภาพของแรงงานนอกระบบ 2.7 พ ฒนาประส ทธ ภาพและการม ส วนร วมในการจ ดการและการใช ทร พยากรของระบบบร การ โดย เน นเร องการสร างภาวะผ น าและระบบความร บผ ดชอบของผ บร หาร การกระจายอ านาจ และการสร างระบบ ความย ดหย นในการบร หารสถานพยาบาลของร ฐ รวมท งการให ม โรงพยาบาลองค การมหาชนในก าก บร ฐ เพ ม มากข น 2.8 สน บสน นการบ รณาการแพทย แผนไทยและสม นไพรเข าส ระบบบร การส ขภาพอย างครบวงจร โดย การสน บสน นการเพ มการใช ในสถานพยาบาล การเพ มการสน บสน นทางการเง นในระบบหล กประก นส ขภาพ และการเพ มรายการยาสม นไพรในบ ญช ยาหล กแห งชาต 2.9 เร งร ดการดาเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร การ ให ผ ร บบร การได ร บความปลอดภ ยมากท ส ด และผ ให บร การม ความม นใจ รวมท งเก ดความเป นก ลยาณม ตรระหว างผ ร บและผ ให บร การ โดยจ ดให ม ทศวรรษแห ง การพ ฒนาค ณภาพบร การและความปลอดภ ยของผ ป วย 3. สร างเสร มส ขภาพและค ณภาพช ว ตของประชากรไทยตลอดช วงช ว ต 3.1จ ดการก บป จจ ยเส ยงหล กทางส ขภาพตามกล มว ย (1) ทารกและเด กเล ก เน นการพ ฒนาเช งค ณภาพของศ นย เด กเล กท วประเทศ การจ ดท าช ด นโยบายเพ อส งเสร มพ ฒนาการเด ก การออกพ.ร.บ. ควบค มการตลาดอาหารทารกและเด กเล ก และการจ ดการ ภาวะการขาดสารอาหารเฉพาะอย าง โดยเฉพาะธาต เหล ก และไอโอด น (2) กล มว ยเร ยน (5-14 ป ) เน นการปร บปร งฉลากอาหารให เอ อต อพฤต กรรมการบร โภคท เหมาะสม และการดาเน นการโรงเร ยนสร างเสร มส ขภาพ รวมท งการเสร มสร างท กษะช ว ต และท กษะด านส ขภาพ (3) กล มว ยร นและว ยท างาน (15-59 ป ) เน นการจ ดการก บป ญหา การบร โภคบ หร ส รา สารเสพต ด อนาม ยการเจร ญพ นธ (โดยเฉพาะการลดอ ตราการต งครรภ ในว ยร นรวมท งป ญหาส งคมท ตามมา ความร นแรงทางเพศ โรคเอดส และความปลอดภ ยจากการต งครรภ และการคลอด) พฤต กรรมการบร โภค ก จกรรมทางกาย การค ดกรองโรคและป จจ ยเส ยงตามกล มว ย (4) ผ ส งอาย เร งร ดการด าเน นการพ ฒนาระบบการสร างเสร มส ขภาพและการด แลระยะยาว สาหร บผ ส งอาย ท อย ในภาวะพ งพ ง 3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภ ย เน นการแก ป ญหาโภชนาการตามกล มประชากร และการสร าง ความเข มแข งของระบบการต ดตามเฝ าระว งและการบ งค บใช กฎหมายภายหล งผล ตภ ณฑ ออกส ตลาด โดยเฉพาะการล กลอบน าเข าอาหารป ญหาค ณภาพนมและอาหารโรงเร ยนน าม นทอดซ าผล ตภ ณฑ เสร มอาหาร การใช สเต ยรอยด ในอาหารรวมท งการจ ดการป ญหาการโฆษณา และการตลาดท ไม เหมาะสม 3.3การป องก นและการควบค มการบาดเจ บ โดยเฉพาะอ บ ต เหต จราจรและการบาดเจ บในเด ก โดยเน นการพ ฒนาและบ งค บใช กฎหมายท ม อย อย างเคร งคร ด 3.4 การดาเน นการเพ อพ ฒนาความเข มแข งของกลไกการค มครองผ บร โภคด านส ขภาพ โดยการม ส วน ร วมจากภาคส วนต างๆท งร ฐ เอกชน ประชาส งคมและช มชนท องถ น ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 กรมอนาม ย หน า 4 4. สร างเสร มความเข มแข งของกลไกนโยบายสาธารณะเพ อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x