ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด - PDF

Description
ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ) กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม.1 - ม.3 เด ยว เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม.1 - ม.3 เด ยว ท องอาขยานทานองเสนาะ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม.1 - ม.3 เด ยว พาท สร างสรรค กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน แต งบทร อยกรอง(กลอนส ภาพ ) 8 บท กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม.1 - ม.3 ท ม 2 คน 2305 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 19 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช น ม.1 - ม.3 เด ยว การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 2 คน ห องคอมพ วเตอร 28 การแข งข นค ดเลขเร ว กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช น ม.1 - ม.3 เด ยว 1201 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 30 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การแข งข นการแสดงทางว ทย (Science Show) ระด บช น ม.1-3 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ นนาน (โดยการต ดล อบ นข นจากพ น) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช น ม.1 - ม.2 ท ม 2 คน โต ะห นอ อนอาคาร 1 43 การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ นไกล (โดยการปล อยด วยม อ) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 2 คน โต ะห นอ อนอาคาร 1 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 46 เพลงค ณธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ช น ม.1 - ม.3 ท ม 5 คน โครงงานค ณธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ช น ม.1 - ม.3 ท ม 5 คน เล าน ทานค ณธรรม กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ช น ม.1 - ม.3 เด ยว เวท อาคาร 1 59 มารยาทไทย กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ช น ม.1 - ม.3 ท ม 2 คน ห องจร ยธรรม 60 สวดมนต แปล กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ช น ป.1 - ม.3 ท ม 10 คน 1303 กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 61 แอโรบ ก ส ขศ กษาและพลศ กษา ช น ป.1 - ป.6 ท ม 15 คน เวท อาคาร 1 63 ตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ส ขศ กษาและพลศ กษา ช น ป.1 - ป.6 ท ม 2 คน ตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ส ขศ กษาและพลศ กษา ช น ม.1 - ม.3 ท ม 2 คน 1304 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 65 การแข งข น ศ ลป สร างสรรค ท ศนศ ลป ช น ป.1 - ป.3 เด ยว การแข งข น ศ ลป สร างสรรค ท ศนศ ลป ช น ป.4 - ป.6 เด ยว การแข งข น ศ ลป สร างสรรค ท ศนศ ลป ช น ม.1 - ม.3 เด ยว การแข งข นวาดภาพระบายส ท ศนศ ลป ช น ป.1 - ป.3 เด ยว การแข งข นวาดภาพระบายส ท ศนศ ลป ช น ป.4 - ป.6 เด ยว การแข งข นวาดภาพระบายส ท ศนศ ลป ช น ม.1 - ม.3 เด ยว การแข งข นเข ยนภาพไทยประเพณ ท ศนศ ลป ช น ม.1 - ม.3 เด ยว การแข งข นเข ยนภาพไทยส เอกรงค ท ศนศ ลป ช น ม.1 - ม.3 เด ยว การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ท ศนศ ลป ช น ป.1 - ป.3 ท ม 2 คน การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ท ศนศ ลป ช น ป.4 - ป.6 ท ม 2 คน การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ท ศนศ ลป ช น ม.1 - ม.3 ท ม 2 คน การแข งข นวาดภาพลายเส น ท ศนศ ลป ช น ม.1 - ม.3 เด ยว การแข งข นประต มากรรม ท ศนศ ลป ช น ป.1 - ป.3 ท ม 3 คน การแข งข นประต มากรรม ท ศนศ ลป ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน การแข งข นเด ยวซออ ดนตร ช น ป.1 - ป.6 เด ยว ห องดนตร 96 การแข งข นเด ยวขล ยเพ ยงออ ดนตร ช น ป.1 - ป.6 เด ยว ห องดนตร 98 การแข งข นข บร องเพลงไทย ดนตร ช น ป.1 - ป.6 เด ยว ห องดนตร 105 การแข งข นวงดนตร สตร ง ดนตร ช น ม.1 - ม การแข งข นราวงมาตรฐาน นาฏศ ลป ช น ป.4 - ป.6 ท ม 8-10 คน เวท อาคาร 1 อาคารอเนกประสงค กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 136 การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การแข งข นจ กสานไม ไผ การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การแข งข นการประด ษฐ ดอกไม ใบตอง(กระทงดอกไม ธ ปเท ยน แพ) การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม.1 - ม.3 ไม เก น 6 คน การแข งข นโครงงานอาช พ การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน การแข งข นโครงงานอาช พ การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การแข งข นการจ ดสวนถาดแบบแห ง การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน การแข งข นการจ ดสวนถาดแบบช น การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การแข งข นแปรร ปอาหาร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน โรงอาหารสายช นอน บาล 148 การแข งข นการทาอาหารน าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน โรงอาหารสายช นอน บาล การแข งข นทาอาหารคาวจานเด ยว(ประเภทข าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) การงานอาช พและเทคโนโลย ช 152 น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน โรงอาหารสายช นอน บาล 153 การแข งข นการแกะสล กผ กผลไม การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน การแข งข นการแกะสล กผ กผลไม การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน 2101 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 188 การผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ช น ป.1- ป.3 ท มละ 6 คน หน าอาคาร การใช เข มท ศ การคาดคะเน และสะกดรอย ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ช น ป.4 - ป.6 ท มละ 6 คน สนามฟ ตบอล 192 ก จกรรมสภาน กเร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ช น ม.1 - ม.3 ท ม 7-10 คน 3203 ก จกรรมส งเสร มร กการอ าน 195 หน งส อเล มเล ก ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การประกวดย วบรรณาร กษ ส งเสร มการอ าน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ช น ป.4 - ป.6 ท ม 3 คน การประกวดย วบรรณาร กษ ส งเสร มการอ าน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน 3202 น กเร ยนพ เศษ เร ยนร วม (LD) 220 การประกวดหน งส อเล มเล ก (LD) บกพร องทางการเร ยนร ช น ม.1 - ม.3 ท ม 3 คน การประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช (LD) บกพร องทางการเร ยนร ป.1-6 ท ม 3 คน การประด ษฐ ของเล นจากเศษว สด เหล อใช (LD) บกพร องทางการเร ยนร ป.1-6 ท ม 3 คน การร อยมาล ยดอกไม สด (LD) บกพร องทางการเร ยนร ป.1-6 ท ม 3 คน การแข งข นวาดภาพระบายส (LD) บกพร องทางการสต ป ญญา ป.1-6 เด ยว การแข งข นวาดภาพระบายส (LD) บกพร องทางการเร ยนร ป.1-6 เด ยว 2203 เด ยวโปงลาง ป.1-6 อาคารอเนกประสงค เด ยวโปงลาง ม.1-3 อาคารอเนกประสงค เด ยวโหวด ป.1-6 อาคารอเนกประสงค เด ยวโหวด ม.1-3 อาคารอเนกประสงค เด ยวพ ณ ป.1-6 อาคารอเนกประสงค เด ยวพ ณ ม.1-3 อาคารอเนกประสงค เด ยวแคน ป.1-6 อาคารอเนกประสงค เด ยวแคน ม.1-3 อาคารอเนกประสงค ดนตร พ นเม องโปงลาง ป.1-6 ดนตร พ นเม องโปงลาง ม.1-3 ก จกรรมดนตร พ นเม อง อาคารอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x