ช างยนต รายงานการว จ ยของคร ประจาป การศ กษา 2556 ท ช อ-นามสก ล ช องานว จ ย - PDF

Description
รายงานการว จ ยของคร ประจาป การศ กษา 2556 ช างยนต 1. นายพ ร ฬห ว ร ยะประกอบ ศ กษาพฤต กรรมการไม ส งงานของน กเร ยนในระด บช น ปวช.2 โดยใช แบบสอบถาม 2. นายอ กฤษฎ ว รวาน ช 1. การพ ฒนาร แบบการทดลองว ดอ ตราการไหลของการ

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 26 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการว จ ยของคร ประจาป การศ กษา 2556 ช างยนต 1. นายพ ร ฬห ว ร ยะประกอบ ศ กษาพฤต กรรมการไม ส งงานของน กเร ยนในระด บช น ปวช.2 โดยใช แบบสอบถาม 2. นายอ กฤษฎ ว รวาน ช 1. การพ ฒนาร แบบการทดลองว ดอ ตราการไหลของการ ไหล โดยใช มาตรว ดอ ตราการไหลของของไหล แบบต อเน อง 3 มาตรว ด (ในข นตอนท 3) 2. การสร างและการหาประส ทธ ภาพและค ณภาพช ด ทดลองว ดสมรรถนะของเคร องยนต เล กแบบไฮดรอล ก ไดนาโมม เตอร ในข นสอนท 3) 3. นายเกร ยงศ กด ก จพ ทยาฤทธ การพ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กศ กษา ระด บ ปวช.2 แผนกช างยนต 4. นายเทพฤทธ พลเดช น กศ กษาแต งกายผ ดระเบ ยบ 5. นายสมศ กด เน องจานงค การศ กษาผลของการค นคว าและนาเสนอหน าช นเร ยนใน การเร ยนร ว ชาเทคโนโลย ยานยนต สม ยใหม 6. นายเกษมพ ส ษฐ ส ธ ธรรมาก ล 7. นายประพจน น ธ ส ทธ พล ศ กษาพฤต กรรมการไม ส งงานของน กเร ยนในระด บช น ปวช.2 โดยใช แบบสอบถาม 8. นายมาโนช ร งษ มณ ร ตน การศ กษาผลของการค นคว าและนาเสนอหน าช นเร ยนใน การเร ยนร ว ชาซ อมเคร องยนต ระด บช น ปวส.2 แผนกว ชา ช างยนต 9. นายสาโรจน ตระก ลพรงาม การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอน ว ชางานจ กรยานยนต ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท นายทนงศ กด ป นคล าย 11. นายสมชาย กาโท การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชางาน จ กรยานยนต ของน กศ กษาช น ปวช.2 สาขาว ชาช างยนต 12. นายกฤษณพล ว เช ยรพงษ การพ ฒนาเจตคต เพ อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชางานว ด ละเอ ยดช างยนต 13. นายศ วดล เช มช ยภ ม น กศ กษาแต งกายผ ดระเบ ยบ 14. นายอเนกว ทย อ นทร แก ว การพ ฒนาท กษะการใช เคร องม อช างยนต ของน กศ กษา ระด บ ปวช.2 แผนกว ชาช างยนต โดยใช ก จกรรมจ บค ฝ ก ปฏ บ ต 15. นายเอกพจน พ งโต การศ กษาพฤต กรรมการเร ยนว ชางานเคร องยนต ด เซล ของน กศ กษาระด บช น ปวช.3 แผนกว ชาช างยนต 16. นายภ วเดช ท นพรหม เจตคต ท ม ต อว น ยในตนเองด านความขย นอดทนทางการ เร ยนของน กเร ยน ปวช.3 แผนกช างยนต ว ทยาล ยเทคน ค ชลบ ร ช างกลโรงงาน 1. นายบรรล อ จ นทร ศ ร เจตคต ท ม ต อว น ยในตนเองด านว น ยในห องเร ยน ความขย น อดทนทางการเร ยนและแรงจ งใจ ใฝ ส มฤทธ ทางการเร ยน ของ น กเร ยนระด บ ปวช.ป 1 แผนกช างกลโรงงาน 2. นายมานะ วาจาส ตย การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชาการควบค มค ณภาพ ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 2 3. นายเฉล มพล ม ลาล การพ ฒนาเอกสารประกอบการสอน ว ชาเคร องม อกลเบ องต น รห ส แผนกว ชาช างเคร องม อกล 4. นายจ มภฎ ช ศ กด เจร ญ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอน ว ชางานสร างเคร องม อต ด ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 5. นายสมทบ แสงร งอร ณ 1. การศ กษาพฤต กรรมการมาสายในรายว ชางานสร างเคร องม อ ต ด น กเร ยนช น ปวช.3 สาขาช างกลโรงงาน 2. การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอนว ชางานอบช บโลหะ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง 6. นายส นศ ร แสงช จจ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชางานสร างเคร องม อต ด ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 7. นายส ตชาย สงค ประหย ด การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมซ เอ นซ ระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ช นป ท 1/3 8. นายอ ฐษน นท ล ทธ รมย ว จ ยและพ ฒนาส อการสอน รายว ชาการเข ยนแบบด วย คอมพ วเตอร ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 9. นายมานพ บ ตรแวว การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอน ว ชาคณ ตศาสตร เคร องกล ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท นายว ทยา แสนคา การศ กษาพฤต กรรมการเร ยนของน กศ กษาระด บ ปวส.1 แผนก ว ชาช างเทคน คการผล ต ท จบจากระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.6) รายว ชา กลศาสตร ว ศวกรรม 1 รห สว ชา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา นายส พจน ธนะว ระวงศ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชาคณ ตศาสตร เคร องกล ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท นายว ชญว ฒน เกต อ ต การศ กษาพฤต กรรมการเร ยนในว ชาว สด อ ตสาหกรรมของ น กศ กษา ระด บช น ปวส.1/4 แผนกว ชาเทคน คการผล ต ช างกลโรงงาน 13. ว าท ร อยตร มานะ คาว วงษ 14. นายอต ชาต เคร อจ นทร ศ กษาการเก ดเศษโลหะจากการกล ง S45C ด วยม กล ง INSERT 15. นายผด งศ กด คงเจร ญ 16. นางสาวดาวเร อง ท ประเสร ฐ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอน ว ชาเข ยนแบบเคร องม อกล 1 ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 1/7 ช างเช อมโลหะ 1. นายทรงว ฒ เสมาคา 2. นายณรงค ว มลวรเวท ผลการเร ยนร ว ชางานเช อมและโลหะแผ นเบ องต น (รห ส ) ของนกเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ป ท 3 โดยใช กล มร วมม อแบบเร ยนร ร วมก น 3. นายภ ญโญ ขาประด ษฐ เคร องวาดลายเส นเท ยน 3 แกน 4. ว าท ร.ต.ปร ญญา เต มร กษ 5. นายส ทธ พร คงเพ ชร 1. เคร องวาดลายเส นเท ยน 3 แกน 2. แก ป ญหาน กเร ยนได ระด บการเร ยน 0 ในรายว ชา งาน เช อมและโลหะแผ นเบ องต น 6. นายจ กรกฤษณ พ นธ ศร 7. นายกฤษฎา พรมภ งา การแก ป ญหาน กเร ยนล บม ดกล งไม ถ กต อง ช างไฟฟ ากาล ง 1. นายมงคล ห นด การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน ว ชาการ โปรแกรมและควบค มไฟฟ า ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. นายไพฑ รย แสงจาร ส การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอน ว ชามอเตอร ไฟฟ ากระแสสล บ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 2 3. นายน ก ล ปรางค จ นทร การพ ฒนาท กษะการทางานเป นท ม ด วยว ธ สอนแบบ ร วมม อท ประสบความสาเร จเป นท ม (STAD) เร อง วงจร แบ งแรงด นไฟฟ าและวงจรแบ งกระแสไฟฟ าว ชา วงจรไฟฟ า รห สว ชา นายส นทร นพว ง การพ ฒนาผลประเม นสภาพจร งของผ เร ยนว ชาวงจรไฟฟ า ( ) ด วยว ธ แสดงต วอย างแนะนาแนวทาง แก ป ญหาโจทย ก อนประเม นผล ผ านส อออนไลน 5. นายสมศ กด วรรณชนะ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอน ว ชาการควบค มอ ตโนม ต ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 6. นายทรงช ย จ นทร ประเสร ฐ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอนค ณล กษณะของมอเตอร ซ งโครน ส ขณะไม ม โหลดและจ ายโหลดขนาดต าง ๆ ว ชา เคร องกลไฟฟ า 2 รห สว ชา ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 7. นายส รส ทธ ฉ ตรเช ดช ย การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอน ว ชา เคร องทาความเย นและ ปร บอากาศ 2 รห สว ชา ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 8. นายเอกศ ลป ยงท ศน ย การศ กษาผลการเร ยนการลดร ปสมการต วแปรของลอจ ก เกทของน กเร ยนระด บช น ปวส.1/3 ช างไฟฟ า ท เร ยนว ชา ด จ ตอลประย กต โดยว ธ การสอนแบบระดมพล งสมอง 9. นายว ช ย ต นต ราพ นธ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสารประกอบการสอน ค ณล กษณะของเคร องกาเน ด ซ งโครน สขณะจ ายคาปาซ ท ฟโหลด 10. นายเร องศ กด เจร ญ การหาประส ทธ ภาพการเร ยนของผ เร ยนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอน เร อง การข ดจ งหวะไมโครคอนโทรเลอร PICI6F84 ช างไฟฟ ากาล ง 11. นายกฤษฎา เร อนทองด การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาการต ดต งไฟฟ าใน อาคารและในโรงงาน เร องงานต ดต งสว ทช กากบาท โดย ว ธ การระดมสมอง 12. นายสมพร บ ญร น การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช ช ด การสอนว ชาอ ปกรณ อ เล กทรอน กส และวงจร หน วยท 2 เร องวงจรเร ยงกระแสแบบเต มคล น ระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ ช นป ท นางเพ ยงจ นทร 1 ใจด สารวจพฤต กรรมเร องการไม ส งงาน/การบ านของน กเร ยน 3 ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ระด บปวช. 1 กล ม 3-4 ว ชากฎและ มาตรฐานทางไฟฟ า ป การศ กษา นายส ภช ย 1 ศร นวล การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน การ 4 ประมาณการต ดต งไฟฟ า ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ. (ปวช.) 15. นายส ทธ กร 1 สมทรง การพ ฒนาและหาประส ทธ ภาพเอกสารประกอบการสอน 5 เร องพ นฐานงานควบค มเคร องกลไฟฟ า ว ชาการควบค ม. เคร องกลไฟฟ า ( ) 16. นางสาวปาร ชาต 1 จ นทร ประเสร ฐ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช 6 เอกสารประกอบการสอน ว ชา ด จ ตอลเบ องต น. 17. นายวรพล 1 ล อเล ศสก ลช ย การปร บพฤต กรรมการเร ยนให ม ว น ยและความร บผ ดชอบ 7 ของผ เร ยน ช น ปวช.1 กล ม 4 ว ชาเคร องกลไฟฟ า. กระแสตรง 18. นายเมธา 1 เก ดแก ว สารวจพฤต กรรมเร องการไม ส งงาน/การบ านของน กเร ยน 8 ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ระด บปวช. 2 กล ม 1-2 ว ชาหม อ. แปลงไฟฟ า ป การศ กษา นายธ นวา 1 ช นน ยม สารวจพฤต กรรมเร องการไม ส งงาน/การบ านของน กเร ยน 9. ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ระด บปวช. 3 กล ม 3-4 ว ชาการ ประมาณการต ดต งไฟฟ า ป การศ กษา 2556 ช างอ เล กทรอน กส 1. นายพ ท กษ ร ตนะ การทางานของวงจรภาคต าง ๆ ในเคร องเส ยงไฮ-ไฟ โดยใช ว ธ สอน ตามความคาดหว งของน กเร ยนร วมก บว ธ สอนแบบบรรยาย 2. นายพจน อน ก ลเวช ระบบความปลอดภ ยในงานไฟฟ าและอ เล กทรอน กส โดยใช ว ธ สอน ตามความคาดหว งของน กเร ยนร วมก บว ธ สอนแบบบรรยาย 3. นายสนธยา ส จ ณโณ การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช ส อของจร ง และเอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมเมเบ ลคอนโทรลเลอร ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 กล ม 1 4. นายว เล ศ อ ศวพรรณราย บล อกไดอะแกรมโทรท ศน ขาว-ดา โดยใช ว ธ สอนตามความคาดหว ง ของน กเร ยนร วมก บว ธ สอนแบบบรรยาย 5. นายช ชวาลย ส ขก องวาร การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอน ว ชาเซนเซอร และทรานสด วเซอร ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 6. นายว ฒ ศ กด ธนว ฒน ก ลช ย การหาประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช เอกสาร ประกอบการสอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x