เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - PDF

Description
1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 41 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ท ม 3 คน 2. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ท ม 3 คน ประเภททดลอง 3. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ท ม 3 คน ประเภทส งประด ษฐ 4. การแข งข น การแสดงทางว ทยาศาสตร ท ม 3 คน (Science Show) 5. การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทาง ท ม 2 คน ว ทยาศาสตร รวม รวม 5 ก จกรรม 20 รายการ หมายเหต ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๓ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร หน า 1 2 การประกวดและแข งข นน กบ นน อย สพฐ. ช อก จกรรม 1) การแข งข นเคร องร อนกระดาษพ บ ประเภทร อนนาน สพป. เขตพ นท /ระด บช น ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ขยายโอกาส ม.1-ม.3 สพม. ม.4-ม.6 ท กส งก ด จานวนผ เข า แข งข น ต อท ม หมาย เหต 2 คน คร 1 คน 2) การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนไกล 2 คน คร 1 คน 3) การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อน นาน 2 คน คร 1 คน 4) การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภท บ นนาน (โดยการต ดล อบ นข นจากพ น) 5) การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภท บ นไกล (โดยการปล อยด วยม อ) 6) การแข งข นเคร องบ นเล กบ งค บด วยว ทย ประเภท 4 ช องส ญญาณ 7) การแข งข นอากาศยานบ งค บด วยว ทย ประเภทความค ดสร างสรรค (Fantasy Flying) รวม รวม 7 ก จกรรม 2 คน คร 1 คน 2 คน คร 1 คน รายการ 3 คน คร 1 คน 3 คน คร 1คน การค ดเล อกต วแทนระด บเขต-ระด บภาค รายการแข งข น ระด บเขต ระด บภาค สพป. สพม. สพป. สพม. ก จกรรมท 1-3 ค ดเล อกลาด บท 1 ค ดเล อกลาด บท 1-8 ก จกรรมท 4-5 ค ดเล อกลาด บท 1 ค ดเล อกลาด บท 1 ค ดเล อกลาด บท 1-4 ค ดเล อกลาด บท 1-4 ก จกรรมท 6-7 ค ดเล อกลาด บท 1 ค ดเล อกลาด บท 1-8 ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๓ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร หน า 2 3 1. การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร 1. ค ณสมบ ต ผ เข าแข งข น 1.1 น กเร ยนระด บช น ป น กเร ยนระด บช น ม น กเร ยนระด บช น ม ประเภทและจานวนผ เข าแข งข น (ประเภทท ม 3 คน) 2.1 ระด บช น ป. 4-6 จานวน 1 ท ม 2.2 ระด บช น ม. 1-3 ส งก ด สพป. จานวน 1 ท ม 2.3 ระด บช น ม. 1-3 ส งก ด สพม. จานวน 1 ท ม 2.4 ระด บช น ม. 4-6 จานวน 1 ท ม 3. ว ธ ดาเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ส งรายช อน กเร ยนผ เข าแข งข น พร อมช อคร ผ ฝ กสอนท มละ 2 คนตามแบบฟอร มท ก าหนด 3.2 ขอบข ายการดาเน นการแข งข น การแข งข นระด บภ ม ภาค (ระด บกล มเคร อข าย เขตพ นท และระด บภาค) แบ งการแข งข น ออกเป น 2 รอบ ด งน รอบท 1 : ก จกรรมการตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร (ภาคเช า) - ขอบข ายของเน อหา ความร เก ยวก บสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ในแต ละระด บช น ความร ท วไปเก ยวก บว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม เหต การณ ป จจ บ นและดาราศาสตร - ผ เข าแข งข นท าข อสอบแบบปรน ย 40 ข อ และข อสอบแบบโจทย สถานการณ ตามแนวการ ประเม นผลน กเร ยนนานาชาต (PISA) จานวน 2 ข อ (เวลาท ใช แข งข น 60 นาท ) แบ งเน อหา ด งน 1) เน อหาท วไป แบบปรน ย 20 ข อ 2) ความสามารถทางด านท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร 20 ข อ 3) แบบโจทย สถานการณ ตามแนวการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต (PISA) 2 ข อ (โดยโจทย สถานการณ ตามแนวการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต (PISA) ท ง 2 ข อน น แต ละข อจะประกอบด วยข อคาถามย อย แบบเข ยนอธ บายคาตอบ และจะม ข อคาถามแบบเล อกตอบในร ปแบบต าง ๆ ได ตามความเหมาะสม) - ผ เข าแข งข นตอบป ญหาสดบนเวท จานวน 20 ข อ ๆ ละ 2 คะแนน (เวลาท ใช แข งข น 30 นาท ) - ผ ท ทาคะแนนได ลาด บท 1-12 ได ส ทธ เข าแข งข นรอบท 2 (ในกรณ ท ม ท มได คะแนนรวมเท าก น ให จ ดลาด บจากคะแนนจากการตอบป ญหาสดบนเวท (40 คะแนน) หากคะแนนด งกล าวย งเท าก นอ กให พ จารณา คะแนนในส วนความสามารถทางด านท กษะกระบวนการแก ป ญหาทางว ทยาศาสตร (20 คะแนน) หากคะแนน ด งกล าวย งเท าก นอ กให พ จารณาคะแนนในส วนโจทย สถานการณ ตามแนวการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต PISA (20 คะแนน) หากคะแนนด งกล าวย งเท าก นอ กให แข งข นตอบป ญหาสดบนเวท ข อต อข อจนกว าจะได ผ ชนะ) รอบท 2 : ก จกรรมแข งข นกระบวนการแก ป ญหาทางว ทยาศาสตร (ภาคบ าย เวลาท ใช แข งข น 2 ช วโมง) ส อ ข อสอบ สถานการณ ป ญหา (คณะกรรมการจ ดเตร ยม) ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๓ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร หน า 3 3.2.2 การแข งข นระด บชาต ก จกรรมการแข งข น สาหร บท กท มม ด งน ก จกรรมการตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร - ขอบข ายของเน อหา ความร เก ยวก บสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ในแต ละระด บช น ความร ท วไปเก ยวก บว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม เหต การณ ป จจ บ นและดาราศาสตร - ผ เข าแข งข นท าข อสอบแบบปรน ย 40 ข อ และข อสอบแบบโจทย สถานการณ ตามแนวการ ประเม นผลน กเร ยนนานาชาต (PISA) จานวน 2 ข อ (เวลาท ใช แข งข น 60 นาท ) แบ งเน อหา ด งน 1) เน อหาท วไป แบบปรน ย 20 ข อ 2) ความสามารถทางด านท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร 20 ข อ 3) แบบโจทย สถานการณ ตามแนวการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต (PISA) 2 ข อ (โดยโจทย สถานการณ ตามแนวการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต (PISA) ท ง 2 ข อน น แต ละข อจะประกอบด วยข อ คาถามย อยแบบเข ยนอธ บายคาตอบ และจะม ข อคาถามแบบเล อกตอบในร ปแบบต าง ๆ ได ตามความเหมาะสม) - ผ เข าแข งข นตอบป ญหาสดบนเวท จานวน 20 ข อ ๆ ละ 2 คะแนน (เวลาท ใช แข งข น 30 นาท ) ก จกรรมแข งข นกระบวนการแก ป ญหาทางว ทยาศาสตร ( เวลาท ใช แข งข น 2 ช วโมง) ในกรณ ท ท มผ ชนะได คะแนนเท าก นให พ จารณาจากคะแนนจากการตอบป ญหาสดบนเวท (40 คะแนน) หากคะแนนย งเท าก นอ กให ใช คะแนนจากกระบวนการแก ป ญหาทางว ทยาศาสตร (100 คะแนน) เป นต วต ดส น ส อ ข อสอบ สถานการณ ป ญหา (คณะกรรมการจ ดเตร ยม) 4. เกณฑ การให คะแนน (คะแนนเต ม 200 คะแนน) ด งน 4.1 ก จกรรมการตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร (คะแนนเต ม 100 คะแนน) เน อหาท วไป แบบปรน ย 20 ข อ ข อ ๆ ละ 1 คะแนน จานวน 20 คะแนนและแบบ โจทย สถานการณ ตามแนวการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต (PISA) 2 ข อ 20 คะแนน ความสามารถทางด านท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร 20 ข อ ๆ ละ 1 คะแนน จานวน 20 คะแนน ผ เข าแข งข นตอบป ญหาสดบนเวท จานวน 20 ข อ ๆ ละ 2 คะแนน จานวน 40 คะแนน 4.2 ก จกรรมแข งข นกระบวนการแก ป ญหาทางว ทยาศาสตร (คะแนนเต ม 100 คะแนน) การเตร ยมว สด อ ปกรณ 10 คะแนน การออกแบบการทดลอง 10 คะแนน การปฏ บ ต การทดลอง 30 คะแนน การเข ยนรายงานการทดลอง 50 คะแนน แบ งเป น (1) ต งช อเร อง 2 คะแนน (2) กาหนดว ตถ ประสงค 5 คะแนน (3) ต งสมมต ฐาน 4 คะแนน (4) กาหนดต วแปร 4 คะแนน (5) ว สด อ ปกรณ 3 คะแนน (6) ว ธ การทดลอง 12 คะแนน (7) บ นท กผลการทดลอง 10 คะแนน (8) อภ ปรายและสร ปผลการทดลอง 10 คะแนน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๓ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร หน า 4 4 4.3 นาคะแนนในข อ 4.1 และ 4.2 รวมก นเป นคะแนน 200 คะแนน แล วค ดค าเฉล ยร อยละ 5. เกณฑ การต ดส น ระด บภ ม ภาค - ท มท ไม เข ารอบ 12 ท มส ดท าย ได ร บเก ยรต บ ตรเข าร วมการแข งข น - ท มท เข ารอบ 12 ท มส ดท าย ร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทอง ร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญเง น ร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทองแดง ต ากว าร อยละ 60 ได ร บเก ยรต บ ตร เว นแต กรรมการจะเห นเป นอย างอ น ท มท ได คะแนนส งส ด ลาด บท 1-3 จากการแข งข นระด บภาคจะได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บชาต ระด บชาต ร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทอง ร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญเง น ร อยละ ได ร บรางว ลระด บเหร ยญทองแดง ต ากว าร อยละ 60 ได ร บเก ยรต บ ตร เว นแต กรรมการจะเห นเป นอย างอ น ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นส นส ด 6. คณะกรรมการดาเน นการแข งข น 6.1 จานวนระด บช นละ 1 ท ม ท มละอย างน อย 5 คน ประกอบด วย คร ศ กษาน เทศก หร อ บ คลากรอ นท เหมาะสม 6.2 ค ณสมบ ต ของคณะกรรมการต องม ความร ด านว ทยาศาสตร ครอบคล มท กสาขาว ชา สถานท แข งข น - ทาข อสอบแข งข นในห องเร ยน - ตอบป ญหาใช เวท - ก จกรรมแข งข นกระบวนการแก ป ญหาใช ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร หมายเหต 1. คณะกรรมการดาเน นการ จ ดทาแบบทดสอบท กฉบ บและแจกผ เข าแข งท กคนในว นแข งข น 2. แจกกระดาษคาตอบให ท มละ 1 แผ น 3. ไม อน ญาตให นาเคร องค ดเลขหร ออ ปกรณ ช วยอ น ๆ เข าไปในห องแข งข น 5 ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๓ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร หน า 5 6 ใบส งรายช อน กเร ยนเข าแข งข น 1. ก จกรรม การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร 2. ระด บช น ช อน กเร ยน คร ผ ฝ กสอน 1....เบอร โทรศ พท เบอร โทรศ พท ช อโรงเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ภ ม ภาค... ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๓ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร หน า 6 7 2. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง 1. ค ณสมบ ต ผ เข าประกวด 1.1 น กเร ยนระด บช น ป น กเร ยนระด บช น ม น กเร ยนระด บช น ม ประเภทและจานวนผ เข าประกวด (ประเภทท ม 3 คน) 2.1 ระด บช น ป. 4-6 จานวน 1 ท ม 2.2 ระด บช น ม. 1-3 ส งก ด สพป. จานวน 1 ท ม 2.3 ระด บช น ม. 1-3 ส งก ด สพม. จานวน 1 ท ม 2.4 ระด บช น ม. 4-6 จานวน 1 ท ม 3. ว ธ ดาเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การประกวด 3.1 ส งรายช อน กเร ยนผ เข าประกวด พร อมช อคร ท ปร กษา ท มละ 2 คน ตามแบบฟอร ม ท กาหนด 3.2 โครงงานท ส งเข าประกวดต องเป นโครงงานประเภททดลอง ท เก ยวข องก บกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร ในการศ กษาหาความร เพ อให ได คาตอบในเร องท ศ กษา 3.3 ส งรายงานโครงงานเป นร ปเล มล วงหน าก อนการประกวด จานวน 6 ช ด (ระด บภาค) และส งให คณะกรรมการในว นรายงานต ว จานวน 6 ช ด (ระด บชาต ) 3.4 นาผ งโครงงานมาแสดงตามเกณฑ มาตรฐาน 60 ซม. 60 ซม. ก ข ก 60 ซม. 120 ซม. 3.5 อ ปกรณ อ น ๆ ท นามาสาธ ตอาจวางบนโต ะ โดยไม ย นออกมาจากโต ะเก น 60 ซม. 3.6 นาเสนอโครงงานต อคณะกรรมการและตอบข อซ กถามใช เวลาประมาณ 10 นาท 3.7 ส อ ผ ส งโครงงานเข าประกวดจ ดเตร ยมมาเอง 3.8 พ นท จ ดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจ ดให เท า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x